17 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

17 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Mayıs 1929 İstanbul Tramvay Şırkeh evkat Tarifesi n itibaren Küçük Çiftlik Parkı Her gün gece yarısına kıdıı kemençeci Aleko, piyanist ve udi Yorgi, kemancı Nubar, kanuni Hasan, hanende Aksaraylı Yaşar, Agyazar ve Faruk beylerden mürekkep Neş'ci musiki saz heyeti ve ayrıca cazbant.. Emvali metruke ilânları i Mayısın 23 üncü gönünd lâmı ahire kadar muteberdir Birinci — Son Fasila haraket haraket 36 60024 12 we — HUTUT 10 Şişli-Tünel | 9 62624 35 — j Karalağlldi” T 23 0023 30 Senli. — Mahallesi Saokağı 'No. Vaçi — Harineye ait :.ı.ı hissenin TT Kurtuluş -Tünel | p arden - Kurtuluşa 30 53 30 2; 00 atik — cedit kiymeti muhammenesi 'ç iye - Fatih | Harbiyeden - Patiho 49 609 110 Beyoğlu Kâtip mustafa — Caddeikebir ve — 83 — 1-3-5 yıldız namile — Lira - 3 12 Harbiye - F “h' :gnw:!—ı—i biyoyo SD ı; 19 çelebi — küçük parmak kapı 1-3-5 91-93-95 maruf sinema — 25,000 sekiz taksitte 14 Maçka -Tünel | YAstadan - Tüncle 30 23 00 23 3 Müştemilâtı: Kâgir ve iki kattan ibaret olup cadddeye nazır olan kısmında balkonu ve iki % 4 Maçka - Tünel |i a elien - Yaçkaya 23 30 24 00 odası vardır. on bir Jocayı uzun ve geniş vemüzeyyen sinema salonunu veayrıca Üİ 15 Tapsim <Bkasi| DA e — A SA 21 35 antireyi havidir. İki halâsı vardır. Birkeciden - Taksime Bilâda evsafı muharrer sinema mahallinin hazineye ait nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte tediye D1 45.|16 Maçka -Beyanıt | Vostedan - Tevanta 79 6252233 edilmek üzre 25,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usuliyle 2/6/929 tarihine müsadif aa ı ;;;m:;; _*“ u:—;" 4 ; B îğ 20 Pazar günü saat iki 15 teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenenin yüzde 18 Taksim -Fatih | yara ae A a l yedi buçuğu hesabile 1875 lira teminat akçesi ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke DKS LA elELN n Semti — Mahallesi — Sokağı No, “Nevi — — Kiymeti mühammenesi | B d Boğaziçi — Örteköy — Mütevelli atik 2 — maa bahçe ahşap — Lira Beşiktaştan - Bebeğe, hane 850 dört taksitte Beşiktaşıdan - Ervinönüne 22 Bebek -Eminönü Bebekten - Einönüne — 7,15 Müştemilâti: Bodrum ve çatı arası ve iki kattan ibaret olmak üzre beş oda bir sofa ve iki Bminönünden - Bebeğe — z kapısı vardır, muhtacı tamirc Edimekapu Emirbuhari Kapuharici atik 28-28 cedit 20-22 Nalbantdükkânı — 175 peşin para ile AAA Bülâda evsafı muharrer emlâkin hizalarında gösterildiği vechile ve tahmin edilen bedeller ile İ Ka N 8-6-929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli Ö G | aat Ka muhammenenin yüzde yedi buçuğu hesabile pey akçleriyle ve ya muteber banka mektuplariğle Emvali metruke satış komisyonuna müracaatlı Aksaraydan - ortaköyo Beşiktaş Şebekesi 34 Beşiktaş -ı:.ıuıl Belsoğukluğu, frengi olanların nazarı dikktine Dr. Horhoroni Femnin en son usulile kat'i olarak ski ve yeni belsoğukluğu, İrengi idrar dazlığı, bel gevşekliği ve mesane ve bilcümle kadın rahatsızlıkları to- davi olunur, Beyoğlu Takatlıyan ya- zundla maktep sokak No, 85 Telef : BRILLO 32 Topkapı-Sirkeci iden - Topkapıya Topkapıdan - Aksaraya Aksaraydar - Yedikuleyo — 6 ü İ Yedikaleden - Sirkeciye —10 33 Yedikule-Sirkecil Sirkeciden - Yediknleye — 13 Yediknleden - Aksaraya — 20 35 Şehremini - | Şetiremininden - Beyasıta — ») ;go 19 07 Merkez — Acentası: — Galata Köprü başında. Beyoğlu 2362. Şube Acentası: Mahmudiye Hanı altında. İstanbul 2740. Mutfak edevatınızın bir ayna ibi parlamasını isterseniz (GÜLCEMAL) vapuru 17 Aksaray Şebekesi B. 0 C3152 ) Z 5 İRILLÖ yu istimal ediniz. İyi Beyazıt Beyazıttan - Şehireminine 3 19 30 — ASA gnıt— MÜZAYEDE birlev kadını evinde daima MŞAL N Gt îm—mıu 7 00 19 10 mindan Hareketle Çumar- Ş | M yısın 17 nci camâ günü sabah |N bir kutu BRILLO bulundurma- B T işmak, a H AB6 tesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar 14,30 da İzmirden hare- ketle Pazartesi sabahıgelecektir. Vapurda — mükemmel — bir | örkestra ve cazbant mevcuttur. : Antalya postası — (İNEBOLU) vapupuru 19 | Mayis Pazar 10 da galata ! ydıhtımından hareketle İzmir, hdır. BRILLO elleri katiyen saat 10 da Beyoğlunda Galatasa- rayda Panaiya — apartmanının | numaralı dairesinde bulunan bil- cümle eşyalar müzayede suretiyle satılacaktır. Asri gayet güzel küçük| AA a alvE L Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin 19 Mayıs SA C AAT K Pazar günü saat onda komisyonda isbatı vücut etmeleri. ve ayinesiz dolaplar, muhtelif YA T eet ÇAA Ça Ça A perdeler, lavabo ve gece masası, MÜZYEDE ile SATIŞ 1 Adet Lâstik damga kirletmeden — tencereleri " ve bütün madeni mevadı parlatır. Umumi acanta: Galatada Voy- voda Hanında 7-10 numeroda RİŞAR VOLF. Galata posta kutusu No, 447 Haydarpaşada Demiryolları mübayaat komisyonundan: O stek. Boğrum, “Rados, Fot | Sortmanta, yeni balde müşambalar, | — yayısa î;g:":“:'_";m A ı 1 ., Resmi mühür hiye, Finike, Antalya, gide- D | küçük masalar ve yazıhaneler, çini | saat 10 da Boyoğlunda İstiklâl cadde- 1 , Dosiya dolabı İ cek ve dönüşte merkür iske- |D | sobalar, demir karyolalar, terzi- | Sinde 46 nümerala Salih ve - Mugırdiç 3 Almanca kitap listası vardır idlerle birlkle Andifi Kar Ü | gee a aymalı jardinven elekinik | SeR3 salonunda balunas. viamle by | — gz Metro Hudut teli 100030 | lere ait aymalı jardinyer, elektrik | mettar eşyalar müzayede suretiyle sa: ! kan, Sakız, Çanakkale, Geli- | avizeler ve sair eşyalar. pey sü- | tlacaktır. Fransız ve Alman mamulâlı 35 Bez hortum 100 m/m ğ | boluya uğrayarak gelecektir. ,,“."dm 100 de 25 teminat lâke asri ve marketri gayet güzel yatak | — 13 Kilo Erkek ham anahtar küçük numune veçbile ! Bozcaada postası öekate Bdi Nİ Binlea ai 45 Metro Dişi helezoni telli lâstik boru 22<25 m/m (GELİBOLU) vapuru “1g Mayis Cumartesi 17 de idare dıltımından hareketle — Geli- bolu, Lâpseki, — Çanakkale, İniroz, Bozcaadaya gidecek ve Çanakksle,, Lüpseki, - Gelibo, büfeler, müteaddit Mmaroken sandalya 81 İtuk ö Baka gaa 16 | CO e ç l a H V LA A aai n gaa nt İ eli marka ” çililer yeliee | — ) g aa a * bahü Ve vitrinler, 'kebir sedofli ve W“';* “m“ '*l" f“" %d!wmıwkn; Tronzlu salon saatı, Seyr, bö bla, çin » Bakır rondela (D. 3, 5, 7) “muhterem müşterilerini davetle capon — vazoları ve divar ” tabakları, | Adet, Yassı demir çember Çanbalaj için) 12 m/m kalınlık yi bronz saat takımları, mermer ve broni SETEE heykeller, Saks çay takmı, onikü saat İkangal — 25 m/m genişlik Fitler gayet elverişlidi [ € Matmazel Anna » ei S gerlamm | 2000 Adet Beyzi kazma sapı Beyi gelecektii aa ve kolonlar, müzayik salon masaları, 500 Adet Demir raptiye pulu ambalaj çenberi için bronz favizeler, Göblen ve yağl bova | — 10 Deste İnce yazı makinesi kâğadı S.İAIL_LM 'Şğğ,'ğ lıktır. Fazla tafsilât için Babıllı | kanları” porümaalları meravanlar büc| — 10 Adet Malül gaziler ticaret salnamesi 1929 meşhr Yaketılta Toğlu çeğmede | caddesinde Kahramanzade hanın- | üt vö Si nefis oşyalar. Gayet güzü | — 10 , Çekme demir gaz borusu için. T. pus1 nezareti fevkalâdeyi haiz bir köşk | da İlânat acentesinde Mecdi Beye SaliNN Bd Sir adai 1 ., Otomatik numaratör eşcarı müsmireyi havi altı dönüm- | müracaat edilmel 100 de 25 teminat ah 500 Metre evel kışlaya gelmiyeci Çavuş, mahkeme reisini sordu- | ziyade kendini di c As u s M E KT E BI ğu zaman bu cevabı alınca kışlar | vuşun yeni geldiği tahakkuk et- ladan çıkmıştı. mişt Henüz kimse ile temas Bahçede bekliyen M. Hüzberg | etmediği anlaşılıyordu. eb'at — Nerden geliyorsunuz? Mis NORA DAVİS in sergüzeştleri G ç çı](;.ı...;.m <a “afak - bir ifadesi —A— berge mektup yazarak bir gün ibe başlamıştı. 5 çalınan çantanın bütün mesuliye- | — lisinden — intil slrtsişr Çavuş kışladan çıkınca doğruca | tini genç kadın üzerine yüklet- | niz, öylemi? Hapishane bahçesinde M. Hüz- :îâî;_";" irtiken “altoğiı | Di şutnida böyük bir eve | meğe kâfi idi. 2 Bvet... komşanuz müteveffa bergle karşılaşan çavuş Genç. kadın kendisini tanıtma- | Sitti ve kapısından - içeriye girdi. | — Madam Hüzberg , kapısı açık | Her Betmanmn kızıyım. kimdir? mağa çalışarak bir müddet bah- Madam — Hüzberg © civarda | duran bu yüksek pansiyonun mer- Çavuş hürmetle eğildi — Madam Hüzberg sabahleyin ha- | çede dolaştı. hemen tahkikata girişmişti. Çavuş | divelerinden yukarıya çıktı ve — — Ooo0.. Buyurunuz madam, pishanede Velleri görmeğe giftliği | —— Aksi bu evin en üst katında bir odada İ çavuşun odası önünde durdu buyurunuz ! Odam, gerçe sizi ytan.. Şimdi bu he- zaman, bahçede bir askerle kar- | rif bütün işleri meydana çıkara- — gilaşmıştı. cak ve casuşluğum anlaşılacak.., oturuyordu. Oda kapısının anahtar deligin- | kabul edecek bir halde değilse O bunu öğrenince süratle apar- | den içerisini tecessüs etti. Alman | de, kusura bakmayınız... Malümya, tımanına dönerek kıyafetini ve | çavuşu, iki kanadı açık olan pen- | askerlik... M. Hüzberg birdenbire iki adım | — Diye söylendi. i ü l ö keeriç Gdi ea R ; çehresini tamamile degiştirerek | cerenin önüne oturmuş sokağa | — İçeriye girdiler. S l d ";" Bahçede - dolaşiyordu. - Velleri | köylü bir genç kadı şekline | balayordu. N Tehar” eli dile « bir ağaca dayandı. | falan unutmuştu. Çavuş izinli ola- | girdi. Madam Hüzberg odanım vazi- | daml şöyle buyurunuz... ;':' L*:-“;Mmu v harbiye reisinin ';k xkelmı'î derhal vaziyeti izah | — Madam Hüzberg, çavuşun hangi | yetini kavradıktan sonra, bütün | çüklüğni et? tmek için divanı harp reisini gör-| köyden olduğunu tahkik etmiş ve | metanet ve itidalini toplıyarak | |. Çavuş bir ay evel cepheye köy halkı hakkında epice malü- | kapıyı çaldı. dir nerelerde gönderildiği zaman Madam Hüz- mat toplamıştı. Çavuş kapıyı açtığı zaman kar- çok iyi tanırım. Göz-

Bu sayıdan diğer sayfalar: