21 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

21 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kem Tb e “duğunu bilmiyorlar mı? Kabil olsa bir "yorlar, pusu kuruyorlar, Büyük Bri- e llalnmı. ne. AKŞAMDAN AKŞAMA Demokrasiye medhiye Gazetelerde gördüğüm şöyle bir ha ber, beni derin düşüncelere saldı: «İngiltere, İtalya'ya ikrazatta bulu- nacakmış.» İlk önce akla gelen şudur: — Deli mi bu İngiliz'ler? İtalyan'- ların kendilerine ne can düşman: ol- kaşık suda boğacaklar onları. Silâhlanı- tanya'nın nesi var, nesi yoksa alacak- Jar... Fakat paralarının eksikliği emel erine mâni oluyor. Şimdi İngiliz'ler, bunu da temin ederlerse cellâdlarının bıçağını bilemiş vaziyete düşecekler! ... Eyet, itiraz doğrudur. Fakat Avru- pa medeniyetinin karakteri de bu: Kendi rakibini, kendi düşmanını kendi elile hazırlamak! Tehlikeyi gö- Fe göre, akibeti bile bile... Demokrat medeniyetin bu hususi- Yeti her tezahüründe var: Sanayiinde, istismarında, devlet ku- Tuşunda, askerliğinde... Eski medeniyetler, daha kıskanç- Mış: Zenaat erbabı meslek sırlarını bi- ribirlerinden gizlerlermiş: Bir kundu- Tacı bile, köseleyi nasıl ıslattığını ge- işi güzel bir çırağa öğretmez, lonca- Ya ebediyen sadık kalacak ailelerin Çocuklarına püf noktasını fıslarmış... Kendine bir mabed, bir saray yaptıran hükümdarlar, dâhi mimarın gözlerine Mil çekermiş; tâ ki, şaheserin bir ben- b başka memlekette yapmasın di- Avrupa medeniyeti böyle hasis dav- Tanmadı: Fabrikasyon usulleri mesleki “srarı yıktı; her yeni icad harcıâlem oldu, Dletropoller, müstemlekeleri yetişti- TİP bugünkü Amerika'ları, Mısır'ları, Mündistan'ları, dominyonları doğurdu; daha doğuracak, Burjuvazi. Firavunların esirlere yap- taklarını ameleye aynen tekrarlamadı; haşa! İşte: Thomas Maurus'dan Ro- bert Owen'e, Engels'ten Marx'a, Le hin'den Leon Rlum'a kadar hep bur- Juva çocuklarıdır, Geri kalanlar da, ilk tohumu hâkim sınıf tarafından hür- Tiyet ve müsavat fikirlerile beslenmiş Manevi evlâdlardır. Avrupa medeniyeti, «Sarı tehlikesyi tomurcuk halinde seçtiği senelerde, henüz kurulmamış Japon ordusuna, Londra'da, Paris'te zabitler yetiştir. ir. Avrupa medeniyeti, kendi sanayiine top attıracak makineleri, kendi mü- hendislerile geri kalmış memleketlere Böndererek kurdurmuştur. Otobüs işi Müfettişler yeniden tahkikata başladılar Otobüs işlerinde yolsuzluk olduğu hakkındaki neşriyat üzerine Dahiliya | Vekâleti teftiş heyeti relsi B. Tet Talâtın reisliği altında çalışan mi fettişler, bir aya yakın tahkikattan sonra bir fezleke tanzim ederek Ve- kâlete göndermişlerdi. Dünkü nüshamızda, Ankara mü- habirimizin bildirdiği gibi, Vekâlet bazı noktalar hakkında tahkikatın genişletilmesini istediğinden, müfet- tişler dünden itibaren yeniden otobüs işleri etrafında çalışmağa başlamış- lardır, Bu münasebetle dün Tan gazetesi başmuharriri B. Ahmed Emin Yak man ile otobüs ruhsatiyelerinin alm- masında tayassutta bulunduğu iddia edilen komisyonculardan biri mülki- ye müfettişleri tarafından çağırılmış ve yeniden dinlenmişlerdir. Otobüs işlerinden başka diğer bazı yolsuzluklar olduğu hakkındaki müra caatler üzerine müfettişler talimat is- temişlerdir. Otobüs işlerinin tahkiki bittikten sonra teftiş heyeti bu işlerle de meş- gul olacaktır. Altın ticareti Kararnamenin bugün bildirilmesi bekleniyor Altın ticaretinin nizam altına alınması için çıkarılan karamamenin bugün kambiyo mürakabe heyetine tebliğ edilmesi bekleniyor. Altın işle- rile kambiyo mürakabe heyeti meş- gul olacaktır. Bu daire, kambiyo borsa- si kapandıktan sonra da şehrimizde faaliyetine devam edecek, Ankaraya naklolunmıyacaktır. Kambiyo mürakabe heyeti müdürü B. Salih Ankaraya çağırılmış ve dün akşamki trenle hareket etmiştir. B. Salih altının mürakabesi hakkında Ve- kâletle temaslarda bulunacak ve di- Avrupa medeniyeti, kendini yıkmak İstediğini bildiği halde, mütrit firka- ları kendi parlâmentosuna kadar al. muşta, Onun içindeki «mantıksızlıkları», #tezadları» tenkid eden bir mütefekki- Tin söylediği gibi: a elile, kendi mezarını kazmış- İşte, şimdi İnçiliz'lerin İtalyan'lara kredi açması da o kabil... O üslüp... İs- terseniz, o mantıksızlık! Fakat garp Medeniyetinin bünyesindeki ayni ulvi sinnetin tezahürü: İngiliz devletinin İngiliz bankerinin mâni olamaması... İtalya'nın rekabeti. rektifler alarak kısa zamanda şehri- mize dönecektir. Diğer taraftan kambiyo borsası, borsa haricinde muamele görmemekle beraber piyasadan günü günü tahkikat yaparak günün altın fiatlerini malü- mat kabilinden tesbit ediyordu. Altın- hakkındaki kararnamenin neşri Üze- rine borsa, dünden itibaren altın fi- atlerini tesbit işine nihayet vermiş- tir. Çünkü bu işleri altın ticaretle meşgul olacak bankalar yapacaktır. Bu bankalar henüz tesbit edilmemiş- tir, - me karşı koymak için kendi ferdinin hürriyetini selbedememesi... Garp medeniyetini, iki asırdanberi, bu zihniyet tarihte emsali görülme- Miş bir terakkiye nail etmişti. Gene Ayni müsamahacı zihniyet mi mahve. k?. “Böyle de olsa: Hürriyet!.. «Atın ölü. Mü arpadan. olacaktır... (Vâ-NA) Altın ticareti yapmayı arzu eden bankalar Maliye Vekâletine veyahut kambiyo mürakabe heyetine müraca- at edeceklerdir. Kambiyo mürakabo heyeti müdürlüğü bu talepleri Vekü- te bildirecek ve Maliye Vekâleti al- tın ticareti yapacak bankaları bu mü- racaatler arasından seçecektir. Haklı şikâyetler Hamalsızlık Yüzünden çiçekçiler ve yemişçiler mutazarrır oluyor Beşiktaş (Sırllarında o bahçelerimir vardır. Meyva ve çiçek Şimdiye kadar gül gibi geçinip duru- yorduk. Fakat bu «ene birdenbire yor: Hep bu hamal yasağı sebebin- dani Meselli göçen mevsimde dut ve inciri nakli için çektiğimiz bir türlü tarif edemem. Bunlar, kü- fevip sevkedilirken, onilanmaz, örse- lenmez. Fakat bozuk yollarda, zıngır zangır arabaların içinde mahvolur. Pidanları, çiçekleri hiç yasağı yüzünden senaatimiz büyük bir buhran geçiri- yor. > Celâl Bayar'ın fakir halkı büyük bir şefkatle düşündüğünü, geçim Ya- #ıtamuzs, ekmek paramıza, işimizin ilerlemesine o mukayyed olduğunu gazetenizde okuyup duruyoruz. Belki bize de insaf eder bu satırları okur- sa... Lütfen yazımız. (maa mahfuzdur) Sular idaresinin bir izahı Sular İdaresi Müdürlüğünden: Sa- yın gazelenizin 18/1/038 tarihli nüs- basında «Haklı Şikâyetler» sütünun- daki «Belediye . yapmadı, kandimiz yaptık, bari bozmasın» başlıklı yazı- Yı okuduk, işi araştırdı. Erenköyün- de Etemefendi €nddesinde açılan çu- kurların Hava Gazı Şirketi tarafın- dan açılmış olduğu anlaşıldı. İdere- mizin bu işle bir ilişiği almadığından tavzihini rica ederiz. Tütün konferansı Dün üçüncü toplantı yapıldı, mühim görüşmeler başladı Şark Tütünleri konferansının üçün- cü toplantısı dün saat 15 te yapılmış- tr, İlk iki toplantı daha ziyade kon- feransın mevzuu etrafında umumi bir görüşme mahiyetinde geçtiğinden, dünkü toplantıda ruznamenin madde madde müzakeresine başlanmış ve esasa geçilmiştir. Şark tütünlerinin islihdaf ettiği gayeler, Türk, Yunan ve Bulgar tü- tüncülüğünün müşterek menfaatleri ve ihracatın arttırılması için alınacak tedbirler, konferans mevzuunun mü- him kısımları olarak ele alınmıştır. “Toplantı geç vakit dağılmıştır. Kon- feransın daha birkaç gün devam ede- ceği anlaşılmaktadır. Konferansa gelen Yunan ve Bul- Adliye sarayı İstimlâk işi yakında bitirilecek Jecekti. Bu binalara korlulem kıyme- müddelumumiliğe bildirilmiştir, Müddelumumilik, yapılan kıymet muamelelerinde izaha muhtaç bazı noktalar görmüş ve evrakı müd- delumumiliğe iade etmiştir, Belediye, milik te keyfiyeti Adliye Vekâletine yazacaktır. Vekâletten gelecek emi göre, istimlâk muamelesi ikmal edi- lecek ve binalar derhal yıktırılacak- > İlk yıkılacak, hapishane binasi- muameleleri bir buçuk aya kadar ta mamlanacaktır. Yeni yapılacak binadan başka eski binanın yerinde de yeni bir bina yapi» lacaktır, Bu kısım yeni binanın mü- temmimi olacak ve Halkevinin büro kısmını teşkil edecektir. Denizden gelen 565 Polis memurları bir ihtiyarı denizden çıkardılar Zabıta, evvelki gece oldukça esrar» Wi bir hadise tahkikatına elkoymuş- tur; Emirgân deniz hamamları ciya- | rından geçmekte olan polis devriye memurları deniz üzerinden bir feryad gelmekte olduğunu duymuşlar ve bir sandala -atlıyarak denize açılmışlar- min edilen bu adam, bir hayli su yut- tuğu için ifade veremiyecek bir dero- cede baygın bulunmuş ve derhal bir cenubu şarki, Anadolu ve Karadeniş kıyıları çok bulutlu ve yer yer yağış- lı, diğer mıntakalar ez bulutlu geç- dedir. Kayseri havalisi sisli id. Rüz- gârlar Cenubi Anadoluda şimalden, Karadeniz kıyılarından garpten or- ta kuvvette esmiş, diğer mıntakalar- gar murahhasları dün öğleden evvel İnhisarlar idaresinin Maltepedeki tü- tün enstitüsünü ve Üsküdar tütün depolarını gezerek tedkiklerde bulun- muşlardır, Bay Amcaya göre... da ekseriyetle sakin kalmıştır. Dün şehrimizde hava az bulutlu ve Sultanahmedde yapılacak Adliye | VUKU! raporunda da yanlışlıklar oldu- sarayı için bazı binalar istimlâk edi. | Sunu söyliyerek belediyenin makine tin neticeleri Belediye reisliğinden şekkil üç kişilik bir ehlivukuf marife- takdiri | istemiştir. Bir kadının ölümüne sebep olan şoförün muhakemesi Yirmi gün kadar evvel Karagüm- rüklen kamyonla geçerken Sofi adın- da elli yaşlarında bir kadına çarparak ölümüne sebebiyet veren şoför Teofilin muhakemesine dün adliye dördüncü ceza mahkemesinde bakılmıştır. Bu celsede suçlu vekili söz alarak dinlenen şahidlârin ifadelerinde birçok mübayenetler bulunduğunu ileri sür- müş ve kaza yerinde keşif yapan ehli- ve seyrüsefer mühendislerinden müte- tile yeniden bir keşif yaptırılmasını İddia makamı şehidlerin ifadelerinin sarih ve keşif raporunun tam olduğu- nu ve, suçlu Teofilin tedbirsizlik, dik- katsizlik, belediye nizamlarına muha- Uf hareket ederek Sofinin ölümüne s6- bebiyet verdiği, yolda giderken otomo- bilini 35, 40 kilometre süratle sürdüğü gibi korne de çalmadığı, şahidlerin ifadeleri ve tahkikat evrakile sabit ol- di. Bir hirsiz 13 gün hapse mahküm oldu grad olarak kaydedilmiştir. — Bana et yasaktır amma etin Ucuzlamasına çok sevindim ... Anlaşılıyor kiet yemek artık bir lüks olmaktan çıkacak! ».. Allah vere de bizim memleket- ten başlıyan bu et ucuzluğu bütün dünyaya yayılsa da... pirzola kokusu ile dolsal,, B.A. — Velinsanlar birbirini ye- mekten vazgeçseleri...

Bu sayıdan diğer sayfalar: