3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 3 MART UZAK ŞARKTA HARP MANZARALARI. Japonlurın Çine kârşı açıkla rı korkunç müendelenin birkaç manzarasını aşağıya koyuyoruz. Son ala Wi , nihas yeti geldiğini ümit ettiğimiz bu boğuşmani e ackir bir felaket olduğunu şu manzara Bi er büyük vi belâzetle gös MÜŞAHEDE — — MÜTALEA, ELEDİYEMİZ Iki Avruba, Yazan: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. €. 7İ- adede şu Bangin havali Milica tmek lâzımdır m smaileşmiş mana- 4,0 (3) takriben İ A smaileşmik mana- o 15,6 ıkı takriben Polonya sınaileşmiş mana- © 6,3 kı takriben arm di em) A âvrupası ya b) Sovyet ada Sınai Avrupa. 231,6 Zirai Avrupa 239,6 M2 Te leketleri Nüfusu. Avrupa Rusyası - (yabancı ırklar mensupları hariç) ibirya (Yabancı ırklar mensupları bariç) sizindir, Mi Amerika Cenubi eş Ittifadı a turaly; Yeni Z: Tağa (1) irkların e olsun, melez İiminiki Avrı ği yerlilerin TARZ ilem kikatte olarak Terini — li söyler misiniz, bu harbe niçin girdik? ört sene içinde bunalttığı bir nefesi boşaltmış gibi iohlıyarak bekledi: ylık vermek için! etti: Çin taraftarlarını. Japonlar tarafında” im reae — Haznetamtakırdı. Para bulabilmek için ya bir ta- rafa boyun eğmeli, ya öbür tarafla e ik. i işte böyle kik Bu fıkranın belki büyük ni Kmeğ olmıyacaktı; eğer sonraları şu hikâyeyi işitmeseydim akarya'ya mn Bi millet ülmrâk eğ için rs etmek ve muzaffer olmak lâzımdır. za- man damaliye Be İlm, ihtısas ve erim İsiz tafa Kar: hükmünü söyliyor: — Haznede para kalmamıştır; bulmak ihtimalide yoktur. te ihtısas, tecrübe... Büyük kelimeler, büyük ve edi dei eni karar daşu: Türk milleti istiklâlini Ö in vermek i ğin harbi bırakmak lâzımidr. in kararı budeğildi; vatan ve istiklâl- di. vo en Ba hand arayıp buldu: “Milletin nesi var ne Budist ruhani verecek tir “Sakarya, Dümlüpuünar, İzmir ve Lozan, hepsini böyle ödedik. M isra fa Kemal octi girmek aleyhinde idi: Pen aşi oldüğu .Musi ie eri kurtuluş ya ğe fikrinde asla olu: ad Vatan adamı olduğu ii İşte size bütün ima özü: çig ve ii adamı olü- Duz. Hiç biri, yalnız başına, ne sizi, rabilir — Aman Efeni — Aman mi > ei İla — Hastayı Je mill i kurta- Falih RIFKI Taarruza uğrıyan İnarap olmu; KARİLERIİMİZE. Falih Rıfkı Beyin Zeytindağı kitabının gazetemiz için ayırmış olduğu kısmı bugün bitti. Kitap “olarak basılmakta olan Zeytindağı, gazetemizde neşrolunduğundan - ço aha Jazla olduğu gibi, Falih Rıfkı önde bütün om yeniden gözden geçirmiş, ilave ve tashihler yapmıştu Bundan başka * Ateş ve Güneş,, in çöl iv çöl harp- lerine ait kısmı yeniden tashih olunarak ikinci bir kısım ha- linde eyi ele e yin oi n iseşi mem kı i ile bir parçasını Heizeder Bundan başka Falih E Bey almış olduğu bir takım mektuplar üzerine bir tenkit ve tahlil yazısı yazmış, bunu da Zeytindağı kitabının şonuna ilâve etmişti Aka GÜNDÜZ İJağonlar tarafından bombu.i niş olan şimal Şiweüuwer ani e jetegei » üm. ANA

Bu sayıdan diğer sayfalar: