14 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

14 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; İ Sahife 2 AKŞAM 14 Haziran 1934 Gazi ve Şahinşah Hz. arasında samimi telgraflar Ankara 13 (A.A.) — Reisicum- hur Hz. dün Erzuruma muvasa- lat buyuran Iran Şahinşahi Hz. pe şu tel yazısını göndermişler. dir: İran Şahinşahı Alâ Hazreti Hümayun Rıza Şah Pehlevi Hz. ne Kars Zati şahinşahilerinin sıhhat ve iyetle seyahat buyurmalarından mütevellit memnuniyetimi ve hu- Zuru biraderanelerile şerefyap ok mak zamanına tahassürle intizar eyledi ii kalbi muhabbtlerimle arzederim. GAZI M. KEMAL İran Şahinşahı Hz. nin cevabi tel yazısı şudur? Türkiye Cumhuriyeti muhte- rem Reisi Cenabi azamet meap Gazi Mustafa Kemal Ankara Muhterem kardeşimden, derece memnuniyet ve teşekkürü: mü mucip müveddetkâr telgrafı almak fırsatını ganimet bilerek Türkiyenin güzel toprağında hak: kımda gösterilen fevkalâde dos- tane hüsnü kabulden mütevellit kalbi minnettarlığımı, — ankarip sonsuz iştiyakla arzu ettiğim mü- son Tükatımızda bizzat tcedit edece. | Mecliste müzakere edilecek! ğim ümidile arzederim. RIZA ŞAH PEHLEVİ Inhisarlar vekili geldi Gümrük ve inbisarlar vekili Ali Rana bey dün Ankaradan şehrimi- ze gelmiş ve inhisarlar idaresine | giderek öğleye kadar meşgul ol muştur. Rana bey şehrimizde bir kaç gün kalarak İnhisarlar umum mü- dürlüğünde tatbikine başlanan yeni teşkilât, ük işleri ve sai ve ile bizzat meşgul olacaktır. Sultanahmet yançınında evleri yananlar Sultanahmet yangınında evleri © başına ikişer ira verilmek sure- ile yardım edilmiştir. Bugünden #tibaren bir hafta müddetle bu 30 nüfus bilâliahmer şubesince iaşe edileceklerdir. Geçinme masrafı (Bap tara Yinel ebifede) kilo çilek 20 kuruştan aşağı düş memiştir. Halbuki geçen sene ok- kayla çilek ayni fiate satılırdı. Bülün yiyecek eşyasını geçen seneyle mukayese edersek da bir fazlalık görürüz, Bu ihtikârın| membaları nelerden ibarettir? Bu mesele hakıknda vaktile takrir veren Galip Bahtiyar bey- le görüştük, bize diyor — Evvelce de bu bahse temas etmiştim. O zaman söylediğim gibi, belediye fiat beremi yapma- lıdır, Perakende fiat histeleri ga- zetelerle ilân edilmelidir. Halk bu ilânlar sayesinde, esnafın kem disini aldatıp aldatmadığını an- liyabilir, İlân dlsteleri eşyanin fintlerine peuzlanır mi ucuzlanmaz mı? di- ye nazari ihtişat münakaşala Bina girişmek o muhtelif il âlimlerinin. fiat nazariyeleri, "herun boylu tetkik etmekle vakit ir me dereceye kadar fay- Bana kalırsn nazariye- derle ni ziyade, pratik © Üolarak fiat listelerini halka ilân etmek icap eder.» Bu Sabahki Telgraflar Hitler - Mussolini mülâkatı Bugün birleşecek olan iki başvekil hangi meseleleri görüşecekler? Londra 13 (A.A.) — Röyter ajansının Roma muhabiri bildi. iyor: ML. Mussolini ile M. Hitler, ya- rın, Strada Pisani köşkünde mü- zakerelere b: hü zakerata, İtalya namına M. Mus- solini, M. Suviç, baron Aloisi ve M. Cerulti, Almanya namına da M. Hitler, M. von Neurat ve M. Hassel iştirak edeceklerdir. Gö- Tüşmeler cumartesi sabahına ka- 'dar devam edecektir. Bir çok ziyafetler tertip. olun- muştur. Havai fişekler atılacaktır. Haber alındığına göre, mi kat teşebbüsü Almanya tarafın. dan vaki olmuştur. Bidayette mü- lâkata pek az taraftar olan M. Mussolini, Cenevrede geçen hafta yapılan müzakereler bir akamete doğru gidildiğinin muhakkak ol. duğunu göstermesi üzerine mülö- katın yapılmasına hemen . karar vermiştir. M. Hitler ile M. Neurat ha yelile geleceklerdi kendilerini hava meydanında kar- gılıyarak Saraya götürecektir. Müzakereler esnasında şu üç ilmek | ihtimali meselenin gö yardır: 1 — Silâhlari birakma mesefe- i. Bu meselede başlıca güçlük Fransızlarla Almanlar arasında olmakla beraber, M. Massolini M. Hitlerden ne gibi bir hal çaresi teklif edeceğini soracaktır. İki devlet adamının, silâh yarışından çekinmiye çalışıcakları tahmin edilmektedir. 2 — Almanyanın Milletler ce- sele, silâbları bırakma meselesine bağlı olacaktır. M. Mussolini ga- iplerle mağlüplar arasındaki far- kı kaldıracak bir şekilde ıslah edilmiş bir Milletler cemiyetine Almanyanın tavsiye edecektir. “dönmesini 3 — Avusturya meselesi. Bu üç meseleden en diker olan bu mesele de mevzuu bahse- dilmeden olamaz. İtalya, muhak- kak surette, Almanyanın Avustur- yadaki Nazi hareketine yardım etmekten vazgeçmesini İstiye- cektir, Hâkimler Yeni lâyiha gelecek hafta ( Ankara 13 — Adliye encüme- ni yeni hâkimler kanun lâyihası- nin müzakere ve tetkikine bugün de devam etmiştir. Tetkiklerin ya- rın ikmalile Jâyihanın önümüzde- ki hafta mecliste müzakeresi muh- temeldi Hâkimlik sinıfına intisap etmek istiyenler için altı aylık staj müd- deti bir sene olması ve 25 lira mar aş alınması ve her sene nihayetin- 'de imtihana tâbi tutulması hak- kındaki hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. X Giresunda fırtına Gireson 13 (A.A.) — Dün ak- şam saat 17 de şiddetli bir fırtına çıkmış gök gürültülerile beraber sel gibi yağmur yağmıştır, Mü- teaddit yıldırımlar işmüştür. Parkta verilecek konseri dinlemek! için toplanan halk kaçışmış bir kişi bayılmıştır. i Zayiat ve hasarat kaydedilme-| miştir. z Belçika kabinesi 'Brüxelles, 13 (A.A.) — Kabine şu suretle teşekkül etmiştir: Başvekil de Brogievile ELE evi ve en gaf mi iğ, Dahiliye nazın Pier Maarif nazırı Mit Karısını & olduda Kendi de beynine kan hücum ederek düştü ve öldü. , İzmir 13 — Bugün İkiçeşme: likte feci bir cinayet oldu. 24 yaş larında iki aydanberi kozasından ayrı bulunan Mürüvvet kocası takip ederek İkiçeşm bir mezar arasında tabanca ile öldürdü. Katil ömer de bir kaç adım yü- rüdükten sonra beynine kan hü- cum ederek dü İda patlıyan tabanca rak ölmüştür. Katilin k ka birisile sevişmesi yüzünden öl. İdürmek için peşinden dolaştığı 4 hanımı ayni zaman. yaralana- nı ba: | anlaşılmştır. , Tehdit mektubu Samsunda bir kereste tacirinden 15 bin lira istiyen biri yakalandı Samsun 15 (Hususi) — Aslen Yagoslavyalı Osman isminde biri, şehrimiz kereste tüccarından Sav dikzade Mustafa beye bir tehdit mektubu göndererek 15 bin lira istemiştir. Mektup Arnavutça ve pek fena yazle yazılmıştır. Alm. bolevik Osman diye ima Zabıta Osmanı yakalamış ve Ozerinde yüz liradan fazla para Yugoslavya söylemiş ve itiraf etmiştir. Çin heri Inkılâbımız hakkında tetkikat yapacak heyet Ankaraya gidiyor in siyasi, iktisadi ve içti mai yükselmesi için Nankinde milli hükümete merbut olarak te- şekkül eden komisyona mensup bir heyet memleketimizin geçir- diği inkılaplar hakkında tetki- katta bulunmak üzere dün şeh- rimize gelmi Çin heyeti etütlerini yapmak ve hükümet ricali le temasta bulunmak üzere bugün Ankara ya gidecektir. Buradaki tetkikat- tan sonra Avrupa memleketlerini 'de dolaşacaklardır. Gayrimübadiller Maliye vekâleti Istanbula bir memur gönderdi Gayrimübadillere ve yüzü 14 kuruşa kadar düş iştü, Son günlerde bonolar 19 buçuk kuruşa kadar yükselmiştir. Buna sebep'gayrimübadillerin el | lerindeki bonoları (o satmamağa başlamalarıdır. Maliye vekâleti müzayedelerde gayrimübadillerin hukukunun mu- hafazası ve diğer alınacak tedbir. | ler hakkında şehrimize bir memur göndermiştir. ın bono- la Yüzde yarım para tevziatı hak- kında da bir kaç güne kadar ka- rar verilmesi bekleniyor. © | Türkiye - Italya makaleler yazıyorlar Roma 15 (A.A) — İstefani* ajansı bildiriyor: Bütün gazeteler Türkiye - İtalya bitaraflık misakı- min temdidi haberini büyük baş- laklarla neşres .Curnale d'italia gazetesi diyor «Mevzuu bahsolan tefsiri nota- nim metni sarihtir ve her sarih tef. sirde olduğu gibi bunda da bir ga- ye ve bir fikir aramak lâzımdır. İtalya - Türkiye #münasebatında her hangi bir de- Gişiklile olmadıktan başka bu mü- nascbatın idamesi de her iki mem- İeketin karşılıklı duygularına ve erişmek istedikleri gayeye uy- gundur.» Stempa gazetesi diyor ki: Tef- siri notanın teatisi hadisesi mül bem olduğu fikir itibarile kayda şayandır. Filhakika bu vesika iki bükümet münasebatında hiç bir ik olmadığını velev mü Bunun manası daki karşılıklı tema; ettirmektedir. La Gazette del Popolo diyor ki: Bu son it memleket arasında mevcut ve bü- tün selâbetini muhafaza etmekte edilmesi lâzımdır. Alman parası doğru değil Almanyanın alın esasını terk edeceğine dair dün bazı çayialar deveran etmiştir. Yaptığımız tah- kikata göre bu haberler tama- men asılsızdır. Alman bükümeti- nin hiç bir surette altın esasın- İ dan ayrılmıyacağı temin edilmek- Tıp fakültesi dekanı edilen Nureddin Ali bey dünden itibaren yeni vazifesine başlar muşta. Iş kanunu lâyihası geri alındı | — Ankara 13 — Hükümet iş ka- maiyetine dönmesi meselesi, Bu me- Italyan gazeteleri dostane olan dostluğun uzun seneler idame Altın esasının bırakılacağı) Tıp fakültesi dekanlığına tayin Bulgaristanda silâhlar toplanıyor Hükümet halka hitaben bir beyanname neşretti Sofya, 13 (A, A.) — Hükümet beyannamenin geçerek halka ellerinde buluna kaç gün mühlet vermişti Silâhların dercine memur olan ıskeri memurlar, vazifelerine baş- ışlardır. Halk tarafından hiç bir mukavemet ve şiddetli mua- ameleye maruz O kalmamışlardı Halk silâhlarını kendi isteği teslim elmektedir. Memleket herhangi bir tarafından herhan; bir hadisenin vukuuna dair hiç bir haber gelmemiştir. Her tarafta. tam bir sükün ve asayiş hüküm sürmektedir. Nevrekopta bir çarpışma Atina 10 — Byraya. gelen ha- berlere göre bulgar komitelerine ait silâhlar toplanırken Nevrekop- ta bir Bulgar çetesile Bulgar kerleri arasında şiddetli bir mü- sademe olmuştur. Silâh sesleri Yunan o bududundan işitilmiştir. Müsademe hakkında malâmat alır amarcışl Atinada tevkifler 'Tutulanlar arasında eski harbiye nazırı cenerallar vardır Atina 13 (A. A.) — Polis, sekiz yüksek rütbeli zabiti tevkif etmiştir. Bunların arasında sabık barbiye nazırı ceneral Skandalis de vardır. — Ceneral | 1933 martı ceneral Plâstiras hareke tinde methaldar olmakla suçludur. Halihazırda “Kan, da bulunan ccneral Plâstiras hakkında da bir tevkif müzekkeresi kesilmiştir. Adana valiliği Ankara 12 — Adana val emniyet işleri umum müdürü Tevfik Hadi beyin ve emniyet İşleri umum müdürlüğüne de Trakya emniyet müşaviri Şükrü beyin tayini muhtemeldir. Genevredeki son anlaşma (Baş tarafı 1 inci sahifede) 1) Konferans dağılmıyacak. Bunu ispat için de dört tâli ko- misyon hemen işe başlıyacak: Emniyet misakları, icra ve tatbik garantileri ve kontrol, tayyare harbi, silâh fabrikaları. 2) Bu komisyonlar. çalışırken, avdeti Almanyanın konferansa, için hariçten yeniden teşebbüs ve müzakereler olacak... Mesele, görülüyor ki konferansi devam ettirmiye matuf bir şekil bulmaktan ibarettir. Kabul edilen Fransız projesi, terki teslihat esa- sinda bir balde bir itilâf zemini bulmak için çalışma yolunu gösteren bir i programıdır. Silâhların azaltılmasına yahut tahdidine ait esaslı meseleler an- cak Alman - Fransız ihtilâfı orta- dan kalkarsa (yani Fransanın em- niyet davasile Almanyanın hemen silâhlanmak arzusu telif edilirse) münakaşa edilecektir. Bugün için elde edilen itilâf, konferansm ebediyen iflâsini ilân etmiyecek bir çare bulunmuş olmaktan iba- ettir, Yoksa silâh meselesi bütün müşküllerile, olduğu gibi duru- yor, — Halil ömer.

Bu sayıdan diğer sayfalar: