17 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

17 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

u — — a 17 Mayıs 1929 | | î dit BÜYÜK vvi Eşya Piyankosu (Biletler Tayyare bayiliklerinde satılır) Türkocakları Merkez Heyetinin tertip ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri i Adet — Fiat — Yekün Cinsi let H-re”i Kapalı 929 modeli 27 katalog Nolu beş kişilik Buik otomobili Hevekir ;x 929 Şevrole otomobili n 2 " küpe Büyük salon halısı 2 D e. 2 1000 . a 2 Pırlanta pantantif Pilâtin çift kapaklı erkek saati K9 ğâgg » — Kadın kol saati SD Salon takımı 2 . l0ğ İpek seccade B SA Halı seccade 000 Hereke battaniyesi Herekenin fantazi ipekli yastığı e YAK A Akş BBOÖLLLLENENLELULUBELEELELE 10 250 : L © 5 150 k hhbrıcı n Hereke kumaşından yı:hk ğ 100 Herekenin ipekli mendili 200 600 Beykoz Fabrikası mamulâtından bavul » 1000 v h mektep çantası 50 250 z ? ğer a ; DR bbnipdinan 3 Hi Ş Ç” B —3İ28 50 Esirgeme Dera: lahmer sanahuasiç Tpekli konbinezon, — #şarp, çamaşır takımı gibi nefis eşyaları Zarif bir oya 1 20 * 20 El işi bir abajur 1 a <ü Hurdebin * 20 2055 İki parça ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıgara — 22 — 450 tabakasile on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakgısı İçerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 400 400 İki küçük paravana 2 200 400 Gayet musanna çerçeveli minyatür - 2 200 400 Hattat Nuri efndi tarafından bronzla yazılmış levha 1 BB el UK ea e y 1 S0 — 50 A Ue e K a REĞ S l 1 50 — 50 NEN Cümmne ; ga n ” Ka 1 50 50 IŞ 1 B la CN Kütahya cinsi 50 santim tulünde vazo 6 25 150 KSD * L A lemator 7 aş * ” » arzında tabak 10 10 160 SS N ei 3 çift — 60 180 TODO Öksürenlere Katranı Hakkı'Ekrem EMLÂK VE EYTAM BNKAASI Türk Anonim Şirketi Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası Merkezi: ANKARA Şubeleri: iSTANBUL ve iZMiR Mevcut ve inşa edilecek BİNALAR üzerine uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. Tarafından Laypzig konser- yatıarı profesörlerinden * Pez ichmüller , in meşhur metodu ile piyano dersleri verir. Mektupla şu adrese müra- caat: Beyoğlu kabristan soka- ğında No 31 Pandasopulo 5 numaralı daire, HER NEVİ EŞYA ay vade ile yeresiye almak isterseniz Beyoğlunda Tünel pasajında 7 numerolu KREDİTO Mevduata ve aile tasarruf sandığına en müsait faiz verir, Bil'umum Banka muamelâtı İstanbul şubesi: Bahçe kapı Telefon İst 3972 Telefon: Beyoğlu 1891 1929 ilkbaharının büyük sürprizini Galatada Karaköyde Voyvoda soknğı karşısında EKSELSİOR ikası tarafından takdim olunacaktır. Müntahan çeşitlerimizi görmeden hiç bir mübayaatta bulanmayınız. Bey. efendilerle çocuklara - mahsus Son moda biçimlerde ve teminatlı cinsten mühtelif İngiliz ve fantazi kumaşlardan Kostümler ve spor :goımııui Meşhür MANDEL BERG markalı ve €en mükemmel gabardinden her renkte Pardesüler 've müntehap çeşitlerde Trençolar 17 ıl2 Tiradan itibaren Hanımlarla genç kızlara mahsus 'en son moda ve her renkte müntehap çeşitlerde gabardin Mantolar ve Kasha Trençkotlar 1 5 $ / liradan 2 itibaren Her renkte Pantalonlar Fanellalar 1/, Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde dayanıklı " kostümler Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire Aylık ve baftalık taksitlerle muamel MÜREFTE RAKISI Senelerdenberi meşhur olan, ve nefasetile herkesi memnun bırakan üzüm ve halis anasondan mamul Fevkalâde MÜREFTE RAKIİISİ Tekrar imâl edilmeye bıılınmışhr Deposu Topçular cadde- 'sinde No. 228. Telefon: Beyoğlu 348. İstanbul ve Beyoğlu mübitinin en havadar, TLLEL D VE GZMOSINDN Mayısın on beşinci Çarşamba akşamından itibaren HER AKŞAM FEVKALÂDE İNCESAZ Bahçemizi foşrf buyuran müşterini kiramın hoşçe vakıt geçirmelerinin temini için meşimr hanende ve gazelhan BEHÇET bey, gazcihan meşhur HAFIZ İN bey, hanende ve gazolhan SELAHETTİN bey, kamamı, ALİ bey, “udi msırl SELİM bey, kanıni TAHSİN bey, ve piyarıst LANBO boylerden mürekkep incesaz hey'eti saat 19 dan birn kadar icrsi ahenk edeceğini topsir ve iltifatlarınmı intivar e KUNDURALARINIZî AMİRALİS « ALINIZ Muhtelif modeller üzerine buyıık stok Beyoğlu İstiklâl lesi Devlet demir yollarıve nanları...dzez zi Y vmumiyesinden 15,5,929 tarihine müsadif çarşanba gününden itibaren Maltepe ile Bostancı arasında (Küçükyalı) namile bir durak açılacaktır. Banliyö tarifesindeki katarlardan 17/21/37/41/45/ ve 22/26/38/40 ve 44 No katarların mezkür durakta birer dakida — tevakkufla yolcu alacağı muhterem balka ilan olumur. Bayramlık elbiseleriniz için eyoğlunda istiklâl caddesinde Luvr karşısında 148 num: BÂZAR ÇEKI]SLI)VAK icarethaneini viyaret ediniz. Mezkür mağazada gerek kendiniz ve — aadlmn yen eti UÜ lak. Ga el DA Knstumler, Pardesüler, pantalonlar Her yerden “ucuz fintlarla tedarik edecesiniz Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi idaresinde Geçen Ramazan bağramında olduğu misilla kurban bayramında da seyahat edecek yolculara 16 - 17 mayıs 929 gece yarısından 26 - 27 mayıs gece yarısına kadar tenzilâtlı bayram tarifesi tatbik olunacaktır. Yazıhanesine müracaat ediniz. Fazla malümat almak arzusunda bulunulduğu takdirde istasiyonla- İ Emıza müracaat olunması ilân olunur .

Bu sayıdan diğer sayfalar: