3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 iken MALE Ba ve in UŞ 3:3:1932 perşembe 18,30 vi faslı. kara e 18- Saa Di 19 ci HAKİMİYETİ MİLLİYE ç — ee — Gayri Menkul Satış İlânı sinden N MAHKEME VE İCRA İLANLAR e Birinci İcra Daire- Hasan Efendiye borcundafi dolayı ba ii. ile satı Mutaf Tezgâhları Satış ilâni GPiyee debagat ve kundura fabrikaları miidürlüğündeni” h ni d h S kım muta atla GRE. iğ ması, 3—7910 ii şina karar verilen Ankaranın da ig Çankaya? Ro 79 sıra defterinde mu- Emlâk ve eytam bankası umum müdürlüğü müşterilerini ( yüzde Saat 19; > va Saat 20 - 0 Madmazel Roza tara- çiçeği gibi, fından harp ie iie akılacağ 1 ve vor ece- - e” > İstanbul: Saat 18 - 19 Gramofon, 19,5 e musikiye heyeti ve Hay ülfünun müderrislerinden ey taratın akademi- di imleri sil. a Iki ü hakkındı ww sök nin in lin dönüm n ilim ve sanat o fera) lde, veni Se a A Di tulüları karçılamak ine orkestra, di, "oğla İsmail Hakkı Bey he 580 - 20/40 Edmund - Eysler: Heller)in şarkile iy i sazlı e ouverture, 23,15 kons sükütun mâ- (eat ki Tesoğ 1 A Ze Dz iel -20 Si arm 2015 Ar stra kon. 5 lm ope esse Mari fi *isiledilir. yolu ide Hanım şi m bağı cenuben ve Emin Efendi zevcesi Fet eli Şahika Hanı me ga E | Paşa Hazretleri bağlariyle mahdut 10,5) Şazi işli davet ediyor. ankası, ikrazat faiz ve komisyonu mecmuunu ERME İehine yüzde ON BUÇUĞA Tenzil etmi ve: lili satışa çıkarılmıştır. Satış Şariları. 1 — Takdir edilen rabbama iki yüz kuruştar 1820 liranın 2. on Fe tirSatış peşi para ve: k bilâ hüküm evelki müşteriden tah- İ 2 — Şartname yikmdes iytibaresi de mak ee 931 - 1201 numaralı dos- yaya müracaatları lâzımdır. Satış ll şu- bat 932 ikisi satışa çikarılmış ise de ialip sine ip #bipamlş Di dan -tekrar yirmi g icarı müsmir. esizie beller 20 gün — 1 mart 1932 tarihinden iytibaren yeniden yapılacalğ meka 2.— Hesapları muntazam olan müstakrizlerinin kâffesine$ 3.— Tediyeleri ei etmiş taksitlerini bir mart 1932 rihinden iytibaren 1932 tarihine kadar geçecek ni farı ek | er intizama! a t iytibaren > bakiye" N BUÇUK misin; ve tmİŞ lerini bu iki aylık müde det iz. nda a ülemiyenr ali € ikraz ve istikrağ mukavelesi hükümlerini ? Tatbiyka karar velimiz Ankara Defterdarlığından: cumartesi ogünü 246 yakılmıştır. Satış 22 mart 932 tarihine 5:3:932 1— 6 247 — pazartesi şam me — 3 Senfonik orkestra. 23.15 Arjan- strası, 304/164 - 20,40 Gramofon. 21 şarkı. Senfonik konser. 21,50 Konferans. 22.10 Senfonik kon: Roma an ön Altıncı Halk Monad. | anımal 7445 Benfönik konsiri Son haberler. Budapeşte: 550/545 - 18,30 Çigan Orkestrasi, 19,35 sia asker? Miyim 21 Eli- sal ni ir Musiki muallim mektebi salonunda e Şef Zeki Be söticümhur Musi- ti ti etine iii siki muallim ibi beşinci mf tükbenisiei vi nist si uzan Bim hanım taraf, (Wagner) ha üni 8ı- İbra- ından (Mendelss: e ve kkında bir kaç PROGRAM — MENDELSSOHN Sin foni - La majör oras e 0,20 Tango ve Caz kon: Varşova yz - 18,35 şarkı. 19 piyano kon- i. 19,50 muhtelif. 20,35 Gramofon. gri ii konser. 22,25 Stüdyo temsili. 23,10 Gr n. Zİ Radyo Jurnal. 2330 dans havaları. te Carlo tiyatrosun- !' 2355 bu gayri menkul üzerinde ge- sair do yirmi gün e ee Ri PE müracaat! — Rüsümü dellâliye tapürharer ei iş riye ait eldeğu vergi ve belediye res- lar ağ iile Si ok Maiyi i alâka- mii ve irtifak hakkı sahiplerinin if bildirmeleri er Aksi halde hak- Tarı in yl v hariç kalırlar. terilen günde Mrimi iş ay ener arttırma şartname! r esas 62 pafta 77 ada 77 ve 508 509 — 773 774 — 1079 1080 — ça > — 2724 — 505 — 281 5 — 605 (Mütekaidini müllğ eytam erim e ve yumaral : aş am: Meşe ilân m sü Günder behemehal müracaatla maaşlı almaları lâzımdır. TI (ni a gösterilen liva ie” — a le erkinin ieiyesine Sli rıda ünde ilan edil ındıktan sonri ye günleri tes viye LI lecektir. araları ilan edilenlere müracaatları sırasiyle birer ni $— Mücbir miyenlerin maaşları Mine ai pazartesi ve perşemi 4 — Num ra verilecektir, 7 parsel nu- Gayri menkul muhammen kıymeti bir bap hane tarihi ; duğu takdirde üç defa baran son iddetle açık artırma ile sa- a mia kurtularak venin e karll Evsaf ve Müştemilatı Han. A) ale zi il ik: A a liz Askeribabrikalar U.Md. Sa. AL.K. Idan: li kre beyi gemisi -3— WA iŞ İri etmiş ad ve e olunurlar. eli Gieğri gayri m kulün bedel liman si 5 EE acet kalin yi çe ahrdar tahsil olun; ez numaj arttı Tek am sokük tapma geri | ile vekillik ii tibaren herkese açı Vi bir e içinde bir su tır. Gösterilen günde al Ee... ası ve ve ğa araj ve yer cihette diger edenler arttırma şarnamesini rn d ib ve” im > dunluk - ik odunlul rape yy li 2 21 de diye kadar Ankarada Sn ile neşr ettirilen mün. şhemi Z 2/3, yi 32 MR 3 üncü Perde de iesdün. tarihinden iti- stan vı Kor Ang En Eftal B. tara Sm nişi ti Milliye: gazete- Lohengrin sile meğretiileceği alâkadarana 1 makü unur, 3—7911 Nafıa Vekâleti Ankara şehri iç- me suyu komis - iyonundan: D.D. Y. Malzeme Dai- j fesinden: li “Kiralık mağaza a aşa e a ev-i ington entasının; en-i dizi hanında Nuri Beya müraca-l 3—7912 isyon Ankara şehri dahi- r Ana boruların ferşiyati işden bağırıldıktın Bani gayri Me ya nazır. bir oda ve solda: bir dolap ve) atları iyi kul en çok arttıranın üstünde ar Şart tahakkuk etmezse arttırma bı Fakılıp alıcı teahhütlerinden iielar. j ve teminatta kalkar. — Arttırma ikincidir. De zg art- aranın. zerinde bera ikılacal amilen memurluğuna mü| facastları. iylân olunur. 3—7905 kara Dördüncü İcra rilecektir. mİ ya mem memuriyetim:?: müracağ lân olunur. 1907 © işe 3500 lira kıymeti muhamminesin dedir. ış Şartları. 1— Artı İk iştikâr için Kıymet mühammine olan 3500 ie . yüz , | Mahkemesinden: Müddei Ankara , telgraf tevzi? lu Mustafa . tarafından vee olunan , ga“ ye rüsumü tapu ve ferağ tah vergisi ei ve ir aittir. * l 3—Hakları tapu sicilile sabit olma-| Nm ın ipotekli w ya: abcakirderi diger alâka- dararın kr yünden hakkı sahiplerinin Hal oğla 1203 e irtifak Memurluğundaân İlan: Bir borcun temini için ki iymeti lara müteallik müteferri 632 Sa dair olan iddinlerm: işbu vi tari- fa ei avdet etmediği idin ei hinden iytibaren yirmi gün içinde « me olduğundan o merki i salin le bun Jimalâtı 1/3/93: Balast ihraciyesi lif mermer 30 som: 30 gün müddetle ve kapalı zarf e nakiayi vazedilmiş- . bünaki Haydarpaşa-Ankara hattı ü eğ Yinde Dogan çay istasyonu civ; n dörtte da 147-750 nci ildihetemde Zel ade ve i ki taş ocağından çıkarılacak üç misyonunun dai in metre mik'abı balastın ihra- icra Viera Teklifnameler Biyesinin m e münaka- ve taliplerden aramılan vesaik ve SI 23 Sa çar: mba günü leme teminat bu hususi — -: m çme suyu mahsi barde pa 15t yaj idi is #zaktır, arz e nerde olacaktr Tafsilât, Ankara ve Haydarpaşa , iel bsi i rini Veznelerinde ikişer liraya * sa' iie abileri 10) Tira Şartnamelerde yazılıdır. ilinde komisyondan. alabilirler mi 132717904, kabi, e ve Münakasa 31 Mart932 Perşembe 2. 5 da Ankar: mezkürde meyli satış las Memurluğundan: 3 «| 620 Hiraya ipo hanıma, ait, Fevzi Rapa, Aksi halde olanların mah d yi bir aki mermer zm irüzüne adet luk örs 6. 3. 932 tariliinde Eli e o pazarrında ede mda ( açıl O | satış Pine piylağimie ii hariç kemeyi * haberdar etmeleri ayi 4 ra 3—7906 yoz diyemi 3-4-992 tarihine yev ile Dae Taliplerin maha P ilinde he bil memuruna müracatları 8 3 —7008 Ankara İcra Dairesi İf Mevlü üt oğlu zevcesi Zarik İLAM. D.D. Y. umum | ge müdürlüğünden: e hattı üzerinde bir köprünün mahalline çekilmesi hasebiyle e 8/3/932 tarihinde eriden Sivasa ve 9/3/932 taril Sivastan i lcu ti di m 3 — Arttırma birincidir. Takdir edi- len ami b eme ağa üstünde bırakıl- maz, Üstünde Dre kulün pe ihaleyi müti verilmez e gayri menkul ei e arttırma ile akp çıkarılır ve bedel farkr ve mah- | kal üzde bes faj diz, ebibe otek Ahmet gevii Paşa, yüz z ve. diğer za- zarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızm |lerinin seyrü sefer eti deni E ANK örs im e, olunı Ankara Birinci e 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: