August 10, 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 11

August 10, 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Ağustos 1934 Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri: Ayvalık sür'at yolu MERSİN “yu 1! Ağustos Cumartesi 17e Sirkeci nbtımından kalkacak ve Ay» yalık yolunun mutat iskele- lerine uğrıyarak İzmir'e gidip dönecektir. “4624, THE TURKISH AMERİCAN Shipping and Trading eo ” Mayri - Araboğlu ve şeriki Amvarican “Export Ünes Taa Export Steamsip Cı ratlon NEW » YOR! Her on günde bir Kevyork ie Uma amir aracında muntazam posta Her ayn o 10ve Sbinei günleri Ker» York;'dan hareket. Yakında Nev: Yerk'dan gelecek ve parlar. Exporler vapuru 20 ağnstosa doğrü Exirla vapuru 5 Eylale doğru. Yakında Nev - York, Yadeltiya ve Boslona içn yolcu ve eşyayı eariye alarak hareket edecek vapurlar. Exami Exporter' vapuru 20 ağustasa doğru Exirla vapuru & Eylole doğru Kumpenya, müşterilerinin. monafine daha iyi hizmet ve fevkallde seri pos Malur takilir emele İskenderiye veya Mareilyada aktarma eurelile ve doğru Kenaçimento Be Nevyork için merkür Hmazlardan muayyen tarlerde harakek eden ekspres ve lüks vapurlarına yele ve eşyayi cariye kabul edecektir. Bu vapurlar Amerikanın dahli ve Bütün yliyetleri le Kanada, Gel, Mek sika've Le1 Angeloe e Ban Franke Btahle vessire bütün limanlar için doğru Konşmento ie eşyayı Heariye BİN eye be eya Mein Yarin kater için Galadı'dn 6 imei Vakıf (aki Arapyan) banında 4 üne Katta Hayri - Araboğlu ve gerici mora: mak, Tel, daeöree24 © isen) vapuru 8 ağustosa doğra | Liman har Mersin yolu Sadıkzade PAZAR çin ne vü Birkeci rıbtırmndan kalkacak, gitişte Çanakkale, Izmir, Kallük, Bodrum, Rados, Marmarle, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kap, Alanya, Mersine gidecek, Dönüşte ayni İskelelerle beraber, Taşucu, Anamur, Kuşadası ve Geliboluya uğrayacaktır, Trabzon Yolu TARI Hik PAZAR günü saat 20 de Galata rıhımından Şİ Kalkacak, gidişte: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, san, Tirebolu, Görele, Trabzon, e dönüşte bunlara ilâveten Of, ve Bürmeneye uğrayacaktır. VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Telefon: 22925 z 14,15 te yapılacaktır. vapura 12. Ğİ ee gelmeleri, “187, » İstanbul Lex Finiko, Antalya, yapılacaktı Komisyona gelmele, yapanı 12 Vakfından: 11/8/934 Cumartesi ıklarına karşı gil adedi gün geçtikçe artmaktadır. AFYONKARAHİSAR Matensuyınu inlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle miş on Şişelik kasalarla da su verilmektedi Umum satış yeri; Yeni Pastane civarında Aksaraylılar hanında Hillahmer satış mağazasıdır. Telefon: 2008 Tophanede levazım | satın alma komisyonu Ilanları İstanbul Levazım Eşya ve Teç- bizat Anbarı için alınacak Dokuz

kalem bakır takımına verilen Flat pahalı görüldüğünden tekrar pa- zarlığı 12/8/934 pazar günü saat Taliplerin Tophanede Komisyona m Âmirliğine bağlı kıtaat için müteahhit namı hesabıma bin kilo Pirinç Unu, bin kilo Nişastanın pazarlığina talip çıkmadığından tekrar pazarlığı 1478/934 Salı günü anat 14,30 da Taliplerin Tophanede *186,, “4621, Kara DervişAğa “ Bakırköyünde Cami sokağında 4/6 numaralı dükkân pazarlıkla | kiraya verilecektir. Talip olanlar on beşte İstanbul Evkaf Müdi- riyeti Encümenine gelsinler. (4601) | Yorgunluk Ayaklara Itırap Verir Bu tedbir ıztırabı teskin eder Uzun bir çalışma gününden sonra dinlenmek İçin bir gezinti ve mak vo saf haya Fakat, yorgunsanuz, işmiş, aztarapı çekiyorsunuz. Artık hiçbir yere kımıldanmak »temezelniz* Fakat buna karşı pek mneseir olan. gu tedbire müracast ediniz. Yanl Ayaklarınızı RADİO SALTS tozu ile banyo yapımız. Sancı derhal sükün bulacak ve bir hafilik hissedeceksiniz. Ayaklarınızın banyosuiçin RADİO SALTS tozunun muntazamen Istimali, sihbt ve sağlam ayaklar temin edecek, fazla terlemesi, nahoş kokusu zal ve gişmesile Jibihaplanmınsına mani olacağı gibi nasırlarınızı da yumuşatıp kökünden söküp atacaktır. 6000 LİRA Bir sermaye aranıyor. Devamlı iş ve büyük kâr temin edilir. Taliplarin önat 2:8 arasında 41670 No.lu telefona müracaat, gi (1723) Hilâliahmer Cemiyeti merkezi umumisinden: Eskişehirde Hilâliahmer merkez unbarında 1 — Mubemmen kıymeti (20000) kuruş olan su değirmeni mak zemesi ile (148500) kuruş kıymetinde muhtelif makine yağları İl ağustas 934 tarihinde 2 — Muhammen kıymeti (10000) kuruş olan porselen ve emaye tabak ve fincan takımlarile (149000) kuruş kıymetindeki inşaat mal zemesi ve muhtelif lâmba ve şişeler 12 ağustos 934 tarihinde satı- Jacağından taliplerin yüzde on pey akçelerile mür: (1730) Istanbul Mıntaka Sanat Mektebi Müdürlüğünde nesi için mektebimize almacak talebenin kay- Aşağıda yazılı vesaikle birlikte bir istida müracaat edilecekti A — Nufus tezkeresi “Talebenin yaşı on üçten küçük ve cn yediden büyük olmuyacaktır., B — İlk mektep şahadetmamesinin asl, € — Aşı şahadetnamesi. D — Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E — Müracaat ve kayıt müddeti 18/8/934 günü aışamına kadardır. Müsabaka İmtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) ( Suadiye Plajında Iktisadi buhran nazarı dikkate alınarak pazar günleri 50 kuruşluk tarife âdi gü ler tarifesi olarak (25) Kr. a indirilmiştir. Mükemmel müzik, zengin varyeteler Yi) (1783)7 LEYLİ ve NİHARİ Resmi Liselere muadelet hakkını haiz «z Feyziafi Liseleri me Arnavutköy, tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda Kız ve erkekler için ayrı teşkilâta malik, Ana sınıfı ile İlk, Orta ve Lise kısımlarını bavidi Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakiyetile tanınmıştır. Kayıt içln hergün mektebs, veye İetanbul'da Yeni postane arkasında Basiret Hanında 18/14 numaralı Özyel idaresine müracaat edilebilir. İtiyenlere mektep tarlfarsesi gönderilir. Mektebin telefonu: Özyolun telefonu: 24115 g(1711)f Gayrimübadiller Takdiri Kıymet Komiyonundan: 11 Ağustos Cumartesi | Numaradan 173 Numaraya kadar up Ja m, 5 13 ” i 274 ”. 321 10,000 ira olan gayri l 4,3 nisbetinde nakit İstihkaklarını almak üzere bizalarında gösteri- len günlerde komisyona müracaat etmeleri, 2 — Istihkakları bin liraya kadar olupta nakit hisselerini almıs yanlar da aynı günlerde müracaat edebilirler. “4630, İL: T istanbul belediyesi ilânları | * | Üsklidar Karaca Ahmet Mezarlığında kurumuş 100 adet servi | ağacı 11/8/934 cumartesi günü saat J4ten 16 ya kadar mahallinde açık müzayede ile satılacaktır. Almak İsteyenlerin Üsküdar Dıvar dibi tramvay durak mahalli önündeki gazinoda bulunacak memur- (4507) Maarif Vekâletinden: Mıntıka Erkek San'at mektepleriyle Ankara İnşaat Usta mekte bine bu sene de müsabaka ile leyli meccanl talebe alınacaktır. Vilâyet Merkezinde 20/8/934 tarihinde bir istida ile Vilâyete m etmeleri GERE G San ilân olunur. (4470)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler