10 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 10

10 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CA ; Sahife 10 T; var ı - Halkevi köşesi L D TOR MK SA YKUT PT 1 — 11/3/938 cumu günü sast 18 de Evkek İisesi felsefe öğretmeni B. Kânıt Gürpınar tarafından — “Gayri tabit tubt hallerin bâşbon sebepleri hak- kında, mevzulu bir konferans verilecektir. 2 — Ünlü Türk komutanı Atillânın büyük bir resmini sa- yın Başbakanımız ve saylavımız Gelâl Bayar evimize gönder- miştir. Her gün öğleden sonra- dâan itibâren yarddaşlara gös- terilecektir. 3 — Evimiz salonunda her hafta parşembe günü saat ak- şamları saat 20 de Karagöz oyunu oynanacaktır. — Parasız olan bu oyuna bütün yurddaş- lar davetlidir. 4 — Evimiz salonunda ber hafta cumartesi günü saat 15 de ilkokullara Karagöz oyunu oynatımlak'adır. $ — 10/3/938 perşembe gü nü saat (16,30 da Kitapsaray ve Yayın komitesi ve saat 16 da Köycüler komitesinin hal- talık toplantısı vardır. 6 — Motör kursunu ikmal edenlerin 16/3/938 çarşamba günü saat 17,30 da Halkevine gelmeleri. 7 — Motör kursu için yenik den kayıt işleri yapılacaktır. İsteklilerin evimize müracaat- ları, zTT ereram GAR Zabıta gi — Utamobil kazası Karantinada İnönü caddesin: de şoför Fahrinin idaresindeki askert kamyon, yoldan geçen liste talebesinden Hasan oğu B. Cemale çarpmış, yüzünden yaralamıştır. Şoför tutularak ad- liyey: verilmiştir. Şaka yoparken Karşıyakada Kemapaşa cad- desinde Raşid. oğlu N had, sar: boşluk saikasile Ali oğlu İbra- himi iterek yere düşürmüş, ko- lunun zedelenmesine sebebiyet vermiştir. Çakı ile yaralamak Eskimahkeme önünde Arif oğlu Zekeriya sarhöş olarak Kasabalı Hüseyin oğlu Kerimi çakı ila başından ve vücudünün muhtelif yerlerinden yaralamış, zabıtaca yakalanmıştır. Başından yaralamışlar Eşrefpaşada — Hacıalıefendi caddesinde Ahmed oğlu Rüstem Rüştü ile Ahmed oğlu Hüseyin ve Necib oğlu Receb kavga ederek Veli oğlu Şabanı taşla başından yaraladıklarından te- tulmuşlardır. Boru çalmış Keçeciler mıntakasında Kiz- larağası hanında sabıkalı Ör man oğlu Şükrü, yirmi kilo kurşun boru çalmış, kaçarken tutulmuştur. 170 liralık iddia İkiçeşmelikte Mumcu soka- gada Hf bin 16 yaşında Şöhret, Muhtar kızı Kâmlenin kendisine emaneten bıraktığı el çantasından 170 lira çıldğgı iddia edildiğinden — tahkikâta başlanmıştır. Kambaradaki 30 lira İkiçeşmelikte Örhaniye ma- hallesinde 77 numaralı evde *Mehmed kızı Zeyneb, Behcete aid, içinde 30 Ira bulunan bir kumbara ve bir entari çalmış, yakalanm ıştır. Seydiköyde hırsızlık Seyd.köyde Atıfbey mahalle- sinde bir bırsızlık vak'ası ok muştur. Süleyman oğlu B. Ha- san Sevgenin 38 numaralı bak- kal dükkânına gren hırsız, bir — çuval çiğ kahve, iki kilo racı, iki kilo çay ve sekiz lira para | çalmıştır. Zabitaca kirsiz aran- maktadır. Birze Mısırda Yart askeri teşkilât kaldırılıyor Kahire, 9 (AA) — Kral Fa- ruk askeri mahiyetteki —bütün cemiyetlerin memnuiyetine aid olan kararnameyi imzalamıştır. Bu karar yeşil ve mavi göm- lekl'ler teşkilâtlarının ilga edi- miş olduğu ve bu teşk lâtların Ünforma, nişan ve slâhların mösâdere edileceği manasına gelmektedir. Yuanaz: va sefiri kendi ken- dini vurdu ve öldü Moöskovu, 9 (Raâdyo)— Yünan hükümetinin Moskova maslahat- güzarı M. N .koludis, yatak oda- sında intihar etmiştir. Bulunan bir mektubunda tutulduğu çok ıstırap verici bir hastalıktan bir türlü kurtulamadığı ve intiha- rına ba h bildirilmi istanın Masko. Se eeit rürürör ğ irenişe e NDO NT alığın sebep olduğu ( Balcar). zırhlısından kurtulanlar Cebelüttarık, 9 ( Radyo ) — *Puresa, adlı bir İagiliz vaparu, bataa (Balcar) zırhlısından kür- tulan yüz elli zabti hamil ol düğu ha'de büraya gelmiştir. ıBııubıllcriı Çoğu Alman ve tal. F, İzmir Belediyesinden: Karşıyaka Soğukkuyuda De- girmendağı mevkiindeki gaz.no mahalli baş âtiplikteki — şartnar mesi veçhile üç sene müddetle kiraya verilecektir. Şartnameye bağlı keşf ve plân mucibince 1924 lirı 73 kuruşluk — inşaat kiracı tarafından ve kirsya mâh- suben yaptlmak şartile senelik kira bedei muhammeni 650 li- radan Üç senelik 1950 İiradır. 25/3/938 Cuma günü saat onaltıda açık artırma ile ihale ediecekt'r. İştrak etmek isti« yenler yöz kırkaltılira elli ku- ruşluk Mmavıkkat teminat mak. buzu veya banka teminat mek- tübile söylenen gün ve saatta encümene gelinir. 10 15 18 22 (768) TürkiyeİfBankası. Hân ödemiş belediyesinden: 1 — Eksiltmeye çikarılka iş: Ödemişte yaptırılacak demir çatı ve örtüsüdür. 2 — Keşil bedeli 13363 lira olup muvakkat teminat lirad r. 3 — Eksiltme kapalı zarf usulüledir. 4 — Ezsiltmeye girmek için 2490 numaralı kanun hüküm- lerinde yazılı evsafi haiz olmak ve buna mümasil işler inizasız ve noksınsız yapmış bulunmak veyahud Nafia Vekâletince müseccel mes'ul mühendis göstermek (âzımdır. $ — Teklif mektupları 4-4-938 tarihine tesadüf eden pazar- tesi günü saat oa beşte Ödemiş belediyesinden dâimi encü- mene verilmiş olması şarttir. 6 — Teklif mektopları 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanu- nun 32 ve 33, 34 üncü maddelerindeki tar'fata uygun olarak verilmek veya gönderilmek lâzımdır. 7 — Ekgiltmeye at proje ve lelerrutı beş yüz kuruş mukâr bilinde Ödemiş belediyesi baş kâtipliğinden &lınır. 10 15 20 25 761 Iktısad Vekâleti İzmir şet kontro- lörlüğünden: İhraç edilecek standırd . çekirdeksiz kuru üzümlerin kutulari Üzerine prese ile vurulması İâzimgelen nümara ve isimler ve bunların yeri, nizamnamenin 25 inci maddesinin ikinci fıkra: sına göre, İktisat Vekâletince tesbit edildiştir. Alâkadarların acele — dairemize mürâcüatla, 1 Mayıs 1938 taribinden itibaren tatbiki mecburf olan, mezkür numara ve isimlerin yazılış tarzını gösterir br;ığ:led tedarik etmeleri lü- zumu ilân o'unur, Izmir iskân müdürlüğünden: Göçmenler için pazarlıkla ve ma- hallinde peşin para ile külliyetli mik- tarda cifte elverişli öküz ve beygir satın alınacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla iza« hat almak istiyenlerin her gün vilâ« yeliskân müdürlüğüne müracaatları 10 13 16 19 765 Denizbank İzmir şubesi müdürlü: ğgünden: gaç İstanbula gönderilecek leme komisvonculuğu işi 16 1002 lık hayvanların vapurlara — yük- rt Çarşamba gününden itibaren idaremiz tarafından yapılacak ve şimdiye kadar bu işlerle I raşan komisyonculr badema bu işle iştigal edemiyecektir. işe karşılık olmak üzere kasaplık küçük baş hayvan ve yavrı- larının beherinden iki buçuk büyük büş hayvan ve yavrulan: nın beherinden on kuruş alınacaktır. Fazla izahat almak isti- yen'er işletme servisine müracaat edebilirler. —10 12 — 773 1) Mt İzmir v;ılâ_yel; Muhasebei Hıı.—'ıı.—'i)ru; müdürlüğünden: Sarıgüllü Azit oğla Hasâtın müterakim vergi bo-cundsn haciz edilen Ahmetağa mahallesinde 52 taj sayılı depo - ile Hacı Mahmud mahallesinde 13 kap: sayıh firinin tar hi ilân- dan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek iştiyenlerin İzmir muhasebei hususiye müdürlüğünde tahsilât kalemine gelmeleri. 10 13 16 19 769 İzmir gümrük başmüdürlüğünden: Tehir edilen komisyoncu, maiyet memüru ve mağaza müs- tahdemi imthanımın 15-3938 günü saat 14 de icra edileceği ilân olunur. 10 11 765 Kuşadası Şirince belediyesinden: Belediyemizce yaptırılacak Şirince ilkokulu binasında yirmi dokuz pencerenin demir çerçeveleri ile antredeki çatı tamirat işi 2>3-948 den itibaren on beş güü müddetle açık eksiltmeye gçıkarılmıştır. Keşif bedeli yedi yüz döksün dört Hirâ kırk sekiz kuruştur. İhalesi 17-3-938 tarihine rastlıyan Perşembe günü ssat 16 da Şrince belediyesi encümeni huzurile yapılacaktır. 2490 - sayılı kanun hükümlerine göre islenilen vesaikin musyyen saatten önce beledye encümenine ibrazı Vâzimdir. Şeraiti anlamak istiyenlerin İzmir kültür direktörlüğüne Kuşadası kültür işyar- lığına ve Şirinca belediyesine mürseaatları ilân olunur. 694 Fener Tip 5. 85 80 1$ 70 Bozkurt Tip -6. 70 1 2 — Beher bal, 4 — l'îy:lop almak i Yukanda gösterilen bez olduğu tasdık olunur. İlân tağan nahiyesi Ahi köy muhtarlığından: Köyde yapılacak 5450 lira 38 kutuş bedeli keşifli köy konuk odası inşaatı açık eksilt- meye çıkarılmıştır. Eksiltme 22/3/938 Salı günü Abi köy ihtiyar heyeti tarafın dan yapılacaktır. Eksltmeye girmek istiyenler * 7,5 teminat akçesi olarak 408 lira 78 kuruşluk banka tıklarına dair ehliyet — vesikası veyabut —Naha — Vekâletinden alınmış — müteahhitlik vesikası göstermeleri ve ticaret odesinia kayıtlı butunmaları lâzımdır. Bu işe ait keşif, proje ve şartaameler Ahi köy odasından tem'n edilir. 6 10 15 19 gundan: Bir borçtan dolayı merhun bulunup bu kerre paraya çev- rilmesi onaylanan bir ç ikâ seccade, bir tuvalet vessir eş yanın birinc artırması 14-3-938 Pazartesi günü saat 16 radde. lerinde Karşıyaka pazar yerinde icra k lınacaktır. 1 nci artırmada 475 ni bak mâdiığı takdirde ikinc arlırmas 15-3-938 Salı günü ayni saat Şark Sanayi kumpanyasından: . 732 Kelebek Tip 9. B. a 1 Yükaridaki - fatlör; fabrikada —tealim ve —bedeli peş H::;ıııl meşrat 36 metrelik bir top için olup asgari alik (yani 25 top) satışlara mahsustur. balya ambalâj ve prese masrafı olarak 100 kuruş müşteriye-aittir. 3 — İstasyona veya mağazaya naklini istiyenlerden beher için 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır, istiyen müşteriler yukarı: yüzde 2 zamla mal alabil rler. ! fiatlere uygun ambalâj ve nakliye masraflarının da muvafık '& R memuri Muğla Vilâyeti Ya- W İzmir ikinci icra memurla- Kuruş 832 756 723 690 657 639 dıld fiatlere fiatleri Vekâletin tesbit ettiği Ticaret odası resmi tmühürü B ve mahalde icra kılınacağından talip olanların * iki buçuk dellâliye kendilerine ait olmak ilân olunur. İzmir ikinci hukuk mahkeme- sinden: İzmirde oturan İfakat tara- hadaa kocası Tilkilik cadde- sinde 260 no, lu evde — oturan Kâzim âleyhine açılan ihtar davasının cari muhakemesi so- nunda: Kocanın evini terkettiği. ve bir daha dönmediği anlaşık dığından bir ay zarfında evine dönerek evliliğin üzerine yük- lettiği vazifeleri ifa eylemesi hususunun — kendisine ihtarına 17-6-935 tarihinde karar verik diği ve ilâm gıyap ihbarname- lerinin de müddeaaleyhin ika- metgâhının meçbuliyetine bir faen usulen mahkeme divân- hanesine talik edildiği tebliği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Bağ bağ:;e tütün Kimyevi Gübreler VE Ziraat âletleri Hacı Davut zada Rahmi Karadavud Halim ga Çarşısı N>.o 3i

Bu sayıdan diğer sayfalar: