26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 Şubat 1932 ÇI EE ea Xİ 409092 ÖYXİ > Kİ | © ARİ Şehir stadyomu gene suya düştü İstanbul klüpleri belediye meclisine teşekkürlerini iblâğ etmişler Iki senedir sporculara vadedi- len asri şehir stadyomu tamamile ve resmen suya düştü. Belediye meclisi geçen günkü ictimaında Istanbul stadyomundan vaz geç- mek kararını verdi. Kim bilir daba kaç sene sporcular için bir hayal olacak mükemmel stadyom yerine, İstanbul tarafında bir idman sahası ile şimdilik iktifa edilmesine karar veren belediye meclisine Istanbul tarafındaki klüpler teşek- kürlerini bildirmişler... Açık söy- lemek lâzım gelirse, biz ne bele- diye meclisinin kararından,nede Istanbul O tarafındaki - kulüplerin teşekkürünründen bir şey anlıya- madık. Acaba Iştanbuldaki ( klüplerin yapılacak stadiyomla (alâkaları semtleri itibarile değişir mi?.. Sporcuların aleyhinde verilen bir karara ayni zümrenin teşek- kürle mukabele etmesi nadiren görülen garibelerdendir. Avrvpa takımlarını getirttiğimiz zamanlar, temsili maçlara hazır- landığımız vakitler, sahasızlıktan çektiğimiz sıkıntılar sporcuların yalnız İstanbul semtinden başka yerlerde toplanmış olanlarına mı aittir ? Yenibahçe tarafında yapılacak elli bin liralık stadyom müsved- desi, Taksimden belki biraz daha iyi, “ belki'de biraz daha fena olacaktır. Istanbul sporunu gene bir kaç sene topal bir halde bırakacak olan bu karara bir kısım sporcuların teşekkür etme- lerindeki sebebini bir türlü hallede- miyoruz. Afaki meselelerde, müşterek menfaatlerde bile yekdiğerini an- layamıyan idarecilerin Türk spo- runa muayyen bir hedef göstere- bilecekleri çok şüphelidir. Pro- gramsız, maksatsız çalışmak, idman cemiyetleri ittifakının teşekkülün- denberi spor idarecilerinin yegâne kusurudur. yeni intihap edilen heyetlerin, içtimada vaziyetine göre ihtiyaçları tesbit ederek hedefleri tayin ettikten sonra işe başladıkları nadir gö- rülmüştür. o senenin Stadyom ihtiyacı on seneden- beri spor idarecilerinin fikirlerini işgal. ettiği halde bu hususta mu- ayyen bir kanaat etrafında ittihat edilecek kadar fikir yormadığı- mızı, : birbirimizi anlamadığımızı bu son vaka ile bir daha anlamış olduk. Elzem ihtiyaçlarının ne ol- duğunu tamamile anlayamamış ve anlatamamış olan bir teşekkülün hükümetten göreceği müzaheretler hep böyle yarım yamalak kalmağa mahkümdur. Bu hususta sporcuların kimseden şikâyete hakları yoktur. Bu vaziyet esaslı mevzularımızı ta- yin edinceye kadar, çarelerini w basit ve ameli bir şekilde herkese anlatıncaya kadar (o maatteessüf devam edecektir. Bunlar stadyom meselesinin sporculara ait kısmıdır. Birde işin belediye tarafından tetkiki vardır. Asri bir stadyom yapmağa kâfi: tahsisat bulama- dığından idman sahası şeklinde bir meydan düzelttirmeğe karar veren belediye meclisinin asri stadyonm hakkında kâfi derecede tenvir edilmediği muhakkaktır. Karara tekaddüm eden günlerde belediye meclisi azalarının bir asri stadyomun ancak beş yüz zltıyüz bin liraya çıkabileceğine inanmış oldukları belli olmuş... Istanbul için yapılacak asri bir sitadyomun sahası, büyüklüğü ve şekli etraflıca belli olmadan, hattâ plânı yapılmadan fiati nasıl anla- şılır?.. Bu gün Avrupanın en ileri şehirlerindeki (statların ekserisi 300,000 türk lirasına mal olmuş stadyomlardır. Mıntakada bulunduğm zamanlar Avrupada statlar Yapan firmalarla muhabere (o ederek (müteaddit plânlar getirtilmesi bana havale edildiği zaman daha iyi anlamış- ştım. Bize elverişli ve İstanbul sporuna daba yirmi beş sene temamile kâfi gelebilecek gibi bir stadyom nihayet 400,000 liraya çıkabilir. Bu adedi tahmini atmı- yordum. Avrupanın en güzel stadlarını yapmış olan şirketlerin yazdığımız izahata göre tanzim ettikleri etraflı stat plânlarından çıkardığım bu vasati adedi her vakit isbata hazırız. Cenevrede yapılan ve butün avrupalıların giptasını ocelbeden yeni stadyom yirmi beşbin kişilik olduğu halde 450,000 türk lirasına mal olmuştur. O stadı yapan mimarladan getirttiğim 12,000 ki- şilik bir stadyonmda bize 350,000 liraya mal olacakdı. Istanbul belediyesinin bütçesin- den şehir stadyomu için ayrılmış kırk bin lira vardı. Hükümet de her sene kırk bin lira vererek muavenette bulunacaktı. Senede seksen bin liralık stadyom tahsi- satı olan bir idarenin 400,000 liralık bir işe kredi ile dahi baş- lamağa ihtiyacı yoktur. Spor temaşalarından O alınan belediye rüsumunun karşılık gös- terilmesi ve her sene seksen bin lira verilmesi şartile asri stadyoma hemen başlayacak yüzlerce Avrupa şirketi, hattâ bir iki yerli şirket bulmak çok mümkündür. vakit henüz geçmemiştir. Bençe Bütün sporcular birleşip stadyom hakkında ittihat ettikten souru çari hallini de bulduktansonra Istanbul belediyesine kat'i bir teklifte bulunarak elzem olan stadyomun temellerini attırabilirler, Eşref Şefik Haziranda mühim maçlar göreceğiz Vesthamın gelmesi ihtimali kuvvetlenmiştir Kadrosu yeniden tanzim edile- cek Türk milli takımı haziranda mühim maçlar yapacaktır. Ingiliz birinci sınıf takımların- dan Vesthamın İstrnbula getiril- mesi mevzubahisti. Haber aldığı- mıza göre müteaddit defalar Ingiltere şampiyonu olmuş İngiliz fütbol üstatlarından müteşekkil olan bu takımla yapılan muhabere çok ilerlemiştir. Mütekabil tekliflerle © para ve sair hususlarda uyuşülan bu takım üç maç yapmağı ve son maçıda milli takımımızla oynamağı kabul etmiştir. Haziranda yapılacak bu maç- lar için Galatasaray, Fenerbâhçe ve milli takımın Kadıköy kampına çekilerek hazırlanmaları “ esas iti- barile düşünülmektedir. * Fener- bahçe stadında (yapılacak bu idman kampında ayni: zamanda iştirak edeceğimiz Balkan kupa- sına hazırlanılacaktır. Izmirliler Parise gidecekler Pariste Racing klüpte yerleşen Vahab'ın Altay - Karşıyaka muh- telitinin Parise daveti için teşeb- büs ettiği yazılıyor. Ayrıca verilen malümata göre, (Fransızlar İzmirli futbolcularla karşılaşmağı çok arzu etmektedirler, -; | Fransızların İzmirlileri davetle- ri bilhassa Vahab'ın Pariste gös- terdiği güzel oyun amil olmuştur. Sabife 7 İngilterenin Galata saray - Feneri Oksfort - Kembriç en büyük yarışa hazırlanıyor Yakında ezeli rakipleri olan Kemberiçiilerle yarışacak olan Okstfort takımı Ingilterenin de bir Galatasaray- Fenerbahçesi vardır. Tabii Ingil- terenin Galatasaray - Fenerbahçesi bizimkinin elli misli büyüklüğünde ve o büyüklük derecesinde şu- mullüdür. Bütün spor şubelerinde birbiri- Zencilere mahsus dünya şampiyonluğu yapılacak Kıymetli zenci boksörlerin müteassıp Amerikalılar tarafından sık sık maç yapmalarına mani olduğunu nazarı itibare alan Avrupalı organijatörler dünyanın en iyi siyahi yapacaktır. Resmimiz de siklet zenci şampiyonası boksörleri arasında bir ağır görülen bu müsabakalara iştirak edecek Lary Aains'indir. nin rakibi olan bu iki darülfünunun bilhassa kayık yarışları pek bü- yük bir alâka ile takip edilir, İngiltere 8por tarihinin şerefli sahifelerine yazılan « ve her'sene tekrarlanan bu yarışın idmanla- rna çoktan başlanmıştır. Altmış küsur senedenberi devam eden bu yarışlarda galebe adedi Oks- fortluların lehinedir. Son seneler bir Amerikalı Ant- renörun nezaretinde çahşan Kem- biçliler üst üste birkaç galibiyet kazanmağa muvaffak olmuşlardı. Kembriçi hazırlıyan Amerikan antrenörün bulduğu çarelerden biri de dümen tutmak üzere seçilen genç ve hafif sıklet dü- menci yerine yaşını başını almış fakat cüce denilecek kadar kısa boylu bir dümenci yetiştirmesidir. Bunu nazarı dikkate alan Oks- fortlular bu sene dümenci olarak | arkadaşlarının yaşlı ve kısa boy- | lularından birini seçmişlerdir. Yarışın hararetli ozamanında soğuk kanlılığı muhafaza edecek | çağa gelmiş cüce oksfortlu koy- duğumuz bu resimde önde görü- nüyor. Beyaz kalın fanilâ panta- lonu, yakasındaki büyük atkısı ve beyaz geniş güzel caketi ile oksfordun bu cüce dümencisi şirinlikte rakiplerinin bile hase- dini celbetmiştir. Oksfortlular rakiplerini dümenci hnsusunda taklit ettikleri halde idman şeklinde İagiliz (& avâne perestliğini birakıp yeni tarzlardaki idman şeklini kabul etmemişler- dir. Kendilerine mütehassısların verdiği denizciliğinin Amerikan sistemini kabul ermeğe mühtaç olmadığı, şeklinde ocevap vermektedirler. bazı nasihatları; İngiliz Bakalım bu seneki yarışta biri Amerikan diğeri Ingiliz sisteminde idman eden bu iki takımdan hangisi kazanacak...

Bu sayıdan diğer sayfalar: