14 Nisan 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

14 Nisan 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yurttan Akisler İktidar çevrelerinde İCRAAT — Santrallerin transformatörlerinin bi- le ayrı ve muhteşem törenlerle açıldığı bugünler- de kendi tezgahlarımızda iki buçuk mılyon lira- ya inşa edilmiş bir eserin suya indirilmesi sessiz sedasız adeta mılletten gızlenerek yapılmıştır. Zi- ra bu eser meşhur Umur yatıdır. Umur yatının ta* tikbalinin eski iktidar tarafından İstanbulda Tak- sim gezisine dikilmek istenilen İnönü heykelinin istikbaline benziyecegi anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi bu heykelin sadece kaidesi konabilmiş, fakat üstüne heykelin yerleştirilmesine cesaret oluna- mamıştır, HÜKÜMET — Hayli uzun bir zamandan beri Başbakan Adnan Menderesin imzasını gerektiren işler hemen tamamiyle durmuştur. arnameler veya tayinler maalesef kendisine imzalattırılama- maktadır. Bunun sebebi Başbakanın ya yabancı bir memlekette, ya da yurt içinde seyahatte bu- lunmasıdır. Bekleyen tayinler arasında Dışişleri Bakanlıgıyla ilgili olanlar da vardır. MİLLİ SAVUNMA — Tarihimizde ilk defa ola- rak Milli Savunma Bakan Vekili Şem'i Ergin ya- nında Büyü illet Meclisinin Savunma ve Bütçe Komisyonu azaları olduğu halde askeri tesisleri- mizi gezmektedir. Alâkadarlar bu tetkiklere "na- bız yoklama" adım Vermektedirler. B. M. M. — Çarşaf kanununun altına imzasını koyan üç demokrat kadın milletvekilinden biri olan Nazlı Tlabar bu sefer rubu tarafından Avrupa Konseyi azalığına seçilmemiştir. Avrupa Konseyi azalığı bir nevi usluluk mükâfatı sayıl- aktadır. Buna mukabil seçilenler arasında Üni- versıteye yaptıgı hücumlarla şöhret bulan Prof. Atademir vardır. D. P. — Demokrat Partinin çok uzun zamandan beri mııhım meseleler görüşemeyen grııbunıın sa- h gunku toplantısı heyecanlı geçeceğe benzemek- tedir. Zira gündemin ci maddesi çelik silolar hakkında Meclis tahkikatı açılması için bir mu- halif milletvekili tarafından verilmiş olan takrır- le alakalıdır. Takrir, Fatih Rüştü Zorlu; Sıtkı Yırcalıyı ilzam etmektedir. Meclis Başkanlı— ğı muhalif milletvekiline takririnin Meclis günde- mine süratle alınacağını bildirmiştir. Bu bakım- dan salı günü bir karara varılması gerekmekte- Umur yatı Tlabara ceza Gülek hakkında karar Troçkilerin talebi LİDERLER — Kalkınma şenliklerine D.P. kuru- cularından Refik Koraltanın katılmaması bazı şa— yialara yol açmıştır. Halbuki Meclis Başka gripten rahatsız bulunduğu için Ankaradan ayrı- lamamıştır. Yoksa kalkınmamızın bütün eserleri- ni kendisi hararetle tasvip etmektedir. Devlet işleri DIŞİŞLERİ — Avrupanın bir çok yerinde ve bil- hassa müttefik olduğumuz memleketlerde elçimiz bulunmaman bu memleketlerin itirazlarına vesile vermektedir. Meselâ ne Belçıka ve ne de Hol- landada elçimiz vardır. Bu yüzden onların Anka- radaki temsilcileri şıkayet etmektedirler. Tayin- ler geciktirildiği takdirde onlar da kendilerini maslahatgüzarlarla temsil ettireceklerini hususi sohbetlerde söylemektedirler. İSTANBUL Bir zamanlar sık sık bahis mev- zuu edilen Istanbul köprüsü gene unutulmuştur. Halbuki bu köprüye ait projelerin hazırlattırıldı- ğına dair haberler çıkmıştı. Bazı firmalar bu işe taliptirler ama aynı za manda maden imtiyazları da istemektedirler. Başka türlü kredi bulmak ise umumi ekonomik vaziyetimiz dolayısiyle kolay ol- mamaktadır. Fikir bu yüzden uykuya yatmış gö- rünmektedir. İstanbul köprüsü Birecik köprüsün- den daha uzun olacaktır. Fakat bugün başlansa 1958 e kadar bitirilemiyeceğinden D.P. için artık politik ehemmiyeti kalmamıştır. PROPAGANDA — Basın Yayın ve Turizm U- mum Müdürlüğü San Francisco'da bir ataşelık kurmaya karar vermiştir. Amerikanın iklimi son derece lâtif batı sahilinde bir ataşemiz, bir de o- nu! avini bulunacaktır. Tabii büronun bütün masrafları dövizle ödenecektir. Umum Müdürlü- ğün yakında Honoluluda da bir ataşelik açmak için tetkiklere başlaması muhtemeldir. İÇİŞLERİ — İçişleri Bakanlığında bir takım degışıklıkler olacagı yolundaki haberler bakardık rafından süratle yalanlanmışlar. Haberler bil- hassa valılerı alakadar etmekteydi. Fakat İzmir Valisinin yerinden alınacagına dair olan haberin doğru çıkması muhtemeldir DEMİRYOLLARI — Uzun zamandır hasret kal- dığımız bir ayarlama 1 Mayıstan itibaren Zon- guldak ile Kokaksu arasında isleyen mıntaka trenlerinde yapılacaktır. Ayarlama bu sefer zam AKİS, 14 NİSAN 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: