15 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

15 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Sayfa MENSUĞAT SANTRAL be siner Tel. 21128 YEDİKULE “İSTANBUL Tel 21128 YÜN PAMUK FLOŞ iplikleri boyar | Boyar Büker Kasarlar büker söker İ Parlatır Gerserize eder) | 990 Grizet Yapar. Pamuk İpek Yün Bezleri BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETİR Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları SANTRAL TAMAMLAR. Himayeyi SANTRAL dan arayınız. GRE A ŞE ÇA EE AZN Doktor ALİ VAHİT YILDIZ ÇOCUK UNU Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme- deki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. Deposu: Hasan ecza deposudur. Balıkyağı içemiyenlere : HASAN KUVVET ve * İstanbul Belediyesi İlânları e KÖPRÜ İNŞASI Keşif bedeli 18072 lira 57 kuruş olan Büyükçekmece - Silivri yolu üzerinde yapılacak betonarma köprü 18-2-932 perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Müna- kasaya girmek için 1355 lira 50 kuruş teminat akçesi lâzımdır. Teminat akçesi nakten kabül edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veyahut hükümetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şartnamenin pullu bir nöshasini fen vesikasını teklif mektubu içerisine koymak icap eder. Talipler şartname almak ve keşif evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü ise saat on beşe kadar Damimi Encümene müracaat etmelidirler. * > Keşif bedeli 1507 lira olan İstanbul İtfaiyesi gurupları için yaptırılacak benzin depoları kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasaya girmek için 113 lira teminat lâzımdır. Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbuzu ve yahut Hükümetçe muteber tanımmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur, Bu şekilde temi- nat makbuz veya mektubu ile şartnamenin pullu nüshasını ve Fen vesikasını teklif mektubu içerisine koyarak ibale günü olan 18- 2-032 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene verilmelidir. & * ”” Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Cibali yenikapıda kulesi zemin mahallindeki Belediye malı dükkân kiraya verileceğinden talip olanların 3-3-932 perşembe günü badezzeval saat 14te daire em cümenine müracaatleri ilân olunur * > Belediyeye mensup mütekait, yetim ve dulların şubat 932 maaş- larını almak üzere 13 şubat 932 tarihinden itibaren mukayyet bu- İundukları Belediye şubeleri muhasebe kalemine müracaatları ilân olunur . Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük falde ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARE MALT Hulâsası Kullanımz.. Her eczanede satılır LAZ | ; ME EEE Çocuk hastalıkları or. SEMİRAMİS EKREM k. Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 245 lite hassssı İdrar Yolu Hastalıkları Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddesi Zührevi ve Dişlerin İnci Gibi Muhafa- zası Yalnız İ Dr. Celâl Tevfik || — SON POSTA STANBUL Ankara dödd.95 TELEFON: 95999 MECCAMİ İZTİZARE Istanbul Dördüncü İcra Memur- luğundan: Tamamına 19250 on do- kuz bin iki yüz elli lira kıymet takdir edilen 149 kadem tul ve 32 kadem arzımda ve 337 gayri safi ve 179 safi tonilâtolu 70 beygir kuvve- tinde tek kazanlı Tırapil makine ile mücehhez halen Galatada Kalafat yerinde kıçtan karaya bağlı İstanbul limanına mukayyet 149 senedi babri numaralı Zafer vapurunun tamamı açık arttırmıya o varedilmiş o olup 20-27-9327 tarihinde (şartnamesi divanhanaye talik olunarak 10-3-932 tarihins müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul Dördün- cü lera Dairesinde açık arttırın ile satılacaktır. Artırma ikineidir birlinei artırma sında 5000 liraya talip çıkmış olup bu kerre en çok artıranın üstünde bırakılacaktır, Artırmıya iştirak için yüzde yedi teminat alınır, vapurun bilümum deniz resimleri müşti aittir. Yeni icra ve iilâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları deniz ticaretinin — sicillerile | sabit olmıyan teminatlı o alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialar rim ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme- leri lâzımdır. Aksi halde hakları işbu sicillerle sabit olmıyanlar satış bedelinin pay- laşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kanu- niye abkâmma göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla omalümet almak istiyenlerin 931 - 137 dosya numarasile o memurlyetimize müra- caatları ilân olunur. pm Yeni Neşriyat Dr. Vermeylen Pedagoji'de TEST USULÜ nakleden İstanbul Yüksek Muallim mek- tebi müdür muavini Mehmet Naci Her muallim ve her muallim namzedinin şiddetle ihtiyaçları olan gayet kıymetli bir mesleki eserdir. Fiatı 50 kuraşlur. Neşreden : İstanbul'da Resimli Ay Matbaası “ŞURUBU e PARANIZIN Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. j öbrek, kum, ve barsak hastalıklarının tabit ilâcıdır. Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. İşsiz kalabilirsiniz, Hasta olabilirsiniz; Başınıza bir felâket gelebilir. O zaman: Ah benim de bir Kumbaram olsaydı!.. Demek fayda vermez! Türkiye İş Bankası Dr. A KUMEL Cit ve zührevi bastalıklar Omüte husmsi. Karaköy büyük maballebişi Grip Nakris Romatizmayı Sinirden gelen Baş ve diş Ağrılarını Bir tek Kaşe Fevrozin | Necdet | i İ yanında 34 SON POSTA ve Halk Tedavi eder Mideyi Kat'iyyen bormar evmi, ltanbul: Eski Zaptiye İdare; Çitalçeşme sokağı 25 Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul « 741 Telgraf: İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ Her yerde Fevrozin Necdet arayınız 1 Sene 6 Aş iy Gelen evrak geri verilmez İlânlardan mes'uliyet alınmaz, Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi lâzımdır. Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. Balık O yağı içemiyenlere 40 seneden- müce- rep. beri Son Posta Matbaası Sahipleri: Âli Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: o Selim Ragıp DYOLİN DİŞ 221 a MM m — a —— MACUNU Kullanmakla Kabildir. En Mükemmel Diş Macunudur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: