30 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

30 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ankara Telefonu ii Yeni Adliye le a . mi z : i ulesi Vekillerimiz “Hitler'e | Habeşler | Dm Ank e — Adliyecile- Yapılmağa başlanıl0 : z eri YAPA nikara, 29 (Telefonla) — şeb Artvinde bazı madenlerin ceva İngiliz himayesini niçin | fi ve nakil ii bi Anka — — fo, iletileceğini vadettiler Pp li istiyorlarmış? li lr sada 43 mi Artivin; 29. (Ki iie) İktisat iü . . . Cenevre, 29 (A.A.) — Hi dele- ye) Milletler Cemiyeti ge eğe a e p il il assamblesinde müza- mi, pi O vali iv n İle birlikte vilâyetin ikti-| Xereler devam ediyor ni ve m işlerini tetkik ML, yea bir nevi yi teşkil eden bir tebliğde eki in vilâ; elüd nara! bulunmuştu e elat iin m xe li ” & Bu teb son felâket esnasında e a sol * Ki vadeylemiş. Beedi bakır maden ır Cemiyeti gibi kuvv: : al Hükümetin de Çoruh iline göster i eesekkülün fil mesai a i : 9 yeni tesisat yapıla a bu lü nim hük i Ş edlekilereri 2 Pei iği ji E ii olan nie: bir kat “dale ui hari raber ilk bahterlerip Şe olmadığı bil.) Me i el mp — Gl diril bakır ç arttırmıştır, lâzım olduğunu ileri sü rm yondan ak başk irca cari Vekillerimiz Karsa hareket iii üştür, & Zin: yer müddeitumumi muavinle-| sına karar ştir. Bunun için! — lerdir. â rinde “HİTLER'E CEVAP” teşkilâ sirri. bibi di 15 teşrini nisan İ ; inhisarlar Vekili Samsuna Moskova, 29 (A.A.) — İzvestiya ga- ski a e döndü zetesi Mülleler Cemiyeti m inin 5 MIŞ develeri 9 (A.A.)'— İnhisarlar-veki-| bu içtima er iii teza'- Ali eh Tathan Miyan zevat hüratına bir cevaj etinde ola! e .ile beraber bugün kasabamıza devam ettiğirt me sonra Bi Me hinsetlai A İer ve incelemelerden sonra. Samsuna) diyo: v İM ininal İ0 üren derede ri amiri © dönmüşlerdir. Eği ve Derisi Ken asi e Aİ eme Pi main Hasan e i i 35 cu derece M Nr Vekili Ankarada Bİ Kir enine iamle siye e le iii belir Gil Gis , 29 (Telefonla) Vİ ni söylemişlerdir. Diğer AKİ Lit - i > i Sinedili Lületurgaz müddetumumisi ei ün yinof da beynelmilel kuvvetlerin masıl| (XX an kadın er vie izişik Ye'iüi dere A imi ayna hi > irin ii Tr, hir kele yk Seni ve sulhu müt i Hay yet himaye için yapılacak fili mücadelenin meb'us tarafından kar.) Yolunu sörkenele. san 1937 den A AGYECER ünde kralı İstanbula mı i b e ek? tah Söğüt Be mi li Ankara, 29 e — Dahi İspanyada deniz Pkk elem bel 30 une in imar vas l vi Sn hi KR vekâleti Bala iie €r koni li Mi ki vaziyeti de “Zora' gelesin ie - 1 ihtiyaçlarını hakiki bir 8 h bi ba ladı işmiş de) ll > Bu konlerana faal bir GM e ar ş şekilde işi ee & etinde bulunan diz İtalya, ii süra'tle ve tam o - : kada biz i (Üstyanı Birincide) i i Kl uru Her belediye en ir © Hükümet m birinin ve) Jarak başarılmasını temenni etmekte -| lar. vE al, araya sonra Beli “Sİ yiğen ine Çan iğ n.| bu ankete cevap vermiye davet ikileme una göre, Gravina torpi edecektir, ük aereee” Ta su - tir. Dahiliye vekâleti anketin minin asilerin em Cer ALMANYAYA HAK VEREN DE VAR in zi ii “10| “alındıktan sonra, belediyelerin vazörü tarafından Cebelüt| © Döndra, 29 (AA) — Times gaz Sİ Hapan a tat yöçücek & masını kolaylaştıracak çareleri ının methalinde kâin | sindi olan prens öldü atsa mü misi Ba-| ve bunun için bir program yap garbında batırılmış olduğu| Wilson, Almanyanın o mü er Sek 5 Ty msn iman sefiri B. Keller bugün $f öylenmektedir. iindeki öleli ÇE e e erer a im talebile | rimize O © Komtobia adındaki Fransız va-| ve demekted di Bon : a Adana aza muavini Fatma Mürü 'u, Gravinanın maki Bütün mz aşırı topraklarını Al İN ai ği otomobil çar -İ ça v5 lira maaşlı 10 uncu derece) yinl iyi o m sulh hâkimi Mus u âki i Kâmil), van EE meş olan mürettebatını sile m anın elinden n alan Versailles Ve olak alde iin etiniştir, Ani Moni si i DP la yi Romen Başvekili 85 Jira maaşlı 10 ne e yer sulh him Rifat "De İİ sürek tü ğin ütahya müddet 35 lira maaşlı 10 uncu erdi Ar eti ki, elçimizle görüştü i muavinliğine © tale için bütün bi in Bükreş, 29 (A,A.) — ahkâmının | ekişirlmei Hükümetin diğer bir muh ei geçi teslim et yiz. Af- 'de halihazırda Almirante (oCervera si çok a e uyazörü tarafından takip edilmek bada e müşkül bir şekil ala a olduğu rivayet edilmektedi: 10 e masla (OBergama aZa mn İ üiği nisa müddej yaet Necati, 35 Ta maaşlı un” Si e hususi muhabiri İMRE ii Kira banal dei met Mebel Jiğine Hilrs! 1 ili a Ee eri Tataresko ti- ngı IZ sermaye- car Bükreş eN ik Tanriüveri "kabaj etmişlerdir. Mz dari ein yz irmi 2) arları Öğleden sonra elçimiz ile Roman S maaşlı 10 uncu Ir nu inci de ite incide) ya tiçaret mazirı V ki Maple 24 bi ağ PE unlarından er iu ilerledikderi bildirilmektedir. Fakat esas itibarile İngilizler, ta-| 3<1© iz e KR RA GE ei all MARKSİSTLER ARASINDA ECNE-| Savvurlarını (tatbik sahasına koya- i : AMRAŞ, ncu derece Tosya bilec*klerinden emindirler. Türklerle a übadele Li İngilizlerden mürekkep bir şirket Düt lea erek ve bunun neti kurulacaktır, Bu husus, prensip iti- ürkiy: iv Hihal © den baris arlaşmıştır. tücca ne geniş müsaadelerde lr ide verildiğine gö- Ankaraya gitmiş olan sermayedar urmayı Kr imi lardır. eme arksist a5-İ yardan o Somervil resmi makamlar- Türkiyeden mal getirten tücca ecnebilere ve| Ja da temas ederek vaziyeti daha yi da bu sabah ikimei defa açik iç Sovyet mekikli tesadüf €-| tasrih edeceklerdir. r toplantı oyaparak ( dilekler; Diğer sermayedar Veb, İngilte- bildirmişlerdir. © Roma, 29 — eme bildirildiği: deki alü: ne göre son muharebeler esnasında hül ğa kapanı büyük bir mu» ie 29 si e — Paristen Dnb. m e ve Londra beee mişse URFA GÜMRÜK MUHAFAZA ta ime tekrar İstanbula ilin; MEMURLARININ İTİRAZ! giliz zabitleri tarafından ida-| Ankarada Somervile mülâki ola- er DEVLETTE cak tır, Bütün temaslar neticelenip esas Ankara, oi (K Şi faaliyet isim tesbit Emi icra — ki rketinin ay i de le leri olacağı tah- | tr. Bugünlerde hükmünü verecektir, Nâzım, 85 lira maaşlı 10 uncu derece mi in «edilmektedir. Söğüt terf ii azı 3 üncü imiz Break ee ME) m YENİ TİCARET MUAHEDESİ İstaz.bul al Meh- , 28 Telefonla) — Sovyet- Mİ olaağinı o söylüyorlar Fa ee geren eceğimiz yeni tica: mizin. u hâkim vekili a bir kaç gündenberi yalnız Mos mü ikti ilimizin) misi Şuayıp Avni, li O) lira li Erdek so eğ değil , bütün Sovyet şel e i ö ini müteaki gu > ül i ğine yburt seri hani rine Ispanya (o hükümeti z için. gerel tet vinliği e) h hâkimi vekili o İhsan, 22 lira maaşlı ee im. w ti dan ya; kti k 3 maaşlı 10 uncu de- özü sorgu hâkim vekilliğine Sa kule e Sofya İade lan ipti, itmiştir. i m miş sorgu hâkim vekili Ali Do naklen ME refiki din hususi le ş iğ üleyman lira maaşlı 9 uncu dere. muhabiri tarafından bildirilen hava-| ticari mü rimize daha büyük) Mut bir ü, azal'ğına © Kırşehir umumi bir harbe) dis bu cihetten Odoğrudur. hız ai ye emi derece Ankara müddelumumi mua-| Ilyas Oğuz tayin imei

Bu sayıdan diğer sayfalar: