March 10, 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

March 10, 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zvelt, deniz programı için bir milyar 800 milyon Dolar istiyor Panamadan başka bir kana! daha açılması ve harb vukuunda Amerika donanmasının müöşkilâttan kurtarılması isteniliyor Vaşington, 9 — (Radyo) Amerika âyan meclisi 2 . dan Pitman, âyan meclisine verdiği bir takrirde, Panama kanalından başka bir kanal ya- pılmasını teklif etmiştir. Pıtman, takririnde gösterdiği esbabı. mucibe, alâkadarlarca isabetli görünmektedir. Zira, bir hârp vukuunda, Panama kanalı kapanırsa, Amerika do- nanması, çok müşkül bir vazi- yete düşecektir. Bitmanın açılmasını istediği ikinci kanal, Atlas denizinin Greten sahilinden başlıyacak ve Birto sahillerinde sona ere- cektir. Alâkadarların verdiği malü- mata göre, yeni kanal, dört yüz milyon dolara mal ola- caktır. Vaşington, 9 (Radyo) — Ame- rika kongresi, deniz programı için büyük bir müzakere kapısı açmıştır. Amerika cumhurreisi B. Ruz- velt, deniz programının tatbiki için, bir milyar sekiz yüz mil- emektedir. nin, bu miktarı tahsis n münakaşalara » ü söyleniyor. Ameri ıı.ı.."”'m?ıî.’".î'm’î:- faasına taallük eden meseleler. de, Amerika koöngresi, son de rece hassas davranmakta ve fazla münakaşalardan — ihtiraz eylemektedir. Vergi tahsilâtı Yolunda devam ediyor İstanbul, 9 (Husust? muhabi- rimizden) — Ankaradan rildiğine göre Şubat ayındaki vergi tahsilâtı geçen seneki Şu- bat ayı tahsilâtına nazaraân yir- mi milyon lira fazladır. Fenerbahçe 250 lird para cezası. na mahküm oldu İstanbul, 9 (Hususi “ muhabi- vimizden) — Türk spor kurumu umumi — merkezi, geçen hafta İzmirin Üçok takımına — karşı oynamadğı için seremoni ya- pılmak suretile hükmen mağlâp sayılan Fenerbahçe takımının mağlübiyetini tasdik etmiş ve ayrıca kulübü 250 lira para cezasına çarptırmıştır. Fener- bahçe idarecileri: — Hakkımızi anyacağız. Diyorlar. Etimes'utta Bir tayyare kazası oldu, bir senç öldü Ankarı, 9 (Hususi muhabiri- mizden) — Türkküşu mo:örlü tayyare kursunda muvaffak olan gençlerimizden B. Musa Gürsel bugün Etim”s'utta bir tayyare- nin h valandırılması esnasın pervane çarpmasile yaralanmış ve his anöye nakledilmişse de tör. Hava şehidi: yarın törenle orda Ö €© nazek, Başvekilimiz Yunanistan- da sabırsızlıkla bekleniyor Beşiktaş Bu hafta Ankarada oynıyacak İstanbul, 9 (Husust muhabi- rimizden) — Millt küme mü- sabakaları fiküstürüne — göre; Beşiktaş takımı, bu hafta An- karada Muhafızgücü ve Harbiye takımlarile — karşılaşmak üzere Ankaraya gidecektir. Fakat Be- şiktaş kulübü idarecileri arar mada bazı ihtilâ'lar başgöster- diğinden sporculardan bir kısını bu seyahate iştirak etmek is- tememektedir. M. Eden Yunan gazeteleri,bu seyahat hakkında uzun|Kordajora vasıl oldu makaleler yazmağa başlamışlardır.. İstanbul, 9 (Hususi muhabırimizden) — Atina gazeteleri, Baş- vekilimiz B. Celâl Bayarın Atinayı ziyaret edeceğinden bahisle yazdıkları makalelerde Başvekilimizin Atinayı şereflendirmelerini Yunan milletinin sabırsız!ıkla bekled'ğ'ni tebarüz ettirmektedirler, Istanbul Şehir Meclisi, et işini idare için belediyeye salâhiyet verdi Meclis, bu iş için iki yüz elli bin lira tahsisat kabul etti Tstanbul, 9 (Husüsi ) — Hükümetin, bhayatı ucuzlatmak tedbir alınması hakkındaki tavsiyeleri üzerine İstanbul belediyesi et fiatine nark koymuş, fakat toptancılar bu fiati muvafık gör- miyerek piyasaya az et çıkarmak suretile belediyeyi, bu fikrin- den vazgeçirmeğe — kalkışmışlardı. — Belediye - reisliğinin daveti üzerine şehir mecl'si, bugün fevkalâde bir toplantı yapmış ve bu toplantıda vali ve belediye reisi B. Muhiddin Ostündağ, ica- bında iç Asadoludan heyves getirtmek ve kestirtmek için mes- listen salâhiyet istem'çtir. Yapılan inüzakereter'NEHCEsinde şehir meclisi, icabında et satışı işini bizzat idare etmek üzre belediye reişine salâhiyet vermiş ve 250,000 liralık tahsisat itasını kabul etmiştir. Sayım vergileri kısmen Nis, 9 (Radyo) — İngiltere sabık Hariciye Nazırı M. Eden, bugin (Kordajor) a vasıl olmuş ve sabık Başvekil M. Baldvinle rehkasını ziyaret etmiştir. Londrada Çemberlayn aleyhine bir nümayiş yapıldı Londra, 9 (Radyo) — Lond- ranın Pikadiyesti mahallesiinde bir nümayiş olmuş ve halk, Başvekil Çemberlüyn aleyhine tezabürat yapmıştır. M. Komnen Cebelüttarık, 9 (Radyo) — Akdeniz İngiliz filosu, Anavatan filosu ile bir araya gelerek, bur Ügzün büyük manevralara başla-f mıştır. Bu manevralara, deniz tayyareleri ve donanmanın mü- him bir kısını iştirak etmektedir. Manevralar, bu ayın 18 inci gününe kadar devam edecektir. Moskovada şebekesi Londre, 9 (Radyo) — Mos kovadan haber veriliyor: Kepo ikinci reisi B. (İzakolfs- M. Hitler tarafından kabul edildi Berlin, 9 (Radyo) — M. Hit ler, bugün Romanya Hariciye Nezaretine tayin edildiği bildi- rilen ve bundan evel Romanya- nin-Berlin sefiri olan M. (Kom- Bön)i kebul ctmiş ve kendisile konuşmuştur. M. Komnen, M. Htlerle vedalaşmış ve itimat. namesni geri almıştır. Japonya mebu- san meclisinde kalkıyor,kismen indiriliyor| Prens Konoye, yeni Hükümet, müstahzarat vergisini kaldırıyor, oyuan vergilerini de belediyelere devrediyor İstanbul, 9 ( Hususi muhabirimizden ) — Ankaradan. buraya bildirildiğine gö:e hücümet, sayılin vergisinde müh'm tenzlât ya- pacaktır. Beygir, katır ve eşeklırden alınan sayim vergisi tama: men kaldırılacak, koyunlardan alınan vergi 10 kuruşa, — tiftikten alınan vergi beş kuruşa indirilecek, tbbi müstahzaratlan &lınan yergi de tamamen kaldırılacaktır. Oyan âletleri vergisinin tahak- kuk ve tahsili belediyelere bırakılacaktır. Pariste amele hare- kete başladı Federasyon reisi, bir toplantı esnasında taarruza uğradı Ve güç halle kurtuldu Paris, 9 (Radyo) — Sen mıntakası maden amelesi, bu gece Ötel Matinyon önünde bir nümayiş yapmışlar ve Şotan kabinesi aleyhinde tezabüratta bülunmuşlardır. , Paris, 9 ( Radyo ) — Amele federasyonu - reisi Leon Juad, bugün yapılan bir içtimada amelenin taarruzuna uğramıştır. İşçi kadınlar, Leon Jüadnın yakasına yapışmışlar ve kendisini salondan dışarı sürüklemek istemişlerdir. Federasyon reisi, güç halle amelenin elinden kurtulmuştur. Pazar günü Avusturyada plebisit var Plebisit neticesi, Avustur yanın fed:ral bir memleket olduğunu gösterecektir Viyını. 9 (Radyo) — Avusturya Başvşvekili doktor Şuşnig, bugün İzburga vasıl olmuş ve büyük tezâhüratla karşılanmıştır. t Doktor Şuşnig. verdiği söylevde, önümüzdeki Pazar günü bü- tün Avusturyada pebisit yapılacağını ve bunun; — Avusturyanın federal hıı_ ııfmlekc.l olduğunu işbat edeceğini söylemiştir. Pazar günkü blebis te, 24 yaşını ikmal etmiş - kadın, erkek herkes rey verecektir. B ebisite büyük ehemmiyet verilmektedir. parti hakkında izahat verdi Tokyo, 9 (A.A.) — Mebusan meclisi seferberlik — encümeni Başvekil Prens Konoyeden ken- di idaresi altında yeni bir si- yasi parti kurulacağı hakkında- ki şayialar etrafında izahat is-- temiştir. Başvekil buna doğrudan doğ- ruya cevap vermemiş ve fakat st partilerin bugünkü Jspon anayası bağlı kalmaarı zaruretini bir kere daha teyid eylemi ştir. Başvekilden bugünkü rejimin değiştirilmesini — ve bu kapita- list rejimin yerine daha adaletli bir sosyal rejim ikamesini dü. $ünüp düşünmediği — sorulmuş Başvekil de buna şu cevabı vermiştir: Evet, bunu yapmak is tiyorum, Fakat münhasıran Japonlara has bir hattı hareket takip ederek... Malüm olduğu üzere bundan bir müddet evel hükümetin fa- şistlik temayülü göstermeğe baş- ladiğı rivayetleri ortada dolaş- mıştıi.. Faşist meclisi Bugün tekrar toplanıyor Roma, 9 (Radyo) — Biyük Faşist meclisi, yarın saat 22 de tekrar toplanacak ve Hariciye Nazırı Kont C.anonun, harici vaziyet hakkındaki — raporunu dinliyecek, ıktısadi ve maf vaz- iyeti tetkik eyliyecektir. ki) Kremlin sarayındaki mu- hafız kıtast zabitanı tarafından müteşekkil bir suikast sebekesi keşfetmiştir. Bu şebeke, M. Stalin ile ar- kadaşlarını öldürdükten sonra, Rusyada askeri bir diktatörlük tesis edeceklerdi. TZabeta; miralay (Kovalenko)y ile miralay (Nikolayef) — ve Korgogol adlarında üç kişi ya- ki ÇİMDİKLER KRURA . Sla'- ” ğ Haa Kimi çarık yir, kimi... Bursada bir genç, arkadaşları ile bahse tutuşmuş ve bir çift Ingiliz donanması, manevralara başladı Manevralara, deniz tayyareleri ve İngiliz donanmasının mühim bir kısmı iştirak etmiş bulunuyor Sahife $ büyük — $ Ingiliz donanmasından bazı gemiler Alâkadar mehafilin verdiği maülümata göre, bu manevralar sonâ erdikten sonra, Akdeaiz filosu Cebelüttarıka dönecektir, Manevraların ikinci safhası, ÂAkdenizde cereyin edecek ve çok mühim olacaktır. İngiliz donanmasının — başla- dığı manevralara büyük ehem- miyet atfolunuyor. bir suikasd yakalandı Birçok kimseler tevkif edildi. Suikasdçılar, Stalin ile arkadaşlarını öldüreceklerdi. Alâkadarlar, suikasd şebeke- sinin, Mareşal Yegolof tarafın dan idare edildiğini haber ves riyorlar. Henüz teeyyüt etmiyen -büti şayialara göre, Uzak şark Rus orduları — kumandanı * mareşal Blomer,* Moskovaya karşı yürü> mek üzere suikasdcılarla mutas bık kalmıştir, Hükümet, bu hareket üzerine “Krötalln Sesrayındaki mubahir” kıtaatı takviye etmiştir. Daha birçok kimselerin tev- kifi bekleniyor. çarığı, bayan ninenin yufka pidesi gibi kıvırarak yimiş, midesine indirmiş. Allah mide şifası versin. İnsan oğlunun midesi, yaman şeydir vesselâm.. Bazan değirmentaşı gibi böyle marifetler de becerir. Kubbenin altında deveyi hamutu ile yutanlar varken, şu kanaatkâr gencin bir çift eski çarık yimesine göz yummalıdır. Mide, şu nankör, dibi delik, doymak usanmak bilmez mide, en karanlık tarih devirlerindenberi, yaşıyan herşeyin başına musallat olarak bütün bu gördüğümüz kargaşalıkların, vahşet, cinayet ve denaetlerin en büyük âmili olmuştur. Bu yiyip bitirmek keyfiyeti, hayatın her sahasında kendisini gösteriyor. Kadın var ki, kocasının veya sevdiğinin dedelerden tapulu emlâkini, kirli çıkındaki veya bankadaki parasını, adamı cağıza gık bile dedirtmeden yiyip bitiriyor. Öyle tipler var ki, başkasının hakkını teri ile kazanmış gibi yiyor. Ne kaynana çeneleri görülmüştür ki, yiyip mahvetmişlerdir. Bilmem işittiniz mi? çapkın delikanlılar, sevdikleri sahne ka- dınlarına karşıdan karşıya — iltifat ederken: — Yidin beni bu akşaml. O şarkı yok mu, hani demin söy* lemiştin, (Gözlerin ahu bakışlı) şarkısıl. İşte o şarkı yidi benil Görüyorsunuz ya, herkes, mütemadiyen çeşit çeşit şeyler yi- mekle meşguldür. Denizlerde büyük balıklar, küçükleri yimekle meşguldür. Meselâ, Uzak şarkta da Jsponyanın faaliyeti, aynen bu metadır. Bu kadar bol mide faaliyeti içinde, bırakın oncağız da bir çift çarık yisin, ne çıkar? Çimdik ELHAMRA L Mili Kütphane Sineması T n Bugün Matinelerden itibaren ve menfaatini, alın birkaç gelini diri diri — Senenin en güzel en nefis şahane ve muhteşem filmi SEANSLAR: Cumartesi ve Pazar 10,30 da Her gün 1 — 3.30 — 6 ve akgamlar 8.30 da b slar

Bu sayıdan diğer sayfalar: