5 Aralık 1940 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

5 Aralık 1940 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Miş bir suretle sizi rahat- ğ timek istemezdim. Fakat rt gibi içimi kemiren #ular beni rahatsız ettik- öende başkalarını taciz mecburiyetinde kal- , a kat'iyetle emin ola- | li ki davam aleyhinize ildir, İşte şimdi size bu Mı anlatıyorum! 1 KR akşam Türkânla be- | ada gazinosunda "ediğimizi annemden ha- aldığınız halde gelme- İzin sebebini biliyerum. yazık ki kapıldığınız *izi bir gece sergiliniz- ye bırakimış oldu. ' | | | A i Ben > bilmiyerek Tür- karşılaşmıştım. | kadaşımın bütün saf- kalbiyesiyle © anlat- | Küçük bir aşk macera- i “inlerken, bü mevzuun KUAF AR SEV iri ne e diyorlar? (41) mam Yazan:A. Fuat Tuğseven piriz, izin de Türkânla mes'ut ve fahtiyar olmanızı dilerim.. LA m a ğa a m “ Şunuda tekrarlamakla sizi temin etmek isterim ki sayın bay, kendisinin hakkı olan sevgiden bir parça da başkalarına ayırmak teşeb- büsünde bulunduğunuzdan Tür- kân bihaberdir. Benim ona hiç bir Şey anlatmadığıma inabilirsiniz. Size daha evvel söylediğim Şorüm! “Ben başkalarıtiü #&ad-t- lerini kıskanmakla neş'eleni- rım, “Sizin de Türkânla mss- ut ve bahtiyar olmanızı di- ler ve yarın İzmirden ayrı- sözleri tekrarlı- | Imeağım için bana ve anne me hayırlı yolculuklar dile- mebizi temenni ederim Hoşça kalınız. 4-9-940 Ismet “|” —Sonu var— bir noktası zihnimi Miyle eitekmeğ muk bir hamle SADA LAN Dünyada Neler Oluyor Mimi İlan “ hamle is kız kalbinde derin İl * uyandıracak tatlı bir İp te mes'ut olanlara h pi tesadüf etmediniz?,, İşip te mes'ut olanlar, sindeki sevgileri ikiye | Nelerdir. Müstakbel Uzun boy Şampiyonu m Amerikada Rober Valdov on yedi yaşıuda iken boyu iki bnçuk metre idi. Doktor lar Roberin daha uzayaca- ını ve boyunun asgari iki metre seksen santimi olaca- ğını söylemektedirler, Bayu gayri tabii olan bu çocuk birçok doktorlar ta- rafından muayene edilmiştir. Doktorlar onun tamüssıhha ve pek zeki olduğunu söy- lemektedirler. Uzun boylu- lar zeki olmaz derler amma boy uzunluğunun haddi te- cavüz edenler için bu dü- şünce, varid olmasa gerek. Ni, *€şit, uygun Ke ve iyi mi ie m der 2 30— “Fahri i i Işık İm Hastanesi ştken Mütehas MSSISI 1 , Ve Elekirik tedavisi İki kinci Beyi O . Keçecilere Kışın 1,000 kr Mükâfat Var ciler Tevfikpaşa ha- mamı ittisalinde yeni Güzel İzmir tatlıbanesinin misafir- lerinize ikram edilecek ala- franga ve alaturka va ) çeşit tatlısı bu dük kkânda ki esini Daeş bin lira mü- & vi Ke Üre diler Güzel İzmir 10—7 oOTATLIHANESİ (Halkın Sesi) Türk Gazetels- e birinei Sayfa da)— dan ibarettir. Bu plânın za- yıf noktaları çoktur. Küçük milletler girseler bile, bu hareketle- rinin hakiki bir arzu ve ib- tiyar mahsulü olduğunu bi- ze bir şey temin ede- Hakiki bir anlaşma arcak tamamen hür müstakil devletler arasında, hiç bir işgal ve cebir ve tehdid ol- madan vukua gelebilir ve muteber sayılabilir. | Faal, mahirane bir propaganda, plân'n kusurlu tarafları, za- yıf noktalarını gözden az gok saklıyabilir, Almanyaya siyasi plân me- salsinde devam için bir mü- şevvik o hizmetini kalacağı kanaatindeyiz. # VATAN: Bir tek harp meydanı bir tek netice Ahmet Emin Yalman : Fransada bütün bir mil- letin Gamlen için “yaşasın!,, bağırmasiyle (o “kahrolsur!, diye bağırması arasında !bir tek günlük zaman geçmiş- tir. Geçen harpte Almanyada bulunup mütarekenin arife- sini görünler şunu pek alâ bilirler ki Almanya bir ak- şam mutat demir gibi disip- dini, nihai zafer hakkında ki iddiaları arasında uykuya yatmıştır. Ertesi sabah uyandığı za- man bütün sinirlerin boşal- dığı, bütün bir milletin ye- rinden kurtulan yay gibi gevşiyerek yer uzandığı hayretle, dehşetle görülmüş- tür. Şekspirin : “Olmak vöya olmamak. budur!,, yolundaki sözü hiçbir zaman bugünkü kadar umumi bir tatbik sahası bulmamıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun hele bir çatlak peyda olsun herşeyin çorap sökü- gibi nasil çözüleceğine hay- rette kalacaksınız. O zaman ters taraftan yıldırım hare- ketleri baş gösterecektir. TASVIRI EFKÂR: İhtikâr askeri mah- keme huzurunda Api. Yukrda da dediğimiz gibi idarei örfiye ilânından asıl maksat da, işte gerek tica- , ğe E ret sahasında, gerek iirknsi sahasısda bu suretle bulanık kârlara hadlerini bildirmek- ten ibarettir Burunla BILIR idari bre fiyenin ilân ahkâmımu yük bir mülâyemet göster- mekte ve bu suretle memle- ketfe her veçhile şayani te- şekkür itidal dersi vermek- tedir, Türk milleti de, itidate cidden lâyıktır ve şu ışıkları söndürme meselesin- de gösterdiği tam mutavat ilede bu Jiyakatını ispat eylemektedir. epimizi müteessir eden cihet ise, azim bir ekserye- | tin bu kadar büsnüniyet göstermesine ve zaman icap- larını takdire bükümetle bu kadar hemahenk yürümesine mukabil, çok az bir ziimre- ye inhisar eden ihtikâr ru- hunun fırsattan istifadeden bir türlü vazgeçememesidir. Idarei örfiye ahkâ da Him bu zümreyi getirmek için tatbik edilirse, bundaki isabet de mubhtacı izah ola- #4 TAN: Fransız - Alman Anlaşmasının Zekeriya Sertel: Görülüyor Balkanlardaki taarruzunda m madığı gibi, garptaki taar- ruzunda da istediği neticeyi temin edememiştir. Fransa, Alman taleplerini kabul et- ki, Almany ya, getirmiye cesaret Bu suretle Mi taarruzu ber iki muvaffakıyet- BiR neticelenmiştir. ister Gül, ister Ağla Bir gazeteden alınmıştır : Ez a avlanmak istiyen mâbe-! ve tatbikinde bile hükümet bü- | hüküme- | tin gösterdiği mülâyemet ve | KA b” Inci Kânun Misir hükümeti ltslyaya ilânıharp et- mesi bekle- niyor esi Kabire (A.A) — Diple- matik mahfilleri, Mısır şe- hirlerinin bombardımanlarını Italyanlar nezdinde protesto etmesi, Mısırın harp ilâvına doğru attığı ilk adım olarak telâkki etmektedir. Italya tarafından tatmin | edici teminat verildiği tak- dirde Kahire hükümetinin tasavvurlarının ne (olacağı ifşa edilmemektedir. Mısırın şimdiye kadar ta- kip ettiği hareket, Italyan hücumları yalnız Mısırdaki ngiliz. kuvvetlerine tevsik edildiği müddetçe ve Mısır şehirlerine bücum yapılma- dıkça barbe girmemektir. —— ere — : Belediyede . faaliyet e Karşıyaka Soğukkuyu Gü- zeltebe mevkiinde ağaçlama faaliyetine belediyece de- vam edilmektedir. Kadife- kalesine de yeniden çam fidanları dikilmeğe ( başlan- mıştır. Hatay caddesinde Cum- huriyet parkı üzerinde ve erkek lisesi caddesinde ka- nalizasyon inşaatına devam edilmektedir. Halil Rifat pa- şa caddesinin kanalizasyonu ikmal edilmiştir. Hep kadınlar böylemidir ? Iki mahküm arasında : — Yahu iki yıldır karıma her gün, bir mektup gönder- dim ve vam soğuk taşları üzerinde en tatlı meş- galem bu oldu. — Peki netice ne oldu, hepsine de yanık ve tesirli ce- vaplar adın değil mi et aldığım ve öğrendiğim cevap şudur : Karım pos- — Evet tacı ile evlenmiş!!. .— Şaşarım senin aklına.. — Neden destum.? — Bu vefasız mahkümlardan başka ne bekleyebilirdin? Ey okuyucum sen de bütün kadınları böyle sanan bu yü- reği yanık adamın şu garip mantığına : ister Gül, ister Ağla ei © a Piyanço Biletlerinizi ( SAADET kişeşinden - alınız ) Çorakkapı Pollsmerkezi karşın No; A54 Hasan Tahula Önder Telefon 3497 ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: