9 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

9 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i f i i Sahife 1 AKŞAM 9 Ağustos 1934 iSTANBUL AMERİKAN KOLECİ KIZ KISMI ERKEK KISMI Amerikan kız Koleji, Arnavutköy © Robert Keler, Bebek Tel, 36.160 Tel, 363 Mektep İngilizceyi en iyl öğreten bir me Almanca veya ihtiyari olark mütetmssıs mwalimlar tarafın etili. Alo Şatır. Miht terbiye ve koltüre sonderece etmi BAKALORYAYA HAZIRLAR İGSDakalorya derelerin zarhmeten tisaret vo iktisat, ihtisas dersleri verilir Kütüphteleri mükemmeldir. ve talebenin vukurlarma, fikrt terbiyelerine hizmet. eler. Kın ve erkek beden terbiyesi ve sporları is: gendleri bedenen yüksektir, MÜHENDİS KISMI, Arel ve nazari elektrik, makine ve mafia mühendisi yetiştirir. Robert Kolac'da kayıt günleri : 1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9-12 ye kadar 1 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9-12 ye kadar. Amerikan Kız kolecinde kayıt günleri : 15 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9-12 ye kadar. Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir. gp (631) MISIR İŞ LİMİTED Sermayesi: 100,000 Türk Lirası Merközi: ANKARA - Şubesi İSKENDERİYE TÜRKİYE İŞ BANKASI tarladan “sis edilmiştir. İthalat, İhracat, Komisyon ve Emanet işleri yapmâktadır En iyi fiatla, en ar masraf ve komisyonla emin bir surette iş görmek isteyenlerin MİSİR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri kendi menfaatleri icabıdır. Telgraf adresi: MISIRİŞ - iskenderiye sevgili karilerini cok eğlen- celi bir gezintiye davet ediyor! “ Geliniz sizi dünyanın en büyük HAYVANAT BAHÇESİNE götüreyim... ,, diyor. Bu daveti kaçırmamak isterseniz Yeni çıkan HAYVANLAR ÂLEMİ Hitabını alınız. Faik Sabri Beyin larla hazırladığı bu büyük eser ciltli olarak çıktı ve çok rağbet gördü. -350 resim Aronkli lâvha - 8 metin harici tahlo Tevzi ve salış merkezi yalnız: | AKŞAM KiTAPHANESİ Heryerde 150 kuruştur 121, Ankara caddesi, Istanbul Taşra içim posta ücreti alınmaz. Para yerine posta pulu da gönderebilirsiniz. Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin ihtiyacı olan kok kömürü, odun ve mangal kömürü 11/8/934 tarihine müsadif cumartesi günü saat on üç buçukta pa zarlıkla mübayaa olunacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek Üzere Wektebe ve pazarlığa iştirak edeceklerin Fmdiklida Yüksek Mektepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri 75 liralık teminatı muvakkate makbuzu veya banka mektobunu hamilen tayin olunan güm ve saatte Mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna mü- racastları, (4473) Fiyeti; İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden:! Çocuk Hastanesi için lüzumu olan 165 kalem ilâç ve sıhhi elsa, sihaptaki yrinsnesi roshilr ve ŞAHAN tos/934 Salı günü suretile musmele yapı | misyona gelmeleri. Tophanede fevazım Amirliği satin alma komisyonu İlânları | Harp Akademisi için 2000 kilo | Karpuzun pazarlığını talip çık- | madığından 12//934 Pazar günü İ saat 1430'da tekrar pazarlığı yapılacaktır; Taliplerin Tophânede Satınalma Komisyonuna gelme leri. (184) (4567) * İstanbul Levazım âmir | bağlı kıtaat için 35 bim kilo be- İ yaz peynirin kapalı zarfında ve» rilen fiat pahalr görüldüğünden pazarlığı 12/8/934 Pazar: günü Saat 15 te yapılacaktır. T. rin. Tophanede Komisyona gel meleri, (185) (4589) k Hava Makinist Mektebi 50 takım Elbise man şapka 100 adet Gömlek, 100 adet kravat aleni münakasa file alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin her gün taliplerin belli saatinde Top hanede o Komisyona gelmeleri, (083) (4588) * Harbiye mektel kilo beyaz peyni i pahalı görüldüğünden 13-8-934 pazartesi günü saat 14 te paazrlıkla alına caktır. Taliplerin Tophanede ko- 4178» 4496» * Asker konağı için elli bin kilo odun 11-8934 cumartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla alına caktır. Taliplerim Tophanede ko- misyona gelmeleri. «175» «4498» * Maltepe Lisesi, Gedikli küçük zabit ve ihtiyat zabit mektepleri için yüz bin kilo odun 118-934 günü saat 15,15 de pa- zaılıkla alınacaktır. Taliplerin Tophanede komisyona gelmeleri. «176» «4497» * işin 420,000 kile kuru otun kap. sarlında . talip | çıkmadığından 11/8/934 cumartesi günü saat 15de pazarlıkla alınacaktır. isyona gelmeleri, (173) (4479) Gi işletmek üzere 25 şubat 1933 t ribinde teşkil edilmi 'mencilik Türk limitet şirke- tin fesh ve tasfiyesine 4 ağustos 1934 tarihinde karar verilmiş ve keyfiyet usulen tescil ve kette alacaklı olanların taril mından itibaren on beş gün zar- fındar Istanbulda, Yağcılar soka” ğında 30/32 numaralı yazıhaneye mürâcaatla alacaklarını kayıt et- tireleri lüzmu olunur. Hali: tasfiyede bulunan Gelibolu | değirmencilik Türk limitet şirketi tasfiye memurları: Avukat Yoşua Bskenazi Salamon Saragosi Nesim: Assa Elverişli bir fırsat Moda Ağabey sokağı 20 numaralı oç katlı kagir yedi ode, 1k hali, bir mez bah, bir klik <amdk odası ile koçlik bir Kata elek v6 su osüsatim hal Er hane 6600 ira fitle mf eşin. ve diger miefda bap senede ödenmek Dara) en vereceklere yüzde oz. Satılıktır. Di görmek isteyenler. Istanbul K: 10 Şuba ları, 11708) gemi Doktor HORHORUNİ Mer güni akşama kadâr. hastaların aalhanes yad Talfo 2/9/934 Pazar günü saat 14 te | on bin | | Harbiye: ve Merbutu mektepler | Gelibolu | AKŞAM KİTAPHANESİ NEŞ RİYATI ASYADAN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR İSKENDER FAHREDDİN Yazan Payük göçler ve Kuraklıktımı evvelki d Büyük tarihi roman Yeni çıktı Bu eser muharririn en fazla rağbet görmüş tariht romanlarını den biridir. Türklerin ( Büyük göç) ten ve ( Kuraklık) tan evvel orta asyadaki yaşayışını ve ( Büyük göç) â hazırlıyan kuraklığın nasıl ve nereden başladığını yeni tarihi vesikalara ve (Türk tarihinin ana hatlarına ) göre ve pürüzsüz Bir Türkçe ile anlatan bu kitap günün en mühim eserlerinden sayılabilir. Ba itibarla ( ASYADAN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR ) romanını hem yeni nesle, hem de roman 1öre ait meraklısı karilerimize hassatan tavsiye ederi ın bin senelik bir Türke destanı ola AYDIN ile YILDIZın aldıktan sosra ( Lâyowurluk kuvveti) ni 7 bulduklsrim ve EDynk göçte hir çoban kızı olan (YILDIZ) ın (Algeyik) ka ek gara doğru rinsıl indiğini büyek bir 2 Büyük kıtada 272 sahife — Fiyeti: 80 kuruş — Mektep Tali ve Yüksek olmak üzere beş senedir. Leyli Gayesl Tüccar gemilerine Kaptan ve Makinist 2 — Mektebin yalnız Tali birinci sınıfına talebe alınır ve bunla rın da ortamektep mszunu ve'on sekiz yaşından büyük olmamaları meşruttur. 3 — Kayıt muamek günleri müracaat edilmelidi 4 — Taliplerin Mektep Müdüriyetine hitaben yazacakları istid'a- pamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kâğıtlarını, mektep şabadena- me veya tasdiktamelerini ve polisce musaddak hüsatihal ilmühabe- rini ve. velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını. raptetmeleri lâzımdır. 5 — Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 Pazar gününe kadardır. Taliplerin muayenci sıbhiye işin yevmi mezküra müsadif Pazar günü saat dokuzda bizzat mektepte bulunmaları lâzımdır. — (3858) in Cumartesi Pazartesi ve Çarçamba Istanbul Üniversitesi Mubayaat Komisyonundan: 1 — Üniversite merkez binasile fem ve edebiyat fakultelerinin işgal etmiş olduğu Zeynep banım konağının harici kısımları boya ve tamiri. 2 — Tıp fakültesi Gureba hastanesinde yapılacak olan deri ve frengi seririyatı inşaatı; 3 — Üniversite kütüphanssile oküma salonuna yapılacak olan kalarifer tesisi ve kazan tebdili 4 — Tıp fakültesi kütüphanesi möbleleri, Yukarda: yazılı dört kalem iş olbaptaki şartnameleri mucibince /B/93A tarihinden 30/8/5394 tarihine kadar aleni münakasaya vaze- dilmiştir. Merkez ve Zeynep hanım binalarının harici tamirile deri ve frengi seririyatı inşaatları ihalesi 3/9/934 tarihine müsadif pazar. est günü sani 15 de üniversite kütüplummesi kaerifri He: Tıp fakültesi. kütüphanesi möbleleri münakasası ise 6/9/934 per- şembe günü saat 15 de icra edilecek Talipler ihale günleri verecekleri fiatin */, 7,5 teminatlarile Ko- misyonda hazır bulunmaları ve şarlnamelerile resimlerini görmek işin de ber gün mübayaat komlsyonuna müracat etmeler ilân olunu İstanbul Asaratika Müzeleri Müdüriyetinden: Kok kömürü Mangal kömürü Odun Kile Çeki 19900 40 a, Topkapı Sarayı ve Türk İslâm eserleri müze- k münakasa ile satın alınacak yukarda miktar ve cinsleri yazılı" mübrükatın Ağustosun 16ince perşembe günü saat 14'de ibalesi kararlaştırılmıştır. Isteklilerin şartları öğrenmek için salı ve çumadan mada lier gün Asanatikta' müzeleri dahiliye müdürlüğüne müracaat edebilirler."4204,, Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde yaptırılması muktazi itişaat ve tamirat T1/Ağustos 934 çumartesi günü saat on dört buçukta ihalesi içra edilmek üzere aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname ve kağif- nanieleri görmek üzere mektep müdürlüğüne ve münakassya iştirak edeceklerin Fındıklıda Yüksek mektepler mühasebecil edecekleri 217 lira 50 kuruşluk teminatı muvakkate makbüzunu Bandilen: tayin. olühan: gül ve onu mahsusuna müraca:

Bu sayıdan diğer sayfalar: