14 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

14 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| N Sahife 10 AKSAN 14 Mart 1938 mam m mm mm ğa a <<. iN Ankara Belediyesi imar müdürlüğünden FOSFARSOL 1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara mezarlığında büyük Namazgüh, Fu- Kan kuvvet ve iştah kaynağı kara mezarlığı, başlanan köprünün ikma- Mi, yol, kuru duvar toprak işleri, muvakkat iğ gâslhane, tel örgü ve pis su tesisatı olup ç keşif bedeli 29118 lira 60 kuruştur. ! 2 — Bu işe ald şartname ve sair evrak şunlardır, A — Eksiltme şartnamesi, (OD — Fenni şartname 1) pe " 5 ii ylerdiiğ E — Keşif cetveli , Kansızlık, iştihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevras- teni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan bazımsızlık ve kabızlarda, üç günde şayani hayret tesirini gösterir, (FEMİL) lâboratuvari bu kuvvet ilâcini sayın müşte- rilerine tanıtmakla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanakla- ra, dudaklara, pembelik, cilde taravet, saçlara ve gözlere C — Hususi şartname. F — Plânlar, İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira 50 kuruş mukabilinde Ankara ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcini âfiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. Belediyesi İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler, 3 — Eksiltme kapalızar? usuliyle yapılacaktır. 4 — Eksiltme 25 Mart 1938 cuma günü saat 17,5 da Ankara vilâyeti içti. | ma salonunda yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2188 lira 51 kuruş muvakkat | teminat vermeleri ve bundan başka Nafıa işleri şeralti umumiyesindeki şart- ları haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafia Müdürlüğünden vesika getirmeleri lâzımdır, 6 — Teklif mektupları yukarıda 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat ev- veline kadar Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komis- yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek- tupların nihayet 3 ncü maddede zikrolunan saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice yapıştırılmış olması lâzımdır. Postada olacak teehhürler kabul edilmez. (1204) Mühendis aranıyor Zonguldak -amele birliğinden: Zonguldakta Amelebirliği ve sağlık teşkilâtına aid her türlü inşaat ve te- sisata müteallik plân ve projeleri tanzim etmek, inşaat ve fenni! tesisat işlerinin kontrol ve mürakabesini yapmak üzere aylık ücretle ve hitamında yenilenmek Üzere senelik mukavelelerle bir mühendise ihtiyaç vardır. Bu mühendisin in- şaat işlerinde çalışmış olması şarttır. İstekli olanların evsafı matlübeyi haiz bu- lunduklarını gösterir vesaik suretlerini göndermeleri, isteklileri aylık “Ücret miktarını ve varsa başkaca şartlarını bir mektupla Zonguldukta Amelebirliğine martın sonuna kadar bildirmeleri ilân olunur. (1234) İstanbul Defterdarlığından: Cins ve mevkii Senelik muhammen Kira müddeti kirası Lira Sultan Ahmette Divanyolu caddesinde sıhhiye müzesi altında 132 No. u dükkân 06 2 Yu Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 339 No, 1 dükkân: 144 2» 'Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 371 No. lı dükkân: 72 2» | Silâhdarağada Fil köprüsü yanında bahariye caddesile dere ara- sında 2757 metre murabbaı arazisi bulunan 38,39 No.i Yoğurt- hane ve müştemilâtı: 10 3 i Kadıköyünde Uzunçayırda Taş ocakları üstünde 3,07 hektar | tarla: s5 3» Kad.köyünde İbrahim ağa mahallesinin Koşu yolu üstünde koru- lukta Tanaş tarafından fuzulen işgal ve ekilen tarlaya bitişik 31420 metre murabbaı tarla: 9 3» Yukarıda cins ve mevkileri yamlı yerler hizalarındaki kira ve müddetler Üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve ge- raiti İle tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 17/3/0938 perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile Milit Emlâk Müdürlüğünde toplanan komlis- yona müracaatları, (M.) (1141) İstanbul < Vakıflar Direktörlüğü İlânları 'Tekirdağına bağlı Saray Kazasında Mazbut Ayaspaşa Vakıf ormanlarında 938 senesi için ayrılan maktadan (30000) kental dikili meşe odunu kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. I — Beher kental odunun Vakıflar idaresine verilecek tahmin bedeli (20) kuruşdur. Malsandığına verilecek rusum müteahhide aittir. 2 — Bu satışın muvakkat teminatı (430) liradır. 3 — İhale 21/3/938 pazartesi günü saat 13,30 da Tekirdağı vilâyet vakıf- lar idaresinde yapılacaktır. 4 — Buna ald şartname İstaribul, Edirne, Tekirdağı Vize Vakıflar idarele- rile Saray Orman idaresinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ve teminatlarını muayyen saate kadar Te- er kirdağ vakıflar idaresine göndermeleri ilân olunur, (1132) AĞRIYAN P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 — İdare ihtiyacı için 6000 - 8000 arasında iki delikli beton blok kapalı Fen memuru alınacaktır | . İR SIRTI | verime enmeslur. l adürlüğünden: BI 2 — Muhammen bedel «9600», muvakkat teminat «720» lira olup eksili- nhisarlar Umum Müdürlüğünden: £ mesi 25/Mart/938 cuma günü #aat «15» de Ankarada P. T. T, Umum Müd Antep ve Diyarbakır İçi Pabrikalarımızda, çalıştırılmak üzere aşağıda yazlı | BİR GÜNDE TEDAVİ | binasndeki Satınanlma komisyonunda yapılacaktır. evsâfı haiz Fen Memuru alınacaktır. 3 3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Ticar | Pibtimal Bera, Kimyager veya Zirat Mektebi A «Enst: 9. | Bip amme, oğlumun bEtİFAp- | ot odam vesikamndan başka mükahiilik vesikasmı ye tekir mektubum e mi larını bu meşhur yakı ie | muhteri kapalı zarflarını o gün saat «14» © kadar mezkür komisyona verecek” ii! e lp İ teskin etmiştir. lerdir. — Yaşı otuz beşteri yukarı bulunmamak. 4 — Şartnameler, Ankarada P. T, T. Levazım, İstanbulda Beyoğlu P. 7. T. Ma ME ri ede geçirmiş Bulanlar | layan KC ganyan çini | Ayniyat Şube Müdürlüğünden parası eril. e veğa lisan bilenler olunur. İ ————— << şemmamaamamaa Yukarıda yazılı evsafı halz olanların sıhhat raporu, hüsnühâl kândı ve | dere dn Kimi e terelimeihâl varakalarlle en geç 31/3/938 gününe kadar İdaremiz Memurin | bapadığımdan, Hye ilya cam Şubesine müracaat etmeleri. (1409) ce hemen bir delikli ALLOOCK yakı. ği Çağlayanda İ ole na büyü Miz Mhasiyina Kemani Ahmed gecesi Bütün sanatkâr arkadaşlarının iştirakile kutlanacaktır. Ayrıca zengin ibi bütün yere sıhbi Uykusuzluk, asabi öksürükler, asabi zayıflık, baş ve yarım baş a program ve sürprizler. Fiatlarda zam yoktur. T. L. 40395 beyim yi yen 15 İK yk ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çar ? “ vi e pıntı ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları iyi eder, ALLOOOK akısının terkibinde vesaire TURK HAVA KURUMU $| seir BUYUK PIYANGOSU 6, cı keşide 11/Nisan/938 dedir... Bu keşidede: 200.000 ve 50.000 liralık mükâfatlarla: 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikramiyeler vardır. Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almam: kendi menfaatiniğ iktizasıdır. Bursada ( Akşam ) ın satış yeri JAM> gazetesi ve «AKŞAM m0f- irene münhasıran Atatürk enddesi Okullar Pazarında satılmak” tadır. «AKŞAM,» abonelerine hususi tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esadn müracaat, mn Der a emi ASİPIN KENAN Romatizma ağrıları için en iyi ilâçtır Mem

Bu sayıdan diğer sayfalar: