21 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

smanlıcad Listenin neşrine İ — öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) belde- ği (alâmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman- lartmızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 2 — Yeni konan karşılıkların re fransızcaları ?: yazılmıs. ayrica 3 — Kökü türkçe olan kelimele şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan ha “çek,, ökünden gelen şekil gibi. İrşad etmek — Erdirmek, uslamak, ye - demek, yönemek (Bak: ikaz) $ 1 — Sizi hakikate irşad etmek il izi doğruya erdirmek iste- rim, 2 Bu genç, pek eğlenceye daldı, © BÜ İrşad etmeli — Bu yenç pek eğlen- Gye daldı, onu uslamalı. 3— Aklı ermiyenleri irşad etmek vazi- femizdir — Aklı ermiyenleri yedemek tumuzdur. $ — Yüksek bilgileriyle y bizi de- Ül bütün milleti irşad etti — Yüks Migileriyle yalnız bizi değil bütün w- tı yönedi. İrtibat — Bağlanım, bı ek: Aralarındaki sıkı Miran — Aralarındaki Ağlantıya) göre. ibata na - 1 bağlanıma İmiyenlerde doğ Şusu, devrimi sindire ir, len — Doğaçtan, tasarsız, hazırlan. Madan (Bak: Bübedahe) Örmek: İrticalen bir nutuk irad etti — Doğaçtan bir söylev verdi. MR emek — İnamndan çmak, düm Tia — yük — Yükseklik İrihal — Göçü Örnek: Pek kıymetli bir mucidin irti- hali — Pek değerli bir bulmanın gö- İnş etmek — Smaylanmak, resmi Örnek: Ufukta irtisam eden bir yelken — Ufukta sınaylanan bir yelken. Alımsaklık k: İrtişa bir memleketi bara e - den hallerden biridir — Alımsaklık bir ülkeyi yıkılayan hallerden biridir . İsabet — Doğruluk, yerindelik, yanılmaz. İk, isabet (T. Kö.) Ürnek; Her bir meselede görülen bet yayanı hayrettir — Her bir sorum- da görülen doğruluk (yanılmazlık, ye- Zindelik, isabet) şaşılmağa değer . ik, ie bis iz S isabet etmek. rnek: Attığı kurşun tam hedefe isabet etti — Attığı kurşun tam amaca düş - ti (düşgeldi, amacı tuttu, isabet etti). vey (vuruhu nazar, feraset) — Yağ Örnek: Devlet ricaline en çok muktazi olan bir şey de isabeti reydir — Devlet adamlarına en çok gerekli olan bir şey de yalgörüdür. İsabet ettirmek — Düşgetirmek, isabet ettirmek Isal (iblağ) etmek — Ulaştırmak İsar etmek — Esirgememek, bol bol ver. sek (Bak: bezletmek ) Isbat — isbat (T. Kö.) İsga etmek — Eslemek, söz dinlemek Örnek: Size verilen naxayihi pedera - meyi isga (etmelisiniz — Size verilen babaca öğüdleri eslemclisiniz. İsim — İsim ÇT, Kö.), ad İskân etmek — Yurdlandırmak Örnek: Muhacirleri iskân etmek üze Te yerler tefrik edildi — Göçmenleri mak üzere yerler ayrıldı. İsmet — Örnek: İsmeti her türlü şâibeden beri olan — Arığı her lekeden beri olan, İsnad — Üsnet Örnek: Bu gibi isnadat ona hiç bir za- rat veremez — Bu gibi üsnetler ona hiç bir zatar veremez. İşnad etmek — Üsnemek, yasdamak, üs- düne ahme un bir kabahati yoktu, fa - sahati ona isnad ettiler — Onun bır suçu yoktu, ancak suçu ona üsne - | diler (yasdadılar, onun üstüne sttılar) Ysraf — İsraf (T. Kö.) İstib'ad etmek — Iraksamak Örnek: Böyle hareket edeceğini istib- #tmezdim — Böyle hareket edece ğini iraksamazdım. Örnek; Memnuniyetle ki — Sevinçle müjdelerim ki İstiçal etwek — Evcmek, çabuk olmak (Bak: acele etmek) İstiçlâb etmek — Getirmek, » Dilkeş tebşir ederim i isticlâb etmek isti - yordu — Dikkatini çekmek istiyordu. Issa (Arruhaly — Dilekçe İs idadi — Anıklık — (Pr.) Aptitude, ca- pacit€ Örnek: İşten çok düşünmede göster - diği istidadla tanınmış — İşten çok düşünmede gösterdiği anıklıkla tanm - miştir. Isis etmek — Borç almak İs idlâl «tmek — Çıkarmak Örmek: Sözlrindin ne düşündüğünü ydiziz — Sözlerinden ne ) çıkarmalişdımız. İstila — Çekcilim İsti a, her zaman hizmetten imes — Çekilim, mma anlamma gel | Çekilme! # Örnek: Makamından Orunundan çekilerek. istifayı kusur etmek — Suçdilemek Örnek: Vaktinde #elmediği için istifa- N küsur etti — Vaktinde © gelmediği ila ederek — a karşılıklar kılavuzu | I | | an türkçeye devam ediyoruz iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö- örnekler de konulmustur. rin bugünkü işlenmiş ve kullanılan k, aslı üğümolan hüküm, türkçe İstiğrab etmek — Yabansımak garabet) İstiğrak — Dalınç Örnek: Okuduğu türküyü istiğrak için de dinlediler — Okuduğu türküyü da- Inç içinde dinlediler . Jstihale — Değişin Örnek: Her inkılâb, birçok istihalele- rin bir araya gelmesiyle | olur — Her devrim, birçok değişinlerin bir a gelmesiyle olur Tstihlâf etmek — Yerine geçmek stihale etmek — Değşinmel Örnek: İpekböceği © kelebeğe der — İpekböceği kelebeğe dı İstihfaf etmek — Hafifsemek sanlar, dü ihfaf etmezler — Kuvve larını hafifsemezler, Hak (Bak: Hak) İstihkar etmek — Küçüksemek İstihlâk — Yoğaltım Örnek: Memlek: ki — Yurdda yer İstihsal — Üretim Örnek: Adana'da pamuk istihsali art. saştır — Adana'da pamuk üretimi art maştar. İstihsal etmek — Üretmek Örnek: Afyot istihsal etmek için haş- haş ekerler — Afyon üretmek için haş baş ekerler, İstihza etmek — Alay etmek, eğlenmek Örnek: Kendisiyle irtihza edenlere kı- yordu — Kendisiyle © alay edenlere Çeğlenenlere) kızıyordu | Hstihzarat — Hazmlıklar İstikamet — Doğruluk Örnek: İstikametten ayrılmadı — Doğ Tuluktan ayrılmadı , İstikamet (veçhe) — Yönet Örnek: Bu istikamette giderseniz köyü bulursunuz — Bu yönctte giders köyü bulursunuz İstikamet © almak (Teveccüh etmek) — Yönelmek Örnek: Bölük o tarafa istikamet aldı (Teveccüh etti) — Bölük o tarafa yö- neldi. İstikbal — Gelecek Örnek: İstikbal için birçok düşünceleri vardı — Gelecek için birçok düşünce (Bak; yerli malı istiblâ malı yoğaltımı Türk milleti istiklâlini Ata medyundur — Türk ulusu, er - ni Atatürk'e borçludur. İstiknah etmek — Derinlemek Amakı kalbimdeki düşün etmek mi istiyorsunuz içindeki düşünceleri derin- İstiyorsunuz? İstikrah — Tiksinti, iğrenme Örne i hareketlerden istikrah e- | derim — Yapma hareketlerden tiksini- rim Giğrenirim) İstikrar — Duruk Örnek: F'ansız frangmın almıştı — Fransız w İç'n çok çalışılmıştr İstiksar etmek — Çoğumsamak rnek: Bu parayı istiksir etmeyin — parayı çoğumsamayın . af — Açı Örnek: İs'ikşaf tayyaresi — Açı uçku- istikrarına frar | İstikşaf etmek — Açılamak Örnek anım vaziyetini ist kedf etmek üzere bir kol yolladı — Düşma- mın durumunu açilamak üzere bir kol Bu topraklar bir vakitler düş. man istilâşma uğramış'ı, —Bu top - raklar bir vakitler o düşman salgınına uğramıştı . İst iâda bulunmak, Salgın etmek İstlâ etmek — Kaplamak, basmak Örnek: Çekirge her ta-afr istilâ etti — Çekirge her tarafı kapladı Düşnanların i Düşmanların bastığı yerler. etmek — Ne olduğunu sormak Örnek : Neticeyi istilâm ettiler — Sonu- gin me olduğunu sozdular stilzam etmek — Lüzumlaştırmak, ge - rektirmek ; z Örnek: Cezayı istilzam eden bir hare- ket — Cezayı gerektiren (lüzumlaştı ran) bir hareket. İstiman etmek — Aman dilcınek Örnek: Asiler istiman ettiler — Azı » yanlar aman dilediler, İstimhal etmek — Önel istemek İstimzaç — Yollama Örnek: Bu meseleyi istimzaç için size geldim — Bu sorumu yoklama için si- ze geldim. İstimzaç etmek — Yoklamak Örnek : Bu meseledeki fikrini istimzaç edeceğim — Bu sorumdaki fikrini yok - müstevli olmak — | yerler — acağım. İstinad etmek — Dayanmak Ornek: Hayatında kendinden başka kimseye istinad etmedi — Hayatında kendinden başka kimseye dayanmadı. İstinadgih — Dayanç Ör Bi Inkılâb dersi Eski maarif bakanı ve Manis. Bay Hikmet dün de inkilâp kür İ ki derslerine şöyle devam etmişti Son dersimizde Sevr muahedesinden bahsetmiş ve her bir kısmının ayrı ayrı öldürücü mahiyette olduğunu ve bu mu- | ahede tatbik olunursa bir milleli beş yüz öldüreceğini izah etmiştik. İstanbul hükümet ricali bu muahede hakkında ne düşünüyordu?, Acaba bu- nun mahiyetini anlamışlar mıydı? .. Babrâliden alman evraktan bunu anla- | dıklarmı görüyoruz. Tevfik Paşanın Pa- rise murahhas olarak gittiği tarihlerde gönderdiği bir arizadan muahedenin öldürücülüğünü anladıklarını okuyoruz. Binaenaleyh bunu çok iyi gören ve anlıyan Osmanlı devleti “muahede esasından değişmedikçe imza edilemez,, dedikleri halde, kendilerinden beklenilen bu hareketi yapamamışlar, mukavemet gösterememişlerdir. Haydi bunları o yapamadılardı. Fakat hiç olmazsa bu cesareti göstererek mu- kavemet, debilenlerle olsun dövüş yapmamalı fiiler Halbuki onlar hem muahedeyi İmza et- miş, hem böyle bir dörüş için de (kuv- vai inzibatiye) denilen bir ordu teşkil ederek Anadoluya saldırmışlardı. Kuvayi inzibatiyeyi niçin kaldırdılar Bundan bir müddet sonra bu kuvvet dağıldı, Istanbul hükümeti © tarafından lâğvedildi. Onlara bir tecrübe oldu. Ve: “Biz bu çarpışmadan vazgeçelim de on- İ lar düşmanlarile başbaşa kalsmlar,, des İ diler, Fakat hayır... Böyle bir şey mevzuu bahsolamaz. Çünkü 26 haziranda Damat Ferit, Versayda iken İstanbulda vekâ tini yapan şeyhislâm Abdullah efendi şifre göndererek diyor, ki: İstirahat — Rahatlanmak, rahat İstirahat etmek — Kahatlanmak, dinlen- : İstirahat etmek için buraya im — Dinlenmek için buraya gel- dim İstirham — Yalvarı Örnek: İstirhama lüzum yok, işinizi nizi yaparlar . İstirham etmek — Yalvarinek, yakarmak Örnek: İstirham ederim, cürmümü af- fediniz — Yalvarırım, suçüme bağışla. yınız, İstirkab — Çekemezlik Örnek: Alicenab olanlar'başkaların. is- tirkab küçüklüğünü göstermezler Akı olanlar başkalarını çekemeziik kü çüklüğünü göstermezler. İstisgar etmek — Azımsamak nek: Kendisine tediye edilen » tisgar ettiğine hayret ettim — © ödenen parayı azımsadı; İ şaştım. hstiskal etmek — Ağırsnmak Örnek: Misafiri istiskal ona ikram etmek lâzımdır — Kon ağırsamak değil, ağırlamak gerektir. etmek d İstismar etmek — İşletmek, Sömürmek Örnek: 1 — Bu makineleri böyle mu- attal bırakmakta bir menfaat yoktur, onları istismar etmeliyiz — Bu maki - sleri böyle işlemez — bırakmakta bir fayda yoktur, onları işletmeliyiz . 2 — Kendisine karşı irae buyurduğu- nuz me.hamete istinaden Sizi istismar etmek istiyor — Kendisine karşı gös- terdiğiniz acımaya dayanarak &izi $ö « müruek istiyor, Müstamere — Sömürge Örnek: On dokuzuncu asırda Avrupa düveli muazzaması müstamereler edin. mek hevesine düştüler zuncu asırda Avrupa bi sna — Ayra İstisnaiyet — Ayralık İstişare — Danış Örnek: Mühim işlerde kitişare ile ha- reket etmek doğrudur — Önemli işler. Örnek: Öyle bir şey olduğunu istişmam ediyorum — Öyle bir şey olduğunu sezinli yorum. İstitant, takat — Güç ö: İstitaatimin © en son haddine kadar — Gücümün en son derecesine kadar. İstitale — Uzatı Örnek: Mesele, yalnız kendi hudutları dahilinde kalsa gene bir İk li takım istitaleler de oldu da — Sorum, yalnız kendi sınırları — içinde kalsaydı gene bir şey değil, bir takım uza! da ortaya çıktı da, İstitar — Örtünme Örnek: Veçhi dilârayı kamer bir seha- bı müzlimle istitar etmişti — Ayın gö- nül süsliyen yüzü karanlık bir bulutla miştii. d — Arasöz Örnek: Burada bir istitrad yapacağım — Buraya bir arasöz koyacağım. Ulusun düzelimesi 1 — Dün çıkan kılavuzun ikinci sütununda İnsani karşılığı olan İnsel kelimesinin yanma İnsaniğ de ilâve olunacaktır. İstintak — Sorgu * Örnek: Önce cnu is intal 2 — Gene ayni sütunda İnzibat karşılığı olan Yasa kelimesi Yasav lara ————————— sömürgeler edinmek isteğine düştüler, | de danışarak hareket etmek doğrudur. | j İstişmam etmek — Sezinlemek yüzde | smurahhasları; | yaparlar — Yalvarıya lüzum yok, işi- | Türk-Sovyet dostluğu nasıl kuruldu? Kuvayı inzibatiye - Sevr - 23 Nisan- Soviyet do terd ve refolunmuş ve ciheti düveli -itilâfiye ile birlikte. $ önüne geçmek üzere tedabir ahzine vessül olunmuştur. Fakat ayni adam ertesi günü bir şifre daha çekiyor ve: “lzmit muntakasında asayişi temine Ba karşı yürüyen (Bagiler) le müsade- fa silâhinrile kaçması müfrezenin tama» men ricatine sebep olmuştur ve bü sa « retle kuvvai inzibatiyenin ilgasına mec- buriyet görülmüştür.,, diyor. Görü or ki, vazifesini anlıyan kuv- vai inzibaliye neferleri birer birer ve hattâ toplu olarrk öbür tarafa geçip bu miyetleri ile İngilizleri telâşa düşürü- yorlardı. Bu tarihlerde kuvvai — işgaliye kumandanının: | , “Ben burada silerişim. o Kafkasyad Batumda ne kadar asker varsa, hepsini alıp buraya getireceğim. Diye Londraya müracaat ettiğini Ma- ğrmiz bir karardan anlıyoru: Bütün bunlara rağmen, İstanbul hü- kümeti hain gibi hareket ediyordu. Tek sebebi şuydu: Padişah tahtı terketmemek, Istanbul. dan çıkmamak için her şeyi feda ediyor ve vükelâsr da onun uşağı ve paralı kö- leliğini yapıyorlardı. Kuklalar ve uçaklar Bu vatan haini, ihanet edici insanları © zamanli düşmanlar nasıl görüyorlardı.. İ Bir de bu ciheti arayalım: Acaba onları sıkışmış, bir vatan par- çasını olsun kurtarmak için çalışan birer vatanperver mi?.. Yoksa kendilerini kuk- la ve uşak olarak mı kabul ediyorlardı?. İngiliz harbiye nazırı Çorçilin © za- #manki notlarına ve eserlerine o yazdığı bir kaç parçaya göz gezdirirsek bunu gayet açıkça anlarız. Bu zat bir yerinde liyar “1920 haziranında Yunan büyük ta- arruzu muvaffakıyetle ilerlerken, * mua- hede perçinlendi ve Damat Ferit tama- men mahiane bir kuklalar o kabinesi ve hükümeti teşkil etti.,, Biz Dumlupınarı kazanıp, Istanbul ü- zerine yürürken gene Çorçil: “Istanbuldan kovulmağa hazırlanır ve askerleri yendirirken sultanı, © nazırları, mütareke şartlarını tamamen ifa ederek bize itaat eden ve bu bağlılığı göstererek İ vatanlarına hainlik © yapanları burada terketmeğe nasıl razı olacaktık?,, Di. yor, Kont Sfoyça ise, bir eserinde padişah. Ja görüştüğünü anlatırken onun için şöy- le kararsız, en çok hane- ini düşünen, © manen ve bun'ardan görülüyor ki o za- İ manki düşmanlar. bile onlara menfi bir gözle bakıyorlardı. Sevr ve biz Şimdi bu Sevr © munhedesinin bizim balımımızdan tesirini görelim: Bu muahede ile mili O hükümet hiç meşgul olmamıştır. Ancak propaganda için çok işine yara- bunu tercüme edip asker, sivil, za- , nefer. herk : “İşte bir si böyle yapmak istiyorlar, halbuki bu bir ölümdür. Böyle ölmektense şerefle ve dövüşerek ölelim., diyerek gayet is- tifade etmişlerdir. Daha © doğrusu muahede Anadolunun işine yaramıştır. Şimdi Sevr muahedesini bitirdik. Mil. li bükümet icraatma geçelim. Milli hükümet nasıl kuruldu? ne yaptı lik Büyük Millet o Meclisi 23 nisan 1920 de teşekkül etmişti. Istanbulun iş- galinden beş hafta kadar sonra. lik gaye: Hükümet kurmak, ordu teş- kil etmekti, Biz burada dışarı işleri ba- kımından olan faaliyeti tetkik edeceği Ilk iş, Rusya ile irtibat, temas tesis etmek olmuştur. Ayni gayeye giden bir küvvetle tanış- mak ve anlaşmak lâzmmde. Bunun için Rusyaya bir heyet Başta Bay Bekir Sami ve Bay Kemal vardı. Tam bu tarihe tesadüf eden 1920 ya- zımda Sovyet Rusyanın vazi; ise şöy- le idi: Kendisine vukubulan bütün taar- ruzları kırınış, içerden muhtelif mürteci generallerin idare ettiği orduları mağlüp etmiş, İngiliz ve Fransızların taarruzla- rına da muvaffakıyetle mukabele etmiş- ti. gitti Yusuf Bu galibiyette sebepler vardı. Fransız» ların donanmasında bolşeviklik | çıkma- sı. ve halkım bolşevikleşmesi korkusu. İngilizlerin de Istanbulu boşaltacak- ları düşünceleri. Bunlardan başka Sovyet Rusya Varşo vayı alacak kadar Lehlilere galibiyet ile topraklar çiğnemiş tam kat'i muvaf. fakiyeti zamanmda yenilerek çekilmiş i. se de memleket dahilinde kendileri: tamamen kurtarmış bulunuyorlardı. An- cak en mühim ümitleri o her iki yanda Rusların; propaganda ile bolşevikli; bütün dünyaya yaymal, Fransızların da, bol çinde boğma emelleri. Bu neticeler tabii he, elli sene sonraş memur müfreze 4 haziranda Alem dağı- me etmiş ve 100 kadar askerin de o tara- reşal Vilsonun not defterlerinden çıkardı. | ini bitirmiş bir soyun örne- | CEMİYETLERDE Yo mizini Var mı? Manifatur. cuar cemiyeti, esnaf bürosundan nıç.n aytı.dı? Manifaturacılar cemiyeti, ticaret oda- sına bağir birleşik esnaf mürakabe bü- rosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışa sebep iddiasıdır. Manifaturacılar. cemiyeti başkanı Salâhaddin hâdiseyi bize göyle anlatı “— 928 denberi manifaturacılar cemi- yetinin reisi bulunuyorum. Arkadaşlarin üzün müddet çalıştık. Cemiyetin faydala. rından bahsederek esnafı bir çatı altına topladık, epeyce paramız oldu. Bir gün esnaf mürskabe bürosundan İ bir zat gelerek bize bir çok vaitlerde bu- bir dam altıma toplam söyledi. Muvafık bulduk ve bizde birleşik büroya dahil olduk. A- | radan zaman geçti. Bir çün bize bi kere gönderdiier. Bu tezksrede birleşik büroya 1134 lira borçlu olduğumuz bil- öiriliyordu. Hayret ettik. Çünkü buna imkân yoktu. Nihayet yaptığımız tetki - kat sonunda anladık ki, büroda yersiz ve usulsüz masarifat yapılmış, esnafa yar. dım faslından 101 lira para | kesilmiş. Bundan başka kâtiplere maaş vereme - Giklerini söylediler. Halbulki ti çelen İ bilânçoda maaşlar tevzi edilmi Kendilerine birleşik büroda a, rılaca- ğmızı söyledik. Kabul etmediler, Bizi tehdit ettiler; “ — Yüzde otuz beş verip olurucak- #mz, aksi halde sizi dağıtırız! Dediler... Burada bir sürü borca soku- luyorduk. Bundan başka © askere giden bir arkadaşımıza on bira alabilmek için pek çok uğraşıyorduk. Birleşik büroya girmeden evvel aylık masrafımız 75 lirayı geçmiyordu. Öra- ya dahil olduktan sonra bu masraf 140 liraya çıktı. Bundan başka orada bulu- | man bir çok eşyamızı da bize vermiyor - lar, m ye müracaat etmeyi çirkin buluyoruz. Bu acı hakikatler — karşısında her ne pahasına olursa olsun bürodan ayrılma- ğn karar verdik ve ayrıldık. 935 senesi kânunusanisinden itibaren birleşik büro ile alâkamız kalmamıştır.,, Duyduğumuza göre esnaf cüzdanları işlerinde bir yolsuzluk meydana çıkarıl- mıştır. Cüzdan için pul parası olarak e6- naftan 3000 İira para tahsil edilmiş, fa - kat bu tahsilât tediye edilmemiştir. Ti- caret odası bu hususta tetkikat yapmak adar. hükümet ilk iş olarak 24 ağus- Mi li tosta Rus ve Türk murahhasları arasın. da sathi bir munhede projesi © hazırla. dı, Ancak murahhaslar yola çıkacakları zaman, hariciye vekili Çiçerin, murahhas Bay Bekir Sami ile görüşürken demiştir hiz (Ermenilere müsaadekâr © davranınız ve onlara toprak veriniz.) Bu teklifi alan o murahhaslarımızdan Bay Yusuf Kemal geri gelmiştir. Şimdi vaziyeti bir tetkik edelim: Uşağa kadar ilerlemiş olan ve Balıke- sir, Bursayı alan Yunan. » Istanbul işgalde. Cenupta | İtalyanlar ve Fransızlar... Şark cephesi de ayni Bu vaziyet kerşısında yalnız bir ümi- dimiz var: Ruslar, Ve fakat © onlar da “Ermenilere ye verin,, diyorlar. Bu bir hükümet için çok korkunç ve ezicidir. Ankarada bir gevşeklik görüldü. Bazı kimseler, hattâ ileride olanlar dediler ki: Bu son ümidi beslediğimiz devlet te vaziyetimizi anlamıyor. Buna — mukabil biz de ona dediğini yaparak (o dest ola- lam... Halbuki bu misakı milliden bir feda- kârlik olacaktı, O vakit Mustafa Kemal bütün nüfuzunu kullanarak hattâ şiddet kullanarık bunun önüne geçmiş, (kati- yen bir karış yer verilmemesi) hakkında karar alarak Moskovadaki O murahhasa li edilmiş idi Esasen bolşevik hükümeti, bu ili şık- tan birini beğenmeğe mecburdu.,, Bay Hikmet, bundan sonra Türk - Er- meni - Sovyet o münasebetlerini ve ilk devredeki mütekabil anlaşamamazlıkları wzun uzun izah ettikten sonra: “.- Çiçerin, bir nota ve Lenin türk'e bir mektup göndererek suizanları kaldırmışlardır. Yeni bir heyet olarak Bay Yusuf Kep mal, Bay Rıza Nur, General Ali Fuat, Rusyaya gitmişlerdir., diye o devam et- mi; “Bu esnada bir harp o başlamıştı. Bu harp edenler de Gürcülerle Kızıl ordu idi . Biz de, bu aralık Gürcülerin Ankara- daki elçisi ile anlaşmağa açlışıyorduk. Ardıhan ve civarını almak için teklifte bulunduk, fakat bunlar bizi oyalayarak cevap vermek — istemiyorlardı. Bunun farkına varan Mustafa Kemal, bir gün elçiye: —“ Şubata kadar bunları vermezse niz, harbederek alacağız, demiştir. Ve hakikaten onlar da fazla karşı ko- yamıyarak bur havaliyi tahliye © ettiler. Batuma gelince : Ala | aradaki Gürcüler, bunu bize bir hediye olarak vermek istiyorlardı. Halbuki burada bir menşevik kuvveti gizlemek (maksatları vardı ki, buna da Ankara razı olmuyor- Ve nitekim Batum da yerli ahali. MÜTEFERRİK HABERLER Ayasofyadan çıkan tari ———————. Bir borçtan dolayı haciz altına alım'p 3 raya çevrilmesine karar verilen mütenct vi el işleri ve sair antikaya eşyalar Galatada Bahtiyar hanında bir ci katta 1 No. lu mahalde 24 nisan £:8 garşamba günü saat 9 dan 10 a kadar çil arttırma ile satılacağından talipleri belli gün ve saatinde mahallinde bulunacak memuruna müracaatları 8: 379 dosya numarssile ilân olunur. Amerikada dış Siyasa cemiyeti Cemiyetin kâtibi faaliyt hakkında izahat veriyo Arsrıhasal kadınlar birliği kongrefi de Amerikayı temsil eden maral arasında Amerikada dış siyasası cemil! kâtibi Bayan Esther G. Ogden | bali maktadır. . Bu cemiyet, Amerikada halkı ars) sal kadınlar hareketinden © haberdar | mek için teşekkül etmiştir ve bugün | binden fazla azası vardır , Esther G. Ögden dün bize dedi kit — Bir tetkik büromuz vardır ki b tün dünya matbualını takip ediyor her hafta bir bülten ve on beş günde İ mecmua çıkarıyoruz. Sonra sık sık uri mi konferanslar. tertip ediyoruz. Dış | yasa üzerinde mütehassıslar umumi kü feranslar vermektedir. Cemiyetin merkezi Nevyorktadır. V şingtondeki büromuz hükümet mahafifi temas ederek Amerika siyasetini takip gok etüdü yaptık ve ciltlerle kitaplar çıkardık. .Cemiyetimiz harpten sonra © kuruld Harplen sonra Amerikada dış siyasâ hakkındaki alâka artmıştır. Bu da Amerikanın © siyasası neki mazarından tek başına kalamıyacağın bir delilidir.,, 23 Nisan bayramı proğram: Istanbul Halkevinden: (Türkiye Büyük Millet Mec ile açılma günü) bayramı aşağıdakı program dahilinde Üniversite konfe rans salonunda kutlulanacaktır; 1 — Kutlulama 23 Nisan Salı sas (14,30) da başlıyacaktır. 2 — Şehir bandosu tarafından 14 1âl marşı çalınacaktır. 3 — a) Istanbul Halkevi üyelerin den Ismail Habib bir nir Müeyyet Bekman bir gi <) Yüksek tahsil talebesinden Mill Türk Talebe Birliği Başkanı Rüknedi din bir söylev. 6) Yüksek Tahsil talebesinden U bit bir söylev, talebesinden Is mail Hakkı bir söylev, h) Yüksek tahsil talebesinden Pa kize bir söylev, İ) Yüksektahsil talebesinden Os - man bir söylev söyliyeceklerdir. 4 — Şehir bandosu bir konser vere! cektir. 5 — Kutlulamağa hep bir ağızda! ve şehir bandosunun iştirakile sine necek İstiklâl marşı ile, nihayet veril; cektir. 5 — Bu toplantı bütün yurttaşlara açık olduğu gibi arzu edenler radyo ları ile de dinliyebileceklerdir. iğ kl evrak Ayasofya tabakalarında birşok tl rihi evrak saklıdır. Müzeler idaresi kıymetlilerini ayırmak için bunler! Sultanahmed medreselerine nak'ett meğe karar vermiştir. Medrsteler'# tamirine başlanmıştır. Istanbul ikinci icra memurluğundan mütcal'i (10696) Gıdai kuvvet HASAN FISTIK ÖZÜ YAĞI Zayıf ve cılız olanlara fazla gıda lâzımdır. İşte Hasan Fıstık Özü yağı, gıdai mevaddı ve bil hassa vitamini ve kalorisi çok bol olduğundan bilhassa çok 24" yıf olanlarla vereme istidadı © lanlara az zaman zarfında kat'i tesirini gösterirHasan Fıstık Ö“ zü yağının bir kilosu 100 kile zeytinyağına muadildir. Mideyi rahatsız etmediği gibi iştihay” tezyid eder ve bir kilo Fıstık Ö zü yağı için zayıflar, bilhassa çe cuklar lâakal 1-2 kilo kazanır lar. Hasan Fıstık Özü yağı kıt ve yaz içilir. Çocuklara ve gen€ lere, solgun genç kızlara ve hi” yattan zevki azalan ihtiyarlar çok büyük faydalar temin edef HASAN DEPÖSU : Ankar* rem Beyoğlu, Şişesi 75, of

Bu sayıdan diğer sayfalar: