29 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 21

29 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nn Hasan Balık Yağı Gaâft hım olarak gelmı:&(r İloluk ş—ın 100 yarım İeiloluk ğgsı kurııştıır Hasan Ecza deposu toptancılara büyük (enııL'ıt Bir Parker Duoföld ile yazmaği tecrübe ediniz. O zaman bir mürekkepli kalemin bütün fevaidini anlamış olacaksınız. Bir şeyin fevaidimi bizzat anla- Parker Dauofoldrün kâğit üzerine iwik KAbİR olüfra 'a tecrüka 'ne büyük bir hafiflikle kayılı- yapılabilecek en iyi tariften gz görüniz. Elin kalemi tam de nasil tattuğuna, suuntayam bir daha ziyade kancatbalış olur. Bu maksatle Parker Düofold'un tecrübesini bizzat yapmak fırsa- ve dolma ve tamı size veriş En yakan liyatının ne ka- ye mağazısına giriniz. dar kolay olduğuna Ziyaretinize muntazır olmu ma- mur. Parkerin kir hili sizin için biç bir mürekkebin sızmasını — gayri BT EALEREE? oe mümkün kılacak surette fevkal- üzre Parker Duofoldun tecrübe- âde seki bir sı simi yapağilmeniz için bu kalemi gi Sizim emrinize amade bulundur- a in Şd Yarter BAbD e Ye kendi gn.îmu azarak biz. rekkepli kalemini sarmak bit- saL Tserüle, ekipi tabi bizim menlaatımızdır. Fa- olold. hakkındı döstlarareza ve Te anlatınız, İaradan tecrübe- a için li ve 48 inci tedrisat devresi devam ediyor. Dersler ameli ve tatbiki, ücreti 50 liradır. Fazla tafsilât için mektebin programırlı isteyiniz.. Telefon: Beyoğlu 2508 . G Duofold 08208 Istanbulda G. Dielmann ve Bill ticarethanesine müracaat. Tüksek mühendis mı:ktı:m nibayaat konisronundan: Yüksek mühendis mektebi talebesi içim mümünesi veçhile yerli mamulâtından” olmak üzere tahminen 260 metre paltoluk ve 634 metre elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Teşrini- saninin 13 üncü çarşamba günü saat 13,30 da münekasası yapılacak- | tır. Taliplerin şeraitini anlamak üzere müracaatları ilân olunur. Toptan satış: Jak Grünberg Topalyan Han 84. Sultan Hamam istanbul Dr. İhsan Sami Gonokok aşısı NORJKE LEVANT LİNİE Norveç - bandıralı “EUROS,, vapuru 29 teşrinievvelde mıza gelecek ve hamlesini il | tan sonra Burgaz, Varna, Ki tence ve Tuna limanlarına- gi; cektir. Tafsilât için Galalada Ü Mumhanede eski Loyd hanında THEOREPPEN vapur acetalığma müracaat, Telefon Beyoğlu 2274 MÜRENDİS A. M. M. Lv. Türkçeye vakıf bir mühendis, her nevi tetkik, eksportiz. ve sanayi veya meadine ait işlerin idaresini derâhte eder. Beyoğlu 259 numaralı posta kutusuna yazılınası. z İstanbul altıncı icra memurlu- gundan: Münire hanım 926-1308 N.li | dosyaya mevzu tatbik mührünü zayi ve yenisini hük ettirdiğinden eeti mührünün bükmü olmadığ İ ilân olunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: