29 Ekim 1929 Tarihli Hayat Dergisi Sayfa 9

29 Ekim 1929 tarihli Hayat Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yunlar met bera- ŞAL VE i, Zin- i ken- etlerin abuk ! dinl ! rp ve e da- n bu kader İl bir da ya- um ve vOTUmM. irinde aske i larınızı AZSINIZ raklara tahdit ŞrUMIŞ, 1a seri t sesi) ta edi Dost canızda leriniz, ik rleri mdarın iyorlar, , Varı» 'din ve 1» - be - meşe ikerlere perde ışlar ve bulur, ini Cumhuriyet Bayramı geçit resimlerinden bir intiba; Asker ve gençlik, Gaziyi selamlıyor 29-30 İeşrinevel 1339 geçesi “Türkiye Cümhuriyeli riya- seti için yapılan intihabat âr4- sına, yüz elli sekiz zat iştirak eylemiş ve Cümhuriyet riyaseti- ne yüz elli sekiz aza müttefi- kan Ankara meb'usu Gazi Mus- tafa Kemal Paşa Hazretlerini intihap eylemişlerdir. , Efendiler; bunu müteşkip Meclise vuku bulmuş olan maruzatım lerinde mütalea olunmuştur. hatıranın ihyası için. nde ederseniz O beyanatımı bi- aynen tekrar edeyim: * Muhterem Arkadaşlar, m- him ve cihanşümul hadisalı fev- ( Türkiye Reisicumhuru Gazi o Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin büyük hitabesinden Cumhuriyetin ilanına ait bir parçayı aynen naklediyoruz. Yakın ve büyük ber tarihi göz önünde canladırmış olmak için Cumhuriyetimizin altıncı senei devriyesini fırsat bildik. ) kalâde karşısında omühterem Milletimizin teyekkuz ve intibahı hakikisine bir v-sikai kıymet- dar olan teşkilâtı esasiye ka- nunumuzun bazı maddelerini tavzıh için Encümeni mahsus tarafından heyeti celilenize tek- lif olunan Kanun layıhasının kabulü münasebetile Türkiye Devletinin, zat n Cihanca ma- lüm olan, malüm olması lâzım gelen omshiye'i, o beynelmilel maruf unvanile yad edildi. Bu nun icabı tabiisi olmak üzre bu güne kadar doğrudan doğ. ruya Meclisin riyasetinde bu- lundurduğunuz Arkadaşınıza ifa ettidiğiniz vazifeyi Reisi Cüm- hur unvanile yine 'ayni Arka- daşınıza, bu âciz arkadaşnıza tevcih ediyorsunuz. Bu müna- sebetle, şimdiye kadar hakkım- da izhar buyurduğunüz muhab- bet ve samimiyet ve itimadı bir defa daha göstermekle yük- sek kadirşinaslığınızı ispat et: miş oluyorsunuz. Bundan dolayı heyeti celilenize bütün sami- miyeti ruhiyemle arzı teşekkürat ederim. Efendiler ; o Asırlardanberi Şarkta mazdur olan Milletimiz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: