17 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

17 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—17 Mayıs 1929 Hayat pahalılığı Bu hususta bir komisyon teşkil edilecek Hayat pabalılığı hakkında Dahi- liye Vekâletinin noktai naz dan *bahsederek Emanetin vaziyetle kâr düşünmemesi cihetine gidileceğini yazmıştık. Şehremanetine bu bapta teb. Tiğat yapılacaktır. Emanet muax Hamit ve İktisat müdürü Kemal Ömer beyler bu hususta tahkikat Yapmaktadırlar. Halk firkası da bu işle meşğul olmaktadır. Dahiliye — vekâleti İstanbulda bilhassa ekmek ve et fiatlerini ucuzlatmak için bir komisyon teşkiline karar vermiş Bu komisyon, Haziran iptida- sinda şehrimizde — toplanacaktır. Komisyon, Mezbaha resmini ma- kul bir hadde indireceği için et fiatinde 15 kuruş tenezzül olma- 1 mühtemeldir. Ekmek fiatinde de 2 kuruş tenzili cihetine gide- ceği zalaşılıyor. — — Ankara, 15 — İstanbulda et Hiatlerinin — tenzilini - temin — için Emanet tarafından Tarakyadan hayvan ihracının menedilmesi hak- kında yapılan talep iktisat vekâ- leti tarafından reddedilmiştir. Borsa — kimyageri — Nureddin, meb'us Tahsin / ve iktisat ” vekili havayici zaruriye ve bir nevi ek- mek meselesi hakkında görüş- müşlerdir. Bükreş seyahatı “yapılacak Himayei Etfal cemiyetinin Bay- ramda Romanyaya yapacağı seya- hatın, — yolcü — bulunmadığı — iç tehir edildiği doj ldir Seyakaya . _—î“..âîî“ meşgul olan Vefik beyin verdiği malü- mata göre daha şimdiden 150 kişi seyahata iştirak etmek üzere bilet almiş bulunuyor. ç Binaenaleyh Himayei — etfalin tertip ettiği bu çok' güzel ve faideli eğlencenin tehirine şimdi- lik sebep görülmemektedir. HBehcet bey Maarif emini Behcet B. hafta içinde Ankaraya gidecek ve ma- arife mütcallik bazı hususat hak- kında maarif vekâleti ile temas edecektir. Kaçak ispirto Bu sabah Rüsumat muhafaza memurları / tarafınden — Anadolu kavağında kaçak motörü gö- rülmüştür. motör takip edilmiş, içinde 8 teneke ispirto bulun: bu kardaş Kasımpaşada oturan Asım dün el Mehmet isminde bir adamı Asımın kardeşi Ali de kel Meh- medin arkadaşı Mahmudu vahim zürette yaralanmıştır. İki mecruh hastahaneye kaldırılmıştır. kavga bir iş meselesinden çıkmıştır . Bir berber Koskada beberlik eden 60 ya- | şında Anastas efendinin 7 günden beri dükkânımdan çıkmadığı gö- ür. Bu sabah Anastasın nni açan zabıta memurları ar berberi sandalyesinin üs- tünde oturmuş bir. vaziyette ölü olarak bulunmuşlardır. Yapılan muayenesinde Anastasın kalp sek- . tesinden öldüğü anlaşılmıştır. Gazi Hazretleri Ankara, 15 — Reisicumhur hazretleri dün saat ikide Hacı bayramdaki — Tayyare - Cemiyeti merkezi umumisini (teşrif buyura- rak yarım saat kadar kaldılar, ve cemiyet reisi Fuat Beyden cemiyet işleri hakkında izahat aldılar. Gazi hazretleri oradan çiftlik- lerine azimet buyurmuşlar, kendi- lerini görmek için caddelerde biriken azim halk kitleleri tara- fından — tazahüratla — alkışlanmış- lardın Ankara, 15 —Gazi Hz. nin İs- tanbula seyahatları pek - yaklaş- maktadır. Gazimiz yazı İstanbulda geçirecektir. Avdette memleket dabilinde bir seyahat icra buyu- racakları ” şayidir. Bu seyahatın Adana havalisine teveccüh ihti- mali kuvvetlidir. Zeplin hareket etti Friedrichshafen 16 ( A.A.) — Graff Zeplin balonu saat 5,58de Bale müteveccihen hareket et- miştir. Cenup yolunda ahvali havaiye müsaittir. Kumandan Eçkener balonun Cumartesi öğleden sonra G Ko zannetmektedir. —— Tevhidi mes meskukat Ankara 16 ( Hususi ) — Islahatı maliye — kı imüzdeki perşenbe günü aktedeceği içtima- da maliye vekâleti tarafından ha- zırlanan tevhidi meskükât lâyıha- sını tetkik edecekt Ankaranın imarı Ankara 16 (Hususi) — Anka- ranın imarı için Dahiliye - vekâle- tine son zamanlarda hazırlanmakta olan lâyiha ikmal edilmiş ve Baş vekâlete gönderilmiştir. Münhalâta kimse tayin edilmiyecek Ankara 16 (Hususi) — Yeni kadrolar ikmal edilmek üzere ol- duğundan vaki olacak münhalâta 'ay nihayetine kadar kimsenin ta- yin edilmemesi maliye vekâletin. den bildirilmi; Kunduriyotis tekrar Reisicumhur olacak Atina 15 (fos) — Reisicumhur Kunduriyotis M. Venizelos ile vu- ku bulan mülâkatından — sonra cumhuriyet —riyaseti intihabında namzetliğini koymağa muvafakat etmiştir. Mısır kredi fonsiyesi ire, 15 (ALA.) — Yüzde üç ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvilâtının bu günkü keşidesinde: 1886 senesinde çıkarılmış olan 75118 numaralı” tahvil 50,000. 1903 senesinde çıkarılmış olan 491,976 numaralı tahvil 50,000, 191 senesinde çıkarılmış 'olan 76,562 mumarelı - tahvil — 50,000 frank ikramiye kazanmışlcı Kadriye H. tahkikatı Müstantık Hikmet beyin bir izahı Gazetenizin dünkü rolu nüshasının Kadrij kikatı bi serlavl altında istintak hakiminin kanaatına dair münteşir fıkraları okudum. Tarafımdan hiç bir kimseye böyle bir beyanatta bulunulma- miştir. efendim. Müstantık: Hikmet Fayda!gağmlar Anadolunun ekser yerlerine mebzul | yağmur yağdı Ankara; 16 (Hususi) — Gelen malümata göre son il fında memleketin her pek nafi yağmurlar ” yağmıştır. Dün yağan yağmurun — miktarı şudu Muğlaya 50, Eskişehre 46, Bur- saya 25, Afyona, 13, Aydına 16, Şarköye 3, Halkalıya 2, Gözte- peye 1, İzmite 2, Boluya 2, Bahkesre 7, Çanakkaleye 3, Manisaya 7, İğmire 4, Vana 51 milimetre yağmur yağmıştır. Uşak Kütahya havalisine de yağmur yağmışsada miktarları henüz malüm değildir. Bu yağmurların ekinler üzerinde çok büyük tesiri olmuştur. Kurak- hk sahalarında vaziyetin iyi ola- cağı kuvvetle tahmin olunuyor. Bu gün de yağmur yağacak Yeşilköy rasat merkezinden ve- rilen malümata göre bu gün hava açık, ve'bazen de bulutlu olacak- 'tır. Rüzgâr cenupla garp arasır- dan esecektir. Hararet gece on dörttü, sabah 'on yedi olmuştur. Dün Trakya mıntakasına, bil- bassa Edirne ve Çorluya ” bol yağmurlar yağmıştır. Bu gün de 'orta Anadoluya yağacaktır. Kadın yüzünden Bir sabıkalı rakibini bıçakla öldürdü Dün Aksarayda kadın yüzün- den feci bir. cinayet olmuştur: Aksarayda sakin Hacı Ömer efendi ile sabıkalı karakaş Hüse- yin 15 te bir kadım meselesi yüzünden kavgaya tutuş- muşlardır. Bir aralık bıçağını çıkaran Karakaş Hüseyin Hacı Ömer efendiyi sol bacağından ağır surette yarala- mıştır. Yarı ölü bir halde hastahaneye kaldırılan Hacı Ömer efendi 20 dakika sonra vefat etmiştir. Katil — vak'adan sonra etmişti, Korkudan dili tutulmuş! Kumkapı sakinlerinden sabıkalı Cemil dün komşusu Marikanın evine tecavüz etmiştir. Marikanın korkudan dili tutulmuştur. Feci bir kaza Tophanede sakin amele Abidi- nin kızı 7 yaşında Muzaffer dün Galatada tramvayın arasında kalmış ve bacağı birden ezil- ğ firar Riyasetinden: 12 Mayıs 929 pazar günü içt maa davet olunan fevkalâde hey'- eti umumie nisabı ekseriyefin temin edilememesine binaen yevmi mezkürde içtima edememiş olduğu cihetle nizamnamenin kırk sek zinci maddesine tevfikan 2 Ha: ran 929 pazar gününe talik edil-" miştir. yevmi mezkürde saat 15de hissedaranın Ankarada Himayei etfâl çocuk sarayını teşrifleri rica olunur. Edebıyatımız ne halde Güzide Sabri H. ne d diyor” Babıali yokuşuna bile derin bir muhabbetim var Kapı “çinde » kapı, oda için- W de oda, salon çerçev eli, çerçevesiz bir çok fotoğ- raf... Saydım | tamam altmış dokuz. tane... — Sizi rahatsız ettim hanım- * efendi... Güzide Sabri H. — Aman estağfurullah efendim. l -. Benim edebiyata , gazetecilere, muhar- rirlere hattâ daha tuhafını söyle- yeyim Babıâli yokuşuna katşı bile derin bir muhabbetim vardır... — Allah ömürler versin efen- Hanımefendi anketimizi ga.a nüz mü?. — Zalle akip NO Vok mükemmel.. — Edebiyatımızı nasıl buluyor- sunuz? En beğendiğiniz romancı kimdir — Malüm ya ben biraz eski nesle mensubum ... “Münevveri,, yazalı tam 25 sene oldu.. “Ölmüş | bir kadının evrakı metrukesi, , “Yaban Gülü,, ve saire eserlerim bir hayli eskidir.. Belki fikirlerimi de biraz yıpranmış bulacaksını — Zannetmiyorum efendim. — En ziyade beyendiğim ro- mancı Reşat Nuridir.. “ Akşam güneşi , yazılamaz eser... Bizde santimantal yazan en kuvetli ro- mancı... Akşam günesini okurken ağladım. — Bir çok hanımlar Çalı ku- şunan * sonunu, Feridenin ( Çalı kuşu kahramanı ) Kâmıranla ba- raşşmasını hiç beğenmiyorlar, siz ne dersiniz ? — Aman sorduğunuz ne iyi oldu? ... Ben de öyle efendim .. Çalı kuşunun sonunu hiç begenmem Reşat Nuri o magrur. Ferideyi romanın nihayetinde öyle düşür- dü, öyle izzeti nefissiz bir hale ge- tirdi ki sormayın.. Öyle izzeti nefissiz Feride olur mu hiç? Ma- mafih buna rağmen Reşat Nuri haril e bir romancıdır. iz bir yomancı gözü ile Çalı kuşunun sonunun neden böye Üç akraba arasında.. Mehmet, İbrahim, Ahmet tada - bir kahvede , olururlarken aralarında kavga çıkmıştır. Neticede İbrahim ile Mehmet tabancalarını çıkararak Ahmedin üzerine atılmışlardır. İki akraba çocuğu rovelver kabzası ile Ahmet efendiyi ehemmiyetl surette yara- Tamışlardır. —— * Müuhittin B. dün Ankaraya gitti — Şehremini ve Vali Mu- hittin B. dün akşam Ankaraya gitmiştir. Muhittin B. —merkezi hükümette — muhtelif meseleler "| hakkında Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle görüştükten sonra bayramın üçüncü günü şehrimize avdet edecektir. Bu temaslar arasında İstanbuldaki hayat paha- hlığı, bilhassa “et,, ve “ekmek,, fiatlerinin azami miktardı latılması — meselesi de — görüşüle- cektir. 10 uncu sahifede Çocuk dünyası minde üç amcazade dün Gala- | | yam edilmektedir. bittiğini izah edebilir misiniz ? — Efendim biz romancılar, bir esere başlarken hevesle kaleme sarıbrız, sonunda canımız. sıkilir ve romanı oluruna bağlarım .. Reşat Nuri de aynen bu dediğim gibi yapmıştır. — Aka Gündüz beyi nasıl bu- lursunuz? — Çok kuvvetli, çok mükem- mel ... Hemen hemen bizde eser- leri en ziyade yerli olan bir romancı... Mahmut Yesari B. fena değil, güzel parçaları var.. — Daha yeniler.. Meselâ Nıza- meddin Na: — Okumadım efendim. — Tuhaftır hanımefendi... biz- de karileri kalın duvarla ayrılan romancılar - var.. Meselâ Reşat Nurinin karii Nizameddin Nazifi biç okumamış.. Kara Davudu oku- yan Çalı kuşunu eline almamış.. Bütün bunlardan başka — meseli Aka Gündüz beyin, Yakup Kadri Beyin karii tamamile başka.. — Evet öyle.. fakat ben Reşat Nurinin kariciyim.. Yakup Kadri beyi en kuvvetli nasir olarak tan- mm... — En beğendiğiniz şairler. — Yabya Kemal, Faruk Nafiz. Ahmet Haşimi çok okumadım.. — Size hanımları soroyun.. — Ooo... Aramıza nifak sok- mak istiyorsunuz galiba.. Mamafih — söyleyeyim.Halide Nusrat hanımın —— eserlerinden hiç bir şey anlamam, Suat Dervişte bir erkek ü var.. Şüküfe Nihal banımın şüirleri güzel lanımefendi kadının evrakı metrükesini,, kendi hayatınızdan aldığınızı söylerler. Doğrumudur. bu? Güzide Sabiri H. boynundaki — kolyeyi çevirdi, çevirdi, çevirdi: — Söyleyeceğim ama bilmem nasıl ? D Ayirüyalilür 'i kârların, tanınmış edipllerin haya- fının en hususi taraflarına kadar tetkik ederler.. — Evrakı metrukedeki “Fikret, tamamile değilse bile çok “ be- n.'im. Aşk için ne düşündümse evrakı metrukede yazdım... Ne ise.. Yeni bir kitabım çıktı.. Gör- dünüz mü? “ Hüsran , . Durun size bir tane vereyim.. : Hikmet Feridin İ : : Para sui istimali Paraların tebdilinde meydana çıkan fazla para üzerine yapılan tahkikat neticelenmistir. Cürüm — tespit edilmiştir. Vekâlet bu gün- lerde gelecek olan müfettişlerin raporunu tetkik ederek mücrimi tayin edecektir. Cürüm Düyunu umumiye şah- siyeti maneviyesine terettüp eder- $e ona göre muamele edilecektir. *& Taksimetrolar — Bunun için 1 hazirana kadar bütün taksi- iştir. Bu tarihe kadar tak- ettirmeyen şoförler tecziye olunacaklardır.” Taksiler taşhih edilince küüçüklerde açılmca 20, iklerde 30 kuruş yazılı olacaktır. J * Komünist tahkikatı — İze —— mirde komünist tahkikatına der — Rusyalı Koço — namı diger Mansır içvap edile i miştir. İstanbuldaki evinde içtimge lar ya ; beyannameleri bizzak tabettiği, içtimaları idare ettiği laşıldı. Yarın Troçki Mehmej istiçvap olunacaktır. Tahkikatin bayramdan evel ikmaline çalışı- liyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: