26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Akşam oo 26 Şubat 1933 . GÜNÜN MESELESİ Terki teslihat konferansı ve askeri kuvvetler Terki teslihat konferansı umumi müzakeratı bitirdiğinden teferrü- atı müzakere için askeri, babri ve havi olarak muhtelif komisyon- lara ayrılmıştır. Bundan sodra müzakerat teknik mahiyette olacaktır. Bu münasebetle devletlerin terki teslihat vaziyeti hakkında bir çok malümat neşrolunmuştur. Ingiltere, imperatorluk yollarının müdafaası için en ziyade ehem- miyet verdiği kruvazorlerinin mik tarı.) elliye indirmiştir. Bunlardan yirmi dokuzu eski olup 1936 se- nesinde kadro harici olması lâzım geliyor. İngiliz mubripleri 174 isede 1936 senesinde burlardan 138 muhrip kadro harici bıra- kılacaktır. Ingilterenin asri ve yeni tahtel- babirleri elli dörttür. Büyük dev- İetler arasında tahtelbabir cihetin- den en zaif devlet İngilteredir. Çünkü Amerikanın 71, Japonyanın 71, Fransanın 8İ, İtalyanın 52 tahtelbahri vardır. Devletlerin bahri masrafına ge- lince 914 senesine nzaran İngil- tere bahri masarifini 23,700,000 Ingiliz lirası azalmıştır. Bilâkis bu müddet zarfında Amerika babri masrafının 36, milyon ve Japonya 11,000,000 Ingiliz lirası artmıştır. Fransa 5, milyon ve İtalya 1,250,000 Ingiliz lirası tenkis etmiştir. Mürettebata gelince İngiltere mühim milyasta indirdiği halde diger devletler mürettebat mikta- Yını arttırmıştır. Inşa edilmek üzere olan gemi- lere gelinre İngiltere de (38, Japonyada 20 ve Fransada 83 ve Italyada 54 gemi vardır. Terki teslihat (konferansında mevcut teslihatın yüzde 25 nis- betinde tönkisini ve tahtelbahir- lerin ilgasını ve saffı harp gemi- lerinin hacimlerinin tenkisini tek- lif etmiştir. Amerika saffı harp gemilerinin küçültülmesi ve Japonya tahtek bahirlerin büsbütün ilgası aley- hindedir. Yalnız Fransa berri Avrupada zuhuruna ihtimal vereceği hadi- Satta hakim bir vaziyette bulun- mak için yeni inşaatta umum dev- letlerin önünde bulunmak istiyor, Japonya Mançurideki Ohâkim mevkiimi muhafaza etmeği kendisi için hayat ve memat meselesi addet- tiğinden Amerikadan çekinmekte ve bunun için donanmasını esaslı surette azaltmakta tereddüt gös- termektedir. Ordular Ordulara O gelince < İngiltere, Hindistandski Ingiliz ordusu müs- tesna olara” imperatorluk ordu- sunu 186,000 kişiden 148,000 e indirmiştir. Amerikanın ordusu da buna yakındır. Bu iki devlet ordularını bir kat daha indirmeğe taraftar (O bulunuyorlar. (Fakat Fransa kendisini bu vaziyette görmüyor. Fransa nüfus itibarile kendisinin iki misli olan Alman- yadan korkuyor. Bundan başka Fransa Alman- yanın kendisine müttefikler bula- cağından korkuyor. Zehirli gazlar logiltere zehirli gazların harpte istimalinin menedilmesini teklif etmiştir. Fakat bu teklif müttefikan kabul edilse bile fay- dası olacacağına ihtimal verilmi- yor. Çünkü 1907 senesinde ak- tolunan omukavele ve bundan sonra aktolunan diğer muka- velelerle ( zehirli gazın istimali İngilterede sapan müsabakası aa EY Ingiltere, himaye usulünü kabul ettikten sonra ziraate çok ehemmiyet vermektedir, Bu münasebetle bir sapan müsabakası yapılmış, müsabakaya bir çok fabrikalar iştirak etmiştir. Resmimizde müsabaka- dan bir kaç safha görülüyor. Buzlu suda mevsimsiz banyo Paris civarında buz tutan büyük kanalda patinaj yapılırken bir çok yerlerde buzlar çatlamış, sporcular suya düşmüşlerdir. Bereket etraftan yetişilerek buğulmağa meydan verilmeden kazazdeler kurtarılmış- dekil, lardır. R izdi menedilmiş olduğu halde bunun ne istihzarı ne de istimali men- edilmemiş idi. Hava kuvvetleri Harbi umumiden sonra hava kuvveti itibariyle cihan birinci devleti oOolan İngiltere şimdi altıncı” derecedededir. Fransanın kadroya dahil bırinci sınıf 1,681 birl kmek tayyaresi veAmerikanın 1,752 ve Japonyanın 1,385 ve ltalyanın 1,106 ve Sovyet (Rusyasının ve Romanyanın 773 tayvaresi vardır. Hindistan müstesna olarak Ingiliz imperatorluğunun askeri ve bahri tayyarelerinin mevcudu 706 dır. Hindistandaki tayyareler dahil fından tahil teril olduğu halde Ingiltere hava veti cihetinden Sovyet Ruryasının gerisindedir. Yukarıdaki malümattan Fran- sanın bahri ve askekeri ve havai cihetten bütün devletlerin fevkin- de olmak istediği ve bu cihetten konferansın esaslı bir iş göremiye- ceği anlışılıyor. uv- İKTİSAD MESELELER Çin - Japon harbinin iktisadi tesirleri Çin - Japon harbinin iktisadi sahadaki tesirleri (o hissedilmeğe başlamıştır. o Hindiçinide kömür piyasası düşmektedir. Evvelce Hindiçini, Çin ve Mançuriye ihra- cat yapardı. Son hareket dolayısile bu mahreçler kapanmıştır. Bu yüzden Asyadaki kömür fiatlerinde ehemmiyetli bir sukut başlamıştır. Bu sukutun dünya kömür piyasa- sına tesir edeceği tahmin edilmek» tedir. Çin - Japon harbi en ziyade pamuk. piyasasına tesir etmiştir. Çinde pamuk fiatleri görülmemiş, bir derecede düşmüştür. Çin şehirlerinde bir çok ser- mayedarlar oradaki işlerini tasfi- yeye mecbur olmuşlardır. Bir kı- sım bankerler ve Çin mevaddj iptidaiyesi alan ecnebi sermaye- darları Çini terketmişlerdir. Bu veziyet Çindeki ticari niza- mın br,ussasına sebebiyet ver- miştir. çinle münasebeti olan ecnebi şirketlerinin eshami düş- müştür. Asıl sukut Çin parasında, görülmüştür. Çinde zirai istihsal de bozul- muştur, Mançuride istihsal temamil& durmuştur. Pirinç zeriyatı eskisine nazarn azalmıştır. Çin - Japon barbi münasebetile Çin de istihsal noksanı yüzünden iaşe meselesi ehemmiyetli bir şekil alacaktır. Harp Japon ticaret ve sanayi- inede tesir etmiştir. Japon fabrika- ları Çindeki mahreçlerini kay- betmiştir. Japonya aleyhinde çıkan harp haberleri (O Avtupa borsalarında, Japon eshamının düşmesine sebe- biyet vermektedir. Netice itibarile Çin - Japon harbi uzak şarktaki sermaye ha- reketini ve ticari nizami bozmuş- tar. Diğer taraftan zirai istihsa- lâtı da azatlmıştır. Çin-Japon harbinden Amerika | sermayesi de müteessir olmuştur. Esasen Mançuride sınai müesse- selerin bir kısmı da Amerikalılara aittir. Ve Japon fabrikalarila re- kabet ediyordu. Mançuride ipek sanayiine tamamile Japonlar hâ- kim olmuştur. Japor sanayii ma- halli Çin sanayiine büyük bir darbe vurmuştu. Karşısında yalnız Amerika müesseseleri rakip ola- rak kalmıştır. Japonyanın Mançuriyi istilâsı aynı zamnda Amerika sermaye- sinin de aleyhine bir netice vere- cektir. Japon istilâsının Amerika- da fena karşılanmasının sebebi de budur. Hindistanda mahküm edilenler Yeni Delhi 25 (A.A.) — Dahi- liye nazırı, şurayı devlletten 1930- 1931 senesi zarfındaki silâhsız itaatsizlik mücadeleleri esnasında 60498 mahkümiyet kararı verik miş olduğunu beyan etmiştir. tethişçiler tarafından 31 Martta hitam bulan sene zarfında netice- leri meş'um 13 suikast icra edil miş olan altısı Bengal'de yapıl mıştır. Keşmirde vukua gelen kıyam hareketi neticesinde 20 Şubat tarihine kadar 1203 kişi hapse atılmıştır. Bu asırda Ticaretin rubu Reklâm! dır Malınızı çok satmak için Akşam'a ilân vermeniz kâfidir. & Zira: AKŞAM Bütün Türkiyede en fazla satışı olan gazetedir

Bu sayıdan diğer sayfalar: