5 Aralık 1940 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

5 Aralık 1940 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAHIFE 4 inden Yedi) Deyli Herald “Gazetesi Moiotof -Hitler görüşmeleri hakkında iza- hat veriyor Bilen 13 1 inci i Sahifede- sebette bulunan bir makam tarafından verilmiştir. Rusyanın Almanyaya kar- şı tarzı hareketi ve beynel- milel (Ovaziyet (karşısında müstakbel Sovyet siyaseti mütemadi şüphe ve tered dütlerin mevzuudur. Fakat Hitlerle mülâkatı esnasında Molotof Sovyet Rusyayı is- tikbalde her hangi bir mem- leketle ihtilâfa sürükliyebi- lecek mahiyette hiçbir te- ahhüt altına girmiyeceğini sarih olarak söylemiştir. Finlandiya, Polonya Romanyaya karşı © yapılan Sovyet hareketleriyle Le- tonya, Estonya ve Litvan- yanın işgali ancak bazı sev- kulceyş sebepleriyle lüzumlu adedilmiştir. Söylendiğine göre B. Mo- lotof Sovyetler birliğinin hiç bir nüfuz mıntakasiyle alâ- kadar olmadığını ve ancak kendi emaiyet mıntakasiyle alâkadar olduğunu söylemiş- tir. ve Sovyet hükümet reisi har- bın balkanlara ve bilhassa Türkiyeye yayılmasına mani olmak arzusunu izhar et- miştir. Bu ziyaretten az zaman sonra Almanyavın Sofya ve belgrad mümessillerinia Bul- Yogslavyaya Almanyanın bu memleketle- rin âkıbetini iblâl etmek tasavvurunda © bulunmadığı bildirmiş olmaları bilhassa dikkate şayandır. Ayni te- minat Türklere de verilmiş- tir. B. Hitler söyelendiğire göre Sovyet kıtaatının Al- man hudutlarından çekil- mesinden memnun olacağını söylemiş ise de buna ceva- ben B. Molotof Rusyanın bu hudutları (o tahkim için gece gündüz çalıştığını ça- lişmağa devam (o edeceğini söylemiştir. Sovyet halk komiserleri reisi, Sovyet Rysyanin Çibe karşı yardımını sekteye uğ- ratinası yeya tahdit &tmesi hususunda müzakereye gi- rişmekten kat'i surette im- tina etmiştir. Ayni haberlere göre Mos- kova, Japon kıtalarının şi- mali Çin ile dahili Mogolis- tandan çekilmeleri şartiyle Japonya ile ademi tecavüz paktı aktini müsait bir şe- kilde karşılaşmıştır. Çünkü uzak şarkta, Sov- yet Rusya askeri bir tehdit altında bulunmağı arzu et- memektedir. RADYO GAZETESİ Radyo gazetesi dün ak- şam Yunan-Italyan muhare- besi hakkında ezcümle de- miştir ki: Arnavutlukta Italyan as- kerlerinin miktarı sarih ola- rak malâm olmamakla be- iE 17 tümen tahmin edil- mektedir. Bu tümenlerden beşi ii zayinta uğramıştır. imanı (o İngiliz Ümiiei tarafından gece- li, gündüzlü mütbiş taarruz- ları karşısında lıman kulla- nılmiyacak bir hale ge'miş- tir. Şimdi Arnavutlukta yal: nız tek bir liraan kalmış o da Draçtır. Bu liman da yakında İngiliz tayyareleri tarafından felce uğratılacak ve Arnavutlukta bulunan 200-300 bini aşan askerin bir tek limandan iaşesinin temini imkânsız bir hale ge” lecektir. Bu haller karşısında Ar- nayutlukta bulunan Italyan ordusunun vaziyeti her ba- kımdan Sür müşkül bir du- rumdad Radyo gazetesi bundan sonra birleşik Amerika hü- kümetinin yeniden yaptır- makta olduğu 161 muhribin çabuklandırılması hakkında Ruzveltin verdiği emirden bahsederek diyor ki: Ruz- velt bu muhriplerin bir ân evvel ikmalini ehemmiyetle lüzum görmüş ve lâzım ge- len emirler de vermiştir. Geçen muharebelerde o kadar bir ehemmiyeti haiz olmıyan bu muhripler bu muharebede büyük bir lüzum göstermiştir. Bu muhriplerin ne vazife gördükleri gözönünde tutu- lursa mesele kendiliğinden anlaşılmış olur. Muhriplerin başlıca vazife- leri ticaret gemi kafilelerini muhafa etmek, asker ihra- cında, büyük donanmanın önünde ğiderek mayn tara- mak ve denizaltılarını ya ve hücum ederek su ile boğ- mak ve hava toplariyle ig yük gemileri tayyarelerden muhafaza etraektir. logiltere hükümeti sürat- leri dolayısiyle Fransadan İngiltereye asker taşıma işin- e bü muhriplerden şok istifade etmişti. *g Mahrip sınıfı gemilere bu yukarıda o zikrettiğim A dolayı büyük bir ebemmiyet verilmekte- dir. Kilimli ği BORSA HABERLERİ 12 - 28,25 kuruştan 4799 çuval üzüm, 7 - 16,50 kuruş- an 734 çuval 9,25 kuruştan 40 ton buğday, 64,50 - 65,50 kuruştan 234 balya pamuk satılmıştır. E ' laşe müsteşar. lığı ihdasına dair kanun lâyihası hazırlandı semra zimi vekâle- tine bağlı bir iaşe müsteşar- lığı ihdasına dair kanun lâ- yihası hazırlanmıştır. Ve ya” kında millet meclisine sevk edilerek hemen müzakere edilecektir. Kurulacak geniş iaşe teş- kilâtı hakkında vekâlet şim- lar yapılmaktadır. Bu hazır- lıklar bir kaç gün ikmal! edilecektir. laşe müsteşarlığının vazi- fesi memleket içinde istih- | salâtı ihtiyaca göre tanzim eylemek, gıda maddelerinin satışını sıkı sıkıya kontrel ve murakabe eylemektir. Tancadaki İIn- giliz postaha- nesinde bir hadise Londrada diden ciddi surette hazırlık- | içinde Lendra (â. A) — DR i Kralın nutku-| £ na verilecek cevabın mü- zakeresine başlandı Londra (A. Mü ka- marası kralın nutkuna veri- lecek cevabın müzakeresine başlamıştır. Müzakere bilhassa harp gayretleri üzerine cereyan etmişti meselenin ehemmiyeti i hükümet tarafından küçük- | senmemiştir. Bu mesele ve buna bağlı meseleler başve- kilin riyasetindeki müsfaa | komitesinin iştihal “ettiği | başlıca meseleler arasında- ır, Bu meselelerde rakipsiz i bir tecrübeye malik olan böşvekil, kafilelerimize kar- şı denizaltı ve hava taar- ruzları meselesini bizzat mü- temadi emen tabi tutmakta Geçen a olduğu gibi bu sefer de haklı olarak itimat edebiliriz. Hükümetin alâkadar azası ile (teknik müşavirlerinin bu meseleye j (ZABITA 7 ük inmesi se bebiyet Ikiçeşmelik Medine çe şunda Musa oğlu mani racı Abdullahın evinin İ safir odasında yangın ğı haber alınmış ve sırayetine meydan bif maksızın O söndürülmül! Yapılan tahkikatta m odasında bulunan tavlasına bırakılan o? bir sigaradan husule g* anlaşılmış ve yangındâ, taban halısının bir mik taban tahtasının da wi görülmüş ve yangının ©“ i hibinin tedbirsizliğindef geldiği kanaatine varı tır, t ele la Suç tasnii e Saip oğlu nan, Fatma adında dınin randevüsülük »ı zabıtaya ihbar ; yapılan tarassutta * bir hal mevcut olma d dolayı Kenan hakkınd# tasniinden dolayı m yapılmıştır. i seri ve müessir bir surette İl emi- niz. | ! | hal çaresi b | Gascoigne İtalyanlar tarafın- dan İngiliz postahanesinde | yapılan bazı hareketleri ma- hali Ispanyol makamları nez- dinde er iz” ve te- minat ta alm Italyanlar Tegiliz postaha- nesine girerek bazı fotograf- ları ve ilânları kaldırmışlar- dır. Bu fotograf ve ilânlar In- giliz, memurları muştur. sam'atkârlar Cezaevinde ıslâhı hali gö- rülen tensip edeceği yerlere gön- derilecektir. Paw Köyü bşk Kayas köyü ve istasyonunun adı “Kayseri, ile iltibasına mani olma üzere Pancarlı olarak tebdil edilmiş ve Dahiliye vekâle- tince tasdik edilmiştir. Vilâyet umumi hıfzıssıbba meclisi aylik toplantısı önü- pılacaktır. dolayisile sıtma hastalığı tevakkuf halinde- dir. Tancadaki çi sami | tarafından derhal tekrar yerlerine kon- | İslâhı hali gö- rülen mahküm | san'atkârlardan 27 | mahküm yakında vekâletin | Sıhhat Meclisi müzdeki pazartesi günü ya- | . e . Girit Tahkim sye ' o Ediliyor Nevyork (A.A) — “Asos- yete Pres, ajausinin Nev- i yala verdiği bir habere göre İngilizler ve Yunanlı- i lar Girit adasını hummalı ! bir Ni tahkim etmek- tedirl ilme lagiliz h.rp gemi- lerinin muhafazası altında, i mütemâdiyen vapurlarla as- ' kei kıtaat ve mühimmat nakledilmektedir. Mançiko .. A» . Hükümeti Tokyo (A.A) — Roman- yadaki Tokyo maslahatgü- zarı, hükümetinin Maoçiko- yü tanıdığını tebliğ etmiştir. Bu suretle mançukoyu tanı- ! yan devletlerin sayısı şiadi - dokuza baliğ olmaktadır. Arcavutlukta . çıkan isyan | haberi Roma (A.A) Ingiliz radyosu son günlerde Arna- vutlukt. İtalyanlara karşı bir isyan çıktığı (o haberini tekrarlamaktadır. u. haber (o salâhiyettar Italyan mahfilleri tarafından kat'i (o sarette tekzip edil- mektedir. INGILIZLEİ İngiliz ticaret o b karşılıklı ticari mübad€ ait yeni'bir anlaşma * Ihracat birlikleri kâtibi B. Atıf Inan setindeki heyet on ajansının alakieiii > berin bu e ef tın devam ettiği i 1 tayyarelerinin me sabit olürsa icap eder birlerin alınacağı yapılan tebligata kte olması mnbt

Bu sayıdan diğer sayfalar: