2 Ağustos 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 24

2 Ağustos 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Açık göğüslü elbise Nefsine güvenen "Borazancı başı" siz bir hayat yaşarlar. Bunun için el- biseleri fazla düz olabilir. Fakat her kadının karşısına daima düğün gibi, bir hususi davet gibi fevkalâdeden vaziyetler çıkabilir. O zaman şaşı- rır kalırlar. Çok ağır bir elbise yap- tırsalar her zaman — giyemiyecekler- dir. Halbuki bugün hazırelbisecilik o derece ilerlemiştir ki kadın sokak kıyafetinin ceketini çıkarıp — dekolte elbisesinin beline bir kuşak ilâve e- dince derhal en ağır bir yere gidebi- lecek duruma geçebilmektedir. İhtiyaca cevap etice şudur ki bugünkü moda da- ha ziyâde ihtiyaca cevap verme yolundadır. Parisli büyük terzilerin meşhur mevsim başı defilelerine ge- lince bunlar, modern ana hatlarını çizmekle beraber daha ziyade "güze sanatların bir şubesi" şeklınde kabul edilmeye başlanmıştır. Onları seyret- mek güzel bir tâblo seyretmek gibi birşeydir. Düne kadar onlardan alış- veriş eden birçok milyoner kadınla- rın dahi hazırelbisecilere rağbet et- tikleri görülmektedir TİYATRO Fransa Brecht, Shaw ve Goldoni aris, Temmuz.. Balkan bildiriyor) Aydemir Sevgılı ahali; — temsilin bu şekilde sonuçlanmasını biz de istemezdik. Evet bu bir sonuç değildir. Biz par- lak bir hayal, mesut biz efsane dü- şünüyorduk.. Bu acı çözüme geldik.. Başka bir sonuç, iyi ve gölgesiz biri mamız için neler lâ- Başka dünyalar, başka insan- lar, başka Tanrılar mı?.. Yoksa bu çözüm içimizde, elimizin altında mı?.. Sevgili ahali, bu sonucu sen araya- cak, sen bulacaksın. Çünkü, mutla— ka mevcuttur; mutlaka, mutlaka.. Şen , Çin dekorunun üzerine perdeyı son defa çekerken koca sa- lon alkıştan inliyordu; Saran Bernadt tiyatrosu festivalin son — temsilinde görülmemiş bir tezahürata sahne ol- İsrail sanatçılarının başarısı Beynelmılel Dram Festivalinin son temsili "Se- Çu an'daki İyi Ruh"tu. Bertold Brecht'in eserini Tel-Aviv sa- natkârları: — oynamaktaydılar.. Ber- told Brecht hakkında, zamanımızın bu belki en büyük» tıyatro yazarı hak- kında okuyuculara bir fikir vermek güçtür. Tiyatroya birçok — yenilikler getiren ve bu arada eserleri çok tar- tışılan Brecht'te tamamen — kendine has bir üslüp ve teknik vardır. Bre- cht'in ilhamlı ve ekseriya stilize es- tetiğinin içinde daima bir ana - fikir, şeffaf ve oynak sembollerin arasında daima sapasağlam, koyu ve müşah- has bir dâva bulunur.. Müzik, şarkı, dans, insanoğlunun her yarattığı şey Bertold Brecht'in eserlerinin kıymet- li elemanlarıdır; Brecht bunları us- talıkla kullanır. "Courage ana", " kasyadaki tebeşir çemberi" Brechtin şöhretini perçinleyen ve bütün dünya tiyatrolârı tarafından oynanan eser- lerdir. Brecht'i yazar ve sahne va- zu olarak ayrı ayrı düşünenler çok- tur. Brecht hakikaten ikisinde de yepyeni ve bambaşka aşımlara Var- mıştır. Ancak kanaatimizce Brecht'- in eserini ve oynanış tarzım, düşün- cesinden ve kendinden ayırt, etmeğe imkan yoktur.. Dekorlara, sahne terkiplerine, renklere, sahnedeki hareketli hareket- siz her şeye yeni anlamlar getiren, musiki, şarkı ve çok defa maskeler kullanan Brecht'in teknik ancak krokiler ve şekillerle izah et- mek kabildir. Fakat yazar ve düşü- nür olarak Brecht'i bu son piyesi i- çinden görmeğe çalışabiliriz.. uan'daki İyi Ruh" ana fikri nedir?.. Tefsırlerın derecesi değişik olmak üzere az yaklaşık hükümlere varılabilir. Zaten son hükmü Brecht seyircilere bırak- mıştır fakat vaz'edilen fikirler be- lirlidir eserinin Zamanımızda "iyi" yoktur... Iyıler cemiyetimizde ister is- temez olmağa mahkümdur- lar.. Tanrıların kuvveti ve dilekleri cemıyetımızı iyiye götürmeğe yetme- mektedir Se - Çuan, Çinde ufak bir kasaba- dır. Üç Tanrı, 8e-Çuana gelerek mükâfatlandırmak için bir "iyi ruh" ararlar.. Fakat evvelâ geceyi geçir- mek üzere kendilerini barındıracak birinin peşindedirler; Vang'ıh çabalamasına rağmen (Vang aynı zamanda temsilin hikayecisi ve hayal ile hakikat arasındaki bağdır) her kapı yüzlerine kapanır; Tanrıla- rı, ancak fahişe Şen - Te kabul eder. Şen - Te iyi kalpli, bir biçaredir, cö- mert, diğerkâm ve 1y1 niyetlidir. Tanrılar uan'nın iyi ruhunu bulduklarına 1nanm1şlard1r Sen - Te- ye büyücek bir para yardımı yapa- rak kaybolurlar,. T la bir tütüncü dükkânı açar. Tanrı- ların öğütlediği gibi her zaman her- kese iyilik ve yardıma hazırdır.. Ancak Şen - Te'nin dertleri asıl bundan sonra başlar; bir sürü akra- ba, alacaklı ye avantacı türer. Şen - Te bütün hüsnüniyetine rağmen bat- tıkça batmaktadır. Kötüler, harisler, benciller, hırsızlar, riyakârlar Şen- e'yi her taraftan yırtıcı hayvanlar gibi sarmışlardır. Şen-Te — mahvol- mamak ve "akrabalarını" ve kendi— sini açlıktan kurtarmak için bir "ku- olmağa imkân zen" icad eder ve onun kılığına gi- rerek ümitsiz durumları — kurtarır. eni "kuzen" zengindir, — itinalıdır, pahalı bir veston, dolgun bir çek def- teri taşımaktadır Fakat mekanik se- ile tamamen si, robot hareketleri Dublin'liler "Candida"da haw için kadın nedir? AKİS, 4 AĞUSTOS 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: