15 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

15 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lehistan Ve Manevi Tahdidi Teslihat Cenevre 14 — Tahdidi tesli- hat konferansında Lehliler * ma- nevi tahdidi teslihat , lehinde azı — teklifle Milletleri alenen harbe teşvik etmek, hukuku düveli ihlâl etmek için propaganda yapmak, devlet- ler arasındaki münasebetleri va- | : Sö-ı t | himleştimek için yanlış haberler, vesikalar neşretmek gibi hare- ketlerin — önüne geçmek — için teşebbüsatta bulunmuşlardır. Mat- buat sahasında manevi - tahdidi teslihat fikriai tahakkuk ettirmek için alınacak tedbirleri tetkik için gazeteci ve tabilerden mü- rekkep bir konlferansın bemen toplanması, mektep kitaplarında Cemiyeti Akvam fikri etrafında alâka uyandıracak yazılar ilâvesi telsiz telefon, sinema ve tiyatro gibi vasıtalardan — istifade edil- Mesi temenni edilmektedir. Leh Hükümeti, manevi tahdidi tesli- hat meselesini, umum! encümene göndermeyi teklif etmiştir. Tamirat .rA İtilâfı Paris, 14 — İngiliz Hariciye Nazırile Fransız Başvekilinin mü- lâkatı 20 dakika devam etmiştir. Bu kısa mülâkatta Fransız-İngiliz itilâfının — Avrupada umumi bir gikötun — mukaddemesini - teşkil edeceğini söylemişler ve müza- keratın te iği neticeden dolayi biribirlerini tebrik etmiş- lerdir. Sir Jen Simon Tabdidi Teslihat konferansın bidayette tereddütle — karşılandığını, — fa- kat konferansın sulh davasına müfit birtakım neticelere vara- cağımı ümit ettiğini söylemiştir. Almanya Son İtilâftan Memnun Berlin 14 — Belçika, Fransa, ltalya, Japonya, İngiltere ve Almanyanın Lozan konferansının haziranda — içtima edeceğini bir tebliğle — bildirmeleri, * buranın p mehafilinde büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Be- yannamenin, cihan bulıranını izale için kat'i bir hal sureti bulmak teklifini ihtiva ettiği, bu itibarla Bal komitesi raporuna müracaat tavsiyesinde — bulunduğu söylen- mektedir. İtilâfta, şimdiki mora- toryomun muhtemel temdidi hak- kında Almanyadan hiçbir taah- rde — bulunmuşlardır. | Tahdidi Teslihat Ve Manevi Terbiye. Almanlar Tamirat İşinden Memnun! Almanyada Riyaseticümhur & 'Mücadelesi Berlin 14 — Dahiliye Nazırı, Reisicümhur intihabı mücadelesini reşmen açmışlır. Mumaileyh bü- | tün Alman hükümetlerine kendi idareleri — dahilinde — intihabatın ihzanı için zaruri ve idari tedbir« leri almalarını emretmiştir. * Berlin 14 — Resml mehbafilin kanaati, Mareşal Hindenburgun milli birlik ile Cümhwiyeti müda- faa teşkilâtının riyaseti Cümhur namzedi ilân edileceği merkezin- dedir. Mareşal sağ cenaha men- sup birçok muhariplerden — mek- tup - alguşlar. |Alman |Komünistleri Berlin, 14 — Alman Komu- nizm — teşkilâtının malt vaziyeti son aylarda berbatlaşmıştır. 1931 senesi nihayetinde uçıkları (280) milyon markı bulmuştur. Komünist Foderasyom, işsiz- lere yardım namı altında hükü- meti mali mükellefiyeto sokarak vaziyeti düzeltmiye çalışmaktadır. !İspaııyada Asayişsizlik Madrit 14 — Dahiliye Nazırı, ameleyi greve teşvik için risale- ler dağıtıldığını, bu grevin cum- huriyete karşı bir taarruz teşkil ettiğini söylemiştir. — Risalelere imza koyanlar hakkında tahkikat | yapılacak, kargaşalık — teşebbüs- leri tenkil edilecektir. İşine geti- rilen amelenin, işine ait hukuku kaybedeceği ve ceza göreceği beyan edilmektedir. Sofyada Tevkifat Sofya 14 — Polis umumi ma- hallerde yaptığı baskın üzerine ellerinde hüviyet clüzdanı bulun- n 200 kişiyi tevkif etmiştir, —— - hüt istenilmediği gibi, ona karşı bir taahhüde de girişilmiş değil- dir. Bu —hususta — Almanyanın noktal nazarı değişmemiştir. Al- manya, daima tamirata ait tedi- yatın külliyen tatili mütalcasın dadır. Hindistanda Gandi gönüllülerini Hint polisi naml tevkif ediyor Meclisinde .J . . a Je Mühim Bir Hâdise Belgrat 14 — İtalya gözete- lerinin neşriyatı üzerine mecliste hararetli münakaşalar olmuştur. Bir meb'usun talebe nümayişleri sansür, sokol rejimi ve buğda inhisarı hakkında verdiği iglzîıığ takrirleri ruznameye konmadığı halde İlal)_'ı'.l“ gazetelerinde intişar etmiştir. İstizah sahibi, divanında bulünan M. Anjolino- vio yu Yugoslavyanın dahili ve | harici düşmanlarına silâh vermek, | bu suretle devletin emniyetini ihlâl etmekle itham etmiştir. M. Anjolinovio ithamlara cevap ver- | mek tenezzülünde bulunmuıyaca: ğını söylemiştir. Yedi Eskimo Kasabası Gaip Nevyok 13 — Alaskada kâin Nemeden gelen haberlere nazaren Nelson adası civarındaki yedi Eskimo — kasabası ortadan kaybolmuştur. Birçok te- lefat olduğu zannedilmektedir. EDEBİ TEFRİKAMIZ ; 33 AÇLIK Öyle ise anahtarı niçin kay- kmişim? Velhasıl içeri zaman — bulamıyayım diye Aker — mahallesindeki ev niçin başka tarafa taşınmasın ? Soğuktan ve açlıktan kaskatı kesilmiş, biyık altından — gülü- yordum. Ahırda hayvanların yeri eşe- lediklerini duyuyordum ve üs- ftünde penceremi — görüyordum. Kapıya gelince, açmak imkânsız, Avluya girmek imkânsız, yorgun ve ruhum acı, rıhtımda anahtar- ları aramak için geri dönmiye karar verdim, Müellifi: Knaf Hamsun Mütercimi:! P. S. Yağmur yağmaya başlamıştı ve suyun omuzlarımda ceketim- den geçtiğini hissediyordum.Depo- nun önünde bana — birdenbire parlak bir fikir geldi: Kapımı aç masını polisten talep edecektim. Hemen bir memura müracaat ettim ve mümkünse evime kadar bana refakat etmesini rica ettim, — Ah, dedi, elbette mümkün, Fakat çare ykk. Çünki anah- tarlar onda değil. Polisin anah- tarları müfettişlerin yazıhanesin. do imiş. | — — Öyle ise ne yapmalı? — Otele gidip yatarsınız. — Fakat ötele gidip yata- mam; param yok. Gece eğle- nerek — sabahladım... Kahvede; anlarsınız ya. Deponun — merdiveninde kısa bir müddet öylece kaldık. Düşünüyor, — taşınıyor, beni gözden geçiriyordu. Etrafımızda yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. — Pekalâ —ohalde merkeze gidiniz ve ikametgihınız olmadı: ğını söyleyiniz. İkametgâhım olmadığını mı? Ben bunu düşünmemiştim. Vay canına; hiç fena fikir değil, Bu mükemmel — buluşundan — dolayı memura teşekkür ettim, — ÜÖyle ise, — dedim, gidip riyaset | feyezanlarla | |Hint |Altınları Gidiyor Bombay 14 — Şitral vapuru (11,981,000) — rubye kıymetinde altını hâmil olduğu halde Lomw draya hareket etmiştir. Hintliler, bu altın naklini protesto etmişler- dir” Leh Bütçesi Varşova 14 — Diyet 932 bütçesini kabul etmiştir. Masraf 2.446.917.311, varidat1.272.357.100 Zilotidir. Açık hazinenin ihtiyat akçelerile kapatlılacaktır. TAKVİM —— ( PAZARTESİ J bs Gün 15 - Şubat - 932 Kasımti Arabi Ruml & - Şevval - 1350 (2-Şubat * sanl || Vakit JEzanl | V. & | Vakit ee |1. 196 &7 Akşam İ12 — Öğle | 6, «Sİ12. 26 | Yats İkindi | 9. Sofıs. 71 İlranak K n. ssİs ——— —Z yersiz yurtsuz olduğumu söyle- mek kâfi demek? — Tabii. Müfettiş bana sordu: — İsminiz ? — Tangen... Andreas Tangen. Niçin yalan söylediğimi bik miyorum. Fikirlerim — darmada- ğginık bir halde dalgalanıyor, bana pek te hi olmıyan bir takım garip İi du. — Alelâcele hiç benzemiyen bu ismi uyduru- verdim ve biç düşünmeden bu kelimeyi ortaya attım. Lüzumsuz yalan söylemiştim. — Mesleğiniz ? Meselenin can damarını bul- muştum. Hıml Evvelâ kendimi tenekeci olarak tanıtmak istedim. | Fakat cesaret edemedim. Kendi- benim Gönül İşleri Evlenmek Mes'ut Olmak Mı Demektir? Ecnebiler insanların aile ha- yatında mes'ut — olamıyacağını anlatmış — olmak için evli adam hakkında şöyle bir tabir kulla- nırlar. “ Evli mes'ut,, Filhakika — son zamanlarda ilmi tetkikler — yapılmış ve şu neticeye varılmış, — Evlenenlerin dörtte Üçü betbahttır, — dörtte biri de kısmen mesuttur. Evlilik hayatında tam mes'ut olanlar nadir görülür. Mes'ut olmak üÜmit ve hülya- sile girilen ve me'sut olmak İçin biçbir fedakârlıktan çekinilmiyen bu hayatta neden insan bu saa- deti bulamıyor? Bu sualin cevabım araştırmış- lar, birçok sebepler bulmuşlar, 1 — Diyorlar ki bir takım insanlar vardır. ki, evlenmemek için yaratılmışlardır. Nasıl bir otomobil işletmek için belediye- den müsaade istediğimiz zaman, bizim otomobili idare edip ede- miyeceğimizi araştırırlarsa, evle- mecek bir adamın da evlilik ha- yatını idare edip edemiyeceğini anlamak ve ondan sonra nikâh kıymak Tâzımdır. Nikâh daireleri, bu tetkiki yapabilecek kimseler- den teşkil edilmelidir. 2 — Gençler, mektep hayat- larında tesadüf — ettikleri aşka olmasına rağmen | inanarak genç yaşta evlenirler, | Banlar daha hayatın, aşkın manası- nı anlamadan kendilerini hapset» tiklerini anlayınca isyan ederler, Biribirlerini tatmin edemez olur- lar. Biribirlerine çabuk doyarlar, Genç yaşta evlenenler nrasında boşanma, diğer yaştakilere nis- betle daha fazladır. 3 — İzdivaçların ilk üç beş senesi tecrübe — devresidir. Bu sebeple en çetin devre bu dev- redir. Fakat bu devre içinde | geçimsizlik nadiren başlar. İki tarafın da biribirine karşı mü- samaha kabiliyeti henüz tüken- memiştir. Her sarsıntı bir müd- det — sonra mütekabil af ve müsamaha ile kapatılır. Gemi, ufak çatlaklarla, yoluna devam eder. Fakat ikinci beş senede iti- ı yatlar değişir. İki taraf ta bir- birine doyar. Ondan sonra ge- çimsizlik başlar. Bu dırıltı ta- lâkla veya betbahti ile meticele- nir, Birinci beş senede iki tarafı barıştırmak kolaydır, ikinci dev- rede güçtür, üçüncü devrede imkânsızdır. (Devamı 10 uncu sayfada ) ——— me tenekeciler arasında pek bulunmıyan bir isim vermiştim; bundan başka gözümde gözlük vardı. Cür'et göstermiye karar verdim; bir adınm ilerledim ve kat'i, ihtişamlı bir eda ile: — Gazeteciyim, dedim, Kâtip bir sıçradı, sonra yaz- dı. Parmaklığın Öönünde yersiz yurtsuz bir nazır gibi azametli durüuyordvm. Bu hareketim hiç bir şüphe uyandırmadı. Kâtip iyice anlamıştıki ben cevap vermekte tereddüt göster- medim. — Hanği gazetede M.Tangen? — Morgen Bladet gazetesin- de, dedim, bu akşam biraz geç yakte kadar sokaklarda sürtmüşüm.

Bu sayıdan diğer sayfalar: