3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

« MART HAKİMİYETİ MİLLİYE 7 Havanın buhranlı günlerinde bütün sular bulandığı halde Hayat Memba Suyunun bulanmaması tesisatının intizamına bariz bir delildir. XDeposu: Cihan Oteli: Telefon 11775 İLÂN. Akhisar tütüncüler bankasından: Heyeti umumiye içtimai Akhisar Tütüncüler e sının alelâde hissedarlar umu- A Artık Hanımlarımız için 3 Modayı Takip Müşkülatız | | Kalmıyacaktır. Ipekiş mi toplanması zirdeki ruznamei 1932 tarihine | B müsadif salı günü Alhizanda icra edileceğinden asaleten ve u ese eyi vekâleten en aşağı on hisseye malik olan ii rların du- | Kökünden bem huliye varakası almak ü: i üzere içtima gününd en bir hafta eve , — kurulurken line kadar hisse senetlerini B ankamıza ibraz ederek duhu- vel saslı ei liye varakası almaları ilân olu nur. nazarı dikkate aldı: Düny: a MÜZAKERE RUZNAM ESİ. Pek b ahımdalünmekeei open anlarını günü gününe takip ei İPEKİ maksatla yüksek mütehas- ai idare çim ae s3 büro tesis etmiştir, bürom ü i, ay Dd cereyanlarını adım adım takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. iPEKiŞ Moda Bürosu moda seseleri ile çok yakın- dan ilen İma etmiştir. Yüzlerce Tecrübe- den Sonra 'E Avrupa kumaşları derecesinde, hattâ onlardan daha > cins kumaş yapmaya muvaf- fak olmuştur. 1 — Meclisi idare ve muraki 2— am prime tasdiki ve 3— Hisseli t mettüün sure 4 üdde ileri —- bul sinan intihap veya te eri, — Murakin ibi ve ile Bomonti Birası Nafıa Vekâl Bir Tasarruf Çocuklarınıza Bir Hesabi Açtırınız KUMBARA Ante'ya vilâyetinde Antalya- Serik yolu üzerinde bulunan beto- | 8i narme ve (73042,09) lira bedeli ke in m ve e vilâ; yetinde yolun nd ve as) lira bedeli keşifli ani ip raporlarının okunması. meclisi idarenin ibrası. ti tevzii, an meclisi idare azalarının ye- retinin tayini. 3 — 7875 Sıhhatiniz için en iyi eline Bomonti Rakısı Bomonti Buzu Romuenti Fabrikası Ankara — Yenişehir. Telefon: 1842 etinden: Köprü inşaat münakasası, ya a ehliyeti fenniye ve sikalarmı sekiz gün evel yollar u- mum mi ve teklif mek- tuplarını, muvakkat teminatlarını vesika e | larmı münakasa günü saat on dört de kadar ebe vekâleti müsteşarlı gem: yetimeleri lâzımdır. yal ihal mek üzere emmi il yön yollar u İise de münakasada yapıln tenzilât mbe günü saat 14 de ai vel kâletinde yapılacaktır, Mün: mum müdürlüği İstanbul, İz mir, Antalya ye inop başmühen t edebilirler. if | ve mezkür vilâyetler el 5 bersin satın alabilirl köprü in Çi ale vilâyetinde Balya- Çanakkale yolunu çandan itibaren 49zait 700 kilometresinde kâin ni Nafıa Vekâletinden: şaat münakasası Çi eee e zarf usuliyle münakasaya konul 25,900 liradır. müsadif pazartesi günü saat on görülen 2x17,5 metre açıklığında dır. muştur. Köprünün bedeli keşfi! X” prim Münakasa 14 mart 932 tarihine Talipler münakasa evrakını gö rmek üzere nafra vekâleti yollar y- müdürlüğüne, İstanbul, linde Nafra vekâleti levazım me üünakasaya gireceklerin ehli si fenniye vesikalarını sekiz gün! İLAN, Devlet Demiryolları An Şara Mağazasından: Kg. Dot almacaktır. Pazar- ya nz edeceklerin 8/3/932 Salı gü- 4 de mağazada bulunmaları. o | da başmüihendisliklerinden satm ola bilir. 3—7806 KİRALIK MAĞAZA. Atpazarındâ Çıkrıkçı zade Arif Bey karşısında mağaza ve kiralıktır. Atpazarında 37 Şakir Beye

Bu sayıdan diğer sayfalar: