January 21, 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

January 21, 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 AKŞAM Münevverlerden, *7 de B inin Parker Vacumatic mürekkebli kalemleri kullandıkları sabit olmuştur. Çünkü, arka arkaya sıralanan , mükemmeliyet ve güzellikler onun Jalkiyetine amil almaştar, PARKER kalemlerini” eğ son aldığı zarif şekil, tekermmülün son baddına, varmıştır., Bu, şekil, mo? ladıkları çok yerindedir. 'dern olmakla” beraber” uçlarının. Bizzat kullanmak veya hediye altini nisbeti fazlalaştırmak suretile! etmek için müstesna güzellikleri Bukavemet; ve seyyaliyeti daha © olan bu eşsiz. kalemi intihab ziyade temin “edilmiştir. Dünyada? © ediniz. PARKERin patenti olan müreki Cazib 'ok şeklindeki klipsine 'kob'alma, makanirmen fevkallde © ve PARKER VACUMATİK ke pratik ve sağlam, şeffaf. sedefli (| İimesine dikkat ediniz. Bunlar, Gürükin, mürekkeb! barmesi , 1027 daha O mürekkebi kalemcilikteki harika: Taşla mürekkeb aldığı içini ların alâmetidirler, Mürekkebi kalem kullanan», larin onu büyük” şevkle karşı- Pa ul KN sewcmne—> boyda olan, bu. vi Ma imi aöente ve acmak man, rasrami sişman Vasi Paslanana Caddesi M8 98 sina: Sander z lame TÜRK TiCARET BANKASI 4.5 SR EM ZE ŞE PE ER MEYER (EREL MERKEZi: ANKARA HER NEVİ BANKA MUAMELATI Her ay meri ödenen: KUPONLU VADELİ MEVDUAT ŞUBELER: Adapazarı Bozöyük Gemlik R ANKARA : Bandırma Bursa izmit STANBUL : ' Bartın Düzce Safranbolu ye Pelam 2316 Bolu Eskişehir Tekirdağ Telefon: 22971 Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. TELGRAF ADRESi Umum Müdürlük: TÜRKBANK — Şubeler: TiCARET Dr. A. Asım Onur Ortaköy ŞiFA YURDU. İstanbulun en güzel yerinde, bir park içinde, kaale, li mii bakımı iyi, kadın ve erkek her türlü hastalıklara açık bastane, Doğum ve kadın ameliyatlarile fı- tık, apandisit, basur ve diğer ameliye- ler için çok ucuz hususi ftatler. Orta- köy, tramvay yolu, Muallim Nacl cad. 111 » 115. Telefon: 42221. TURK HAVA KURUMU BUYUK PIYANGOSU Dördüncü keşide 11/Şubat/938 dedir. Büyük İkramiye: DÜ,)Ü) liradır... Bundan başka aye. 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyükikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan- goya iştirak ediniz... 21 Kânunusani 1938 Kış geldi, havalar soğudu. Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıksrabilir, Bunun için derhal bir az ALINIZ Afalıkan sonra Bütün ağrıfardan Kurtuldum— NEZLE -GRİP -BAŞ ve ROMATİZMA icabında günde 3 kaşe alınabilir Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEFALİN isteyiniz. Ilikvel2lik ambalâjı vardır. Dahiliye Vekâletinden: Muğla içme suyu tesisatı ve inşaatı aksiltmesi Muğlaya, 4,3 kilometre mesafedeki Şemseddin menbaın şehre isalesi su deposu inşası ve şehir tesiratı e müteferri diğer işlerin yapılması kapalı zarf- la eksiltmeye konulmuştur. 1 — İşin muhammen bedeli 89,645 lira 71 kuruştur. 2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 448 kuruş muka- bilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden alabilirler, 3 — Eksiltme 22/1/938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de Anka- rada Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler İmar Heyetince ya- pılacaktır. 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve- saiki aynı gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâ- zumdır. A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 ku- ruşluk muvakkat teminat. B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. C — Kanunun 4 peü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manil bulunmadığına dair imzalı bir mektup. D — Belediyeler İmar Heyeti Fen şeftiğinden münakasaya girmek için alacakları vesika, 5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde * kömisyon relsliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli tsahhütlüğü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Ven şefliğine müracaat etmeleri. (11) (55) Edirne Nafia Müdürlüğünden: Edirne Lisesile Kız ve Erkex Öğretmen okulları kalorifer tesisatları için ya pılacak müşterek santral binasile harici şebeke ve erkek öğretmen okulunun da- hili kajorifer tesisat işleri İkincikânunun 23 cü günü saat on altıda ihale edil- mek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşit bedeli yekünu 36526 lira 60 kur uştur. İsteklilere proje resimleri keşif kâğıtları, şartname, mukayetename suretleri, diğer fenni evrakı Ankarada Yapı İşleri Umum Müdürlüğü ile İstanbul ve Edirne Nafia Müdürlüklerinde 180 ku- ruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 2740 liradır. Eksiltmeye gire- bilmek için en az yirmi bin liralık bir kalorifer tesisatını muvaffakıyetle yaptı- ğına dair vesika ile Nafla vekâletinden 938 senesine mahsus alınmış müteahhit- 1ik vesikası ve eksiltme şartnamesinde yazılı şartları haiz bulunmak Tâzım- dır. Müteahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektupları yukarda yanii günde saat cn beşe kadar Edirne Nafıa Müdürlüğü odasındaki ek- siltme komisyonu başkanlığına tevdi etmeleri lâzımdır. (243) Dahiliye Vekâletinden: Malatya vilâyetinde Adı Yaman kasabasının Hali hazır haritalarının tan- imi işi pazarlıkla eksiltineye çıkarılmıştır. Muhammen keşif bedeli 4000 lira- dır. Eksiltme 22/1/938 tarihinde cumartesi günü saat 11 de, Ankarada Dahiliye Vekâleti binasında Belediyeler İmar heyetinde yapılacaktır. Muvakkat temi- nat 300 liradır. Şartnameler Bf)â bedel Belediyeler İmar Heyeti fen şefliğinden alınabilir. (10) (54). SATILIK 2 EV Kızılay Istanbul Mümessilliğinden: Balatla Kesmekayada Hamami Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 73 numaralı kısmen kâgir iki ev elverişli fiyatla satılıktır. Almak isteyen- lerin Sirkecide Kızılay Hanmın ikinci katında 8 numaraya müracaatları. asu EEMUONOEDEEENESBENREREKEBEYEYFEFİHEYEENEDARSASAYELENEPBESSEBREFBEYEYASEİFNPEYAAYAEEYEFBEKYEREEFEPEE, Bİ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: