29 Ekim 1929 Tarihli Hayat Dergisi Sayfa 17

29 Ekim 1929 tarihli Hayat Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sıl Olmalıd etti ve m yda Jar sırf sokaklar arasın- da kalan boşluklar haline geldi. Fakat (Ürbanizm) san'atı veni şehirlere Ti- Zzım gelen gözellik ve hılzıssıhhaı vermek için böyle boş sahaların lü- #umuna Kal vakit gözlerini maziye çevirerek baktı. olduğu Küme Küme toplanan evl rin ara- larında onlara bol hava ve Ziya ver mek, şimdiki gürültülü ve dumanlı vesaiti nakliyenin geçtği yerlerden irer mahalde müsterih nek veya etrafına vaparak onla ın sey ile gürel binalar ruhlara zevk bedii bir vermek ve o bini çalışmak vapm Romanın, İtalya- için yunan! Lik limin, nk me veydanlarından ilham aldı ve dedi I hizissıhi Ve ve güze- İliğe ven muhat İn ali ve bunların hiçi ir sokak kePetmemeli, yani araba ve otomobil geçmemeli. Meydanın şekli o meydandaki Jen mühim bina içinden re ya uzunluğuna veya derinliğine olmalıdır. Bu meydana gelen sokaklar varsa onların başları ya bir kapı veya bir ravak ile gizlenmeli ve nazar sokağın derinliklerine doğru gitmiyerek orada mahfuz bir muhit oldugunu hişsetmemelidir. içinde ır? Baş vekâlet dairesi kr Bu meydanla onu ihata eden bina- lar arasindaki nisbet mühimdir. Küçük bir meydan büyük bir binw gelen kıymeti vermiyecegi gibi lüzu- mundan fazla büyük bir meydan da etrafındaki binaların tesiri mömarisini kaybeder, Nitekim talimhane”meydanları gibi büyük meydanların etrafındaki binalar adeta uzaktan görünen köylü evleri gibi gözükür. Nisbet mes'elesi nın dört cihete nden sonra meyda- güre istikameti yani Ankara imar edilmedende güzeldi: civarından bir gürup kış rüzğürlarından masun olması yazın serin ve gölgelik hasıl edebilmesi gibi mestleler gelir, İşte şehir mimarı böyle bir mey- danın ihdası veya tanziminde bir çok maddelerle alâkadar bir tez önünde bulunur ve bunun halli için günlerce Lığraşır; Eski istasyon Bir banka dahili Profesör. Jansen de vilayer mey: danı için böyle saatlerce o uğraştıktar sonra bir şekil buldu ve bunu şehrir Jansen istisordi k evelemirde oto: plânına tatbik eti bu meydanın etra mobil ve araba gürültüsü duymasın: lar, benzin Kokusundan azade olsun lar, kamyon tekerleklerinin zelzelelerilef sallanmasınlar. Kış ve rüzgârlı hevalarda buray girenler şapkalarını yaka lamak için Koşmasınlar Gezmek ve biraz)hav: almak'için yakın mahal: lerden gelenler çocuk: larının”"otomobil altınd: kalmamı endişe içinde O'urma: s#ınlar. Meydanın etra; fına yapılarak o binala yükseklik ve şekil itiba: rile bir kül teşkil etsin İşte Bu s-beplerle Kara oğlan caddesinden mey dana giren sokağı yalnı; »çmesin İpiyadelerin mahstıs bankasi önü de piyade Kaldirim tahvil tekerleklere bir set çekti. Simdi me yvdan tanzim olunurken bugeniş piyadı kaldırımını görenler ümit ederi; ki: Sa ne mana var? demezler, Çelal Esat için daim: bir kapı le ee gibi İğ nki bu yolu kapsamakta del

Bu sayıdan diğer sayfalar: