14 Haziran 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 6

14 Haziran 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 NELER OLUYOR? ' Şapkasını kurtar- mak isterken.. Geçen hafta Londra civarinda ki hayvanat bahçesinde acıklı bir vaka olmuş, bir genç aslanlar ta- rafından parçalanmıştır. Vakaya sebep bir şapkanın uçmasidır. Ha- dise şöyle olmuştur: Londra civarında büyük bir hayvanat bahçesi vardır. Burada her türlü hayvanlar serbest ola- rak yaşarlar. Yalnız bunların do- laştıkları saha ile seyre gelenler arasında hayvanların aşamıyaeği yükseklikte prmaklık ve yahut di- Zer bir mania vardır. Aslanlarin bulundukları yerde de bu hayvan- İların sıçrıyamıyacağı yükseklikte demir parmaklık mevcuttur. Bu sebeple seyirciler emniyetle hay. yanları seyredebilirler. Geçen pazar günü . hayvanat bahçesine gelenler içinde bir genç aslanları seyrederken rüzgâr şap- kası almış, parmaklığı aşırarak ın bulunduğu tarafa al O sırada aslanlar, kendilerine mahsus kulübede bulunuyorlardı. Delikanlı ortalığı tenha görünce, gardiyanlara müracaata lüzum görmeden, demir parmaklığa tu- tunarak yukarı çıkmış ve şapka: ni almak üzere diğer tarafa Şapka, aslanların kulü lerine yakın bir yerde bulundu- Zundan genç adam o tarafa doğ- ru yürümeğe başlamıştır. Bu sırada kulübede bulunan lan birdenbire meydana çık- miş ve adamın üzerine atılmışlar. dır. Aslanların pençesine düşen genç feryadı koparmıştır. Bunu işiten gardiyanlar derhal koşmuş- arsa da delikanlıyı bir türlü kur- taramamışlardır. i Gardiyanalr aslanlar korkut. mek için havaya bir kaç el silâh atmışlardır. Silâh sesleri üzerine aslanlardan dördü korkarak kaç- mmışsa da ikisi ihtiyaterz gence pençelerini geçirmekte devam et- Gardiyanlar güçlükle ad: m aslanların pençesinden kkurta- rabilmişlerdir. Fakat delikanlı al- dığı yaraların tesirile ölmüştür. | Kafalarının balta ile kesilmesini alı istiyorlar | İnsanlar ekseriyetle çok dalgin olurlar. Bilhassa imza ederken okumadan imza atanlar çoktur. Amerikada Ohio hükümetinde Akron ü talebesinden bir kaçı bu dalgınlığın nelere se- bebiyet verebileceğini göstermek üzere bir mazbata yapmışlar ve Bunu bir çok kimselere imza ettir. mişlerdir. Okumadan imza eden- ler arasında bir çok profesör ve “talebe de vardı. 2 Mazbatada | hükümetten kac falarının balta ile kestirilmesi ca ediliyordu. Mazbatamın altın. da iki yüzden fazla imza toplar mıştır. Talebe nu imza edenlere göstererek göz- derini açmışlardır. versitesi Geçen mayıs ayı içinde Mer- sinden yabancı yerlere on dokuz sığır, G manda ile 2757 koyun ihraç edilmiştir. Bunlar, Adana Silifke ve Anamur taraflarından toplanmıştır. Berut, Hayfa iskele- lerine sevkedilmiştir. Buna mu- kabil Avustralyadan ve Rangon- dan 20 bin kilo kadar kuru manda derisi memleketimize s0- kulmuştur. Şirin bir kasaba: Ayvalık Istanbula benziyen Ayvalıkta içtimai hayatı uyandırmak lâzımdır Ayvalık 10 (Hu: sasi) — Ayvalık > raf bahçelik çe ve yeşil. liktir. Kasaba uzaktan İstanbu- lum adalarına benzer. Şehire çok yakın bulu- nan Çamlık ta bu benzeyişi ar- tarmaktadır. Çamlık bur: ın sayfiyesidir. Yazı, serin yerde sükünet içinde geçirmek istiyenler buraya giderler. Çamlıkta küçük, fakat sevimli evler vardır. Ayvalık, ilk bakışta kendini sevdirir. Halk çalışkandır. Bu Suni sis Bağları dondan kurtarmak için bir makine getirildi Bağlarla nebatları dondan ko- rumak için, İzmirde Burnova haşerat ve emraz enstitüsü Fra sadan bir makine gelir Ziraat vekâleti tarafından satın alınan bu makine suni sis husule getirmek suretile nebatları ve bağları dondan muhafaza etmek- tedir. Makinenin busule getirdiği lut 10-15 metre kalınlığında olduğundan soğuğu bir dereceye kadar © azaltmaktadır. Nebatlar ve bağlar uyanırken, soğuklar giddetini artırır. İşte makine ile bu zamanda suni sis yapılacaktır. Sis makinesinin ilaçları, gümrü- ğe gelmiştir. Yakında gümrükten çıkarılacaktır. Fransada bağ min takalarında tatbik edilen bü makineden pek çok faydalar alde edilmektedir. Ödemişte cinayet Bir köy muhtarı tabanca ile öldürüldü Ödemişte bir cinayet olmuş, mubtar Abmet oğlu Ali efendi öldürülmüştür. Cinayet şöyle ok muştur : Ödemişin Furga köyünde sabık muhtar Zilâm oğlu Abdullah Ef, ie yeni intihap edilen mubtar Ahmet oğlu EK. arasında muhtarlık. işlerinden dolayı öte- denberi geniş bir iğbirar vardır. Yeni muhtar Ali Ef, köy hal kandan Mehmet oğlu Hasan efen- dinin köy sandığına olan borcun- dan dolayı öküzünü baezetmiş, bu yüzden, rivayete göre, eski muhtarın teşvikile Hasan, muhtar Ali ER ile kavgaya tutuşmuş, nihayet tabancasını çekerek muh- tarı öldürmüştür. Katil evvelâ kaçmış ise de biraz sonra jan- 'darmalar tarafından yakalanmıştır. TE Ayvalığın umumT görünüşü nın başlıca mahsulü zeytindir. Kasabada birçok zeytinyağı fab- rikası vardır. Denizden bakınca birçok fabrika bacası görünür. Ayvalık bağlarının şöhreti miyen yoktur. Bu sene Kocaeli lig maçları Ittihatspor ile Hereke berabere kaldılar, Kara- mürsel takımı büyük farkla yenildi Karamürsel, 10 (Hususi) 1934 senesi Kocaeli liğ maçlarina 8 haziranda başlanmış ve ilk haf- tada İttihatspor, Hereke | İdman» yurdu Karamürsel İdmanyurdile karşi” laşmışlardır. Bu haftaki liğ maçlarinin en mühümmini İzmit İtihatspor Hereke İdmanyurdu mah- ve İzmit İdmanyurdu da ile arasındaki maç teşkil ediyordu. Oyunun taf- silâtına geçmeden evvel şurasıni ilâve edeyim ki, Hereke klübü bu sene futbol ekipini, fabrikaya al- dığı yeni oyuncularla takviye et-

mi yeni sene için mıntaka şam- iyonluğunu almak maksadına bi- sen azami çalıçacağını söylemiş- #ir. İki klüp arasındaki maç çetin olmakla beraber muhasim takım- lar derece ve kuvvetçe hemen he- men biribirine müsavi bulunduğu cihetle, yekdiğerine bir sayı dahi atmıya muvaffak olamadan bera" bere kalmışlardır. Karamürsel İdmanyurdu - İzmit Idmanyurdu maçı, Karamürselin sıfıra karşı 11 sayı ile mağlübiye- tile neticelenmiştir. Karamürsel takımının antrenmansız bulunma: sı yüzünden bu kadar büyük fark: la yenildiği muhakkaktı Çanakkalede yazılan gizli nüfus Çanakkale 13 (A.A) — Vilâyet dahilindeki gizli kalmış nüfus vukuatından af kanununun meş rinden bugüne kadar 43519 doğum, 28594 ölüm ve 10606 evlenme kaydedilmiştir. Mektum vukuatın haziran sonuna kadar ikmali için tedbirler alınmıştır. Tayyare piyankosunu kazanan bir talihli Çankırı 13 ÇA. A.) — Tayyara sunun 25 bin liralık büyük ikramiyesi Çanları inbisar anbar memuru Kadri efendiye düş- mlişlör. : iyidir, şim: den hazırlıklar yapılmaktadır. Ayvalıkta her sey iyidir, yalnız bir noksan var- dır. O'da hiçbir eğlence yeri ol mamasıdır. Akşam evine çekilir. Bir- kaç kahveden başka gidecek biçbir yer yoktur. Bu kadar şirin bir. kasaba için bu noksan | büylk- tür. Burada içti- dırmak lâzımdır. Esasen bura halkının büyük bir kısmı, bilhassa gençler bu ihtiyacı duymaktadırlar. Ayvalıkta bir iki klüp açılması, spor faaliyetinin artması, sik sık toplantılar yapıl- ması çok faydalı olacaktır. Köylerde tetkik Isparta Halkevinin faideli teşebbüsleri İsparta, 13 (A.A) — Halkevi köycülük ve içtimai yardım şube- leri âzalarından bir köycülük he- yeli seçilmiştir. Heyeti teşkil eden zevat, mesleklerine göre iş bölü mü yapmış, tanzim edilen esaslı | programlar, sıhbi, içtimai, iktisa- di tetkiklerine koyulmuştur Bu maksatla dün Vegos ne gidilerek köy şubeleri maları ve köy kıyafetleri ve saire hakkında hasbuhallerde bulunul- muştur. Köy ve köylüye ait bütün tefer- rüat tetkik ve tesbit Bunlar mecmüada neşredilecek- tir. Ayrıca bu iki köyde 35 hasta tedavi edilerek ameliyat olanlar edilmişir. merkez hastanesine gönderilmiş. lerdir. Tedavisi mahallinde kabil olanlardan dahi ilâçlarını fakirlerine balkevi yardım şubesi Ana katili Bir evlât, annesini bir tekme ile öldürdü Balıkesirde Konaklıpınarı nahi- yesine bağlı Bereketli köyünde bir vaka olmuş, Hüseyin oğlu Şuayip isminde bir şahıs karnına vurduğu bir tekme ile annesi Ayşe hanımın ölümüne sebebiyet vermiştir. Vakaya ehemmiyet: selenin sebebiyet ver. mıştır. Ana katili vakayı müten- kip tutulmuştur. Karsta süt hülâsası fabril Kars 13 (A.A.) — Şebrimizde bulunan ve tecrübeleri muvaffa- kıyetle yapılan süt tozu fabrika- sınının açılma merasimi saat 18 buçukta pek parlak bir surette yapılmıştır. Fabrika o anda istihsal ettiği süt tozunu alkışlar arasında hazır bulunanlara göstermiş ve takdir- lerle karşılanmaştır. 14 Haziran 1934 — KARI MEKTUPLARI Trabzonda mısır yerine fındık Bir kariimiz bunun sebebini izah ediyor Bundan bir müddet evvel, Trab- dan gazetemize yazılan bir mek- tupla şu meseleden bahsedili yord | « — Maçkada, misir ziraatinden vazgeçerek fındık ziraatine ehem- miyet vermektedir. Bunun sebebi, mısır ziraatinin düşmanı olan do- muzlarla mücadele etmek çok müşkül bir mesele olmuştur. ©, Trabzonda Rıza imzasile aldi- ımız bir mektupta, bu yazıya şu kilde cevap veriyor: Takıp, fındık ziraatine geçmesin- de, yalnız domuzların tesiri mak kâfi değildir. Belki domuz- larla mücadeledeki müşkülât bir sebep teşkil eder. Fakat asıl se- bep, piyasa taleplerinden ileri ge- Tiyor. Her devirde, olduğu gibi bu devirde de, zürra piyasa taleple” rine göre mal yetiş Son zamanalrda buhranın tesirleri, mi- sıra olan talepleri daraltmaktı dır, Köylü, daha ziyade para eden fındığa temayül etmektedir. Pek | ka kazasında değildir. Karadeniz. vilâyetlerinde, fındığın yisişmesi- ne müsait olan yerlerde de, bu hal görülmektedir. 1919 senesinde Trabzon vilâ- yeti harice bir milyon kila fındık göndermiş ve ayni senede de, Gi- resun vilâyeti on iki milyon kilo ihraç etmiştir. 1932 senesinde ise Giresun ve gerek Trabzon vil yetlerinin fındık ihracat miktari on allı milyon kilo olarak birleş- tiği görülür. Trabzon vilâyetinin her tarafındaki fındık yetiştirme faaliyeti bu gidişle Giresun vilâ- yetini çok geride bırakacaktır. Mısır ve sair hububat hemen Türkiyenin her tarafında mbs ği gibi her an çifçi için lim v toprağı bu zi dir. Bundan dolayı tabietin bu mıntakalara bahşettiği bu tesna mahsul buhranı diğerleri derecesinde müteessir ol mamıştır. " Nüfusu çok, arazisi dar ve kiy- metli oaln Trabzon vilâyeti köy- lüsü, tarlalarını dünya piyasasın- pek sarsılmış olan kur etmiyerek fındık bahçeleri yetiştirmekte çok haklıdırlar. Fındık ziraatinin bu hummalı faaliyeti, Trabzondaki bilhassa Maçkadaki domuzları tahribatı neticesi olmadığı ve iks “sadi sebeplerden ileri geldiği şu ufacık izahatlı Fenerbahçe yüzücüleri 15 haziranda Karamürsele gidecekler Karamürsel 12 ( Hususi ) — Fenerbahçe deniz ve yüzücülük şübesi önümüzdeki cuma günü bususi vapurla yirmi iki kişilik bir kafile halinde Karamlirsele gelecekler ve Idmanyurduna mi“ safir olacaklardır. Ayni gün Karamürsel gençleri ve Fenerbahçe yüzücüleri arasında i müsabakalar tertip ediler .nlaşılabilir. zon vilâyetinin Maçka kazasın- * — Köylünün mısır ziraatini Bi.” tabii olan bu temayül yalnız Maç-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler