15 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

15 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Son Posta,, haftada iki defa yapar, Bu sinema Ması sayfalarda en yeni haberleri, hayatı ve sinema — #lemindeki bahsedilir. cereyanlarından aa sinema dünyanın artistlerin san at Jahml—'—larrlo; TürkiYeyî Ziyaret Etmek İstiyor Gazetemize De R;smini Hediye Etti Güzel Jan Harlovun “Son Posta,, ya hediye ettiği gyeni bir fotografı Holivut, (Hususi) — Şimdiye kadar soluk soluğa mütemadiyen, sinema kamaraları peşinde mem- leketinin bir ucundan öteki ucu- na koşan, fakat daha Avrupaya ayak basmamış olan, yıldızlardan biri de Mis Jan Harlovdur. Güzel Jan, orta boylu açık mavi gözlü, beyaza yakın sarı saçlı bir kızdır. Saçlarının rengi kanarya sarısından daha açıktır. Bu saçların tabil olup olmadığın- da şüphe eden Holivut mütehas- sısları, birçok fenni tccrüba-[e_ı- den sonra plâtin - sarısı güzeıh?ı akademileri mahsulü değil, tabi- atin müstesna bir hediyesi oldu- ğunu tasdik etmişlerdir. Harlovun — saçları, - Amerika artistleri arasında, dünyanın en güzel saçı olarak kabul edilmiş- tir.|Bu artist şaçlarına katiyen ilâç ve boya sürmez. Daima yıkayarak —temiz ve yumuşak tatar.GüzelJan kadının,her şeyden evvel bir kadın olması taraf- tarıdır. Kadınların erkek işlerine karışmalarını hiç sevmez. “ Bir | kadın herşey yapmakta hürdür, her mesleğe girebilir, fakat ev işini de yazıhane işi kadar dikkatle yapmak birinci v dir. , Bütün büyük artistler gibi bu yıldızın da dakikaları haftalarca evvelinden tutulmuştur. Hususi hayatına pek az vakit kalmıştır.Her sabah dudaklarını ve uzun kirpikle- rini ihtimamla Zenci hizmetçisi- ne boyatır. Tatlı yıldızın menejerli- ğini yapan üvey babası Mr. Bello | dur, Gazetelere fotoğraflarını, mülâkatları kızı namına o verir | ve seyahat programlarını da o yapar. Kendisi İstanbulda birkaç defa bulunmuştur. Türklerin misa- firperverliğinden daima sitayişle bahseder.MisHarlovun arzularından biri de ilk fırsatta Türkiyeye bir | seyahat yakabilmek, memleketi- mizi yakından tanımaktır. Gazete- | mize gönderdiğim fotoğrafının al- tındaki imzayı bizzat kendisi at- mıştır. Turan VeniBir. u Yıldız Burada resmini gbrdüğünlk güzel kız (Şirley Şambr) isminde yeni bir Fransız yıldızıdır. Küçük | yaştanberi sahnelerde ve stüdyo- larda yaşıyan şirin Şirlef nihayet son günlerde birinci sınıf yıldızlar arasına girmiye muvaffak olmuş- tur. Artık kendisine en ehemmi- yetli roller itimatla verilmektedir. İ Yıldızların Son Postaya Hediyeleri AÂmerika muhabirimiz Turan Aziz Bey son günlerde Nev- yorktan Holivuda gitmiş, bir çok yıldızlarla görüş- miye, onların ihtisaslarını toplamıya muvaffak olmuş- tur.Muhabirimiz ayni zaman- da güzel yıldızların bizzat imzalıyarak ( Muhabbet ve samimiyetle ) “Son Posta, sa hediye ettikleri foto - grajları da bize göndermiş- tir. Bunları bu nüshadan itibaren sıra ile neşretmiye başlıyoruz. Uç Şart Bir Filmin Güzel Olması İçin Ne Lâzımdır? Uzun münakaşalardan sonra bir filmin güzel olduğunu anla- | ı mak için mütehassıslar şartı ileri sü ktedir: |— O filmi seyredenler tara- findan — dökü!en göz — yaşlarının miktarı. 2 — Seyircilerin kahkahaları, 3 — Kendilerinde hâsıl olan dehşet ve soğukluk. Bu üç şarttan herhangi birine en ziyade mazhar olan filimler, mütehassıslara göre mutlaka güzel- dir. Meşhur — Frankenştayn — filmi için mütehassıs bir sinma muhar- riri bir şunları yazıyor: “Bu filim —olgun adamları bile hicaptan kızartacak — dere- cede acayip bir şeydir. Bir insa- nn başında ( 121360 ) tane saç kılı olduğuna, Avrupa va Ame- rikada bir f:]nıı vasati olarak üç milyon — kişi seyrettiğine göre bu — film —sinema — salonlarına gösterildiği zaman hiç şüphe et- meyiniz ki (364) milyar saç dim- dik olmustur. Şayanı dikkattir ki bu filim İngilterede bile göste- rilmiştir. » Şu halde bu filim, mütehas- sısların ileri sürdüğü Üüç şarttan Üçüncüsüne €en ziyade mazhar olmuş, yani muvaffakıyet kazan- mış bir eserdir. Yıldızlar Ne Yapıyor ? Loiz Moran ve Şarl Pikfort bir film Ççevirmiye — başla- mışlardır. 3f Barbara Stanvik ( Kadın mucizesi ) isminde yeni bir filme başlamıştır. f Bebe Danyel (Aile şerefi) isminde bir film çevirmektedir, Bu filmin sinema âleminde bir inkılâba — sebep — olacağı - iddia ediliyor. 6 Laretta Yung ve Ceyms Kagney (Taksi ) isminde bir eğlence filmine lardır. Maç Evans Yeni Filmler İçin Mukavele İmza Etti Şirin ve güzel — yıldız. Maç Evans uzun süren bir istirahat devresinden sonra yeni bir mu- kavele imzalamıya — muvaffak ol- muştur. Maç Evans bu mukavele mucibince dört tane yeni film çevirecektir. — Bunlardan birinin ismi ( Hint çocuğu ) dur. Diğeri de (Brodvayın Kenarı ) — ismini taşımaktadır. şu Üç yeni yeni başlamış- *Son Posta,, buluna livut mubabirimiz, gönderir ve Sinema Dü Holivutta hususi muhbiri Türk gazetesidir. He her hafta bize mektup n — yegüne sinema âleminin — içyüzünü anlatır. nyasının £ Uzun Boylu Artisti Karl Den Tam İki Metredir Holivat, ( Hususi ) — Ame- rikada en boylu ve cüsseli artist Karl Den'dir. —Ekseriyetle ve Gözlerin Esrarı K B | ( Mirna Loy ) eskiden olduğu gibi sesli sinemada da rağbet kazanmıştır. Sesli filmin icadın- dan sonra birçok filmler çeviren Mirna şimdi de yeni bir filme başlamıştır. Güzel Mirnanın bu yeni filmine ( Gözlerin esrarı ) ismi verilmiştir. Film iki ay ka- dar sonra ikmal edilmiş olacaktır. Meşhur ( Karl Den ) bu fotoğrafını #*'Son Posta,, için Bizzat imzulamıştır tercihen orta boylulardan intihap edilen sinema artistleri arasında iki metroluk boyu ile bir tezat teşkil eder. Yüksek boyuna rağanen Den ) in sinema şirketleri tara- mdan beğenilmesi, — kendisinin çevirdiği rollerde fevkalâde mu- vaffak olmasından ileri gelmiştir. Den, 1886 senseinden Kopenr hagda dünyaya gelmiştir. Pederi bir tiyatro sahibi olduğu için (Den) çocukluğundan — itibaren sahnede muhtelif roller yapmıştır. On beş yaşında inşaat mübhendis mektebine girmişse de mühendis- likle pek az iştiyal etmiş ve hâ- yatını daha ziyade sahnede geçir- miştir. Karl harbe iştirak etmiş ve dört sene ön safalarda buluna- rak asker arkadaşları arasında neşe ve şetaret yapmakla herkesi kendine meclüp bırakmıştır. Muharebe biter bitmez Ame- rikaya hücum eden kafilelere kapılarak Dende New Yorka gelmiş ve stüdyolarda gündelik ehemmiyetsiz işlerde bulunmuş- tur. Bugünlerde en çok zarureli ve sefalet içinde kalarak iyi bir artist olmak Ümitlerini kaybetmiş, fakat bu vaziyette iken Vitoğraf kendisine “Almanyada dört ye- nem,, isimli filimde iyi bir rel vermiş ve o zaman pek ziyade rağbet kazanan bu filim yüzüm- den Den bir mevki sahibi olarak Metro Goldvin Mayerle altı sene- lik bir kontrat imzalamıştır. Den, spora ve otomobil rışlarma gayet meraklıdır. tün şampiyonların — isimlerini ve galip geldikleri tarihleri ezbere bilir. Kendisi de İsveçte iki oto- mobü yarışına iştirak etmiş ve birincilik kupalarını kazanmıştır. (Karl Den) Türkiye hakkında bilgi, muhabbet ve samimiyet sahibidir. Bizzat imzaladı toğrafı ( Son Posta ) | takdim ediyorum.

Bu sayıdan diğer sayfalar: