14 Temmuz 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

14 Temmuz 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

cılığı Amerikadan, İngiltereden ve Almanyadan geniş ölçüde ıstıfade et— mişti. Sovyet — uçaklarının — çoğu silüeti Amerikan — uçaklarının tıpkı— siydi. General Twining bir — Sovyet hava alanında B-29 Amerikan uçak- larının tıpkısını görmüştü. Sovyetler- de bu uçak TU-4 tipiydi. İkinci Dün- ya harbinde kullanılmıştı. 2600 mil menzili ve saatte 300 mil sürati var- dı. Bu uçakların artık modası geç- mişti. Sovyetler onları eğitim — veya başka işler için kullanıyorlardı. Sov- yetler kopyacılıkta ve kopya ettikleri modelleri kendi isteklerine göre tadil etmekte büyük kabiliyet gösteriyor- lardı.. Ayrıca çok kıymetli mühendis- leri, modelcileri de vardı. Sovyet or- dusu da nazari ve ameli eğitim mez- cedilmek suretiyle tatbik edilmektey- di. Eğitime çok ehemmiyet verılıyor— du. General Twining'in gezdiği okul- larda Amerikan kolej ve üniversite- lerinde tatbik edilen öğretim metot- larına benzer metodlar kullanılıyor- du. Laboratuvarlar ve sınıflar modern tarzda yapılmıştı. Kurslarda en ye- ni bilgiler öğretiliyordu. Sovyetler havacılıkta gerçekten — kuvvetliydiler. Fakat bu kuvvetleri dünyanın zan- nettiği ölçüde, hele bazı basın haber- lerinde bahsedildiği kadar — değildi. Bazı müşahitlere göre Sovyetlerin e- lindeki tepkili bombardıman uçağı sa- yısı da gene bundan evvel gazetelerde çıkan haberlerde işaret edildiği kadar çok değildi Bir ara zon u- çağından fazlasını gören olmamıştı. ukayeseler merikan havacılarının — Sovyet u- çaklarını görmelerinden sonra söy- le bir sual ortaya atılmıştı. Sovyet uçakları Amerikan uçaklarına naza- ran nasıldı? — Yabancı — memleketler temsilcilerinin ziyaretleri — esnasında Sovyetler tarafından açıklanan tek is- tatistik bilgi, IL-28, — bombardıman, MIG-I15 MIG-I7 av uçaklarında kullanılan tadil edilmiş Rolls Royce Nene tepkili motorların "thrust" gü- cünden ibaretti. Bu sebeple Sovyet u- çakları ile Amerikan uçaklarının tam bir mukayesesini yapmağa imkân yoktu. Açıklanan "thrust" gücü es- ki modellerde 6.100 pound, yeni mo- dellerde ise 7.100 pound'du. Bu sayılar ise Sovyet Rusya ve İngilterede ya- pılan yeni motorlar hesaba katılırsa hiç de ilgi çekici değildi. Amerikan havacıları gördükleri öteki Sovyet u- çaklarının "thrust" gücü — hakkında tahminde bulunmuyorlardı. Bu uçak- lar hakkında edindikleri intibalar çok değişikti. Sovyet uçakları — arasında ört motorlu, turbinli ve pervaneli, kanatları ters V şeklinde buyuk "T- yushin" bombardıman uçağının Ame- rikan uçakları arasında tam karşılığı olacak evsafta bir bombardıman çağı yoktu. Bununla beraber Ameri- kan uçaklarının ekserisinin ateş kud- reti ve başka hususlar bakımından Sovyet uçaklarından daha üstün ev- rafta oldukları ileri sürülebilirdi. Me- selâ kanatları geriye doğru olan tur- bin motorlu ve ters istikametlerde dö- nen pervaneli "Bear" bombardıman ve tanker uçağının 5600-7500 mil tahmin edilen menzili Amerikan hava kuv- vetlerindeki sırf tepkili bombardıman uçaklarının menzillerinden fazlaydı. Buna mukabil 10 motorlu (6 faa yardımcı) B-36 uçağının menzili " uçagından daha fazlaydı. B-36 la- rın azami sürati saatte 435 mildi. "Be - ar'lerin süratleri daha fazla olabilir- di. Sovyetlerin dört Jet motorlu Bison ağır bombardıman uçakları ağırlıkla- rı, 400 bin pound olan sekiz motorlu B-52 jet uçaklarından daha hafifti. Bu yükseklikte Sovyet uçağına bir avantaj kazandırabilirdi. Menzil ba- kımından iki uçak arasında fazla bir fark olamazdı. Bu uçakların menzil- leri 5000-6000 mil arasındaydı. Bison'un süratinin de azam! tavan—» la uçuş halleri mustesna B-52 den olması - icabediyo B- 52 nin azami sürati saatte 600 mıldı ki bu bombar- HAVACILIK Azarmi süratleri 706 mil olarak bilini- yordu. Sovyetlerin Batılılara göster- dikleri uçakların en dikkate — değeri "MIG-21" lerdi. Bunların süratleri 900-1000. mil arasında tahmin edili- yordu. Gösterilen "Delta" kanatlı u- çakların henüz tecrübe devresinde ol- dukları anlaşılıyordu. Bunlar seyre- denler uzerınde fazla bir tesir bırak- mam Amerıkan av uçakları Av uçakları bahsinde — Amerikanın yakın bir gelecek için fazla endi- şe duymasına lüzum yoktu. Ameri- kanın elinde Lockheed 104 ve Chan- ce-Vought F8U olmak üzere düz u- çuşta 1200 mil sürat yapabilen en az iki uçak vardı. Yalnız bir nokta çok mühimdi .Son model Amerikan av u- çakları Sovyetlerinkine eşit veya on- lardan üstün olabilirdi. Fakat bu u- çakların kaliteli Sovyet bombardıman- Tuşino hava meydanındaki gösteri Göz dağı mı? dıman uçakları için mükemmel bir uçuş sürati idi. Sovyetlerin iki jet motorlu orta bombardıman uçakları Amerikalıların dört motorlu B-47 leri- ne muadildi. B-47, ağırlığı 160 binle 200 bin pound arasında değişen 600 milden fazla sürati olan bir uçakta. "Badger" ler de iyi uçaklardı. Fakat en fazla B-47 ler kadar üstün evsafa sahip olabilirlerdi? Ruslar Havacılık Gününde iyi evsafı olan gündüz ve her türlü hava, şartlarında uçabilen tepkili av tayyarelerini göstermişler- di. "Farmer" yahut MIG-19 denilen tek motorlu tepkili av uçakları saat- te 650 ilâ 850 mil sürat yapabılıyor— lardı. Bunlar F-86 ların en son - delleri ile veya F-100 "Super Sabre - larla belki mukayese edilebilirdi. Sov- yetlerin "Flashlight" isimli her türlü havada uçabilen av uçakları da çok iyi sayılabilirdi. Yalnız ele geçen bil- gılerden bunların ses süratinin altın- da "subsonic" oldukları öğrenilmişti. larına karşı çok yüksek irtifalarda zorlukla karşılaşmaları da muhtemel- di. Görülen uçaklara bakılırsa Sov- yetler nakliye uçakları alanında A- merikalılardan hayli geriydiler. Ya- nacakları uçak Amerikalıların — kul- landıkları C-123 ayarında bir uçak ol- maktan Öteye geçemıyecektı Bu sa- hada Sovyetler daha yeni yeni hare- kete geçiyorlardı. Sovyet helikopter- leri gerçekten İyi idi. Fakat iddia ettikleri kadar yük — taşıyacaklarına mütehassıslar ihtimal vermiyorlardı. Batılı memleketler mütehassısları- nın Sovyetler Birliğinde havacılık sahasında gördükleri şeyler üzerine yürüttükleri mütalâalar umumi ol- maktan ileri geçemiyordu. Çünkü Sovyetler teknik bilgi vermekten çe- kiniyorlardı. Belki "esrar" ları yoktu ama, gizli tuttukları şey çoktu. Bu davetleriyle "Demirperde" yi biraz aralamış oluyorlardı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: