21 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

21 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İngiltere mektupları İngiliz futbolünün hususiyetleri neler- dir?- W.B.A.- Chelsea maçının tafsilâtı ingilterede bulunan AKŞAM spor muharriri Londrada neler gördü? Cumartesi günü sabah gazetelerini gözden geçirerek günün'en mühim ma çını,Arsenal ile Wolves'in oynıyacağını öğrendim. Arsenal ligde ikinci Takibi de dördüncü vaziyette. Diğer maçlarda yaşta olanlar Arsenal ile Wolves. Ara» larında bir puan fark var. Maç herhal- de müsavi iki kuvvetin çarpışması ha- “inde olacağından çok çetin ve güzel olacak, Buradaki maçların cumartesi gün- leri öğleden sonra oynandığını bili- yorsunuz, Öğle yemeğini erken yiye- zek İstanbuldan benimle birlikte Lon- draya gölen iki arkadaşımla yeraltı tre- nine binerek bizi maçın oynanacağı yere götürecek olan Londra garp is sasyonuna gittik, Garda istasyon me- muflarına maça gitmek istediğimizi Wildirdiğimiz zaman bunun için ten- zilâtlı olarak hareket eden trenin bir müddet evvel hareket ettiğini ve'bun- dan sonralki trerile gidersek geç kala- cağımızı söylediler ve bize Lonâra için- de daha yakın bir stadda oynanan Chelsea - West Bromvich Alibon ma çina gitmemizi tavsiye ettiler. Bunla- rı söyliyen altmış yaşındaki dinç İn- giliz memutu Chelsea taraftarı olacak ki on dakika durmedan bu takımı meğhekti, Çaresiz bu maçın oynanacağı Chel- sea stadının bulunduğu yeri öğrenerek yola koyuluk. Yıldırım süratle giden yeraltı İrenile ancak yirmi dakika son- <a stadın bulunduğu yere geldiğimiz zaman sast henüz iki idi. Stadda doğru yürürken Chelsea klü- bü tarafından neşredilen maçın prog- Yamının satıldığını görerek iki peniye yani dört kuruşa bir tane aldık, Bu- gün oynıyan iki takımın yani Chelses ile W. B. A.'nın kuruluşundan, şimdi- ye kadar yaptıkları maçlardan, âldık- tarı derecelerden bahis 8 büyük sahife halinde olan bu programda diğer sa- halarda oynanan maçlar hakkında da mufassal malümet verilmişti. Programın arka sahifesinde takım- ların bugüne kadar yaptıkları mag- larda aldıkları dereceler göslerilmiş- ti. Dikkat ettim müsavi puanlı takım- lar gol averajına göre tasnif görüyor- lar, Sahifenin diğer bir kenarında bu- gün oynanan diğer maçlar yazılı, yan» larında neticeleri yazmak için yer bi- vakılmış. Nihayet takımların kadrolar 71, oyuncular hakkında malümet, ter- cümelhal ve hakemlerin isimleri ya- alı, Stadın gözüme İlişen bir kapısına Spor muharrirlerimizden Atlet, bir müddettenberi İngilterededir. Bu gün- den itibaren bu sütunlar- da Atletin İngiltere spo- runa ait muhtelif yazı ve röportajlarını okuyacak- sınız. ğunu sonradan öğrendiğim İngiliz cen- tilmenile konuştuklarını ve klübü ge- yerken, maçtan sonra oyuncularla çay içerken gördüklerimi konuştuklarımı başka bir azıya bırakarak maça geçi- yorum. Bize evvelâ biraz stadı tanıtayım: Stad 70 bin kişilik ve Shelsea klübünün adlı, Yirmi iki bin Kişilik maroken 'kol- tük, 20'bin kişilik oturacak yer ve 30 bin kişilik de ayakta duracak yer var. Maçı ayakta seyredenler için munta- oldukça güneşli ve soğuk değil. Saha- nın seyircilere mahsus olan yerlerinin kısmı azaminin üzeri kapalı. Herşey güzel iyi, yalnız tren garına çök yakın olan stadda duman ve korum çok bol! Beyaz birşey hemen siyah oluyor. He- 1s korumdrın göze kaçması felâket. Stad ilk bakışta Fenerbahçe stadını andırıyor, yalnız Fenerbahçe stadı bu-| nun yanında bebek!.. Sahanın kena- rında Chelsea bandosu mütemadiyen marşlar çalıyor. Sahanm görünecek yüksek bir yerinde İngilterenin diğer 21 stadında oynanan maçların netice- gini dakika dakika gösteren “tebilolar var, Meselâ ben önümde oynanan ma- çı seyrederken 400 kilometre ötede Ar- senalın Wolves'le yaptığı maçı da ta- kip'ediyorum. 'Tam birinci devrenin or- talarında Wolves ilk golü atmış ola- cak ki 22 inci dakikada tablo üzerinde: Wolves: 1 — Arsenal: 0 yazıldı. İşte böylece bir staddan bütün İngiltere dahilinde oynanan küçtük bü- yük bütün maçları dakikası dakikası- na takip edebiliyorsunuz. Ne teşki- Jât, hayret ve takdir etmemek kabil değil... Sahanın kenarında koşu pisti falan yok, sadece Tütbol sahası. Maç oyna- rıfken sahanın dört bir tarafında bu- Tundurulan dört küçük çocuk harice çıs kan topları koşarak getiriyorlar, onun için vakit geçirmek üzere topu dışarı sitmakta falde yok... Yan hâkemleri sanitre çizgisinin yal- ni bir tarafından başlayıp topla bera- ber korner çizgisine kadar koğuyorlar, çök defa korner noktasından kıvrılıp kale yanına geldikleri de oluyor. Orta hakemi yan hakemlerinin bulunmadı- ğı ucları dolaşıyor ve sahayı bu isti- kamette kutran! olarak katediyor. Ya- ni maçı dlagonale sistemle idare edi- yorlar. Orta hakemi oyunculardan da- | ha serl!., Kararlarını verirken &kseri- dürü de evvelâ ayni hayreti gösterdik» ten sonra kolums girerek beni ve ar- kadaşlarımı içeri aldı. Sahanın en hâ- kim bir yerinde bulunan mazoken kol- tuklarâ kurulduk. Bir hafta evvelden haber vermediğim için matbuat loca sında yani (Press Box)da yer kalma» mw, onun için bizi buraya oturtmuşlar, Chelsea klübünün ikinci relsi oldu- i| yetle yan hükemlerine kadar koşup fi- İİ Kr alıyor.'Tabil çok dürüst ve hakika- Tam 2.45 geçe maç başladı. Meşhur Chelsen düz lâciverd Yorma, beyaz v6 kenarları çizgili dorila oynuyor. W. B.. A. ise çizgili beyaz - Iüciverd formalı, uzaktan bizim siyah-beyaz Beşiktaş formasını andıran bir renk, Oyun Chelsea'nin gözle takip eğile- miyecek kadar seri bir akınile başladı ve top bir saniye içinde kaleciyi buldu. Oyun baş döndürücü bir sürat içinde sındarı kaleye doğru kaydığını farket- tm. Biraz sonra sağaçığın ortaladığı top Milis'in hafif bir doknuşile ağları buldu: yan soliçe şüt çekeceği yerde topu on sekiz haricinde fakat demarke duran Milise uzattı. Sikı bir şüt ve gol: Chelsea: 2 —W.B,A:0 Kendi takımında olduğu gibi, İngi- liz milli takımında da merkez muhs- | cim olarak oyrıyan Milis ne yaman | bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şim- di iki W. B. A. müdafii Mifis'in peşin- | de... | Chelsea'nın böyle arka afkaya çok | rahat göller çikarması kendi sahasın- da oynadığı bu maçı büyük bir farkla kazanacağı hissini vermişti. Fakat dar | kikular geçtikçe rüzgârla beraber oy- nıyan W. B. A, nın açıldığı ve on be- | ginci dakikadan sonra ezici bir hüki- miyet kurduğu görüldü. Hava sikı rüzgârlı olmasına rağ- men oyurfuların top kontrolti mükem- mel!,.. İstedikleri yere üzun kısa pas verebiliyorlar. Hele top âurduruşları Stopları enfes, Ne vaziyette olursa ol- sun top âdeta -miknatis gibi ayakla” | rına yapışıp kalıyor. Hep kısa ve uzun paslafla ve dalma yerden oyunuyor- Tar. Bir buçuk saatlik oyunda bir defa ölsun topun havalandığını göremedik. Pasları dalma yerini buluyor. Drip- Hing çok az... Fakat bazen birisi karı gisındakini çalımla geçti mi halk ev- kalâdo memnun olarak elkışlıyor!. Tam bizim Fikrete göre bir yer. Fik- ret bu takımlarda muhakkak yer ala- bilir ve büyük bir sükse yapar. Devre 'bu minval Üzere 'Chelses'nn. 20 galibiyeti ve W. B. A. run hâkimi. yeti altında bitti. Chelsea'nın meşhur müdafii ve İngiliz milli takımının kap- tanı ölen Barkas çok zeki bir oyun oy- nağığı için W. B. A. muhacimleri kale önünde oynamalarına rağınen gol yap- mak fırsatım bulamadılar, İkinci devre Chelsea rüzgârı arkası- na aldığından hâkim oynsmağa baş- Jadı, Fakat W. B. A. müdafaası çök sert (fakat daima hilesiz) bir oyun tutturduğu için Chelsea gol çıkaramı- yar. Birçok defalar oyuncular sakat- Tandığından maç durdu ve saha orta smda tedaviler yapıldı. Devre sonla- rma doğru W. B.A. rakib müdafsanın ihmalinden istifade ederek birkaç akın yapmak fırsatını buldu. Bu akınların ikisinde sağ içlerinin mükemmel şüt- leri takımına arka arkaya iki gol ka- zandırdığından hava yüz tuttuğu bir sırada maç 2-2 berabere bitti, Chelsea lgte sekizinci, W. B. A. ise on Maçtan sonra stadı dolduran 60 'bin #eyirci büyük 'kapilardan 5 dakika akşamı ik öğretim ispekterlerinden Bay Muvaffak Uyanık tarıfından kış #porlari mevzulu bit konferana verilecek ve Uludağ sporlarına wd imtibalar projek- yonla akseltirllecektir. Herkeş gelebilir. salonunda 7 nci sahitede) Bir çokları Harlem için «Zencilerin cenneti diyoflar, İnsan geceleri bu- rada eğlenen beyazların bilhassa eo nebilerin çokluğunu gördükten sonra buranın «Zenciler cenneti, değil, «be- yazlar cennetiş olduğunu anlıyor... Zenci dansözün sözleri Ertesi günü öğleden sonra Zenci dansöz Rakanın randevusuna gitmek için Harleme çıktım... Zenci diyarın daki muzcu bolluğuna hayret edersi- niz, Sayısız muzcu dükkânlarından başka, her adımda bir muz arabası... Hem de ne uzun, ne kocaman muf lar... Burada şimdiye kadar hiç gör- mediğim çeşidlerine rasladım.. Kıp- kırmızı renkte bir takım muzlar gör- düm. Bunların lezzeti de başka... Âde- ta yağlı imiş gibi bir şey... Beyaz yanl sarı muzlardan daha ağır bir lezzet- leri var... Herkesin elinde bir muz... Genç ve şik kadınlar muzları soya soya yolları- na devam ediyorlar... Zenci mehallele- rinde bu her taraftaki hevenk hevenk muz bolluğu buraya bir Afrika şehri manzarası Veriyor. Dansöz Rakanın Tl inci kattaki apartımanına çıktık... Pencereden ne- Nevyorkta Zenciler mahallesi | fis bir manzara göze çarpıyor... Grat- siyeller,.. ve hepsinin üstündede Ame- rikalıların ogök bahçeleri» dedikleri bahçeler... Dansöz Raka elinde gayet uzun bir sigara ile bizi karşıladı. Pek garib fikirleri olan bir kadın: — Sizce güzel insan tipi nasıldır? diye sordum. — Kadınların siyah reriklisi... En keklerin beyazı... dedi, Biraz #ikılarak bir sual daha sor- dum: — Renginizden memnun musunuz? Beyaz olmak ister misiniz?.. Raks: — Allah vermesin!.. dedi. Beyaz ka- dın bugün uzun saç gibi modası geç- miş bir şeydir. Bugünün güzel kadını zenci kadınıdır. Rengimden son dere- ce memnunum ve beyaz olmak iste- mem. — Fakat erkeklerde beyaz rengi gü- zel buluyorsunuz?.. — Erkeklere her renk yakışır... Fa- kat beyaz en yakışanıdır.. Bilhassa kumral erkekler... Bu esnada dört beş gazeteci daha geldi. Raka opjektiflerin önünde poz poz resim çikartmağa başladı... Hikmet Feridun Es Ter ve yikanmakla kat'- iyyen çıkmaz; tabii renk veren tanınmış yegâne sihhi saç boyalarıdır riarTLAan i di s0 2 7” » * “ 1 » 0 5 5 3 4 8 7 7 5 15 a4 5 sap makinelerinin Ankara neentesi, Parker dolma kalemlerinin satıp yeridir. Telefon: 3377. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU — İSTANBUL Bayanlara Bayramlık Müjde ! COŞKUN Manifatura mağazası (Beyoğlu İş Bankası karşınnda) Yeni gelen yüksek kaliteli her cins kumaşdan COŞDUL! Ticaret odasının müsasdesile ve bir ay müddetle INANILMIYAĞAK UGUZ FİKTLARLA SATIŞ Acele ediniz. Fırsatı kaçırmayınız; ÇAĞLIYAN da Muallâ ye Müsırdan gelen meşhur rakkaseler Amira Cemal SUDANLI ZEYNEP ysao 8 yayda HAHYREYEBY EYER Pİ. .osremusae segeame Eg m vim

Bu sayıdan diğer sayfalar: