26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. Sahife 4 ma Güzel irili” ve şen temaşa ürevaklları Bugün MELEK SİNEMASINDA MAURİCE YVAİN'in hoş ve eğlenceli opereti AĞZIMDAN DEĞİL ( Pas sur la bouche ) Filmini görmeğe gideceklerdir. Bu eser NİCOLAS RİMSKY TİYATROSU yıldızları tarafından temsil edilmektedir. Bugünkü cuma saat 11 de tenzilâtlı matine MOGADOR ile Pariste ELHAMRA Sinemasında Fevkalâde bir film olan KONGER EĞLENİYOR Bütün İstanbul halkını eğlendirmekte devam ediyor Bugünkü Cuma saat 11 de tenzilâtlı matine TEPEBAŞI NORMA Lüks - Zarafet - Dnümüzdeki pazar akşamı Zamanın en kiymetli mugannilerinden ve bütün dünyada büyük takdirlere mazhar olan mümtaz ve sevimli tenor URIBAR EYE nin Veda münasebetile BUYUK GALA SUVARESİ Zengin ve fevkalâde şayanı alâka program Cuma tatilinizden bilistifade ARTISTİK SiNEMASINDA “La Dame aux Camelias, dan daha müessir görünen TALMADGE' Güzel musiki ve dilber kadınlar filmi olan DUBARRY Lâyemut eserinde görünüz. Bugün saat 10,30 matinesinin umum! dühuliyesi 23 kuruştur. GARDENİ Teşviki sanayi Bütçe encümeni yeni bir .lâyiha- hazırlanmasını teklif ediyor Ankara, 25 — Teşviki sanayi kanununun yedinci maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkındaki Baş- vekâlet tezkeresi iktisat ve bütçe encümelerinde müzakere olundu. Encümenler mütalealarını birer mazbata ile heyeti umumiyeye bildirmişlerdir. İktisat encümeni maddenin tefsirinden sarfınazarla hükmün daha vâzih olması için kanuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini muvafık görmüştür: “Ve bu arazinin haricinde mün- hasıran mamulâtını teşhir ve sat- mak üzre açacakları mağaza ve depo idarehaneleri,, Bütçe encümeni ise maddenin ne tefsirine, ve ne de bir fıkra * ilâvesine yanaşmayarak tefsir tek- Mfinin bükümete iadesini bazı mülâhaza ve mütalealara istinat ederek karar vermiştir. Encümen mazbatasında bu hu- susta diyor ki: “Son senelerde cihan iktisadi yatına ârız olan buhranın ikt- sat taaliyetlerini alâkadar eden bilcümle mevzuatın yeniden tet- kikini ve hal ve zaman icabatına tevfikini amir bulunmaktadır. Bu itibarla teşviki sanayi kanunuuun dahi yeni baştan bir tetkike tabi tutulması ve hali hazır icabatına re tadil edilmesi mübrem bir Se yaç halindedir. Diğer taraftan devletin mali vaziyeti dahi oalelümum mua- fiyetlerin tekrar gözden geçiril mesini ve memleketimizin iktisadi ve mali cihetlerden ibtiyaçlarını tatmin edebilecek şekillere ifrağ edilmesi dahi bugünün zaruret- lerindendir. Bu noktai nazardan bütçe en- cümeni teklifin hükümete iadesine karar vermekle beraber gerek teşviki sanayi kanununun ve gerek onun (bahşettiği (omuafiyetlerin tetkikatının âcilen ikmal ile yeni- den hazırlanacak lâyihanın M. Meclisine takdimini bükümetten mazbatasında ehemmiyetle teinenni eylemiştir. Radyo 26 Cuma akşamı Istansbul (1200 m.) — 18 gramofon, 19,30 Vedia Rıza Hanın iştirakile saz, 20,30 Habibe Molla (Halide Hanım) 21 İnci Hanımın iştirakile ikinci kısım saz, 22 İstanbul radyosu tango orkes- trası, Belgrat (429.8 m.) — 1845 Çek lisanı dersi, 19,45 konferans, 20,15 sen- fonik konser. Bükreş (394,2 m.) — 13,10 askeri müzika, 19,40 gramofon, 20 konferans. 20,15 koro heyeti tarafından şarkı, 21,15 radyo erkestrası. Budapeşte (5505 m.) — 18,15 stenografi dersi, 18,40 piyano konseri, 19,20 musahabo 20,30 konservatuar konseri, 21,445 haberler, Fransızca mu- sahabe, Roma (m. 441,2) — 19,50 gramofon, 21, keman kenan konseri, Varşova (m. 1411) — 19,45 Radyo Jurnal, 20 musahabe, 20,15 senfonik konser 22,40 Radyo jurnal, 22.50 dans havaları: ir Viyana (517,2m.) — 18,40 mu- sahabe, Radyo jurnal, 19,40 saksafon ve klarinet, 20 Godounav boris gutnut operası, 22,5 dans havaları. 27 Şubat cumartesi akşamı Belgrat (4298 m.) — 18,50 Al manca viyaloğ, 19,90 konferans, 19,50 opera. Bükreş (3942 m.) — 1940 gr mofon, 20 şarkı, 20,30 radyo orkestrası, 20,40 konferans, 21 Romen musikisi, Budapeşte (650,5ni.) — 19,30 Gramo- fon, 20,30 yarasa opereti, 2245. opera orkestrasi konseri, Roma (441,2 m.) — 19,10 haberler, 20,10 gramofon, 21 tiyatro. Varşova (1411 m.) — 20 musababe, 20,15 hafif musiki havaları, 21,55 kon- ferans, 22,10 konser, 22,10 radyojurnal, 29,50 dans havaları, Viyana (517,2 m.) — 18,20 konfe- rans, 19,40 senfonik kenser, 22 orkestra. H. A. C. Eminönü şubesinden: Eminönünde Hüseyin efendi ha- nında Arslan veresiye şirketi sa- biplerinden ve şubemizin azâsından Abmet Münir bey vefat eden valdesinin vasiyet ettiği Elli lirayi şubemize teslim etmiştir. Merbu- meye rabmet dileriz. Zayi — Türkiye İş Bankasından almış olduğum 5İİ4 numaralı tasarruf karnemi kaybettim yeni- sini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Talât Akşam İyi teminat ile 1500 - 2000 LIRA ARANIYOR Şehri 180-200 lira kâr müemmen- dir, «M.M, rumuzile İstanbulda 176 No lu posta kutusuna yazılınası, Hoskova Çocukları Mütevaffa kocasını unutmak , üzere İstanbula gelecek olan Madam Tamarinde BROOK'a bir amerikalı, bir rus ve diğeri ispanyol olan üç perestişkârı refakat etmektedir. Bu şen dul kadın GLORYA SWANSOHdır Bugün ALEMDAR Sinemasında İki büyük film birden AMIRAL BYRD KUTBU GEHUBİ SEYAHATI Türkçe sözlü ve izahatlı son derece meraklı film BÜTÜN HAYATI Mümessilesi MARCEL CHANTAL Tamamen Fransızca sözlü film Fiatlarda zammiyat yoktur Gündüz: 2, 4, 6, Gece: 9,30 da Mastarı Çarakları Güzellik Kraliçası FERiHA TEVFiK hanım önümüzdeki Pazar gününden itibaren ALEMDAR SİNEMASINDA İstanbul Belediyes , Şehir'Tiyatrosu Tm T Şehzadebaşı Şehzadebaşı Raşit Riza tiyatrosu Riza tiyatrosu Bugün gündüz saat 15 de ve gece saat 21,90 da SERSERİ piyes 4 perde Nakleden: Muhtar Bey Yarın akşam: Aşkın manası Yazan: Aziz Hudai Bey Zayi — 14258 numaralı maaş cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan o eskisinin o bükmü yoktur. Mütekait Miralay Salih Bugün Saat 15,30 da Suvare: saat 21,30 da Müşkül itiraf Facia 5 perde Yazan: M. A. ve Otto E. Hasse Tercüme eden: Nabi Zeki GLORYA'da "Bugün MA JİK Sinemasında DITAPARLO VE GUS HEH ICORAN Filmi ve BOX Şampiyonluğu için 26 Şubat 1957 ee TAV FROEHLICH 9CHMELLING - STRIBLING (Tamam 15 rund'luk büyük maç) Bugün, Bu gece ve yarın yalnız matinelerde İstanbul 25 Şubat 1932 (Akşam flaarı) İstikraziar Tahvhaât İst, dahili? 92,50| Elektrik 485 Şark d. yolları ( 3,30—| Tramvay oo 4465,— D. Muvahhide © 49,—| Tünel 4,15 gümrükler 5/10 | Ruhtm v— Saydi mahi 450) Anadolu 00,— Bagdat, 4,0 “HN 2890 T. askeriye — “Mümessil 23,— Esham İş Bankas 9,25) Terkos 25,60 Anadolu 16,65 ento Ar İY— Reji 4,05) Ünyondey. — 21,90 Şir. hayriye 16,30) Şark dey. 215 Tramvay 57,50| Balya e gi Umumi sigorta 10,90 | Şark m, ceza (o 2,85 Bomonti 7725) Telefon 15,55 Çek fiatları (kap. sa. 16) Paris 12,06| Prağ 1590— Londra 733,50 | Viyana 4,2263 Nüyork 0475—| Madrit 6,1520 Milano 9415) Berlin 4,9945 Brüksel 3,4124) Varşova 4,1922 Atina 37,15—| Peşte 3,9536 Cinevre 2,4395 | Bükreş 7941 Sofya 6340—| Belgrat 26,18 An.sterdam 4,4768 | Moskova © 1096,50 Nukut (satış) kuruş kurus 20 f. Fransa 70, —) şili Av 7 7 isterlin 735—| 3 pezeta 16,50 1 dolar 210,50 | 1 Mark 40,— 20 liret 19,— a “e ii engo, — 20, Belçika 217) iy ya 20 drahmi 46—| 20 dinar ME 20, i.İsviçre 823.—| 1 Çermoveş — 20 leva 21—| 1 Altın 921,— 1 #lorin 85,—| 1Mecidiye || 49,00 20 kuro Çek.) 125.—|) 1Banknot “232,— Maarif vekili gitti Maarif vekili Esat bey ecnebi mekteplerdeki türkçe dersler me- selesi hakkındaki tetkikatını ikmal etmiş ve dün akşamki trenle Ankaraya avdet etmiştir. Vekil bey bu hususta ayrıca müfettişler vasıtasile yaptırdığı teftişat rapor- larını da beraberinde götürmüş- tür. Vaziyetin bir suitefehhüm olduğu anlaşılmıştır. x» M. Kemal bey— Darülbedayi | artistlerinden M. Kemal bey, belediyenin yardımile Viyanada bir sanatoryoma gönderilmiştir. X İhtisas mahkemesinin ilk kararı — Istanbul ibtisas mahke- mesi dün ilk kararını vermiş, tü- tün kaçıran Abmet isminde biri altı ay hapse mahküm edilmiştir. Hükümetçe satın alınan eşyadan duhuliye alınacak mı? Ankara, 25 — Milk Müdafaa Vekâleti Millet Meclisinden askeri mubayaatın, belediye vergi ve resimleri kanununun 3İ inci mad- desinin şümulü dahilinde olmaya- cağı hakkında bir tefsir talebinde bulunmuştu. Bu tefsir dahiliye encümeninde müzakere edilmiş ve kanunda hükümetçe (mubayaa edilecek eşyanın duhuliye resminden mu- afiyetine dair mucibi tefsir bir kanuni kayıt keyfiyetinin heyeti umumiyeye arzına karar vermiştir. Mesele Eskişehir belediyesinin hava kuvvetleri tarafından mu- bayaa olunup Eskişehire naklolu- nan benzinlerden duhuliye resmi aranmasından ve bu sebeple Standard kupmanyasının depola- rına haciz vazetmesinden tahad- düs etmiştir. ALEMDAR sinemasında Bugün 11 de tenzilâtlı matinc - Duhuliye 25 kuruş MUSTAFA Türkçe - Sözlü - Sazlı - Şarkılı & A ÇA EÇIL AR önümüzdeki pazar gününden itibaren Her sınıf halkı çok yakından alâkadar eden büyük Türk filmini herkesin görebilmesi için sinema müdiriyeti tertibat almaktadır. Alman faşistleri Reiştagta gürültülü mü- zakereler devam ediyor Berlin, 25 (A.A.) — Reiştagm celsesi, M. Goebbelsin dün sebe- biyet vermiş olduğu hadiselerin tevlit etmiş olduğu tesir altıuda başlamıştır. Reis M. Loebe sözü dahiliye ve harbiye nazırına vermiştir. M. Groener. Tanenberg galibi mareşal Hindenborga karşı sarf- etmiş olduğu şutumu takbih eyle- miştir. Mumaileyh, hükümetin M, Ge- ebbelsin sözlerini bütün Alman milletine tevcih edilmiş bir haka- ret telâkki etmekte olduğunu söylemiştir. Faşistler şiddetle protesto et- mişler ve M. Groener hakkında bir takım küfürler savurmuşlardır. Reis, iki faşist mebusu salondan çıkartmıştır. Sükün iade edildiği zaman sosyalistlerden (OM. Breitschid, tekrar umumi müzakereyi açmıştır. Hatip, sosyalistlerin Yung plâ- nının bir taraftan yırtılmasını iste- mediklerini, reisicumhur intibabın- da faşistlere karşı Hindenburga rey vereceklerini söylemiştir. Nasyonalist mebuslardan M. Von Tridag Lohengovin, hükü- meti tenkit etmiştir. Mumaileyh, M. Brüning'in Lausanne konfe- ransında artık Almanyay: temsil etmiyeceği ümidinde bulunduğunu söylemiştir. Mumaileyb, Cenevre- deki Alman keyetinin intihap edilmiş olduğu hareket noktası- nın pek fena olduğunu ilâve eylemiştir. Mumaileyh, Memel hadisesine karşı protestoda bulunmuş ve Lehistan'a hücum (eylemiştir. Mumaileyh, Leh- Sovyet ademi tecavüz misakının Fransa'nın teş- viki ile aktedilmiş olduğunu ve şimdi OLehistan'ın (Almanya'ya karşı elleri serbeset kalmış -oldu- ğundan Almanyanın şimdi şark- tan ve garpten muzaaf bir taz- yike maruz bulunduğunu beyan etmiştir. Iktisat fırkası mensuplarından biri, arkadaşlarmın M. Brüning lehinde rey vereceklerini çünkü bu suretle hareket etmekle Hin- denburğa rey vermiş olacaklarını söylemiştir. Mumaileybin, faşistleri siyasi cinayetler sistemini ihdas etmekle muabaza eylediği zaman yeniden şiddetli bir takım hadiseler mantari Celsenin tatiline mec- buriyet hasıl olmuştur. Celse takrar acıldığı zaman faşistlerden Rosenberg kendileri- nin yakında iktidar mevkiine gelecekleri (o kehanetinde bulun muştur. Si Xx Tepeköy heyelânı — Paşa- bahçe civarında Tepeköy'de baş- lıyan heyelân devam ediyor. Dür de mühendisler burada tetkikatta bulunmuşlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: