21 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

21 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ilani dan: l İstanbulda Miserloğlu © hasmdeki 6 | No. lu yazıhanesinde mukim iken elyevm nerede olduğu belli olmıyan avukat Ali Nihada: Müvekkiliniz o Zeynebin (o mühendis Abdülkerim Feride ipotekli olan gayri menkuline 19-3-035 O gününde yapılan | tekediri kıyınetin raporlarını tetkik husu. sunda 103 üncü madde mucibince 23-3- 935 de tarafınıza yapılan tebligat üzeri- ne vaki itirazmızdan dolayı ebli vukuf ve memur ücretlerinin üç gün içinde ta - vafmızdan verildiği | takdirde yeniden #ekdini keymet yapılacağı aksi takdirde konan kıymeti kabul etmiş addolunaca- İmıza dair tarafınıza yollanan üç günlük muhtara bilâ tebliğ geldiğinden bu bu - susun gerek sizin ve gerekse müvekicili- nizo ilânen tebliğine karar verildiğinden Mn tarihinden itibaren üç gün içinde eh- Avukuf ücretlerinin verilerek yeniden kıy et takdir ettirtebileceğiniz aksi takdir. de konan kıyıneti kabul etmiş addoluna- cağına dair olan muhtara yerine kaim ol mak üzere keyfiyet 934-939 dosya mu - marasile tarafımıza ilânen tebiiğ olunur. (10686) sayılı köşkte mutasarrifen malsim iken el yenv merede olduğu belli olmıyan Zey- Deber Mühendis Abdülkerim Feride ipotek” H olup dairemizce paraya çevrilmekte bu lunan Kalamış ve Feneryolu caddesinde 33 sayılı köşlcümüze 19-3-1935 gününde yapılan vaz'iyet ve talediri kıymet mez - | kür gayri menkulünüzün heyeti umumi- yesinin tamamına ehliyukufu tarafından | (12572) Wira kıymet takdir edilmiş ol - mabela gıyaben yapılan bu takdiri kıymet cü madde mucibince Ali Nihada bildiril. | miş ve munaileyh tarafından bu kayme- | te itiraz edilmiş olmakla ehlivuluf üc - retlerinin üç yön içinde getirildiği tak. | dirde yeniden takdiri kıymet yapılabile- ceği hususu 31-3-935 tarihli kararımız Hetizasmdan olup bu yolda vekiliniz Ali | Nihada yollanan üç günlük muhtara mu maileyh vekilinizin de adresinde buluna- madığı cihetle bilâ tebliğ geldiğinden key Hyetin gerek vekilinize ve gerekse size linen tebliğine karar verildiğinden ilân tarihinden itibaren üç gün içinde daire- Geretleri teslim edildiği takdirde yeniden kıymet takdir edilebileceği akel takdirde konan eski kıymeti kabul addolu. Yİ e günlük muhtara yerine kaim olmak için 984 - 989 dosya numarasile © tarafımıza inen tebliğ olunun © (10687) a ammnkm Istanbul 3 üncü dera © memurluğum. dan: Paraya çevrilmesine karar verilen gardirop, karyola, kilim ve sair ev eşya m 294935 pazartesi günü saat ondan on bire kadar açık arttırma suretile Bey- oğlunda İstiklâl caddesinde Bay Saffet apartmanın 3 No. lu dairesinde satıla. cağından istiyenlerin memuruna o müra- enatları ilân olunur. (10683) Evvelce İstanbulda Taşçılarda Hacı Mustafa mahallesinde Paşa sokağında 4 numarada iken bilihara Yunanistana gidip meskür mahaldeki ikametgâhı bi - Hnemiyen Vasil Vasilyadise, Jetanbul İkinci İcra memurluğundanı Despina Hacı (o Anastasyadis ve kızı den tasdikli 1 Teşrini evvel 904 tarihli bir kıta ikira mukavelesine O müsteniden kiralamış olduğumuz İstanbulda Ts darda hacı Mustafa mahallesinde sşa #okağılidâ 6 No. Tu dükkâna ait kira be delinden 1-1-935 tarihinden itibaren ve aylık 36 lira yedi buçuk kuruş hesabile işlemiş aylıklardan alacağı olan mebali- ğin temini istilası için borçlar kanama - nun ve icra ve iflâs kanununun olbapla- ki mevaddma tevfikah kiralanan yerde tahtı hapse alman © emvelinizin paraya çevrilmesi alacaklıya izafeten ve vekâle- ten dairemize müracaatta bulunan vekili avukat Ziyaeddin tarafından istenilmiş omasına mebni bu hususta tarafınıza teb liği lazim gelen ödeme emri ikametyâhi hazıranızn meçhuliyeti — hascbile tebliğ kılnamıyarak tebligatın bir ay haklı i- tiraz tayini suretile ilânen icrasına karar verilmiş olmakla tarihi ilindan itibaren mezkür tsüddot zartmda 935 » 370 dos- nin durması hakkında ya numarasile icrai , kanünide bu- söz veya yazı ile bir itiraz. lanmadığınız takdirde muayyen müdde- €n bitmesini mütenktp cebri icra suretile devami muameleye tevessül kılınacağı malümunuz olmak ve bu baptaki ödeme emrinin tarafınıza tebliği makamma ka- kn bulunmak üzere keyfiyet ilmen teb- ik akamur, (10651) Istanbul Harici Asseri | Kıraat Anları İn anama Zafiyeti FOSFATLI İstanbul Gayri DNo, Semti ve Mahallesi omreniye, içine ve KEY Kullanınız. Her eezanede satılır, Sokağı KM mr e bâlâtnda büyük falde ve tesiri görülen ŞARK MALT HÜLASASI 245 Mübadiller Komisyonundan: Emlâk No. Cinsi ve Hissesi Hisseye yöre muhammen kıymeti 3537 Usküdar Altunizade Mütevelli Çeşmesi 3537/1 3837/2 3537/3 3537/4 3537/5 3537/6 3537/7 3637/8 3537/9 3537/0 , 4001 İstanbul Balıkpaza- rı Rüstempaşa sg. 4618 Beyoğlu Kurtuhuş 4639 Bakırköy Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on Canbaz hanı Eski Saka Yeni Fazıl Arif Orta 9 10 nı 2 3 4 as 16 17 18 19 42 918 Metre arsa 184 Açık artterma 184 ö ş 184 & 184 184 184 184 184 184 184 184 be kain ari o yk hissesi Kiçmen kâgir hanenin 21. O 208 Açık arttırma 55 114 metre arsa SİM 119 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25-938 tarihine tesadüf 43 eden Perşembe günü saat on dörttedir. Satış münbasıran gayrimübadil bono siledir, Deniz yolları 1 $ | E MESİ Tel, 42362 — Sirkeci Mübürdarınde p Ham Tel 22740 SKENDERİYE YOLU ANKARA vapuru 23 Nisan SALI günü saat İlde İsken- deriyeye kadar. (2054) TRABZON YOLU GÜLCEMAL vapuru 21 Ni- asn PAZAR günü sat 20 de Rizeye kadar (2025) 2884 Istanbul dördüncü lora memurluğum- Dil yeminli ehli vukuf tarafın- dan iki bin üç yüz on dokuz lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Kefco- dede mahallesinde Karaca Ahmed cad- desinde eski 97 yeni 367 - 369 No. lu İp ki bab hiane açık arttırmaya konulmuş o- tarihinde şartnamesi dü üisadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Tatanbil Brülnca icra dairesin- de açık arttırma ile satılacaktır. Arttır. maya iştirâk için yüzde yedi buçuk temi nat akçesi alınır. Müterakim vergi ve be lediye ve vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen (o kiymetn yüzde yetmiş beşini bulduğu ve birinci derece mükellefiyeti temin ettiği takdirde. müşterisine ihalo edilecek aksi halde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak ö- zere arttırma on beş gün daha o temdit edilerek 6-6-935 tarihine müsadif por şembe günü saat 14 ten 16 ya kadari- kinci arttırma yapılarak birinci (derece alacağı temin etmek şartile en çok art- tırana ihale edilecektir. 2004 No, lu icra kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadar- larm ve irtifak haklı | sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz o va masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu Ficille- rile sabit olmadıkça satış bedelinin pay- laşımasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kanuniye © ahkâmna tevfi- kan hareket etmek ve daha fazla malü- mat almak © istiyenlerin 34 - 288 dosya * İ No. su ile memuriyetimize müracaatları (10694) ilân olunur. 6644 kilo koyün eti açık ek siltmeye konmuştur. silt - mesi 5 Mayıs Pazar günü saat 15 dedir. Bir kilosunun mu - “bammen fiatı 40 kuruştur. Tik pey parası 200 liradır. Şarina- me ve evsafını istekliler her gün Ko. da okuyabilirler. Ek- silmeye geleceklerin belli gün | ve saatte teminatlarile beraber Çorluda Satınalma Komisyo - nuna gelmeleri. (2063) 15275 lira fiatla ihale edilen beş aded klayton sistemi otok» ları taksimi müteahhidi teah - hüdünü ifa edememesinden bu kere nam ve hesabına açık ek- siltme suretile satın almacak- 8 İhalesi 8-5-935 Çarşamba şünü saat 14 dedir. İsteklile - Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilânı 1 — Eksiltmeye konulan Iş “Çatalca - İstasyon yolunu esas k Şosa ve köprü tamiri” Keşif bedeli (12930) lira 68 kuruştur, 2 — Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardırı A — Eksiltme şartnamesi, B — Mukavele projesi C — Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D— Tesviyei turabiye, Şosa ve kâgir inşaata dair fenni şart name, E — Hususi şartname F — Keşif cetveli, G— Proje, Grafik . İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 33 kuruş mukabilinde Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 3 — Eksiltme 2-5-935 tarihinde Perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. 4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (970) lira muvak kat teminat vermesi, bundan başküâ #şağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Nafıa Baş Mühendisliğinden bu iş için alınacak ehliyet ve- sikası, 6 — Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa- atten bir saat evveline kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encü menine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu- kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni - hayet Uçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Posta da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1967) ; e. Iç Ticaret Umum Müdürlüğünden; Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murak abesi hakkındaki 25 - 6 . 634 tarhli ka - sun hükümlerine göre ve Deniz nakliya t sigorta işile çalışmak üzere teaçil edil. miş olan ecnebi sigorta çirketlerinden “Levant Marin asurans nakliyat sigorta şirketi” bu kere müracaatla Türkiyede ki muamelâtmi tatil ederek tasfiyeye ka- rar verdiğini bildirmiştir. Bu şirkette alacağı olanların Galata'da Billur hanında 3 ; 4 mamarağa bu şirketin vekili Bay Jak Hateme ve icabında vekâletimize mil - racaat etmeleri ilân olunur. 2393 EN ŞE m np mn mm : SS yasu e Akay Eleimesi Müdürlüğündan: Yalovada üç kardeşler gazinosunun bir mevsimlik kirası 481 lirada isteklisi üzerindedir. Fazlasile kiralamak isteyenlerin, tuhafiye dükkânı için verilen fiat az görüldüğünden, Plâj ga- zinosuna istekli çıkmadığından, müzayedeleri 24-4.9; Çar - şamba günü saat on dört buçuğa uzatılmıştır. İsteklilerin bu saatte Encümene gelmeleri. (2021) Türkiye Ziraat Bankası Idare k ecisi Fevkalâde Umumi Heyet Üyelerine: Bildirir ki: Umumi heyetin toplantı günü olarak ilân edil - miş olan 9 Mayıs, Perşembe günü, C. H. P. Büyük Kurultayı» nın toplantı gününe rastladığından Umumi Heyetimizin top - lantı günü 19 Mayıs Pazar, saat 15 e bırakılmıştır. (2041) rin evsaf ve şartnamesini al . | Bsyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke. mak üzere (bedelsiz olarak M. M. V. Satınalma Komisyonun dan verilecektir.) Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saat- te Maliyeye yatırılmış 1145 lira 63 kuruşluk vezne makbu- zu veyahut banka teminat mek tupları ve 2490 No.lu kanun- da yazılı vesikalarla Ankara - da M.M. V. Satmalma Komis- yonuna gelmeleri, (2061) fn Beyoğlunda Abanoz sokağın. da (25) No. ha evde oturmakta iken 10. 4-935 te ölen Yorgi kızı Paraşkuyvi (takma ismi Olga) nm terekesine mah. kemoce el konmuştur. İlân gününden başlamak üzere alacaklı ve vereceklilerin bir ay ve mirasçıların üç ay içinde Bey oğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesine müracaatları ve vaktinde — “alacaklarını kaydettirmiyenler hakkında medeni ka- nunun 561 ve 569 uncu maddeleri hük- mü tatbik edildceği ilân olunur. (10701) 2342 22 175 67 a de İm 7 İ yer > 8 |) MEVRALİ ? 8 ETT , KAŞE NEOKALMINA mm Rİ EVKAF Değeri Eğreti iyenme LiraK, LiraK. 150 11 25 Edirnekapıda Atikalipaşa mahallesinde Ha” çerli Kilise sokağında E-6 Y-12 sayılı ve 2981 metre murabbaında olan arsanın bütünü MwbDiRKiYELİLI ILANLARI 567) Küçük Ayasofyada Hisardibi caddesiadsii 9 Y-127 sayılı ve 64 metre murabbamda © lan arsanın bütünü (5122) Tophanede Firuzağa mahallesinde Saksi sında ve 780 metre 74 santim olan yanık Gö i tekkesi arsası. (606) Yedikulede Çırağıhasan mahallesinde Gö? sokağında 29-45, 31-47, 3348 35-51 sayılı ve 86,50 metre murabbaındâl lan dört parça arsanın bütünü. Kocamustafapaşa, Canbazali mahallesintt Cami S. 359 metre murabbamda Mustafa bey camii imam meşrutahane sının bütünü, (940) Aksarayda Valde camii karşısında 315 re murabb: »da olan Yakubağa camii sının bütünü 5347. Fatihte Sarıgüzelde 231 metre 84 santim” 1 yanık Dibek camii arsasiyle ei arı, re 84 santim olan yanık Dibek camii le mevcut taşları. (94 37 50 Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde citS: E-45 Y-18 sayılı ve 402 metre baında olan mesçit arsasmın bütünü, (! 150 11 25 Samatyada Çırağıhasan mahallesinde z kurçeşme 5 : 39 sayılı kayıd üzerinden çi metre murabbaında olan arsanm bütünü 02) ( 3.75 Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde li“ ”* <3 zirhanı içinde Küçük Handa alt katta 2,3 #â- yılı odanm bütünü. (1155) 11 25 Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Ve zirhanı içinde Küçük hanın 3 cü katında İ$ sayılı odanm bütünü (5309) Kadirgada Bostaniâli mahallesinde Kadirga Limanı caddesinde E-100 Y-114 sayılı dük“ kânm bütünü, , (SS85) Samatyada Hacıkadın mahallesinde Mercatir” * cı Kirkor sokağında E-15 sayılı ve 43,50 met re murabbamda olan arsanın bütünü(5695) 0 75 Mahmutpaşa Çuhacıhan alt katta 2 ci adada 10 sayılı odanın bütünü. (4621) Yedikulede Mirahor Ilyas Bey mahallesinde Hacımanol sokağında 114 sayılı 15,50 metre murabbaında olan arsanın bütünü. (4029) Şehremini Uzunyusuf Aydınkethüda mahal- lesinde yayla caddesinde eski 67 yeni83 sar yılı ve 126 metre murabbamda olan arsanın bütünü. (1963) © | Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Şir » © © ket sokağında Y-35 sayılı ve 51 metre mu - rabbamda olan arsanm bütünü (2909 Çarşıyıkebirde Cevahir bedestanı solda £ * adada 40 sayılı dolab. (5438) Beşiktaşta Yeni Mahallede Hallaç sokağında 12 sayılı ve 51,50 metre murabbamda olan arsanın bütünü. (3058) Yukarıda yazılı özelgeler satılmak üzere on beş gün iğ çik arttırmaya çıkarılmıştır. Üstermesi Mayısın 6 ci Pazar tesi günü saat 15de Komisyonda yapılacaktır, Almak isteyenler in belli saatten evvel yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle beraber mahlülât kalemine gelmeleri (230n» 64 4 80 330 24 75 19 630 46 25 360 21 500 150 150 11 25 7612 571 100 150 11 25 55 412 51 383 40 77 25 3 584 Diyarıbekir Valiliğinden; * Diyarbekir Dağ kapusu haricinde gösterilecek yerde inşa 0- lunacak 25829 lira 97 kuruş keşifli Nafra garaj ve bina inşaatı 11 Mayıs 935 tarihine müsadif Cumartesi günü saat İZ ye ka» l dar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. al Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli keşfin yüzde 7,5 mikda- rmda banka mektubu veya Dahili istikraz vereceklerdir. İstek lilerin ya bizzat mühendis veya mimar olması veyahut inşaat © müddetince bir mühendis veya mimarm fenni mes'uliyeti des ruhte taahhütnamesi ve bina işini idare etmiş olduğunu göste rir vesika göstermeleri lâzımdır. Şartname, plân ve keşfini görmek isteyenlerin her gün ma saati içinde Vilâyet Daimi Encümenine müracaat er. . Teklif mektupları ihale günü saat 11 e kadar behemehal cümene verilmiş olacaktır. e

Bu sayıdan diğer sayfalar: