14 Nisan 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

14 Nisan 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Söylendiği gibi ne Ray Milland, ne de Bing Crosby onun flörtü olmuş- tu. Hele evli ve mesut olan William Holden asla! Grace, Clark Gable'deu sonra bir müddet Gene Tierney'in eski kocası olan terzi Oleg Cassini'- nin tesiri altında kalmıştı. Fakat so- nu çıkmıyacak bir izdivacı reddet- mesini bildi. Bundan sonra 955 senesinde Kan Festivalinde, onun Jean-Pierre Au- mont ile seviştiğini söylediler. Gaze- telerde böyle rivayetler çıkınca Grace annesine şu telgrafı çekti: "Anneci- ğim merak etme, ne aklımı kaybet- Kapaktaki Prenses G Geçen yıl Mart ayında 27. Aka- demi mükafatlarından en iyi aktris Oscar'ı "Country Girl - Taş- ra Kızı" filmindeki başarısından dolayı Grace Kelly' ye verılıyordu Herkes memnundu. n ha- tırından bu rolün mukafatı hake— dip etmediğini düşünmek geçmi- ordu. Grace Kelly Hollyvood ak- trıslerı arasında üçüncü bir cephe- yi teşkil ederdi. O ne Ava'lar, La- na'lar veya Marilyn'ler gibi güzel- liğiyle puvan toplamağa çalışan bir yıldız, ne de Bette Davis, Katheri- ne Hepburn gibi geçkin aktrisler- dendi. Genç ve güzeldi, rol yap- masını biliyordu. Fakat sevilme- sinin, meşhur olmasının asıl sebebi kibarlığı ve zarafeti Philadelphia'lı Grace Kelly 1951 ında rejisör Fred Zinnemamn'ı ziyaretinden itibaren Hollyvood'da yerini hazırlamağa başlamıştı. Zen- gindi. Bir pastahane veya bir gece kulübünde keşfedilenlerden - değil- Yükselişi ikinci sınıf film- lerle olmamıştı. Mayolu resimlerle reklamı yapılmamıştı. Bir basın mensubunun yardımiyle kazandıgı güzellik müsabakası yokta. Film lerde rol alabilmek için çırpınma- mış, arabulucu teminine kalkma- mıştı. İstediklerini kabul ettirin- ceye kadar Hollyvood mukavelele- rini geri çevirmişti. Bir Nev-York- lu onun hakkında şöyle diyordu: "Tarihinde ilk defa olarak Holly- vood para ve büyük isimlerle bir bebeği elde edemedi. Ona yegane teklif edılecek şey iyi filmlerde iyi rollerdir Grace Kelly 12 Kasım 1029 da doğdu. Kelly ailesi Philadelphla'- nın en tanınmış ailelerindendi. Ba- bası oldukça meşhur bir inşaat mü- teahhidi, amcalarından biri, George Kelly Pulltzer mükafatı kazanmış tiyatro — yazarlarındandı. Annesi gençliğinde — modellik yapmış ve Pennsylvania Ünıversıtesı beden e- ğitimi öğretmenliğine tayin edi- len ilk kadın olmuştu. Ağabeyi John Kelly ise hem Amerika hem Avrupada — kürek şampiyonlukları AKİS, 14 NİSAN 1956 tim, ne de kalbimi!" A 1 senenin ilkbaharında Gra ce Kelly Monako Prensi Rainier ile ta- nışmıştı. Bu tanışma Monako Pren— sinin şatosunda oldu. İki saat kadar görüştüler ve beraber resimleri çe- kildi, Bırbırlerınden muhakkak ki çok hoşlanmışlardı, fakat Grace bir gün Monako prensesi olacağım hiç aklın- dan geçilmiyordu. Fakat aynı sene- nin yaz aylarında Filadelfiyadaki baba evinde istirahat eden Grace, ai- le dostları olan Austin'lere prensten bahsediyordu. RACE kazanmaktaydı. 14 yaşındayken şiir yazmağa çalışan Grace yüksek tahsilini Nev Yorkta, Amerika Dramati Sanatlar Akademisinde tamamla- dı. Bir defa akademideyken, bir de- fa da akede men sonra haftada 250 dolar ücretli iki Holly- vood kontratını reddetti. Miktarı çok fazla yıldızlardan biri olmak istemiyordu. kazanmağa haftada 400 dolar ücretle modellik yaparak başladı. Televizyonda ça- İıştı. Nıhayet Henry Hathawayin "Ond düncü Saat - Fourteen Ho- urs" isimli filminde küçük bir rol almayı kabul etti. Fakat kontrata gene yanaşmamıştı. İkinci filmi Stanley Kramer hesabına Fred Zınnemann ım çevi rdıgi "Kahraman Şerif - oon" oldu. Grace Kelly ısmı bu filmden sonra ağız- larda daha çok dolaşacaktı. “Kahraman Şerif" teki başarı- sından dolayı rejisör Gregory Ra- toff tarafından "Taxi" isimli fil- min rol denemesine çağrıldı. Bu rol sonradan başkasına verilmekle be- raber John Ford denemeyi görmüş Afrikada çevrilecek olan "Mogam- bo" için Grace Kelly'yi aklına koy- muştu. 7 senelik mukavele teklifi- ne Grace Kelly ağır şartlar koştu. Her iki yılda bir yıl tiyatroda oy- namak ve her film bittikten sonra diğerine başlayıncaya kadar Hol- Iyvood'da duracağına Nev York'a gitmek için izin istedi. 22 yaşın- daydı ve tanınmamıştı. Buna rağ- men MGM şartları kabul etti. "Taxi" denemesini görenlerden biri de Alfred Hitchcock'tu. John Ford'dan pek çok şey öğrenen Gra- ce Kelly "Cinayet Var - Dial M. For Murder"ı "Arka Pencere Bear Window" gibi filmlerle Hit- chcock'tan da azami istifadeyi el- de etti. Mark Robson'un rejisörlü- gunde çevirdiği "Toko- rı Köprüle- Bridges at Toko-ri" nin bir sahnesınde ilk defa mayoyla gö- rünüyor ve hayranlarına zannet- tiklerinden daha güzel bir vücuda sahip olduğunu ispat ediyordu. SOSYETE Austin'ler Monte-Carlo'ya gide- ceklerdi. Orada prensi ziyaret ede- rek Grace'in selâmlarını götürdüler. Prens, Noel için Amerikaya gelece- ğini Austın lere bildirdi. r Noeli, Am ve Kelly'lerın Fıladelt'ıyadakı evınde geçirmişti. Samimi bir hasbıhalden sonra, gençler Grace Kelly nin abla- sının evine' bir kadeh içki içmeğe git- mişlerdi. Gece saat üçte döndüler. Grace Kelly'nin annesi her zamanki gıttı, onu, uyanık bekliyordu. Anneciğim dedi, ben hiç bu adar mesut olmamıştım.. KELLY O sıralarda Paramount Şirketi prodüktör ve rejisörlerinden Wil- liam Perlberg ile George Seaton çevırecekl ri "Taşra Kızı - Coun- try Girl" isimli filmde baş rolü oy- nıyacak Jennifer Jones'un yakında anne olacağını öğrendiler. bir aktris bulmak lazımdı. Kelly için M.G.M. caat ettiler. Cevap menfi idi. Ma- mafih duruma Ööğrenen Grace Kelly kıyameti kopardı, bu filmde oynamazsa trene binip gidecek, ge- ri dönmiyecek, bir daha film çevir- miyecekti. Nihayet üç tarafı da uzlaştıran anlaşma yapıldı. Para- mount. MGM" "Toko-ri Köprü- leri" nde Grace Kelly için 20. 000 dolar kira ücreti vermişken "Taş- ra Kızı" nda bu miktar 50.000 olu- yordu. "Taşra Kızı" ile yılın en iyi aktrisi mükâfatını alan Grace Kelly kısa bir zamanda bir aktri- sin ulaşmayı hayal ettiği noktaya varmıştı. James Stevard oyunu- nu şöyle tarif ediyordu: "Rolü ge- rektiği şekilde düşündüğünü göre- bilirsiniz. Dinler, ama sadece gir rişleri değil Bazı aktrisler ne dü- ünür ne de dinlerler. Onların yal- nllz_ kelimeleri saydıkları söylene- ir." Grace Kelly 'nin sevilmesine a- sıl sebep oyunlarından çok ağır- başlılığı olmuştu. Bir çok yıldızla- rın rağbet ettikleri reklâm usulle- rine o yanaşmamıştı. Öğüs, bel, kalça ölçüleri ilân edilmemişti. Geceleri yatarken bir şey giyip giymediğini soran gazeteciyi fena halde haşlamıştı. Ama dedikodu- dan mümkün mertebe uzak kalma- ğa gayret etmesine rağmen bir ta- kım aşk hikâyelerinin gazete sü- tunlarına geçmesine gene de mani olamamıştı. Hollyvood'da Grace Kelly'den daha güzel veya daha kabiliyetli yıldızlar vardır. Fakat Amerika 0- nun ayrılışıyla üstün vasıflara sa- hip örnek bir Amerikan kadınım kaybetmektedir. 238

Bu sayıdan diğer sayfalar: