26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Shaife 8 — Süprüntüler içinde parça parça edilmiş Pariste müthiş bir cinayet Akşam bir halde bulunan kızı kim öldürmüş? Iki buçuk seneden beri bir türlü katili ele geçemiyen bu cinayet üzerindeki esrar perdesi kaldırıldı Paris 8 (Hususi)— Isi sene evvel Pa- riste Gaby isminde genç bir kız esrar- engiz bir surette öldürülmüştü. Ekse- riya Saint Denis bolvarında dolaşai ve kendisine Saint Denis kraliçesi ismi verilen bu hafif meşrep kız vücudu parça parça edilmiş bir halde bulunmuş, yapılan bütün tab- kikata rağmen ka- tili ele geçirmek kabil olamamıştı. Nihayet (geçen hafta Paris cina- yet mahkemesinde başka bir dava görülürken Gabynin öldürülmesi mese- lesi üzerindeki es- rar perdesi kaldı- rılmıştır. Gaby kimdir? Gaby Beritanyadan Parise gel miş, çok güzel ve saf bir kızca- gızdı. Parise gelince bir terzi mağazasına girmiş, fakat güzelliği, genç kızın felâketine sebebiyet vermiştir. Genç kızcağız, kendi- sine kurulan tuzaklara düşerek baştan çıkmış ve en nihayet sokaklarda ve apaş meyhanelerine düşmüştür. Gaby, apaşlar ile düşe kalka, Serra namında bir apaşın dostu olmuş, bütün kazancını ona yedirmeğe başlamıştır. Aradan bir müddet geçtikten sonra Serre bir sirkattan dolayı yakalanarak iki seneye mahküm olmuş ve hapishaneye atılmıştır. Apaşlar arasında hüküm süren anana mucibince bir kadın, dostu. hapsa girdiği zaman ona bakmağa mecburdur. Bu ananaya riayet etmeyenler, gene apaşlar tarafın- dan idama mahküm edilir ve öldürülür. Gaby ilk zamanlarda hapisha- neye muntazaman giderek mah- pus dostuna harçlık göndermiş, fakat bir müddet sonra başka bir dost tuttuğu için Cerrayı ihmal etmiştir. İşte bütün felâketine sebep bu olmuştur. Ceset nasıl bulundu? 1929 senesi temmuzunda bir sabah Saint - Denis * “civarında, paçavracılardan biri, şehir hari- cine atılmış süprüntüleri kaldırır- ken, hâlâ üzerinden kan damlıyan kesik bir kadın başı görmüş, ve en yakın polis merkezine giderek keyfiyeti bildirmiştir. o Derhal, polisler, paçavraçının tarif ettiği yere koşmuşlar ve kesik kadın başından başka, üzerinde siyah iplik çorap bulunan iki kadın ba- cağı, iki kadın kolu ve en niha- yet gövdeyi bulmuşlardır. Zabıta memurları yüksek uzuv- ları yan yana getirmişler ve mak- tul kadının o Saint - Denis'nin kaldırım kralıçası unvanile maruf güzel Gady olduğunu tespit eyle- mişler, fakat bütün taharriyata rağmen meçhul katılları bir türlü meydana çıkaramamışlardır. Bun- dan sonra aradan seneler geç- wiş, mesele unutulmuştur. Parça parça edilmiş bir halde bulunan Gaby Müthiş bir apaş 1931 senesi yilbaşı gecesi Pa- riste yeni bir cinayet vukubulmuş Hanri Bauer isminde bir apaş iki kardeşini öldürmüştür. Bauer 37 yaşında müthiş bir apaştır. Çehresi vaktile sevimli iken aldığı biçak yaraları neticesi olarak şeklini kaybetmiştir. Baner diğer bütün apaşları korkutmuştu. Mütemadiyen kavga çıkarır, kendisine kafa tutanların karınlarını deşmekten zevk alırdı. Bu sebeple şimdiye kadar birçok cinayetler irtikâp etmişti. Zabıta apaşın iki kardeşini de öldürdüğünü meydana çıkarınca kendisini aramağa başlamış, niha- yet ele gaçirmiştir. Bauer istintak ve saire gibi muamelelerden sonra nihayet (o cinayet (mahkemesine sevk edilmiş, mahkeme kendisini müebbet küreğe mahküm etmiştir. Mahkemeden çıkarken.. Bauer mahkemeden çıkacağı sırada hâkimlere ve jüri heyetine dönerek şu sözleri söylemiştir: “— Kürek mahalline gitmezden evel Gaby Le Kerekin ölümünü setreden esrar perdesini kaldır- mak isterim. Arzu ederseniz güzel Gabynın ne suretle öldüğü hak- kında icapeden izabalı verebilirim. Apaşın sözleri ehemmiyetle kar- şılanmış ve katil derhal müstantik huzuruna gönderilmiştir. Baver orada çok mühim ve müthiş ifşaatta bulunmuştur. Nasıl öldürmüşler ? Katil, güzel Gaby'nin ve suretle öldürüldüğünü şu tarzda anlat- mıştır: — Gahy bir arkadaşımızın met- resi idi, ona bakması lâzımdı. Bakmadı, bir başka dost tuttu. Bu bizim en mukaddes kanunla- rımıza bir tecavüz suretinde telakkı edildi. Serranın intikamını almak üzere Gabyyi idama mah- küm ettik. Biz idam kararının infazı için fırsat okollayorduk. Derken, Gaby bir gün yeni dostundan müthiş bir dayak yidiği cihetle, bizim eve iltiça etti. Işte o zaman kendisini yakala- yarak apaşlar mahkemesine sevk ettik. Gaby kanunları) ihlâl ettiği cihetle idama mahküm edildi ve hüküm şu suretle infaz olundu: Arkadaşlar, mahküm kadının kollarını sım sıkı tutmuş oldukları sırada diğer bir arkadaş, Gabyrin boğazıni şiddetle sıkmağa başladı Gaby bağiriyor, affedilmesi için yalvarub yakariyordu. Fakat tabi- atiyle bu ricaları biç dinlenmi- yordu. En nihayet, Gaby boğazini sıkan arkadaşın pençeleri altında can verdi. Cesedi yok etmek için onu parçalamağa karar verdik. Arka- daşlar, biçaklarıyle e bacaklarını, kollarını, kafayı kestiler, ve her kes birer paket yaparak şehir haricindeki süprüntülüğe attılar. Apaşın bu ifşaatı, bu korkunç cinayetin (o esrarını kaldırmıştır. Şimdi diğer katiller aranmaktadır. Fransız mebusan meclisinde Paris, 25 (A.A.) — Malvy ile M. Lamoucuxnün istifası netice- sinde mebusan meclisinin maliye encümeni M. Chassigneyi reis v Goyodu umumi mazbata muhar- rirliğine intihap etmiştir. Çoban piyesinin temsili Ankara Halkevinin açılma res- minde Çoban piyesi temsil edil- mişti. Temsil çok muvaffakiyetli olmuş, piyes ve artistler çok alkışlanmışlardır. Piyesin muhar- rirleri Behçet Kemal ve Münür Hayri obeylerdir. Piyesi temsil edenler de aamtörlerdir. Çoban rolünü eserin omuharrirlerinden Behçet Kemal bey bizzat yapmış- tır. Dekor ve kostümler Ismet Pş. kız enstitüsü muallimleri banım- lar tarafından geceleri çalışmak suretile hazılanmıştır. Kıyafetleri hakkında Herodotun eserinden, €ski vazolar üzerindeki resimler- den istifade edilmiştir. Resmimiz piyesden bir sahneyi gösteriyor. DE 26 Şubat 1923 Rusyada kıtlık Bir çok vilâyetlerde mahsul fena olmuş Rus hükümeti kıtlık yerlerine hububat göndiyor Son posta ile gelen İngiliz gazeteleri Rusyada vasi bir saha- da kıtlık başladığını ve sovyet hükümeti tarafından mühim ted- birler alındığını haber veriyor. Taymis gazetesinin Riga muhabiri Sovyet hükümetinin aldığı tedbir- ler hakkında şu tafsilâtı gönder- miştir: Sovyet o Rusyasının hububat yetiştiren Şark eyaletlerinde mah- sulün idrak edilmesinden tevellüt eden kıtlığı tahfif için hükümet derhal yardım teşkilâtını vücuda getirilmesini emretmiştir. Bir çok vilâyetlerde ahali mevcut erzakı sarfederek tüketmiş olduğundan şimdi sıkıntı çekiyor. Kıtlığın hükümferma olduğu başlıca sahalar Volga nehrinin orta ve aşağı kazaları, Ural hava- lisi, Garbi Siberya ve Kazakis- tandır. Stalin ve Molotof yoldaşlar tarafından imzalanan bir emir- name ile mezkür kıtlık saha- larına derhal 1,000,000 ton hubu- bat gönderilmesi memurlara tamim edilmiştir.Komünizm usulü üzerine tesis olunan çifliklerin köylerine 65,000 ton ve hükümet çifliklerine 240,000 ton hububat verilecektir. lane olarak verilecek hububat 1932 mahsulünden istirdat edile- cektir. Bu havalide mahsulün yetişme- diği geçen sonbaharda hükümete haber verilmiş ise de hükümet bunu kabul etmemiştir. Hattâ hükümet vergilerini vermediklerinden do- layı köylülere karşı takibat yap- tırmış ve bazı mahalli memurları azletmişti. Ancak kânunu€velin sonlarına doğru Molotof yoldaş bazı yerler- de kuraklıktan mabsul yetişmedi- ğini ilk defa müphem bir surette söylemiştir. lane olarak verilecek hububatın nakli için 100,000 vagona ihtiyaç vardır. Bu yeni iş zaten her günkü nakliyata kifayet etmiyen demir yollar için yeni bir yük olacaktır. Nakliyatın bir kısmı ibtimal nehir tarikile yapılacaktır. “. . Cihan iktisadiyatında mübim bir mevkii olan Rusyanın bir kısmında Yoklama muamelesi bu sene mahsulün idrak edilmemesi umum piyasalara tesir edecektir. Taymiş gazetesi “Rusyada açlık,, serlavhası altında neşrettiği bir baş makalede bu hadisenin ehem- miyeti ve esbabı hakkında şu tafsilâtı veriyor: Volga havzasının bir kısmında ve Rusyanın diğer şark vilâyet- lerinde mahsülün yetişmemesinden vahim bir vaziyetin otahaddüs ettiği Sovyet hükümeti tarafından resmen tastik edilmiştir. Stalin ve Molotof yoldaşlar tarafından imzalanan emirnameler kıtlık sahasına derhal bir milyon ton hububat gönderilmesini em- retmektedir. Vaziyetin iyi olmadığı bir iki aydan beri hissolunuyordu. Fakat bu kadar vasi mikyasta yardım tedabirini icap edecek kadar vahim olduğu zannolunuyor. Mübalağalı bir surette yapılan tahminler üzerine halktan vergi alınmıştır. Tohumluk ve mahalli sevkiyat için muayyen miktarlar tefrik edilmeksizin hükümet his- sesinin tahsil edilmesi şiddetle emredilmiştir. Bu emirler bir çok yerlerde mukavemet uyandırmıştı. Fakat kısmen hükümete ve kısmen tahsildarlara vadolunan mükâfatlar sayesinde hükümet hissesi olarak tayin olunan mik- tarlar toplanmıştı. Mabsulün büyük kısını ibracat için toplanmış olduğundan ekecek tohum bulmakta müşkülât çekil- diği bir kac hafta evvel itiraf ve tasdik edilmeğe ( başlanmıştır. Şimdi ise bir çok yerlerde halkı kıtlıktan muhafaza edecek miktar- da hububat bırakilmadığı anlaşı- liyor. Prusyada hububat yetiştiren sahanın mühim bir kısmının bu sene ekilmemiş kalmaması için fevkalâde €edbirler alınmaktadır. Beş senelik plân mucibince zeriyat sahası tevsi edilmiştir. Fakat o nisbette müstehlik nüfu- sun miktarı artmıştır. Binaenaleyh Sovyet hükümetinin yapmak iste- diği vasi mikyastaki ihracata kâfi mahsul alınmamıştır. Yoklama yaptırmak için bekilyenlerden bir grup On beş gündenberi mütekaitlerin, dul ve yetimlerin altı aylık yoklamaları yapılıyor. Ancak bu seferki yoklama çok intizamsız geçiyor. Sabahın karanlığında yoklama yapılan maliye şubelerine koşan çoluk, çocuk, kadın erkek maaş sahipleri akşam geç vakite kadar gişeler önünde bekledikleri halde muamelelerini yaptıramır yorlar; işleri ertesi güne kalıyor. İçlerinde ayakta duramıyacak kadar malüller ve hastalar yardır, Yoklama işinin söratle ve intizamla cereyanı, zavallı maaş sahiplerini iztiraptan kurtarmak lâzımdır. Alâkadarların ehemmiyetle nazarı dikkatini celbederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: