February 15, 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

February 15, 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

# Sayfa SON POSTA » HARUNÜRREŞİT » Gece henüz bitmemişti. Hatta mahut divanhanede kalan dört kız da geri dönmemişti Lâkin hekimbaşı, bilhassa geceleri ba- zakatine (oOmüracaat edileceğini bildiği için, uyumıyan bir adam dı. Yirmi dakika sonra Seyyide Zübeyde Hz. nin huzurunda boy göstererek emir bekliyordu. Abbasiler tarihinde ismi hayli geniş bir yer tutan Hekimbaşı Cibril adı bir Musevi idi. Nabza göre şerbet vermekte tldden mahir olduğu için tam yirmi Üç sene Harunürreşidin hazinesini bir sülük gibi emmiş- ti, Zübeyde, eteğini üç beş defa öpen Hekimbaşıya oturmak mü- saadesi verdikten sonra bir nebze düşündü ve birdenbire sordu : >. — Bizden ne alıyorsun? Servetinin Obesabı sorularak müsadereye uğratılacağından kor- kan Musevi Cibril, İlkin sarardı. Müteakıben böyle bir muameleye harem dairelerinde mukaddeme yapılamıyacağını düşünerek he- leçanmı yendi ve hesap vermiye başladı : — Emirülmüminin Hz. nin devlet bazinesinden maaş namile kölenize verdikleri sadak yılda yüz yirmi bin dirhemdir, altmış bin dirhem de ayrıca yemeklik ihsan buyruluyor. Has hazineden de yılda elli bin dirhem maaş, elli bin dirhem elbise bedeli, büyük ve küçük yortularda alt- mış bin, bayramlarda altmış bin ve Halife Hz. lerinden iki kere kan almak, kendilerine iki de müshil içirmek için iki yüz bin dirhem alıyorum. — Ceman? — Altı yüz bin dirhem. Buna zati bümayununuzün ve emirlerle emireler hazeratının atiyyelerini de ilâve etmek lâzım. — Yekün ne eder? — Bir milyon! Zübeyde, kilime saçtığı inci- leri, elmasları, yakutları ve züm- rütleri gösterdi: — Bunları topla ve bir kıy- met biç! Hekim başı, eğildi, hiç bir hasta için göstermediği helecanlı bir ihtimam ile o dağınık incileri, yakutları, elmasları birer birer topladı, kıymettar halının ortasın- da renkli tepecikleri andırır çşe- kilde onları kömeledi ve gözle- rini söze süze, yutkuna yutkuna bir hesap yaplı: — Beş yüz bin dirhem! Zübeyde, karmakarışık dü- ş#ünceler ve ruhi üzüntüler içinde bulunmasına reğmen gülümse- mekten geri kalamadı. Çünki beşer, onar santimetre yüksekliğinde bir ihram şilsilesi teşkil eden bu mücevherat yığını en küçük bir tabmin ile bir mik yon dirhem kıymetinde idi ve Musevi Cibril, bu kıymetin nihz- yet yarısını söşliyordu. Emirülmü- mininin elemli karısı bu sakat hesabı tebessümle karşıladıktan sonra: — Ya Cibril - dedi - Meda- yin seferinden dönmüyoruz. Bağ- datta ve halife sarayında oturu- yoruz. İnsanlar gibi elmasların da kıymetini bilirz. Hekimbaşı, omöktedan bir adam olmakla beraber Seyyide Zübeydenin neyi telmih etmek Yazanı X özi Tarihin Esrarengiz Sayfaları istediğini anlıyamadı. Çünki ta- rihe vukufu yoktu ve bu vukuf- suzluk, geçmiş (günleri değil, içinde yaşanılan zamanı bilmek- liğin daha faydah O olacağına inanmaktan ileri geliyordu. Şark diyarında her nevi o esnaftan zengin yetişmiştir. Hatta şairlerden de zengin olabilenlere arasıra tesadüf olunmuştur. Fa- kat zengin bir müverrih yoktur. Bunun sebebi tarihçilerin hep geriye bakıp önlerini görmiye zaman bulamayışları olsa gerekl.. Halbuki Cibril, hem hekim ve hem hakim idi. Dirilerle | meşyul oluyordu, ölüleri düşünmekte fayda bulmı- yordu. Binaenaleyh Zübeydenin tarihe (o müstenit nöktedanlığını anlamadı, bön bön baktı. Kadın, biraz müstebzi ve biraz gamlı izah etti: — Medayin gezer bir bedevi, çek kiymetli yakut elde etmişti. O, a e kendisine (sunduğu (hazinenin değerinden bihaberdi. Muhteşem yakutu, sizin millettaşlarınızdan satmak iste- Kurnaz Musevi, etmeden fiatini “Bin der bedelle yüz sattı, Bilâ- belâha- kendisini muahaze edince cahil bedevi: “ Binden bir fazla adet bulunduğunu bik seydim onu söylerdim, cevabını verdi. Biz, ya Cibril, binden ve beş yüz binden daba yüksek rakamlar bulunduğunu biliyoruz. ( Arkan var ) birine gösterdi ve diğini söyledi. telâşın belli sordu. o Bedevi: bem! , dedi binler değen hare tinden dolayı ve taşı dostlarından b Gi iraslar kadını ) Mme . DUBARRY « di Bir kralı istediği gibi hare! ve kıymettar mücevherata olan et ettiren kadındır. Fakat onu altına fazla inbimak ve ihtirası hasebile en entrikalı muhitlere kadar sürüklemiştir. > (ROL NORMA TALMADGE tarafından irae edilmiştir.) GEN > 16 16 Şubat $ Salı günü RE ş N Beyoğlu O MUİ RUJ MON BEY ! salonunda saza ilâveten Bestekâr Muhlis Sabahattin Bey Operet Heyeti tarafından (operet 3 perde) 10 Cuma günü gündüz sant 3.30 da gece do muayyen saatt SATİR ZADELER Esat bi Toptaninin Varisini Kaçıracaklardı ( Baş tarafı 1 inci sayfada) Arnavutluk bükümeti (o variyet stmiştir. Son Türkiye ile Arnavutluk arasında dostluk münasebatının başlaması üzerine Esat Paşanın varisi olan kızı gerek kendi ve gerek annesi namına Kıral Zoyoya müracaat ederek vaktile verilmiş bir kararla vazı- yet edilen babalrına ait malın kendilerine iadesini istemişlerdir. Suat H. ismindeki bu kız, elyevm Hüsamettin B. namında bir Ar- navutla evlidir. Bu yüzden Salih B. de Arnavut tâbiiyetine gir miştir. Sunt Hanım bu teşebbüsleri yapmak için Tirana gittiği sırada zamanda, | RAŞİT RIZA Tiyatrosu nda i Şehzadebaşı | 1s şubat pazartesi akşamı 21 -da Yekta Efendi ECONOMOU OPERET HEYETİ Fransiz Tiyatrosunda Bu akşam sast 21.30ta | SATANER 1 E çimi Zeko isminde birinin Salih Beyi kaçırmak üzere İstanbula bare- ket ettiğini oOhaber almış ve derhal buradaki ailesine malümat vermiştir. Onun İstanbul zabıta- sına müracaatle himaye tedbiri almasını rica etmişlerdir. Bunun üzerine 'Zekodan başa diğer bir şahıs daha polisçe kefalete raptedilmiştir. | | > > . Şubat 4 amman rider ! | Japonyanın Avrupadal Esrarengiz Müttefiki Kimdir? (Baş tarafı 1 inel sayfada ) Çin hükümeti giriştiği ölüm mücadelesine daha ziyade kuvvet ve şiddet vermek için hararetli hazırlıklar yapmaktadır. Çinlile- rin mühimmatı bilhassa Ameri- kadan gelmektedir. Bir Japon tayyeresinin neş rettiği duman sayesinde Japonlar Kuang - Hu körfezini geçmişlerse de Çin mitralyozlarının ateşi altında fazla telefat vermişlerdir. Yeni kuvvetler alan Japonlar tekrar ilerlemiye başlamışlardır. Çinliler, (Japonların Oo münakale yollarını kestiklerini, ( 1200 ) kişi esir ve telef verdirdiklerini iddia etmektedirler. (12000) yeni Japon askeri beynelmilel | mıntakada, japon rıhtımları önünde karaya çıka- rılmışlardır. Şan-Kay-Çek Hankeuya gek miştir. Orada, milli muhafızların kumandarlığını derühde etmek tasavvurundadır- Milli muhafızlar, Şanghay-Nankin hattı boyunca yapmaları muhtemel ileri hareketine karşı duracaklardır. Hıristiyan Jeneral Tin-Çin-Pu- cu,Feug hattını muhafaza ede- cek olan Jeneral (O Min-Çunun kıtaatını idare edecektir. Japonlarm olan İngiliz Tayyarecileri Çine Gidiyor 14 — Sandey Kre- nikl gazetesi, birtakım tayyare müesseselerile anlaşan birtakım İngilizlerin halihazırda (70) kadar tayyare zabiti ile zabit vekili toplamıya (o başlamiş olduklarını ve bunları Japolara karşı müce- dele etmek üzere (3) hava filosu ile Çine göndermek tasavvurunda bulunduklarını yazıyor. Bunların hizmetleri Çin hir kümetince kabul edilirse tayyare tayyare © verecek- Londra, müesseseleri lerdir. Çin Sonuna Kadar Mücadele Edecek Marsilya 14 — Tabdidi tesli- hat konferansına gitmek Üzere buradan geçen ve Jeneral Mu- Son-Yuanın riyaseti altında bulu- nan (5) Çin murahhası, gazeteci- lere şu beyanatta bulunmuşlardır; Çin sulh istiyor. Biz harp ilin etmedik. Yine bize harp ilân etmemiş olan bir millet, menfur bir surette memleketimizi istilâ ediyor. Fakat bizim hakkı- mıza itimadımız vardır, cihanın vicdanına imanımız vardır. Cemiyeti Akvamın, bu mese- lede, Çinin hiçbir kabahati ok madığını kabul ve teslim edece- ğini ümit ediyoruz. Bu cemiyet bize hak vermemezlik edemez. Ümitlerimizi bina ettirmekte ol duğumuz kararı Japonya nazarı dikkate almıyacak olursa hürriyet ve istiklâlimiz için souuna kadar mücadele edeceğiz. Bütün Çin, Nankin bükâmeti ile beraberdir. Çinin Bir Beyannamesi Cenevre, 14 — Çin heyeti atideki tebliği neşretmiştir : Milli hükümet, bazı daireleri am e > — —— çizere Bugün: MAJ i K SİNEMASINDA | Kemali muvaffakıyetle gösterilmekte ve emsals! x bir dram, göz kamaştırıcı zengin bir opera —a. ALEV New - ve sehliar muyanniye temsil edilmektedir. 10.009 fiyiran sahnede, Rus heyeti muganniyesine ŞARKISI York metro politaine operasının İlâhi muyannilerinden e Meşhur tenor ALEXANDRE GRAY la cazip BERNİCE CLARE tarafından | müessir ve mükemmel melodileri ve feerik baleleri havidir. Bı filmin musikisi fevkalâde > 200 kişi iştirak etmekte ve balalaika 12) çeşit musiki aletinden mürekkeptir. Bu harika tamamen renklidir. Nünkinden Loyanga nakletmi; Bu tedbirler, mütearrızın mul mel bir tecavüzüne karşı alın ihtiyati bir tedbirdir. Bun hâdisesi, hükümet makaniz” nın tabii faaliyetini ihlâl et miştir. Ecnebi kuvvetin mer ket dahilindeki faaliyet ve icr? milli birliği kuvvetlendirmiştir Çan - Vey, Lui - Sen - V. Şan - Kay - Çek ve Soong g muhtelif fırkalara mensup zev ihtiva eden Milli Birlik Hüküm mukavemetinde bütün mille müzaheretine istinat etmekted Japon donanmasının mükeri hücumlarına karşı Şanghayı kı ramanca müdafaa eden (19) un ordu hükümetin emirlerine hı fiyen riayet etmek suretile va fesini yapmaktadır. Sovyet - Japon Anlaşması! Londra 14 — Londrade Sovyet Sefarethanesi Müsteş: M. Tolokonski bir beyannan neşrederek Mançuri ve Mong listan bakkında Sovyet Rus ile Japonya arasında gizli k itilâf mevcut olduğuna dair ol haberi tekzip etmiştir. Bir Beyanat Ve Londrada Heyecan Cenevre 14 ural d Jenev gazetesi, Sir- Jon Simo nun cuma günü ahpapçasına b misaktaki (Obeyanatı (o dolayısil İngilterede şiddetli bir heyeca hâsıl olduğunu yazmaktadı. İngiltere Hariciye Nazırı Sir Jo Simonun, Cemiyeti Akvam sakının tatbiki gayrikabil old ğunu, Çin heyetinin (o Cemiyet Akvam meclisinde içtimaa dave edilmesini talep etmesinin haksı olduğunu söylediği rivayet edi mektedir. Tahkik Heyeti Yolda San Fransisko 14 — Cemiyel tü Akvam tahkik komisyonu a sayı Şarka gitmek üzere dü hareket etmişlerdir. Japon Balosu Geri Kaldı Paris 14 — Darülfünun Japo yurdunda verilmesi mutat bald Çinlilerin Okargaşalık (çıkarmı tehdidinden dolayı terkedilmişti Beklenen Bir Ültimatom Şanghay 14 — Başvekiln: mına, hükümet partisinden Matsuoka buraye gelmiştir. Başvekil namına hususi memuriyetle gönderildiği zannd diliyor. Belediye Reisinin rapo larına göre bir Japon tayyarei düşürülmüş, Çinin bir muharebe den sonra (1000) Japon ask Vosungun şimal kıyısına yerleşd bilmişlerdir. Japon kumandanı! iki tarafı uzlaştırmıya uğraşal devletlere bir ültimatom vererel nihat şartlarını bildirmesi bel niyor. Aleni Teşekkür Elim bir hastalıkla muzterip o rak Alman hastahanesinde bulund gum dört ay müddet zarfında basi hanede görmüş olduğum nezaket ihtimam ve bilhassa büyük baza tile beni bir mevti muhakkaktı kurtaran Doktor Ahmet Şükrü B: yefendiye sonsuz teşekkürlerimi bu uzun felâketli bastalığımda ge bizzat ve gerek bilvamta büyük bi alâka ile isifsar Tutfunda bulun bütün ehibba ve taallukatıma, w sürmesi muhtemel olan devrel nek betim, bizzat Wayı teşekküre mü olmadığından en derin şükranların bu suretle takdim eylerim, Kımltoprak Iklumur cad MÜZEYYEN

Bu sayıdan diğer sayfalar: