29 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

29 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

b Dünyanın her tarafına yayılmış olup yarım milyardan fazla nüfusu olan İngiliz imperatorluğundan sonra Cihanın en mühim - ak€a- a yayılmış ikinci bir devleti Sövyet Rusyasıdır, Harbi umumiden sonra Rusya Avrupadaki Garp hududunda bir çok yerler. kaybetmiş olmakla beraber bu gün de Şarkı Avru- paya, Şimali Asyaya, Vasati As- yaya bakim ve çok geniş mem- lekettir. Biz dahil olduğumuz halde Sovyet Rusyasının musta- kil Asya devletleriyle pek uzun * hudutları vardır. Bu devletlerin - Rusya yulu ile transit nakliyatın büyük ihtiyaci vardır. Bahusus şimali İran, Efga- nistan ve şarki Türkistan memle- ketlerinin hariçle ticari yolları Rusyanın üzerinden geçtiğinden adeta bunların elindedir. Bunun için Sovyet memalikinin dahilindeki hareketler her tarafta büyük bir ehemmiyetle takip olu- nuyor. Sovyet Rusyasında son bir sene içinde her sahada gayet büyük mikyasta işlere - girişilmiş olduğu nazarı dikkate çarpıyr. Siyasi vaziyet Bunlardan birincisi sete aittir. On bir seneden beri bu geniş memlekette yegâne ha- kim olan fırka komünist fırkasıdır. Vaktile bu fırka gayet müttehit idi: İlk defa Leninin son günlerinde tücara küçük ticarete müsaade veril- mesile — başlanmış ve sonradan içtihat farklarından fırka muhte- Hf hızıplara ayrılmış ve bunların arasında gayet şiddetli mücadele- ler yol almıştır. Mücadele en ziyade bolşeviklerin rüesası ara- sında — hükümferma — olmuş ve oliyor. Bu mücadelede her taraf son derecede ısrar ve inat gösterdi- Sovyet Rusyadc_ı yeni hareketler Beş senelik bir istihsal planı yapıldı, fabrikalar fasılasız çalışacak Rusya dünyanın hiç bir yerir yermde tecrübe edilmemiş büyük işlere girişmiştir. Hükümetin atisi bu teşebbüslerin vereceği neticelere bağlıdır ğinden Sovyet rejiminin mücssis- | lerinin pek çoğu fırka ve idare- den uzaklaştırılmıştır. Son gelen haberler Leninin en yakın arkadaşlarından Rokoves- kinin Sibiryade Barnaul kasaba- sına - nefyolunduğunu — bildiriyor. Rakoveski, ve Traçki ve Zinovyef ve arkadaşları sol cenah olarak bir muhali teşkili ile faa- hiyete geçliklerinden fırkadan çı karılmışlardı. Fakat son günlerde Rakovski ve rüfekasının tekrar — fırkaya irmek istemeleri fırkanın inhi- line çalışmış olmalarından zaten münfail olan şimdiki zimamdarları büsbütün tahrik etmiştir. Fırkanın diğer bir tarafı dahi muhalefete geçerek sağ cenah hizbini teşkil etmiş ve bunun rüesası ” olan Tomiski ve rüfekası da fırkadan çıkarılmış ve uzak yerlere yolla- aıştır. Sağ ve sol muhalefet cenahla- rının tebit edilmeleriyle muhalefet nihayet bulmuştur. Fırkada yeni muhalefet temayülleri belirdiğine vakıt vakıt işaret olunıyor. Sanayii teksif plânı Bu gibi temayüllerin zuhuru şayanı hayret ” görülmemelidir. Çünkü Sovyet idaresi Rusyanın istihsalâtını tesri ve tezyit için gayet şümullü ve cezri tedabire möracaat ettiğinden şimdiye kadar dünyanın biç bir tarafında tecrübe olunmıyan bu gibi teda- irin son neticesi kestirilemedi- inden tabiatile bir çokları tara- ından derin endişeler gösteriliyor. VOIGTLAENDER Ticarethanesinin yeni otomatik fotograf makinesi Büyük bir sür'at ve sühületle idare olunan bu makina bütün Şf müptedilerin kullanması lâzım gelen bir makinadır. Bir kere basmakla çıkaracağınız. grup veya manzara: tesbit edilmiş olur. Üçüncü kere basmakla resim filim üzerindedir. işte kolaylık ve sür'at “BESSA,, VOİGTLAENDER 1:7,7 anas- tigmat ile mücehhez pek hakiki bir “Voigt- laender,, makinasıdır. : Fotograf makinaları satan | bütün mağazalarda bulunur. “BESSA,, hazır olur. kere basmakla Elbıselennızı, Muşambalaıfınızı ve kışlık paltolarınızı almadan evvel Galatada Karaköyde Boğaçacı fırını ittisalindeki mahallebicinin üstünde EKSELSIOR Büyük Elbise fabrikasını ziyaret ediniz Bütün malları teminatlı ve fiatları her türlü rekabetten âri ucuz olarak satan yegâne müessescdir. En müntehap çeşitleri bulundurmaktadır. Fiatlarımızı okuyunuz ve sair mağazaların fiatları ile mukayese ediniz. Efendilere — | — Hanımlara Liradan Liradan İngiliz gabardininden şık itibaren || Asri biçimde her renkte itibaren PARDESÜLER 14 n MANTOLAR 14 12 (Kacha) den % , M Limesl Pit ee gel VKK eei : MUŞAMBALAR Bi MANTOLAR: — *221n ' Ingiliz kumaşından asri biçimde (Trench Coat) Ş Sf OR ; Son moda deserlerde ve her renkte ; KOSTÜMLERİ 1210 İpekli ş t Eyi cins fantazi kumaştan | MUŞAMBALAR 13 12 KOSTÜMLER 16 12 Çocuk[ara Teminatlı İngiliz d Sti beair baklağanndan İngiliz cinsinden teminatlı PARDESÜLER 1412 MUŞAMBALAR 52 G S T BATTOLAR e MUŞAMBALAR 24 :»| KOSTÜMLER Tn 30 liradan itibaren 1smarlama koştümler - Teminatlı cinsten ipek ve arlı empermeabilize pardesülerin müntahap çeşitleri - Her renkte hanımlar için PO DÖ PEŞ muşambalar. Tediyatta büyük teshilât

Bu sayıdan diğer sayfalar: