14 Temmuz 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

14 Temmuz 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Yugoslavya Değişen çehre eçen hafta Moskovadan Belgra- da dönen Yugoslav Devlet Baş- kanı Mareşal Tito, bermutad parlak ve coşkun tezahüratla karşılanmış- tır. 200.000 den fazla Yugoslav tara- fından sevgi ve bağlılık tezahurlerıy- le karşılanan Tito, Rusya ve ya intibalarıni karşılayıcılarına a yaküstü nakletmekte fayda gör! tür. Mareşal demiştir ki: ya, dünyadaki büyük devletlerle iyi münasebetler kurmak arzusundadır. Fakat bizimle aynı gayelere sahip o- lan devletlere gelince, onlarla en iyi münasebetleri kurmak bizim vazife- miz olmalıdır." Titoya göre, Rusya büyük değişikliklere sahne olmakta- dır ve Rusların sulh arzuları Yugos- lavlarınkinden az değildir. Bu sözlerden anlaşılacağı gibi Ti- to, Moskovadan elleri boş dönmemiş- tir. Bu hafta içinde Yugoslavyanın şirin Brioni adasında Nasır ve ru ile görüşecek olan Yugoslav let Başkanı — Moskov: da topladı. ğı meyvaları masanın üzerine koyacak- tır. Bunlardan biri, ve şüphesiz en mühimi Tarafsız Akdeniz Blokunun Bu tasavvurun gerçekleş- mesini en fazla arzu eden — Rusya, Titoya yardım için bütün imkânları- nı kullanacaktır. Nitekim yeni Rus Dışişleri Bakanı Şepilof, Orta-Doğu ve Yunanistan turnesinde ziyaret et- tiği bütün başkentlerde hiçbir pakta girmemenin faydalarını belirtmekten Tito Romanya'da İki tarafı kesen kılıç Milovan Djilas Tevkif edilmedi geri kalmamıştır. Rusya, bu blokun kurulmasında fayda ummaktadır. Bu suretle terazinin batılılar — tarafında daha ağır bastığı Orta—Doğu bölge- sinde söz sahibi olacak ve Batı nüfu- zuna büyük bir darbe — indirecektir. Bu neticeye Ruslar uzun vadeli tek- nik yardım yoluyla ulaşmayı düşün- mektedirler. Ayrıca, Bağdad — Paktı- n tesir sahası da hoylelıkle daral- tılmış olacağından Rusya, daha ge- niş bir hareket serbestisine kavuşma- yı ummaktadır. Tabii bütün bu hesaplar Batılıların şımdıkı tutumlarını değiştirmemeleri esası üzerine bina edilmişti. Fakat Batı dünyasının da hareket tarzım değişen Rus politikasına göre ayar- uyacağı da şüphesizdi. Djilasın makalesi | Tito Moskovada Sovyet liderlerile kar- şılıklı votka kadehleri kaldırırken; Fransız Paris-Presse gazetesinde de bir zamanlar Yugoslavyada Tito'nun sağ kolu olarak tanınan Milovan Dji- las'ın bir akalesi neşredılıyordu Makalenin hedeiî us Komünist Par- tisi Genel Sekreteri Kruçefti. Djilas'a göre Kruçefin gayesi kollektif lider- liği bir basamak olarak kullanmak ve diktatörlüğü ele geçirmekten ibaret- ti. Yalnız ne var ki, Kruç efin metodu Stalininkine benzemiyordu. Kruçef ön- ce Beriayı ortadan kaldırmış sonra Stalinin yakını tanınanların gözden düşürülmesi — faaliyetine — girişmişti. Nihayet XX. Kongrede sıra Stalinin "Günahları" na gelmişti. Yugoslav - Rus — münasebetlerinin tam da yola geldiği bir sırada Djilas gibi bir şahsiyetin bu kadar aleyhte bir yazı yazması ve buna rağmen tev: kif dahi edilmemesi belki de Yugos- lavyadaki değişikliklerin samimiyeti- ne bir delildir. Belki de Tito'nun ve arkadaşlarının yeni bir Bunu ancak zaman gösterecektir. Batıya en yakın komünist devlet o- lan Yugoslavyanın Devlet — Başkanı Rusya ile yapılan bütün anlaşmaların Batılılarla münasebetlerine tesir ede- miyeceğini söylemiştir. Bu suretle Do- ğu ve Batı arasındaki "Sırat köprü- sü" nde rahatça at oynatmaya mu- vaffak olan bu usta politikacının mu- tasavver Tarafsız Blokun belkemiği- ni teşkil edeceği ve üçlü müzakerele- ri arzu ettiği mecraya dökmekte güç- lük çekmiyeceği iddia edilirse, bunu bir kehanet saymamalıdır. A, B. D. Sulhun bekçisi irleşik Amerika Dış İşleri Bakanı B J. Foster Dulles, geçen hafta yap- tığı bir basın toplantısında Amerikan dış sıyasetının değişen yeni duruma uymak için tekrar gözden geçirilmesi icab ettiğini ve bu husustaki çalış- malara başlanıldığını açıkladı. J. Fos- ter Dulles'in bu beyanatının seçimle- rin yaklaştığı bir sırada yapılması, A- merika halk efkârında beliren bazı arzuların tatmini gayesinin güdüldü- ğü intibamı uyandıracak mahiyette- dir. Sebebi ne olursa olsun, artık A- merikan politikasında bir değişiklik beklemenin zamanı gelmiş bulunmak- tadır. Esasen şimdiye kadar Başkan Eisenhower ve yardımcısı Nixon. e- ger soğuk harbin kaybedilmesi isten- miyorsa siyasetin bugünkü duruma John Foster Dulles Sert politikaya "Good by" AKİS, 14 TEMMUZ 1986

Bu sayıdan diğer sayfalar: