17 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

17 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

En şiddetli ağrıları G R İ Pİ N keser Kimya Malzemesi Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahminî bedeli 100,000 lira olan kimya malzemesi Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 nisan 935 tarihinde cumartesi günü saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname beş lira mukabilinde Komisyondan verilir. Taliblerin 6250 lira mu vakkat tetninat ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve taatte Komisyona müracaatleri. (1838) TÜRK ANONİM ŞİRKET1 îstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 s^ 17 Mtsn 1935 ! Cumhttriyef '• VAPURCULUK Iktısat Vekâletinden: Bilecik Vilâyetinin Söğüt kazasma bağlı Güre köyünde şimalen Güre camiinin iki kilometro şimalinden geçen arz dairesi, şarkan Güre camiinin 2,5 kilometro şarkından geçen nısfınnehar, cenuben Güre camii arz dairesi, garben Güre camiinin 2,5 kilometro gar bından geçen nısfınnehar hududlarile çevrilmiş bin hektar arazide Galib oğlu maden mühendisi Hadi tarafından aranıhp meydana çıkanlan Liynit madeni adı geçen Hadi uhdesine doksan dokuz sene müddetle ihale olunacağmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olanların 15/4/935 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankarada İktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet Makamma istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. (1930) Denizyoiları !Ş L ETM ES I AcentaJant Karakoy Koprübası Tel. 42362 Sirkeci Miihürdarza<Je Han Te! 22740 İZMİR SÜRAT YOLU S A K A R Y A vapuru her hafta PERŞEMBE giinNri saat 16 da fstanbuldan tZMU RE ve PAZAR günleri de 1ZM1RDEN lstanbula kalkar. BANDIRMA vapuru 17 nisan ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayvahğa kadar. (1934) CUMHURÎYET vapuru 19 nisan CUMA günü saat 11 de Mersine kadar. (1963) AYYALIK YOLU İstanbul Millî Etnlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira ÜSKÜDAR : Yenimahalle Gemiciohannea sokak eski 15 yeni 17 sayıh evin 1/2 payı. 319 KUMKAPI : Kürkcübaşı Süleymanağa Mekteb sokak yeni 18 sayıh evin 1/4 payı. 65 BÜYÜKADA : Gelİncik sokak eski yeni 22 sayıh dükkânın 1/4 payı. 25 60 TATAVLA : Küçükakarca sokak eski 12 yeni 8 sayıh evin 30/120 payı. 225 G A L A T A : Bereketzade mahallesi Zürefa sokak es ki 2, 5, 7 yeni 5, 7 sayıh ev ve dükkâx mn 1/2 payı. 938 BÜYÜKADA : Camİ mahallesi Firuz sokak yenİ 16, 16/1 sayıh ev ve fırın. 720 KADIKÖY: Caferağa Muradiye sokak eski 11 yeni 23 sayıh evin 1/2 payı. 938 ; AYASPAŞA ; Cami«e»if sokak eski 5 yeni 21 sayıh arsanın 2/3 nayı. 114 Yukanda yazılı maflar 24/4/935 çarşamba günü saat 14 te peşin para ve açık arttırma ile ayrı, ayn sahlacaktır. tsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel getirmeleri. «M.» (1947) TRfiBZON YOLU T A R / vapuru 18 nisan PERŞEMBE saat 20 de Ho paya kadar. MERSIN YOLU Üsküdar. Tapu İdaresinden: Evvekli iîân veçhile 15/4/935 te saat on dörtte ihalesi kararlaş tırılmış olan Üsküdar Tapu binasının beton anne döşeme kolon vs sairesine aid ihale, taliblerin gereği kadar eksiltme yapmalarından otürü ihalesi 21/4/935 pazar günü saat on dörtte yapılmak üzere bır&kılmıştır. Jsteklilerin bedeli keşif olan iki bin îki yüz seksen ye di «2287» lira 47 kuruşun yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçe sile birlikte Üsküdar Tapu îdaresine müracaatleri. (1954) BARTIN vapuru 17 nisan ÇARŞAMBA saat 19 da Cid deye kadar. Zayi Gaziaymtab harbmde kazanmiş olduğum 6696 numaralı tsHklâl madalvasfle beratimı kaybettkn. Yenistni çikaracağimdan eskisinin hiikmii yoktur. CemQ BART1N YOLU ist. Levazım Amirlıği Satın Alma Komisyonu ilânları 350,000 aded madenî düğme 18 nisan 935 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedefi beher adedi 12 santimdir. İhale günü teslim şartile alınacağından isteklilerin belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna getmeleri. (1910) •*• | İstanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları | Silivrikapı dışarısında Vakıf Valde çiftliğinin mer'ası eyîul 935 iptidasına kadar kirası arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 27/4/935 cumartesi günü saat 15 tedir. Istiyenlerin İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Orman ve Araji Kalemine gelmeleri. (1955) Muhammen kıymeti Lira GALATA : Sultanbeyaztd Hisardib! yeni 12 1500 Mübadîl sayıh evin 1/2 payı. vesikasile Yukanda yazılı mal 24/4/935 çarşamba günü saat on dörtte açık arttırma ile sahlacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçele rini vakti muayyeninden evvel yatırmalan «B» (1949) L Beyoglu lokatlivan (Jteli yanında E Mekteb sokak No. 35 ı ^ J H NIŞANYAN I Doktor İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Aded Tafaırin bedeli Teminatı L. K. Saat Fizik lâboratuarı tesisatı ve bankolan 650 50 14 Frenk göroleği 280 2,15 46 14.30 >t Yorgan carşafı r. 300 2 "• •' *""" * * ' ' " " ^ 15 "•V Yatak çarsafı 300 2 45 15,30 Mekteb ihtiyacı için yukanda yazılı mevada lüzum vardır. Bu baptaki şartname ve nümuneleri görmek için hergün Komisyona müra caat olunabilir. Eksiltme günü 24/4/935 te ve hizalannda gösterilen saatlerdedir. tsteklilerin işbu saatlerden evvel birinci pey paralarını mekteh veznesine yatırmalan ilân olunur. (1788) Zayi tstanbul Dumlupınar Yatı mektebinden 30/6/932 »enesinde al • dığim 922/58 numaralı çehadetnameyi kaybettim. Yenisini alacağimdan hiikmii yoktur. Niyazi oğlu M. Güner İstanbul Oayri Mübadiller KomisyoIIUUIIı • D. No. Semti ve mahaüesf" ^ Heybelisda Üsküdar thsaniye » > Aksaray Kovadede Kasimpaşa çiikpiyale Kü k Sokafr ' Emlâk No. ••"• CSnsî ve hîsseai = > " " * « ' *• • 1737 • • 1222 Arfc Haremiskelesi 2 • 1737/1 • 1750 Nafıa Bakanhğından: 13/4/935 tarihinde münakasası yapılacağı ilân edilen Irmak • » » Rvinizde yatağınzda RÖNTGKN 18 Mü. E. Hüdaverdioğlu Y. Kadrttöy Osman Filyos hattı üzerinde 8 muhtelif istasyonlardaki bina inşaatma aid 1 2977 MUAYENESt y pt rabilirsinız. Süleymanpasa aga ilânlar iptal edilerek: Yeni getirttiğimiz son sistem seyvar 90 metro arsa 180 açık arttırma E. 44 E. Kayserlioglu Usküdar lc&diye B 3221 Muhammen ihale bedeli 160 bin liradan ve muvakkat teminatı Röntgen dhazımız dokrorlar.n ve hasY. 54 Y. Makastar da «9250» liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi talann etnnne amadedir. zarf 991 metro arsa ve kuyunun 3000 kapalı 370 Baidat Cad. ve Gülşen Suadiye 25/4/935 perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Ankarada Nafıa • 3530 Ruraelı yakası için : 1/2 hissesi Bakanlığı binasında Demiryol İnşaat Reisliği Eksiltme Komisyonun§ıŞÜ ŞıFA YURDU Tel. 4180? E. 4 128 metro arsa 260 açık arttırma Uryanizade 4168 Kuzguncuk da yapılmak üzere yeniden münakasaya konulmuştur. Anadolu yakası içm : Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuUer on gün müddetle satifa çikarilmistir. Ihaleleri 29/4/935 tarihine tesadüf R^DYOLOG SAADET VF. KÂMİL Isteklilerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yazılı diI eden pazartesi günü saat on dörttedir. Satis münhasıran gayrimübadü bonosüedir. Kadıköv Te!. 60149 ğer evrakı 25/4/935 perşembe günü öğleden sonra saat 14 e kadar İnşaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzım gel • diği ve münakasa şartnamesile mukavele projesi ve ilişiklerinden İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: mürekkep bir takım evrakı sekiz lira bedel mukabilinde Bakanlık Muhammen kıymeti İnşaat Dairesinden alabilecekleri ilân olunur. (1757) Lira K. Galata şubesine kazanc ve muamele vergisinden borclu Raka biÜ S K Ü D A R : lcadiye mahalîesi Saatçisehpus sokak raderler kolîektif şirketine aid Galata Gümrük sokağında bilâ nu eski 27 yeni 33 sayıh ev. 563 marah depoda Galata şubesince mahcuz bulunan makarna imaline HAYDARPAŞA : Rasimpaşa mahallesi Mısırlıoğlu so • mahsus fabrika alât ve edevatının ilk müzayedesi açık arttırma sukak eski 18 M. yeni 45 sayıh evin 1/3 retile 8/4/935 pazartesi günü saat 14 te yapılmışsa da verilen fiat payı. 833 34 haddi lâyık görülmediğinden son ve kat'î müzayedesi 30/4/935 taK A D I K Ö Y : Caferağa mahallesi Karakolhane sorihine musadif salı günü icra edilecektir. Talib olanlann mezkur Kırk beygir kuvvetinde bir aded ağır yağ traktörü ile bir aded kak eski 5 yeni 20 sayıh arsa. 740 depoda bulunmaîarı ve fazla izahat almak istiyenlerin de Galata dörtlü Disk pulluğu ve tâli kanallar inşası için efli santim derinli • Maliye Tahsil Şubesi Başmemurluğuna müracaateri ilân olunur. ı E M İ N Ö N Ü : Ahıçelebi mahallesi Limon iskelesi ğinde ve bir metro genişliğinde hendek açacak bir pulluk ife bir asokak eski yeni 35 sayıh dükkânın ded üç beygir kuvvetinde gaz motörü ve bir beygirle kabili cer bir 34560/1244160 payı. 112 aded kuyu manajı ve bunlann teferrüatlan kapalı zarf usulile mu KAMERHATUN : Yenisehir mahallesi Salhane sokak bayaa olunacaktır. Şartnamesini görmtfk istiyenlerin Bursa, İstaneski 21 yeni 19 sayıh arsa. 120 Haranın damızhk ineklerinden taze buzağh ve sütlü 15 inek ma bul, Ankara Baytar Müdürlüklerile Karacabey Merinos Yetiştirme O R T A K 0 Y : P;»misoğlu sokak eski 55 yenİ 101 sayısın birinci çarşamba günü Eskişehir Hayvan pazarmda pazarlıkla Çiftliği Müdürlüğüne ve isteklilerin de şartnamesindeki esasat daireyıh ev. 1125 sahlacaktır. İsteklilerin pazara gelmeleri. (1782) sinde verecekleri dört yüz lirchk muvakkat teminatlarile birlikte KAMERHATUN : Mahalleti Mangasar sokak eski 5555 eksiltme günü olan 24 nisan 935 tarihine tesadüf eden çarşamba mükerrer yeni 61 63 sayılı ev ve dükALMAN KiTABHANESi günü saat on beşte tstanbul Baytar Müdürlüğü binasında müteşek kânın 1/4 payı. 235 kil Merinos Yetiştirme Çiftliği Komisyonuna müracaat eylemeleri istanbul • Beyoğlu, Tünel meydanında S23 Yukanda yazılı mallar 30/4/935 sah günü saat 14 te peşin pira ilân olunur. (1884) ve açık arttırma ile ayn ayrı sahlacaktır. tsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmalan. «M» (1951) • • • 2910 • • • 18 26 E. 47 Eski Karamehmedpaşa ada 61 yeni Koçubey Harita 1655 334 Zincirlikuyu 202 metro arsanin î / 2 hîı»esi 136 metro kuyulu arsa 116 metro arsa 62 metro arsa Hisseye gore mohammen K.* r" 40 açık arttırma 408 350 620 » » » » » » urf İki şartname ile 112 altlı üstlü karyola 18/4/935 perşembe gü nü saat 14 te açık eksiltme ile ahnacaktır. Beher karyolanın tahmin bedeli 15 buçuk liradır. Şartname ve nümunesini göre • cekler hergün, eksiltmesi için de 130 lira 20 kuruş teminatlarile belli saatte Tophanede Satınal ma komisyonuna gelmeleri. 1672 *«* 500 aded ahşabdan gezici ıs kara 28 nisan 935 pazar günü saat 14 te açık eksiltme ile yap tırılacaktır. Muhammen bedeli bir adedi 275 kuruştur. Şartna me ve plânını görmek istiyenbr hergün öğleden evvel ve eksilt • mesi için de 103 lira 12 kuruş ilk teminatlarile belli saatte Top hanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1867) 4950 kapalı Ahsab bahçivan odalarl ve ahir ve içinde 3n dolabh bostan kusuyu ve bostanin 82,5/120 hissesi, metrosa 8500 1440 154 metro arta ICelâl SONATI I Idrar yolları hastalıklan miitehas=ı^ ™ UROLOG DOKTOR • \ • Bcyofllu imam sokak No. 5 • • RONTGEN Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: Karacabey Merinos Yetiştîrme Çiftliği Müdürlüğünden: Çifteler Harası Müdürlüğünden: KARON Tekîrdağ Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Iktısat Vekâletinden: Mevcud şartname mucibince muhammen bedeli 15370 liradan ibaret Tekirdağ Ceza Evinin inşası 2490 sayıh kanuna tevfikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gün müddetle eksirtmeye çıkarılmıştır. Teklir mektubları 18/4/935 perşembe günü saat dokuza kadar Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde kabul edilecek ve ayni günde saat onda Müddeiumumilikteki Komîsyon muvacehesinde açılacaktır. Kat'î ihalesi Adliye Bakanhğından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat teminat 1153 liradır. Şartname bedeli mukabi • linde istiyene verilecektir. f 1924) Bileciğin Söğüt kazası içinde Güre köyünde şimalen Yeniköy camii arz dairesi, şarkan Güre camiinin bin iki yüz metro garbmdan geçen nısfınnehar, ayni noktamn iki bin metro şimalinden geçen arz dairesi ve gene ayni noktamn iki bin beş yüz metro garbmdan geçen nısfınnehar, cenuben Güre camii arz dairesi, garben ayni noktamn dört bin sek'z yüz metro garbmdan geçen msfınnehar hududlarile çevrilmiş 856 hektar arazide Galib oğlu mühendis Hadi tarafından aranıhp meydana çıkarılan Liynit madeni adı geçen Hadiye ihale olunacağmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olanların 15/4/935 tarhinden itibaren iki ay içinde Ankarada İktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet Makamma istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Tahmin edüen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton Rekompoze kömür 4 mayıs 1935 cumartesi günü saat 15 te Kasımpaşada Komis yon binasında kapalı zarf usulile eVsiltmeye konulmustur. Şartna • mesi 375 kuruş bedel mukabilinde hergün Komisyondan ahnabilir. Muvakkat teminatı 5,000 liradır. tsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre belgeyi havi teklif mektublanm belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. (1918)

Bu sayıdan diğer sayfalar: