21 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 21 Kânunusani 1938 Dün Geceki ve Bu Sahahki Efaberler Fransada yaman bir dolandırıcı Zabit elbisesile garnizonları gezmiş, bir çok kimselere nişan takmış ! 30 - 35 sene evvel Almanyada Kö- penik adında bir kunduracı Şok cü- Tetkârane bir dolandırıcılık yapmış tı. Köpenik, İevazım yüzbaşısı elbise- sini giyerek Berlin civarında birçok meydana. çıktnıştır, Bu garip hadise hakkında gelen telgrf şudur: yakalandı Paris 20 (A.A) — Paris polisi ha- kikatte dolandırıcı olan bir sahte ku- mandan yakalamıştır. 40 yaşlarında olan bu şahis kendisine lâzım olan formüllerle hüviyet varakasını ve Har- biye Nâğırının mektup kâğıtlarını ele geçirmiş ve bunlarla birlikle parlak bir topçu zabiti üniforması giyerek ve müteaddid nişanlar takarak Pa- ris bölgesinin müteadüid kıtalarını ziyaret etmiştir. Sahte zabit müstahkem mevzileri geziyor, kendisine raporlar overdiri- yor, ziyafetlerde hazır bulunuyor ve hattâ bir jandarma müfrezesi hazır olduğu halde civar belediyelerden bi- rinin reisine merasimle Lejyon Donör nişanı takıyordu. Fontainbleau kışlasında iki topun tekrar dökülmek üzere fabrikaya gön- derilmesini emretmiş, günlük emirler imza etmiş ve hattâ terfi tavsiyeleri bazan iyi neticeler vermiştir. Kont de Martel Ciddeye gitmiyor Şubat ortalarında Parise gidecek Beyrut 20 (A.A) — Suriye fevkalâ- de komiseri B. de Martel'in kral İbnis- or Ankara 20 (Telefonla) — Gürcüpu- Yat'ta yapılacak gümrük binası projesi tedkik edilmek üzere İran hükümetine Proje tedkik ve kabul edilerek buraya gönderilmiştir. Yakın- da binanın inşasına başlanacaktır. Bi- na 200 bin liraya malolacak ve 100 bin rasını hükümetimiz verecektir. Sovyet Rusya harici politikası | B. Molotof beyanatta bulu- narak bazı Türk konsolos- luklarının da kapatılacağını söyledi Moskovo 20 — Büyük Sovyet meclisi- nin son toplantısında söz alanı B. Mo- Iotof, harici siyesete dair Jldanof'un tenkidlerine cevab vermiş ve ecnebi r meselesine temas ederek ar bu işle meşgul olunma- dığmı, halbuki bu meselenin nazarı dikkati celbedecek mahiyette olduğu- nu söyledikten sonra demiştir ki: — Bazı konsolosların memleketi. mizde teeviz edilemiyecek hareketler. de bulundukları, casusluk ve sabotaj işlerine tevessül ettikleri de doğru- dur, Böyle bir vaziyete daha fazla mü- samaha, gösterilemezdi. Nitekim de bu hususta bazı tedbirler alınmıştır. Ja- ponyanın Harkoff ve Tibilisi'deki iki konsolosluğu, Polonyanm yine Har- koff ve Tibilisi'deki iki konsolosluğu, Almanyanın da Leningrad, “Odesa, “Tibilisi ve Vlâdivostok'taki beş konso- losluğu kapatılmıştır. İtalyan, İran, Türk, Afgan diğer devlet konsolosluklarının da birçoğu yine kapanacaktır. 'B. Molotof, Sovyet Rusyanın Japon- ya ve Fransa İle olan münasebetleri Romanya Yahudileri yer bulamıyorlar Italya Habeşistana kabul etmiyor Bilkreş 20 (A. (A.A) — Hükümet ta- rafından Yahudilere karşı alınan ve- ya alınması düşünülen tedbirler üze- rine bir çok Yahudi Amerikaya ve bil- hassa Brezilyaya ve Habeşistana git- meyi düşünmektedir. Bir Yahudi heyeti bu hususta Bük- en e ade taraftan Habeşistana hicret etmek imkânlarını tedkik eylemek üzere de bir Yahudi cemiyeti kurul- muştur. Roma 20 (A.A.) — Romanya yahu- dileri tarafından Habeşistanda yerleş- mek için yapılan müracaatin kabul edileceği şüphelidir. Salâhiyettar mahfiller, böyle bir talep geldiği takdirde bunun hükü- met tarafından lüzumu veçhile tet- kik edileceğini bildirmekle beraber İtalyanların Afrikada imparatorluğu ancak kendileri için kurmuş oldukla- rım da İlâve etmektedirler. Kaput bezi fiatleri yüzde 21 nisbetinde indirildi İktisad Vekâletinde : cereyan eden müzakereler itilâfla neticelendi Ankara 20 (Akşam) — Mensucat fiatlerinin tenzili imkânlarını araş- tırmak için İktisad Vekâletinde top- lanmakta bulunan mensucat fabri- kaları müdürleri tedkiklerini bitir. | mişler ve köylünün -en çok kullan- makta, bulunduğu Amerlkanbezi fi- stlerinde yüzde 12 - 20 arasında bir tenzilât yapmağı kabul etmişlerdir. Bu tezilâtı gerek Sümer Bank ve gerek hususi mensucat fabrikaları yapacaklardır. Ankara 20 (Telefonla) — Endüstri. yel mamulâtın maliyet v6 satış fiat- lerinin kontrol ve tesbiti hakkındaki 3003 numaralı kanunun birinci mad- desinin verdiği salâhiyete istinaden 1/2/9838 tarihinden itibaren meri ol mak üzere Türkiyede dokunan ve met- re murâbbaları 125-300 gram arâasın- daki kaput bezi satış fiatlerile fabri- ka teslimi ve peşin salışlar fiatleri İktisad Vekâletince tesbit edilmiştir. Zirai işletme tme kurumu umumi müdürlüğü Ankara 21 (Telefonla) — Ata- | türk'ün hazineye hediye buyurdukları çifliklerin idaresi için Meclisin son toplantısında kabul edilen ziraf işlet- me kurumu umum müdürlüğüne Zi- hakkındaki tenkidlere de cevap ver- | vaat bakanlığı Kombinalar direktörü miştir, 9. geti bank kayalara GÜNÜN HADİSELERİ Fransada kabine değişiklikleri Fransa'daki son kabine değişikliği mü- masebetile, Paris gazeteleri son on sene- Bin hükümetlerini bir ccdvel halinde gös- termişler: 23 kabine kurulmuş! Bunların en dayanıklısı Poincare'ninki" olmuş: 2 sene, 3 ay, 18 gün iktidarda kalmış. İkincisi Leon Blum'unki; 1 sene, 8 gün. Diğerleri hep bir seneden oz ömürlü Dümenciler de 1990 senesi 27 Martındaki kabinesi: Üç gün. 1936 Mayısindaki . Bulsson kabinesi: © sün. 1934 Sonkünundak! Daladier 10 gün! Derler ki, siyaset koltuklarını sarart- mak makbul değilmiş! Amma, bu kadar sik değişme de befrit., İstikrar, her halde bir muvaffakiyet alâmetidir. Kendi ölçülerimizle bakalım: Hariciyomiz, muvaffakiyetli işler başar- mıştır, vekili de bütün lekdaşlarının en eskisi, En düzelememiş işimiz maariftir: Kaç vekil değiştirdik! ... Harp ve Altın Mussolini, Habeş harbini tamamiıyabil- mek için, halkindaf nişan halkalarını is- temişti, Japonlar de, yüzüklerde, kösteklerde, altın 1 menetmiş. Yamız Buda dininin teferrünt, bir de Üniforma tezyinatı için altın kullanmağa €evaz varmış, Fransız gazeteleri diyor ki: «Eskiden Krallar kilise çanlirından top İş Fakit şimdi top tunçtan debi çelikten yapılıyor. Harp için de biz tek maden lizimdir! Alim» o OF. Tanur Bayan Bisan Kayanın nikâh merasimi yapıldı | 5 Merasimde bütün Vekiller ve birçok davetliler bulundu. Ankara 20 ) (Telefonla) — Dahiliye Vekili ve Cümhuriyet Halk Partisi Ge- Bel Sekreteri B, Şükrü Kayanın kızı bayan Bisan Kaya ile sabık Adana va- Hsi merhum Mümtaz Savut'un oğlu İl- han Savutun nikâhları bügün Beledi- ye dairesinde yapılmıştır. Bu törende Büyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Celâl Bayar, İsmet İnönü, Adliye Vekili Şükrü Safacoğlu, Mi Müdafaa Vekili Kâzım Ozalp, Maliye Vekili Fund Ağralı, Maarif Ve- kili Saffet Arıkan; Hariciye Vekili Rüş- tü Aras, İktisad Vekili Şakir Kesebir, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, Sıhhiye Vekili Hulüsi Alataş ile birçok mebüslar, yüksek memurlar ve her iki #ilenin yakın akraba ve dostları hazır bulunmuşlardır. Beşvekil Celâl Bayar ile İsmet İnönü ve Kâzım Özalp, iki gencin nikâhınde şahitlik vazifesini ifa etmişlerdir. İlhan Savut, Ajans umum müdürü Muvaffak eloğlu ile Harici- ye umumi kâtibi Numan Menemenci- oğlunun hemşirezadesi ve büyük şair Namık Kemalin hafididir. Akşam: Yeni evlilere sandetler te. menni ederiz. Son dakika Ingiliz mıntakasında bir suikast 10 Çinli bir Çin generalinin yeğenini öldürmüşler Chavtemps kabinesi: mes "Tienstsin 21 (A.A) — 10 Çinli İn- giliz mıntakasına girerek Mançurlde eski çete harplerini idare etmiş olan general Litunun evine gitmişler ve generali görmek istemişlerdir. Ge- neralin Hankoyda olduğunu öğre- nince derhal karşılarındakilere ta- bancalaria ateş etmişler ve genera- Un bir yeğenini öldürmüşler diğeri- ni ağır surette yaralamışlardır, Baş- ka bir kişide hafif yaralanmıştır. Mekteb yangınında 47 kişi öldü Ottava 21 (AA) — Resmen bil dirildiğine göre Saint Hyaeithe kol- leji yangınmda 47 kişi ölmüştür. Cesedlerden 25 1 bulunmuştur, Dİ- ğerleri henüz enkaz altındadır. Ulus refikimizin Istanbulun imarına dair mühim bir makalesi Kısa bir zamanda İstanbul, yırtık ve pasaklı kılığından kurtularak Avrupanın büyük, temiz ve bayındır şehirleri arasına katılacak Ankara 21 (Telefonla) — Ulus ga- zelesi bugünkü gündeliğini İstanbula tahsis ediyor ve bunda ezcümle diyor ki: «İki gürrevvel Dahiliye Vekâletinde İstanbulun yeni plâmm Büyük Şef gözden geçirmiş ve beğenmiştir. Kısa bir samanda . İstanbul, yırtık ve pa- saklı kılığından kurtularak Avrupa- nın büyük, temiz ve bayındır şehirle- rinin arasma katılacaktır. Liman, gar, antrepo gibi mide na- siyesine ait cihazları yerlerini değiş- tirecek, büyük ve yeni caddeler ve ge- niş meydanlar yapılarak eşsiz cami- ler ve âbideler tepsinin üzerinde gibi meydana çikanlacak, plâjlar, gazino- lar, oteller ve parklar dünyanın en güzel tabiatile, dünyanın en nazik ve sevimli insanı olan İstanbulluyu me- deni bir çerçevenin Ortasına alacak ve merkez İstarıbul olmak şartile Bo- Zaza; adalara, Yalovaya; Bursaya doğ“ Tü işliyecek seri nakil vasıtaları, bü- tün o mıntakayı, hem bizim, hem ora- ya akm edecek yabancılar için baha biçilmez bir türizm merkezi haline koyacaktır. Bütün bunlardan başka plân, plân mefhumu, plân disiplini ve ahlâkı, Türkü Orla Asyalardan yarıbaşına çeken bu gövdeye elbiselerin en güze- Hini giydirecektir. Bunun mânası, İs- tanbulun kendine göre müstahsil ok mASIĞIT.» 10 milyon liralık yeni Erdün - Necid vapurlar ısmarlanıyor | hududunda bir çarpışma İkinci ,parti parti vapurların projesi hazırlandı Sn 21 (Telefona) — Alman inşa edilmekte olan on dört vapurdan başka ikinci parti ola- rak on milyon liralık vapur “inşası, hükümetin programı icabından bu- lunduğu malümdur. Yeniden sipariş edilecek olan bu vapurlara aft proje- ler tamamen hazırlanmış ve İktisat vekâletince tetkikine başlanmıştır. Bir cinayet kurbanı mı? İzmir 20 (Telelon) — Bergamaya beğ kilometre mesafede bir mezarlık içinde ölü bir adam bulunmuştur, Göğsünde ve kafasında kurşun yara- ları vardır. Yapılan tahkikat netice- sinde bu adamın Bergamalı Said adında, biri olduğu anlaşılmıştır. Saidin esrarengiz bir cinayete kur- ban gittiği sanılmaktadır. Tahkikata devam ediliyor. Nafia müdürleri arasında tayinler Ankara 20 (Telefonla) — Birinci umumi müfettişlik nafia müşavir mu- &vini B. Salâhaddin Malatya Nafla müdürlüğüne, Malatya Nafia müdürü 'B. Mehmed Çankırı Nafia müdürlüğü- ne, Çankırı Nafia müdürü B. Nusret Zuguldak Nafia müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Feci bir kaza Bir polisin “ayakları tramvay altında kesildi Dün gece Galatada Necatibey cad- desinde feci bir kaza olmuş ve bir polis memurumuzun bacakları ke- silmiştir. Bu acıklı kazaya uğryan polis; Yıldız polis mektebi mürettebatın- dan bay Lebibdir. Vatman Mehmedin idaresindeki tramvay” Beşiktaştan Karaköye gel- mekte iken Doğruyol üzerinde bay Lebibe çarpmış ve ayaklarının kesii- mesine sebebiyet vermiştir. Kazszede memur Beyoğlu hasla- nesine kaldırılmış Olup, faclanın şekli vukuu hakkında tahkikat ya- pılmaktadır. Türk hava kurumu başkanı istifa etti mi? Bir refikimiz, Türk Hava Kurumu başkanı ve Çoruh mebusu B, Fuad Bolcanın sıhhi sebeblerden dolayı, istifa ettiğini Ankara muhabirinden aldığı telgrafa atfen bu sabah yazı- yordu. Keyfiyeti B. Fund Bolcanın Anka- rada bulunan ailesinden sorduk. Aile- si, B. Fuadin böyle bir istifasından haberi olmadığı cevabım verdi. Bu itiberla refikimizin haberini ihtiyatla o karşılamak lâzımdır. Elliden fazla ölü, birçok yaralı var Kudüs 20 (A.A.) — Reuter bildiri- yor: Arap membalarmdan çikan ve henüz teeyyüt etmiyen bir haberde, Erdün-Necld hududuna yakın iki be- devi aşireti arasında mühim bir mü- sademe vuku bulduğu ve 50 den fazla ölü ve birçok yaralı mevcut olduğu bildirilmektedir. Bu habere göre, Harrusİbn-Adal aşiretinin şeyhi Mohamed-İbni-Miglad tarafından idare edilmekte olan aşire- te ait tekmil hayvanları yağma etmiş- tir, Kudüste iki idam kararı Kudüs 20 (A.A.) — Reuter bildiri- yor: Polise Ateş etmekten suçlu iki Arap askeri mahkeme tarafından ida- ma mahküm edilmiştir. 11 kişi tevkif edildi Kudüs 20 (A.A.) — 10 kânunusani- de İngiliz arkeoloğu Slarke'nin katli münasebetile 11 kişi tevkif edilmiştir. Kudüs 20 (A.A.) — Resmi mahafil, dün Irak ve Necid hududunda iki aşi- ret arasında bir muharebe olduğuna dair deveran eden şaylaları yalanla maktadır. Fransız kabinesinin Bugün mecliste kabinenin programı okunacak Paris 21 (Akşam) — Yeni kabine: nin bugün mecliste okuyacağı prog- ram umumi Katları şunlardır; 1 - Cumhuriyetin Müdafahsına devâm, 2-Para serbestisinin muhafazası, 3 - Yapılmış olan içtimai islahatâ hür- met ve halk cephesi programının, usul ve şeraitin müsasdesi nisbetinde tat- bikine devam, 4 İttifakfarına ve Mil- ietler cemiyeti paktına sadâkat. Yeni kabinenin mecliste geniş bir ekseriyet t kazanacağı tahmin tahmin ediliyor, Nobel sulh rmükğfatı Necaşinin namzed gösterilmesi isteniyor Stokholm 20 (A.A.) — İsveç mebus- Jarı arasında dün, Nobel sullı mükğ- fatına Negüs'ü namzet gösteren liste ler dolaştırılmış ve imzalanmıştır. Bu Hsteler, pek yakında, Nobel sulh mü- kâfatını verecek olan Norveç mebusah meclisi Nobel komitesine tevdi oluna- caktır. * Irlanda Başvekili Irlandaya döndü Londra 20 (A A.) — B. De Valera, bu sabah Londradan Irlandaya hareket etmiştir. B, De Valera gazetecilere, ey- velee yaptığı beyanata yeni bir şey ilâm, ye edemiyeceğini bildirmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: