21 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

en w iki ar iğ “ a- ır. ne 8), , ler ve SİYASI İCMALI Yeni Fransız kabinesi Fransada yeni kabineyi yine sakıt | deği, cezri ıslahata taraftar partiler- Başvekil Chautemps kurabildi, Kabk || den teşkil etmiştir. Yeni kabinenin menin sukutu daha ziyade Maliye Na- #rı Bonnet'nin, paramın ve dövizin belkemiği, mebusan medlisinde 11, ve âyadun 102 özası bulunan radikal serbes va kontroletiz olması ve Yasar. | sosyalist partisidir. 25 nazır bunlar. Yuf yapılması politikasından ileri yel | andır. Beş nazır, 49 mebusu Dulu- diğinden, Bonnet'nin yeni kabineyi | nan radikal grupu namile maruf sol Kurmasına diğer sol partiler şiddetle | vümhuriyetçi müstekillere, 2 nazır Muhalefet etmişlerdi. Sosyalistlerin | 25 mebusu bulunan müsteki solar. deri ve Chautemps'dan evvel Baş- | dan yenç cümhuriyetçi “partisine Bugünkü Fran- vekil bulunan Leon Bum evvelâ sol | mensuptur. partiler ile beraber ciimhuriyetçi va Kabineye iştirak eden partilerin demokrat biltün merkez ve mutedil | ti yüze yakın mebusu vardır. Merke soğ partilerin mümessillerinden vir | partileri de müzaheret vadettiklerin. kübine teşkiline teşebbüs etmişti, den, meclisin yarın kadar rey dlabile- Bu teşebbüsü ne sağlar, ne de ko- | cekdir. Mmünistler tarafından tervto edilmedi. Yeni kabineye sosyalist partisi iş- inden, mtinhastran Halk cephesi | tirak etmemiş ve Wükin müzüheret partileri sosyalistler, radikal sosyatisi- | vadetmiştir. Yeni kabineden omü. komâlnistlerden hükümet kurmak istemişti, Bu defa mürekep bin | nist partisi ve müjrit amele teşekkü- Tü umumi konfederasyonu memntt da radikal gosyalistler Chawtemps'm | değildir. Yeni hükümetin programi- sukutuna sebep olan komünisileri ak na vükif olduktan sonra muhalefete mak istemediklerinden, Leon Blum'un| geçip geçmemek hususunda kati bir inci teşebbüsü de suya düşmüştü. Nihayet yeni kabinenin teşkili yi- ne Chautemps'a tevdi edildi ve Chau- Karar vereceklerdir. Fransa geçen in #habı kazanmış ve şimdiye kadar bir- üikte hükümeti idareye çalışmış Halk İemps, kabinesini yalnız komünisile. | cephesi, yani sollar #ttifakı cidât su- Ti değil, sosyalistleri de hariç bıraka- | rette sarsılmış bulunuyor. yak sırf radikalizme ve inkılâpkârana Feyzullah Yirmi iki sene 1915 yılı... İngiltere donanmasının ir zırlılısında kaptanlık eden Geor- Kes Rogersin canı sikiliyor... Durup dinlenmed. karşılanmış ve hastaneye götürül müştür, Orada yapılan muayene ne- Ücesinde yavrunun mide hastalığına tutulduğu anlaşılmıştır, Çocuğun is- mi belli değildir. Fekir bir aileye men- subdur. Birdenbire hastalandığı için a a siren şatranç parfisi Kazan manm koyduğu mayine çarptı. Zırhi- ısı battı, Name boğuldu. Bunu haber aldığı gün Rogers ok- kalı bir küfür savurdu: —.... deği, partiyi yarıda bıraktı... Ancak 26 ncı oyundaydık... Ve bütün harb müddetince bu öt. kesini yenemedi. ”. .. Mütareke aktedildi. Georges Rogers terhis edildi. Kendi ayarında bir çok oyuncular bulup oynadı. Fakat o yarı kalan partiyi unutamıyordu... ... Derken, günlerden bir gin bir mek- tub aldı. Bu mektubu yazan bir genç kızdı. Diyordu ki: «Babam sizinle başladığı satranç partisini tamamlıyamadan ölmüş. İs- terseniz onun bıraktığı yerden ben devam ederim.» Dün, Hac Name'nin kızı 27 nci oyunu oynamağa başladı. Georges Rogers o kadar sevinmiş, © kadar sevinmişti ki, bu sevincin he- yecanı ile genç kıza bir saatte yenildi. Nezleye karşi yılan zehiri Viyanada toplanan bir doktorlar cemiyelinde profesör Kofler nezlenin yilan zehirli bir merhem ile tedavi edildiğine dair dikkate değen. beya natla bulunmuştur. On senedenberi dalma nükseden şiddetli bir nezleden muztarib olan bir kadın yeni ilâçla tedavi edilmiş -ve iyi olmuştur. Diğer bir kadında iki hafta sonra nezleden hiç bir eser kalmamıştır. Yılan zehirli merhemin sürülmesine devam edilme- diği halde nezle yüksetmemiştir. 'Te- davi usulü -merhemin kolun üst kıs- mındaki derinin içine şiddetle uğula- rak idhal edilmesinden ibarettir, Profesör Mehner tarafından da ifa- de edildiği veçhile yılan zehirle yapı- lan bu nezlemerhemi tamamile tehli- tecrübelerden iyi neticeler elde #ttik- lerini söylemişlerdir. Eski bir fıkra i Bir gün Halife Harunreşiğ, güzel bir portakal /Lehistanda 21 komürüst tev- İ kif edildi İ Varşova 20 (A.A.) — Polis Kowel Bölgesinde enternasyonal komünistin >1 ajanını tevkif etmiştir, Bunlar daha evvel de komünist talırikâlından dola- 7i mahküm olmuş kimselerdir. Vezir başını salladı; — Koparamam., — Nedeni — Ben bir portakal koparırsam, ay- Kadan gelenler ağaçları söküp gölü rürler!., Romanyada dini nikâh mec- buri oluyor Bükreş 20 (A.A.) — «Curentul» ga- zetesinin bildirdiğine göre hükümet dini izdivaç âyinini mecburi kılacak bir kanun projesi hazırlamaktadır. Tankı icad eden büyük Fransız dlimi yarını nasıl görüyor? sanın ilim ve fen sahasında en mü- Meşhi icadı mühim bulmuş, dethal tank yaptırmağa başlamıştır. “Tanklar umumi harpte mühim bir rol oynamıştır, Alman “ordusu gön dükleri bu yeni silih karşismda şar mühim Bir Fransız muharriri Bretonu 7 © yaret ederek islikbalde İnsanların hayatında ne gibi değişiklik olacağı- nı sormuştur. Fransız #limi demiş- #ir ki: — Yarınki dünya bugün tasavvur ve tahayyül ettiğimizden büsbütün başka bir şekil alacaktır, 'Her şeyden evvel, şayet teknik bu- günkü dev adımlarile ilerlemekte de vam edecek olursa, insanlara ve saf kuvvetine ihtiyaç azalacaktır. İstik- bal makineli -adamındır, çünkü bü- tün iş safhaları müthiş'bir süratle otomatikleştiriliyor. Bir sürü mü- Türk tiyatrosu- nun tarihi Arkadaşımız Selâmi Sedes “Şehirillerin teri bir nakliye “vasıtası varsa o da tramvaydır, Otomobil taammüm ede- Widenberi tramvay bir nakliye vasıta sı olmaktan çikarak münakaleye ma“ ni olan bir vasita hâlini almıştır. Fransız âlimi Breton yarınki dünyanın nlâp husule getirecektir. Zamanı- Yunanistanla yeni ticaret anlaşması yapılacak dün bir konferans verdi yaz akerenin Ankarada yapılması ve yakında görüşmeye başlanması muhtemeldir mi Sedes «Türk tiyatrosunun tarihi Türkiye - Yunanistan dış ticareti Eminönü Halkevinin tertib ettiği konferanslara her hatta perşembe gü- nü devam edilmektedir. Dün de Sl8- mevzülu bir konferans vermiştir, Selâmi Sedes, büyük bir kalabalık tarafından dinlenen bu konferansın. da, bizde tiyalronun Konferansçı, bundan sunra İstanbul Şehir Tiyatrosunun 10 senelik mesa- isinden bahsetmiş, eserlerin sahneye konuş, üslüb ve teknik bakımlarından tiyatromuzun nasıl inkişaf ettiğini anlatarak bugünkü İstanbul Şehir Tiyatrosunun garp tiyatrolarile mü- savi denecek bir şekle gelmekte oldu- gunu, Avrupa ve Balkan muharrirle- rinin yazılarını misal getirerek isbat etmiştir. B. İzzet dün Arikaraya gitmiştir. B. İzet Ankarada Maarif bütçesinde ya” Pılacak münakalenin tasdikini temin süecek, 936 ders senesi içinde idem zammına istihkak kesbeden muallim- lerin listelerini Maarif Vekfletine ve- rerek tasdik ettirecektir. 3 hırsız yakalandi Bakırköyünde Sakızağacında otu- ran Haticenin €lbiseleri ile sofra takı- munı çalan Safiye, Fenerde bir yelken gemisinden bükır Jâyhalar aşıran Mustafa ve Sabri, şoför İffetin Asma- altında duran bir kamyonundan bir teneke gaz aşıran Mustafa adında $ hırsız dün polis tarafından yakalan- mmştır. Hırsızlar mahkemeye verilmiş- lerğir, j son zamanlarda “azalmıştır. Gerek bik . Mevcud anlaşma iki buçuk sene ev- wel yapılmıştı. Bu mükavele sit aylık ölmakla berâber, Yeshi için Tki'tardi- tan biri müraraat etmedikçe temdid edilmiş sayıldığından, hâlen meriyet- te bulunmaktadır. Mukavelenin “bit- genede 7 milyon lirayı buluyordu. Son bir şene zarfında ihracatımız iki mil- yon liraya inmiştir. Halbuki yapılan tedkikler, bugünkü ihtiyaçlara uygun bir ticaret mukavelesi sakdedildiği takdirde, Yunanistana ihracatımızın «tı milyon raya çikarilabileceğini göstermiştir. İki memleket tacirleri, dış ticaretin yet temin edilince, Türkiye le Yunar histan arasındaki ticaret işleri derhal canlanacaktır, “Birçok Yunan tacirleri, memileketi- mizden çök miktarda maden kömürü, canlı hayvan, belik, yumurta ve trübu- bat satın dimek iğin teşebbüslere gi- rişmek istiyorlar. Ancak, şimdiki Kle- ring anlaşmasının ihdas ettiği güç- Yükler, bilhassa tediye müşkilâtı bu 1s- teklerin yerine getirilmesini güçleş- tirmektedir. Yunanistanın memleketimizdeni alacağı mallara mukabil göndereceği sanayi maddeleri elliyi bulmaktadır. Bunun, ihracatımızın kolaylaşmasına imkân vereceği temin ediliyor, Yapılacak anlaşma, Yunanistana Türk-Rumen yeni ticaret an- laşması iyi işliyecek “Türk - Rumen yeni ticaret anlaş- wmnumiliğe bildirilmiş-ve ebenin mü âahalesi yüzünden çocuğun öldüğü iddia edilmiştir. Cesed morga kaldi- rlmıştar,

Bu sayıdan diğer sayfalar: