3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İsg 3 HAKİMİYETİ MİLLİYE 3 MART HER YERDE MÜKEM MEL BİR RADYO İ Ha vacılı k ve Spor 66. ıncı Sayısı Çıkmıştır. 'ALICI MAKİNESİ “PHİLİPS, YENİ BİR AHİZE ÇIKARIYOR. adyo herkesin istifade e- ğa muvaffak olmuşlardır. Bundan maada “PHİLİPS, markasının. haiz olduğu kıymet ve evsaf gi yeçhile temin eği miştir, bu pek elverişli ie fiatla satılmaktadır. Artık herkes mükemmel bir e alıcı makinesine sahip olabilir. Bu ahizenin tip ze A e Mecmuanmn bu sayısı, lik si konferansı münasebetile devletlerin hava silahlarma dair gayet istifadeli yazı veri eri ihtiva etmektedir. | “İÇİN DEKİ YAZILARDAN BİRKAÇI: , ii tar. tr “PRİLİPS, 930 A. ahizesinin layik olduğu rağbet simdiden : i temin edilmiştir. insanileştirmek muv afrk değil mi 3 ç PHİLİP s > A. enson PHİLİPS modelidir. i — igili ve silahları EE Pia: e İriirdir. 37828 | — Devletlerin — pie tayyar eleri var? kü EFEFEEEEEEER — Amerika ve sil — Tayyare çarşı ink lili pi . — Genç kızlar ımotörsüz sella re > uçabilirler mi? nara Valiliginden: — Soğuk, vücudumuza ne yap ar z — Hi: di Gö ii: Kayaşta devetaşı nam mevkideki taş ocağının rüsumu nisbiyesi | e in neler olu; müzayedeye konulmuştur. 7 mi resi günü saat 15 te ihale — et ve Ki ye ait hatıralar g inatı mu ate akçesi 375 liradır. Bun si | — Son korsan kruvazörün akib eti (Beşinci tefrika) 3 * bei hususiye veznesine teslim ilealnacak makbuz senedini veya — Sinema ve Spor: Adolf Men ju, Jean Harlow, Klara At j xnuteber bir banka mektubunu ib raz iy suretiyle müzayedeye KEM İ — i içimi olunacaktır. tafsilat almak ve şeraiti anlamak için her gün en BEHÇET ALİN ÇOBAN PİYESİ NE'DAİR... ai BİR TETKİK a Şe KAYAK UNUN MM) | Ziraat Vekâletinde i i e sinin) Pinkara Mü I Jand > «Tat z maa) Finkara Müstakil Jandarma u © , ; un i sut ve 2 adet pülverizatör şartna- | Hakimiyeti Milliye Müessesesi Ü 1." Öpen m me Tabur Kumandanlığı d an: p Gazete ve Matbaası 21 gün seddi münakasaya vaz edil- a u a g 2 . e ! ; Ni 2 ,miştir, Taliplerin şartnameyi almak üze- g ANKARA “İre şimdiden Ankarada Ziraat Vekâleti). Sade yağ, odun ve ot münakasa: ;| ; ; mübayaat Komisyonuna ve İstanbulda Ankara - Mustakil Jandarma tabur efradının iaşesi için (400) kilo o | | Çankırı Caddesi No. 11 Telefon: Gazete: 1062 - 1063 birinsi ziraat müdürlüğüne müracaat| sade yağ İle (25000) kilo odun veçi200) kilo Ot aleni münakasa sure i Telgraf adresi: Ankara: Matbaa; 1004 3 jeylemeleri ve münakasaya iştizak içinde . tile 8 Mart 932 Tarihine müsadifŞalı günü saat 14 de Vilâyette mü 'ü Hakimiyet, yevmi ihale olan 14-3-932 Pazertesi gü-| —— komisyon tarafmdan mübayaa eğe Ke Talip olanların f ? üne kadar teklifnamelerile | birlakte 7 - Matbaacılığa ait en son sistem ameyi mize ieyelerin hergün Tabur Kumandanlığına müra ; Giri etmeleri ilân olun 3—774 iymalât ve neşriyat. A Eski Türk Ocakları Merkez İeyeti Matbaasmm flavesile Ziraat Vekâleti Etlik Merkez Lâbo- 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- POSTASI. EMEA Müdürnüğünden: nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. ER 1 — Labora hayvanatından on bir baş semiz dananın açık 4 arttırma ile et >> £ dürlel satılacaktır. , i : (Karadeniz) 2 mart çi ba 2 — Keza laboratuvar hayv: içimi im ii keçi, ve ko; ayak | Rotatif Maki Ofset Maki- e tan canl olrak açı artırma ile sa e i nesinde nesinde 3 — İhale 3 mart perşembe günü: — ikide ziraat vekâleti muha i e yal a — müdüriyetinde yapıla caktır. i Tab'r dedi cı) afişler, Kabkiler ge yvanatı ve şeraiti gör. mek istiyenler etlikte veril 2 Kaplama ketlere mahsus renk 37678 dar Tenkli olarak b a mi Man cumartesi, sali, Pi t l sl şi er ve ntalya Ticaret ve zahire i 7 3 . ntertype Ma- ne Maki- bo iy den: m gisi Karer nelerinde rsası r asetin en, # il * . “ / m miyim (Ticaret veZahire) borsası bınası i z . ettiği Mi a münakasası yaz miri ink ye b EMME : Bim iğ > 1— Antalyada inşa edilecek (ticaret ve zahire) borsası bi- N i > Kiralık Apartıman ve nası (17882) yasan ven keş fiyeler e : mart 932 gi Çinkograf- Mücellit ha- alar. tarihinden 21 m rihine-müsadif pa si günü sa- ! - hanesinde nesinde Bre iikmenileie He at on beşe adli” lale ar usuliyle en çıkarıl-. | istem © Gninüsiie iii SE ANE a ao NK Bir 5 yaldır .. kabartmalı Daireler, odalar kiralıktır. — Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin musaddak sümenler, o maroken' suretleri he Sade (ticaret ve zahire) borsa riyasetinden is- em yak alar) i — Esi olun yal : KANA NA AA KİRALIK HANE sper ği yukarıda ka ydedilen gün ve saatte Antal m > Da ve zahire borsası münakasa komisyonunda yapıl | Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap me caktır. : a Belediyelere ve Cü sm Halk Fırkası teşkilatını sre Mün; nakasaya iştirak i için verilecek teklifnameler 661 | N mii vardır. Eğe pe vi kanununun 10 uncu maddesi tarifatına gö- â edili 4 i Münssasazı TİCARİYE İÇİN DE Taliplerin bu işi yapmı ya mali ve fenhii kudretleri ol- , vi YE VMİYE, duğuna dair vesaikin ve mezkür kanunun 7 inci maddesine göre itası muktazi teminatın teklif azrfında bulunması şa- DEFTER İKEBİR Feti. i Ehven Fiyatla “Satılmaktadır. — Taliplerin Antalya tica teklif zarfında Memeni wi ğ € 3—1897 ne mürâcaatları ilân nunur, ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: