21 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 21 Nisan ge, Vapurlarda yeni navlun tarifeleri Mayıstan itibaren ucuz biletler verilmeğe başlanıyor Kabotaj sahasındaki nakliyata aid yeni navlun tarifeleri dün mayıs başında başlanacaktır. Bu biletler Marmara mıntaka- sında. bir ay için muteber olmak üzere birinci mevki 20, ikinci mev- d güverte - lira, üçüncü tap olan bütün kabotaj sahası için gene e a) lik olarak kirinel mev- ki 65, ikinci mevki 57, güverte Üçüncü mevki iğin halk biletleri ihdas edilmemiştir. Faransız istihkâm ları üzerinde bir Alman tayyaresi Bir saat uçuştan sonra Almanyaya doğru döndü Paris 20 (Hususi) — Alman hududuna yakın Thionville civa- dar uçuş yp sonra Almanya- ya doğru gitmiştir. Uçan yarenin bir Alm tayyaresi iin anlaşılmıştır. m Renardın cenazesi aris halkı cesedlerin oönünden çecektir, Italyaya vi İse fransız Paris 19 ri) — İtalyaya alya kral . Mi fından kabul sdifnişlerdir. Roma halkı eski muharibleri çok alkış- ete Eski Fi askerleri eçhul İtalyan askeri âbidesine Bini harb madalyesini koy- muşlardır. Mançuride petrol inhisarı Vaşington > (Hususi) — A merika hükümeti Mançuride pe: rol inhisarı kent tekrar Ja- ponya nezdinde iyi etmiştir, erika b mına mugayir olduğunu bildir. miştir. i m yinin ölüm cez; | Bu Sabahki Telgraflar | Fransız - Sovyet andlaşması Echo de Paris “galiba Sovyetlerin noktai nazarını kabul edeceğiz,, diyor Paris 20 (Hususi) — Kabine bu sabah toplanmıştır. M. Laval Fransız - Sovyet andlaşması hak- kında malümat mayi Kabi- ne bu andlaşma! itibari! kabul etmiştir. M arial Mos- kova seyahati da görüşülmüştür. Bu va 6 mayıstan sonra o- lacaki yi al buğün de Sovyet se- firini kabul ederek kendisili rüşmüştür, İhtilâflı bir nokta hak. kında bir hal şekli aranıyor. Paris 20 — Gazeteler M. Litvi- nofun Parise gelecek yerde Mos- kovaya hareket etmesini Fran- sız - asu andlaşmasının henüz edilecek hale gelmediğine delil sayıyorlar. Sovyet nşr bir taarruza uğ- radığı takdirde Fransanın hemen müdahele etmesini ei Fran- sa ile Milletler cemiyeti bu taarru- zu kabul ipa sonra müdahele edeceği fikrin euvr ile ei di Paris, Fran- sanın, Sovyetlerin arzularına mu- vaat eylediğini ve lâkin birk: defa sözü geri aldığını itiraf etmektedirler, Petit Parisien, B, Herriotnun, cuma akşamı Sovyet elçisi B. Po- temkin ile görüştüğünü ve lâkin kendisini iknaa muvaffak olma- dığını, B. Lavalin de- sefirle mü- lâkatının ayni surette kaldığını yazmaktadır. uvr, gazetesi, B. Litvinofun, Parise uğramadan Moskovaya dönmek için Stalinden-emir aldı- meticesiz ğını ve şimdi kendisile temas e- deceğini temin eylemektedir. Bu Nüfus sayımı Nüfusumuz 18 milyondan fazla tahmin ediliyor Ankara 20 (Hususi) — İstatis- tik umum müdürü B. Celâl bu sabah Kızılcahamam kazasına giderek numara koyma işini tef- tiş etmiştir. Teşrinievvele kadar bütün vilâyetlerde numarataj işi bitirilecektir. B. Celâl diyor ki: — Umumi nüfus sayımı Hazır- vel bir şey söylemek doğru de- ğildir. Müşahedelere ve kuvvetli tah- minlere göre nüfusumuzun on se- kiz milyondan fazla olduğunu söyliyebilirim, İzmirde tetkikler ktisad vekâleti üzüm, incir işlerini ıslah edecek Ankara 20 (Telefonla) — İk- tisad vekâletinden bir heyet tet- kikat yapmak üzere İzmire git- miştir. Heyet incir ve üzüm ticaretini organize etmek ve bu mahsulle- rin standardize edilmesi çarele- rini araştıracaktır . eyet âzası arasında Alman standardizasyon (o mütehassısları da bulunmaktadır. Meclisde dünkü müzakereler Ankara 20 (Telefonla) — Bu- günkü Meclis müzakerelerinde Konya ovası sulama idaresinin öyünden Ha- ve Emiroğlu Hüse- ılmala- rma dair adliye encümeni maz- batası kabul olunmuştu Ankarada bir | İnza Ankara 20 (Telefonla) — Bu- rada bir tuğlacı dükkânında bir amele büyük bir kiremid yığını altında kalmıştır. Derhal yetişen itfaiye lis, kiremidler | altında aile ek baygın düşen ameleyi kurtararak h Hi oğlu Âsım astaneye kaldırılmıştır. a i e bir şekil verilecektir. İken ği Şark ekspresini soydular Novska ile Zağreb arasında ir taarruz Londra 20 — Royter ajansının Belgrad muhabiri şu malümatı göndermiştir: Parise giden Şark Tri ii geçer- ken bir culuğa uğramıştır. Novska ile adr arasında hay- dudlar posta vagonuna girmişler Fransız muhafızı, konpartıma- nına kilitledikten sonra beynelmi- İel postaya ait 11 çantayi çalmış- lardır. Çalınan paranın miktarı mâ- lâm değildir. Şu kadar var ki, e a harice döviz çık- şiddetle takyid edilmiş oldu- eli haydudların o aldıkları raların çok bir şey olmıyacağı pari zannolunuyor. mez Bank mecmuası 0 (Hususi) — Sümer Bank çi «Sümer Banka isminde bir mecm nmi ecmuanın içinde, Sümer Bankın uğraştığı sanayi iş- leri hakkınd. ilmek tedir. Ayni zamandâ, şeker, pa- muk, ipek, kâğıd, deri, sellülöz hakkında dünya piyasalarındaki fiat ve istihsal vaziyetlerine dair de raporlar bulunmaktadır, Takas sulistimaline aid et ara 20 suiistimaline aid fezleke, pe rükler teftiş heyeti reisi tarafın- dan tetkik edilmiştir. Gümrük teftiş heyeti reisi bay Muammer, fezleke hakkındaki omütaleasını yazarak bugünlerde vekile vere- cektir. musiki mütehassısı raporunu hazırla! ususi) — ayor 20 ( Telefonla) — — AL orkestrayı tenkid etmektedir. u rapor üzerine musiki aka- Gizli rakı . fabriksı Haydarda bir evde gizli fabrika meydana çıkarıldı Evvelki akşam Haydarda gizli ge © atilmis yakalamağa muvaffak olmuşlardır. Bunların sorgusu ne- ticesinde kaçak rakıların yapıldı “su gazetenin diplomatik yazıcısı, ğı imalâthane bulunmuş ve basıla- ki Moskovanın iddialarından vaz rak kaçakçı Süleyman ve karısı, İğve :emiyeceğini ve bu takdirde, yakalanmışlardır. bi Fransanın ya kabul etmeğe, ya- Busilütm esinin bole © ka; hud ki yeni bir formül aramağa | tında rakı yapmağa mahsus 50 mecbur kalacağını zannediyor. kilo salamura, toprağa (gömük Oğlu, Echo de Paris, Fransanın kabul müş 17 şişe rakı, bütün teferrüa- “ik etmek mecburiyetinde kalacağı- | tile bir .. kazanı bulunarak Şe nı, zira böyle olmadığı takdirde, | müsadere edilmi iştir. Maznunlar i Sovyetlerin, Yugoslavyanın, Ro- Slliyeye delikli ; manyanın, Türkiyenin ve Yuna- —— ———— va nistanın kendisinden yüz çevire- Bugün bulunacakmış a re tahmin etmektedir. Böy“ Dün definenin aranmasına İle le bir ihtimal karşısında Fransa- te, İtalya itilâfının tâbi anlümdeğ başland ı e İtalya ve Tuna zümresiyle vi aahmed civarındaki de- İye zlaşmanın tine olacağı finenin hari başlanması et- cayı sual görülmektedir. rafındaki müsaade muamelesi ta- İm, LR Janmı: definenin araş- “iş Kaçak âsi âsiler tırılmasına dün başlanmıştır. De- m, Venizelos dnedi da dahil, 23 finenin evvelce Karacaahmed me- ş lir zarlığı civarında olduğunu yaz- , nda muhakemelerine mıştık. Bir muharririmiz dünma“ Ma batlanacak halline gitmiş ve hafriyata başla- Atina 20 (Hususi) — Venize- | nırken orada bulunmuştur, ir los ta dahil olmak üzere mev- Mezarlıklar, müze müdürlü- İm, kuf siyasi fırkalar reislerinin 23 | günden, Kadıköy kazasından bi- “iş, nisanda ve bütün firari âsilerin | rer memur ile Yeldeğirmeni polis bi, 2 mayısta muhakemelerine baş- | merkezi komiserinden müteş: bi; lanacaktır. il bir heyet huzurunda başlanan. — te, Sakız âsilerini muhakeme eden | hafriyata dün geç vakite kadar eli Atina divanı harbi kararını ver- | devam edilmiş ve bir metre de ğa; iştir. Bu karar mucibince bazı | rinliğinde hendek açılmıştır. Haf. A) âsiler, on beş seneden itil n | riyata bugün de devam edilecektir. “va beni l hküm edilmiş. Al ish dan Helmut Met- ği lerdir. Suçluların çoğu beraet et- | zeler ile Atanaş definenin bu- bu mişlerdir. gün me; çıkarılacağını te- e Dırama, Lârisa ve Gömülcüne | min etmektedirler. “ise harb divanları da kararlarını ver- FER m; m birçok âsiler e kü | Sovyet Mei eği es rek ve hapi kı Ankara usi) — 1 bi, edilmişlerdir. m özne Zain ş anı hazırlamakla mü koviç Moskovada başladığı bir « (©; Er birliği reisi seri, burada bitirmiştir. Sovyet (a 'apulasla arkadaşları, müdafaa- | artisti Musiki muallim mektebin (Wü b başlamışlardır. de verilen piyano konserinde çok " in alişlanmışlır... Akdenizde fırtına aki ni ös di ol İmren Ka geden — si Ea Pi (Telefonla) — ini rn lab Tira BE w ©. ŞE zam mülkiye mektebi yapıl ma ka- b de şiddetli bir fırtına hüküm sür- | yar veri bare arsasi mektedir. Bu yüzden Cezayir ve bugünlerde sakin alınacaktır. Korsika postaları çok geç gel- İn mektedir. Fırtına ör adasında mü- him zararlara sebeb * olmuştur. Bir ç tılar uçmuş, ağaçlar derelmiştir Halk arasında yara- hi Yunanistanda 120 1200 za ordudan çıkarıl Atina edilen listede 1200 zabi- Mi isimleri vardır. Roma konferansı | : gecikece Londra 20 (A.A.) — Deyli Telgraf gazetesi evvelce Romada 20/5 tarihinde toplanması rarlaşmış olan Tuna Belle nın, yapılacak işin vüsati sebebi- le daha sonraki bir ihe talik edileceğini yazıyor. Ziraat bankası umumi heyet © | antısı , toplan Ankara 20 li — Sir heyeti mayıs- Sabık Kayser ağır hasta — Sosyalisi | Hetvolk gazetesinin istihbaratı | 3 vE ru olup olmadığı henüz öğrenile- memiştir. Miste posta müvezzilerinin grevi Paris 19 (Hususi) — Niste ü i gre e bir vg eri gin ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: