18 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

18 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Etibba Odası Deniz yolla! Senelik Muvakkat) > z i ETMESİ Başkanlığından: ” NN 2 z aş z *Ğİ! Balatta Hızırçavuş Mah. Bekri Mustafa S yeni 2 Tel 42362 — Sirkeci Mühürdarzadı 5 19 Nisan 1935 Cuma > No. lu iki katlı iki oda mutfaktan ibaret kâgir nm, Tek 77740 5 nü saat 15 de Cağaloğlun iz 96 720 SİN YOLU e - Libertas Erkek lisesi karşımdaki Oda- İİ Karagümrükte Sütçü ili MER nerba aragümrükte Sütçü Mahmud Mah. Kilise S. ye 3 YA MEC pe d BELA eee ni 26 No. lu 13 ela bir kuyu ve bahçeli Mesih Pa a a NY Ne yen - i i ei medresesi. 132 990 isen Cuma günü san Y ; larımızdan İN ©. il) alacaktır. İşbu la, a medresesi mz 205 arınki son maçta futbolcula sergisi) açılacaktır. İşbu il kkisşda Gürebe Hüseyin ağa Mah, Horhor S5. Mersine kadar. (1963) : 1? eye davetiye makamında kabul i tr dd bakçe mliikEiyii Mmmmma, galibiyet bekleriz sölerek Oda arasın açı Ye Fimler teker bim şak, ASLAN VE iminde ( bulunmak z EN isi Fenerbahçe stadında yapılaca MM ak il er ir » Beyoğlu Hüseyinağa mah. Tarlabaşı $. yeni ks olan Vi Fikret, Zeki çekildikten sonra, suretile sergiyi şereflendir- "lu kâgir dükkâ 4 50 Hal üçün a İayapimcrmmramelşeği KALIR. A “şleri yere cen O NEME g7 Es ie i Fab o stadda Balkan oyunları için yan | ei? Si kesin en iyi ol içlerin. 0 23 No. lu dört oda bir mutfaktan ibaret iki katlı Müttehit Çimento ve su kireci : i iyi sol içlerin- o, lu dört oda bir mut an iba i ee KE ak © Ten birdir. Epretle Niyaziye ge - | Turkiye iş Bankasından: | kâgir ev. 60 ENİ Snlimaşr er > Şirketi Şu halde Viyanalılar üçüncü | Tince süratleri, Libartas müdafaa. || Te iye Büyük Kamutayın açık. | Arnavutköy Lötfiye mah, Küçük Ayazma 5. (El iliş venedatına 18 seceeeşi ELEĞİ maçlarını yarın saat on altı buçuk | sm: şaşırtabilecek kadar fazladır. | dı günün yıldönümüne rastlıyan | çi Sokak) dört oda, bir mutfaktan ibaret eski 25 yan kaf akabinde 160.'ve müm ta Taksim stadında Fenerbahçe i- | Şaban da en umul ayr bir | ve Milli bayramımız olan 23 nisan | No. luiki katlı kâgir ev. 96 7 200p bee sne EE re, le e emare ER Gi GELME 1985 bi si Teni eek Beyoğlu Hüseyinağa mah. Tarlabaşı S. eski 49 © işbu mebaliğin 26 Nisan 1935 teri takımının evvelce udur. B ta şubelerile Ka - b ö 3 i iğ inden itibaren Galatada Doyçe Oryent İM ibi şu şekilde Peel eek çeş AE kili kar dadı m iti ii dört kat dört oda bir mutfaktan an — ya : Dr gr si le kması akkak gibidi: ülerinin istekle, ü e : den tesviye olunacağı | şirket hisse çı > ap si oymamalarıdı. O aman galibiyeti arma ye İde ireyeki Kiakocğin Keçesi pir Mak. Kumbaracı Ca. yeni 5 m ie müemiz. hisseleri ashabına Gil etti ümit edebilir, bu ümidin tahak - | e lerimize bildiririz. o. lu ve ı kâgir dükkân. ” zi Istanbul, 16 Ni 935 el YA, | kak <imesni de candan, ileri. a mi mez Eyüp Nişanca Mah, Sarısamur S, yeni 36 No. lu iy eya Eşref, Şeref, Fikret, Şaban, Niyazi | bu maç için getirtileceği rivayeti- | 4 Kânünuervel 1933 tarihinden evvel | iki odalı kâgir Mehmed Paşa mektebi ,36 i Çi ül de, Be kaydile, ilâve ede - | Istanbul Asliye mahkemesi 1 nci ceret | Ayvansaray Lonca Mah. Ağaçlı çeşme 8. Naksşi- Rİ ken ; dm la “lü Ze | dil Valide mektebi binme 42 318 e ilem R E.H.SAVCI | Mustafa, Veli arasında mütekevvin de | Ortaköy Cavid Ağa Mah. (EskiTürk) Z yeni No Açık olesiltme ila sinlâzaiz ği ME b a İk a Ri Yeme iile | br ahşabı dükkün. in 24 180 | şan 47500 kilo Linyit kömürü cakları muhakkaktır. C.H. F. sının 1934 senesi m ng ei meçhul oli sı hasebi, | Arnavutköy yeri ER iz $. 0 oni e belli eksiltme güni Fakat Fenerbahçenin belki her | şampiyonların pie eği emi. | le tebliğ edilememiş iroca 20 gün | pi 24-49 No. lu iki ktlı dört odalı kâgir ev. rilen fiat komisyonca yüksek yaam a gü iile | nel kan Küle güne sen. | mede emici cü "DEp5 | Topkapı Fatma Sultan Mah. Ahmed paşa med: 2 25) | görülü kümede, akal E agit le ele leme er ie Rem günü saat 14 tayin edilmiş ol. | resesinin 15 No. lu odası. j gün uzatılarak 27-4-935 Cu - bütün varlığile lr ae lie ELİ | duğundan mezkür gün ve şantte Yeni- | Topkapı Fatma Sultan mah. Cami aylutu 8. Ah. | martesi günü saat 15 de yapıla Doğrusunu söylemek lâzım ge- | , Filiz: Omer, en it: Omer, afili | yoran Bl take öne? meç Epe PA e ği eye m nek pm 2 251) aka Bir tem enükii lirse, Fenerbahçenin bu takımı da, | Yaser, yerı orta: Saim, Ağır “İYUR| A ın yenileme > | Beyoğlu Lala Hayreddin Mah. Fatma Sultan 5. mien bedeli “12 lira 50 kuruj” gönlün be a Rİ yaam e e lamak et 10 odalı bir çamaşırhane, bir kuyuyu havi Lip 22509 | ter. İlk pey parası 45 liradır. cek unsu: toplamış bulunmak- m makamına kaim olmak üzere ilân olu -| Beşir Ağa medresesi. Şartname ve nümuünesi eskisi Sağır Uşak sporcu arı var, (10601), Vefada Kırk: ah. Kovacı Ca. 14 odalı Ga- idi 1 > e y a nur, çeşme mah. E gibidir. Eksiltmeye girecekle Her iki kaleci, memleketin en i- Te ed i 180 13S0|. i . i kalecileri arasında : Sultanahmet birinci sulh hukuk mah. | Zanfer ağa medresesi. Ğ rin belli saatta Çorluda Satın dre. ma. Yaşar, bugüne ka- Ge iyor < kemesinden: el giri müdürlüğü | Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. paşa Ker dar, daima beraber © oynadıkları | UŞAK, (Hususi) — Spor hare-| tarafından Ayvansarayda Atik Mustafa | medresesinde 7 No. lu oda. 30 225 (1993) zaman anlaşmağa muvaffak ol - | ketlerini çok seven, komşu Vilâ-| paşa mahallerinde e Ayvansaray kapısı | Üsküdar Hacı Hasna hatun mah. yeni dünya yo ei muslar ve kuvvetli bir müdafaa teş | yetlerle temaslar yapıp şerefli gali: | caddesinde bir numarada sakin Mehmet | g.. j8: 2 NG hriki öde veslar'suyu havi * ceki “Açık eksiltme ile almacak © kil etlerini göctermişlerir... | Sözer amana Möaeeylmle çar | ve kr erke br hamal SE | Mihrimah mektebi binme 36 2 70 | tan 11125 kilo çorbalık pirinç Takımlarımız arasında son za - | defada ” ao yea hani Men 8 b; ah, yok: i i belli olan eksiltme gününde i arzusunda bulundular, $ kaydının ref'i hakkında ikame eylediği | Cerrahpaşada Hobyar mah. yokuş çeşmesi yeni li olan , günün e beya re ği dari cani mühelemesnde > müddsi | 2 No. ku biri büyük, diğeri küçük iki odalı eski verilen fiat pahalı görüldüğün larıdır. Fenerbahçenin de muavin | getiren, memleketine şerefli gali- | merkür kaydın kaldırılması hakkında is- | Ahmed paşa mektebi binası. 60 4 50 | den eksiltmesi 10 gün uzatıla- hattı diğer taraflarına nazaran bi. | biyetler kazandıran Uşak gençler | tihesl eylediği 133838 tarihli hüküm ve | Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. Ah- rak Nisanın 27 inci Cumartesi raz noksan sayılabilir. Bununla birliği gençliğin bu arzusunu da te- | karârm müddeaaleyhe bereyi tebliğ | med paşa medresesinde 11'No. lu oda. 30 2 25 | günü saat 15,30 a bırakılmış - ç beraber şunu da söyliyelim ki di - | min için İstanbul Fenerbahçeye | başkâtip ihbarnamesi gönderildiği hal Köhavutköy Lütfiye mah. Küçük Ayazma 5. es- tır. Bir kilosunun niahameli : takımlarımıza nazarah yine en | maç teklifinde * bülunmuş ve kıv- | de filhal ikametgâhları meçhul bulunma, '| Arnavut. sölieik üe oi bir mifelgs fiyatı 13 kuruştur. İlk pey pa” ği gelebilen bir hattır: Merkez wi Fenerliler e sından dolayi Ümran bei ki Mei 17 No. lu iki katlı üç oda bir mut 0 ia Vi . im iman di ie hesaplı sporcularımızı İnvet | taki mübaşirin süse. meşruhatını tan il ev. ii a: liradır. Şartnamesi , ; kr yalm etmişlerdir . | anlaşılmasına binaen mezkür hüküm ve | Kadıköyünde Ibrahim ağa mah.Koşu Ca. iki oda nümunesi eskisi gibidir. Eksilt "3 0 mishette İyi avnıyacaklar. | “Gençler birliği idare heyeti gerer. | kurana karşı bir er müddeti. öeeriri | dan ibaret yeni 15 No.lulbrahim ağa mektebi meye gireceklerin Çorluda Sa- Bu suretle o taraftan endişe - | liğin arzusunu yerine (getirirken | dava edilmediği takdirde biner 36 2 70 | tınalma Komisyonuna gelme- yiz kalmaz. Buna mukabil hücum — ye meraklı olan Uşak halkı. | ketizet eviiyeseği im olunur. (10003) | Ea Eftaizade Mah. Nişancı C.altı oda bahçe DE (1994) ahtı Fenerbahcenin son zaman - | nın da heyecanlı bir spor günü ya- | © Şıtanbul birinci sulh hukuk mahke i i No. lu küçük medrese. 96 220 lara çıkardığı hücum hatlarının | şamast için Penerlilerinilk defa | çesinden: Tesisat eektrikiye şirketi m lee lem e em Binme yenleme md e» kuyvetlisidir. Bundan başka, | Uşaka selmelerink dilemiştir. i ia 5 taşi p ami mah. Hamam Kümunsevvel tarihinden eri Börof bitis abnkli üzere, diğer & Bes telli Femerlikirin verdüek, | v7 Çerekiründe Beylerbeyi cs lu iki odalı Hekim mektebi binası. 72 5 40 | Hitanbul Asliye mahkemesi birinci ti - #rgf hariç olmak üzere, difer dört) Mk ia 4 ey gi a © a erbeyierla C.3-5 No. lu tiç oda vebir caret dairesinde yapılmış Vays und > gerilere gider ve li YANA eklenmekte | Cimcaz ve Şerif Cimcoz aleyhine 148 | BEY. ” Çamlı arz ktebi bi 4 50 | Eravtar Kanalizmyon girketile Ali, ve enerbahceli sporcuların mem- Me eğ avluyu havi Hamidiye me! İ binası. A 60 Cemil, Lütfi, Halim arasında mütekev leketimize gelip temaslar yapması YK almam dale me köyde Cavid ağa mah. eski Türk 5, 4 No. lı vin delil tesbiti keşif dosyasının yenir İ candan armlanmaktadır. eylediği davanın — cari Ortaköy: s M 1 80 | lenmesi için verilen beyanname enüddenaleyhler muhakeme gününde ge | oda: R 24 deinleyhlerin ikametgâhları meçhul ZAYI — Nüfus tezkerem ile Rume- sediklerinden gıyaben muhakemeleri rü Yukarıda yazılı ei 936 kp Ma imi ka - | olması bn AŞbiE adilememiğiz i İN Sikerk şebminden alı Son ve yeni sistem | yet edilerek meblâğı müddeabihin tahsi. | dar kiraya verilmek için ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş - | Büreca rr Gİ çap - e Pl VİKİNG | ize sir #11334 tarihinde karar veri. | tur. İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün Levazım müdürlü- | Gü olarak 9.5535 Küm ön — sikimi tekinin bikmü yaktı. Markalı miş ve elyeven ikametgâhleri || meşbul | Sne, arttırmaya girmek için de hizalarında gösterilen teminat | at 14 tayin edilmiş olduğundan mez- ” iel arkah » bulunmasına binaen başkâtip ihbarname Zi ie em kör gön ve snatiâ Yeni Penialrm HE beraber ihale günü olan 22-4-935 Pazartesi t 15de 323 doğumla Tamall oğlu Kerhad. 4 Sut Makinalarımız | sü tebligatı icra edilemediği olbaptaki | Ja beraberi eml sözi Dasmda kâin birinci yenileme bürosu- İ gelmiştir. mübaşirin müsaddak meşruhatından an. | Daimi Encümende bulunmalıdır. (1729) | ve gelmedikleri takdirde 2367 No hu Birinci yenileme bürosundan: İ : v ——————— | kanin ahkâpmına tovfikan yı SEZ ama Bi laşılmış bulunmasına binaen tarihi ilân. *. yes yes us tebliğ ma vaya A trim e İİ Tün ara ED ŞER | een rey midi ew « | Akay İşletmesi Müdürlüğünden |Mmummumi dan saret dairesinde —— yapılmış Vays und mala dilmediği takdirde tebliğ makamını k. | o Yalova kaplıcalarında mevcud serler “Çiçek muhafaza ye - e ü im olmak üzere ilân olunur. | (10591) ı 1çi ri” yeniden inşa olunacaktır. Mı ihale bedeli “7597, 65 Yedibin beşyüz doksan yedi lira altmış beş kuruş” olan bu AE ŞT TT aa a Ki İs anbul Sıhhi Müesseseler Satım. | $ Yedik benyüz dokan yedi ir altmış beş kara olan bu wl olması hasebile tebliğ edilememiştir. i işletmesi i tları. | Fraytag ' Bünsa 2 gür miline ina miz | alma komisyonundan; Alay işltyesi Devamı Şubesi i naat kssmına müracaatları. mamak bei beke kel eritemli | Konya Doğuma ve Geeni bakimteyi İsi bir eded Porpnlr a.) e üalnlerin yüzle 7,5 miabetin;le irvakkar teminktıla © gün; | beee SERME ü- meliyat masası açık eksiltme ile satın almacaktır. 5 Perşembe günü saat 15 de Cağal. | ve sette idare şefler encümenine gelmeleri. (1945) ğü binasmdaki komisyonda yapıla - Don tebligat icramna karar verilmiş. an oi Askeri Fabrikaları Satınalma ig an m du 2 yenilemenin b çimi a i ğ z ün in ile “7 a zi 3 — Muvakkat teminat 56 lira 25 kuruştur. Komisyonundan: bae kasi ni er bürosuna gelmediği takdirde 2367 No, lu kanun ahkâmma tevfikan yenile - menin gıyabında icra kılınacağı tebliğ makamına kain olmak üzere ilâm olu- 4 — Şartnameler bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. 5 — İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasını gös- termeleri ve belli gün ve saatten evvel teminat makbuz veya Askeri fabrikaları için aşağıda cins ve ebadı yazılı 88,972 mikâp kereste açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameyi gör - mek için her gün ve eksiltmeye girmek üzses muhammen be- Tatanbul asliye mahkemesi birinci ti- caret dairesinden: Türkiye Iş Bankası Istanbul şubesi tarafından Galatada Tü- mk karımla 17 sunmada; kandruş | Papka mektuplarile Komisyorm müracaatları. (1987) | deli olan 2937 liranm yüzde 7,5 muvakkat teminatmı mal san. | »9r- (10601) Zaharya Memeni ile Gaatada Ömer 4 : dığıma teslim ederek almacak makbuz ile 29 nisan 935 pazarte | Birinci Yenileme bürosundan: Abit kan alt katta 5 nızmarıda Memed | Askeri Fabrikalar Satınalma si günü saat 14 de Balarköy Barut fabrikalarında satınalma | , 5 Kremucvvel 1533 tariinden evel Ziye ve Koestantin Hacopulo şirketi a- leyhine 935 - 154 dosya “> lan 800 lira alacak davasından İstanbul Asliye mahkemesi 1 inci öcaret dairesinde yapılmış Vays und Fraytag kanalizasyon şirketile Şakir, Sadık, Ha - . komisyonuna müracaat edilmesi. (1810 “| Komisyonundan: 200 adet es çıralı çam ağaci Bi, BOKOLMXO,I3 AEMOMA borşlulardan Mehmed Ziya ve Konstan- | O Askeri fabrikaları için aşağıda yazılı 6 kalem malzeme eyr: (400 © O» ww 630: 6,50X0,18X0,13 60840M3 | san, Salihaddin arasmda mütekerrinde — m ayı: pazarlıkla mübayaa edileceğinden isteklilerin 22-4-935pa | 25 . |, O, , 430: 4,60X0,16X0,13 2302M3 | Fi tesbiti keşif dosyasmın yemleme İyeye oki » yer için verilen beyanname, zartesi günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satmal- | / ii ma komisyonuna müracaatları. (1923) Ii — Kalörifer malzemesi Muhtelifilcins Şartnamesine göre 2 — 500 metre boru Nümunesine göre 3 — 1050 metre torbalık bez. 4— Bir topeleklik bez. > 0. 5 — 10 adet aleminyom levha 5x2000x1000 mm eb'adında 6 — 20 adet bileyli roleli yatak, Resmine göre ia olması hasebile tebliğ edilememiştir. Büroca 20 gün müd detle ilânen tebligat icrasına karar ve - cilmiş ve celse günü olarak 9-5-935 per şembe günü saat 14 tayin edilmiş oldu - #undan mezkür gün ve saatte Yenipos- ei Ke tee P | bürosuna gelmedikleri takdirde 2367 No, | Ju kanan ahkâmma tevfikan yenileme - | min gıyaplarında icra kılınacağı tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olu * madığı yazılarak geri | gönderilmiş ve mahkemece de bir ay müddetle ilânen tebligat yapılmasına karar verilerek tah- kikmt günü olmak üzere (o 215-935 sah saat 13,30 tayin ve davetiye mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan borştu şirket belli gitnde O mahkemeye eksediği veya vekil göndermediği tal Ürde nda gıyap muamelesi yapı" - İacağı tebliğ yerini tütamk üzere ilâa 2655 88,972 Kesmi ilânlar Türk Limited Şirketinden: Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık Vazifes'nden ayrılmış olduğundan kendisinin şirket namına ver hangi bir parayı almağa ve mwamele yapmağa salâhiyeti kal- i ” ”

Bu sayıdan diğer sayfalar: