15 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

15 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Dünya K Ş Umumi Buhrandan Nasil Kurtulabilir? Yazan : Musolin! Roma (Husust) — Yeni sene- ye henüz girmiş olmakla beraber, geçen senenin beynelmilel bir muvazenesini yapmak çok güçtür. Beynelmilel meselelere ve an- laşmalara dair o kadar müteaddit konferanslar arifesindeyiz ki, bun- | lar hakkında geçen seneye baka- rak hüküm vermek Jlâzım gelse, me'yus ve bedbin olmaklığımız | muhtemeldir. 1932 senesi, bütün dünya için fevkalâde mühim hâdiselere ge- bedir, Cihan harbindenberi ge- Çen seneler içinde birçok mühim | hâdiseler oldu, fakat önümüzdeki hüdiselere nispetle onlar basit ve iptidat kalır. Şimdiye kadar hiç- bir millet bugünkü kadar mühim hâdiselerle karşılaşmamıştır. Her tarafta umumi bir buhran vardır. Evvelce bir millet açlık- | tan ölürdüde diğerleri haberdar bile olmazlardı. Bugün birinin felâketi derhal umumun felâketi | halinae inkılâp ediyor. İktısadi Sistem İşlemiyor Bugün — Fazla — mahsulümüzü kıtlık seneleri için, veya muhtaç milletlere sevk zamanını bekliye- rek — saklıyabiliyoruz. Fakat bu —usul ©o kadar — vüs'at kespetti, —o kadar - şaşırtıcı bir şekil aldı ki, artık bugünkü vaziyeti anlıyamıyacak — hale geldik. Birçok — iktısatçılara — iktısadi makinemizin işlememesi sebeple- rini bulmalarını rica ettik. Fakat | makinenin neresinde bozukluk bulunduğunu keşfetmek — kolay olimüyor. Hatta buügünkü iktısat makinesinden fazla bir şey bek- lemenin doğru olmıyacağı anla- fek tamirat yapabiliyoruz. Fakat, zaman zaman, bizi yarı yolda bırakan bu makinenin nihayet ihtiyacımıza yetişip ye- tişraiyeceğini — sormak geldi, bugünkı sürat, hayat ve ihtiyaçlarımıza daha iyi cevap veren yeni bir makine bulamaz mı? Böyle bir makine bir günde Yapılamaz. Fakat hiç olmazsa 1932 genesi bu makinenin yapıl- Masına doğru bir adım atabile- cek midir? İşsizler Meselesi Bugünün en mühim ve müs- tacel meselesi, işsizler meselesi- dir. Bu mesele hükümdarlara ve devlet adamlarına — yeni — ve Mmühim vazifeler tahmil etmekte- dir. Çünki işsizlik evvelk halkım Mmühim bir kısmını muztarip edi- Yor. Sonra da işsizlerin sefaleti halk arasında umum! bir buzur- suzluk ve bedbinlik doğuruyor. Hayatında - birçok mahrumi- yetler ve ıstıraplar çekmiş — bir Adam sifatile, işsiz. kalmış bir amelenin ıstırabını. yakından — bi- lirim, Bu ders öyle acıdır ki, unutmak mümkün değildir . Dünyada iş bulamıyan ve rızık arıyan 20 milyon işsiz vardır, bunlardan ekmek - bekliyen 30 Milyon insanı da bu yeküna ilâve €derseniz, t.*îh“keli görmemek mümkün de- Zildir, b İşin en mühim noklası şudur ki U mesele yalnız bir milletin me- selesi değildir. Umumiyetle kapi- falist medeniyetin kendisinde bir | Yanlışlık var ki, bu medeniyetin kurtarılması için, bu hatanın kö- | künden tashihi lâzımdır. (Devamı 11 inci sayfada ) zamanı | neticeyi korkunç ve | SÖON POSTA Son Postanın Resimli Makalesi 1 — Size lâübalilik hareketinizi falik kimselere karşı tehlikelidir. Mafevkiniz hiçbir — zaman 2 — Lâöbalilik madununuzu şı- martır, başınıza çıkarır. Onlar bu hareketi, zâf —ve ihtiyaç alâmeti telâkki ederler, * 3 — İltifat ve tenkit kadar, lâü- baliliğin de kullanmasını iyi bilmek lâzımdır. Ne İlâğbali olmıyacağım diye istibdada, ihdası yoluna sapmamalıdır. —Ü0T S — TELGRAF HABERLERİ Japon Kuvvetleri Cin Arazisine Akın Ediyor Meşhur Vbşun; İstihkâmlarına Müthiş Bir Tâapîuz Yapıldı Şanghay, 15 (A.A.) İndo Pasifik ajansının bir Çin membaından öğrendi- gine göre T000 Japon as- keri şiddetli bir müsade- meden sonra Woşung is- tihkâmlarının şimalindeki | kanal kenarında yerleşmi- ye muvaffak olmuşlardır. Şanghay, 15 (A.A) — Japon- lar konsoloslara vermiş oldukları | söze rağmen hücum tankları, ağır ' Şanğhağââ Yerleşen İngılız Tapğı;la;rı w Bombardıman Emri Bekliyorlar ! Londra, Şanghaydan bildiriliyor; Çin Hariciye Naçırı Şanghay- daki ecnebi kuvvetleri kumandanı olan İngiliz Miralayı Fleminge müracaat ederek Japon kuvvet- leri beynelmilel mantakanın bir kısımını üssülhareke olarak kul- lanmakta devam ettikleri takdir- de Çin kuvvetlerinin bu mevzie karşı harekete geçmek mecbu- riyetinde kalacaklarını, bu Millet Meclisi Bugün 'llk'_İ;ümaını Aktedecek Ankara, 15 (Hususi) — Millet Meclisi bugün öğleden sonra bu | aktede- | devrenin ilk - içtimanı cektir. Ruznamede Sırrı Beyin İktısat ve Ziraat Vekâletlerinden hariçten getirilen araşit yağları hakkında bir sual takriri vardır. Vekiller Heyeti dün toplanarak bazı işler etrafında görüşmüştür. 14 (D. Hutast ) — geçmiştir. toplar ile mücehhez ve süvari ile takviye edilmiş külliyetli kuvvet ihraç ctpı'ışlvr ve bu kuvvetleri beynelmilel imtiyazlı mıntakanın Japonlara mahsus kısmıma nak- letmişlerdir. fezinin öbür tarafından japon kuvvetleri yoktur ve Çinliler mez- kür mahalle hâkimdir. Japonlar körferin dij tara- fiına yalnız keşif kuvvtleri gön- derdiklerini iddia etmekte iseler- de bu iddiaları kendilerinin de takdirde ecnebilerin can hususunda — görecekleri zarardan — mes'uliyet — tanımıya- cağını — bildirmiştir. -Kumandan Fleming bu teklifi şöyle karşı- lamıştır: * — Çin askerleri bu takdirde karşılarında — beynelmilel askeri bulacaklardır. , Bu cevap beynelmilel mınta- kada bir müsademenin — önüne Fakat biraz sonra Gen;-îrakı;: ve mal İzmirde Bir Defa Daha Üçüncü Lî;te#Perşembe Mağlüp Oldu İzmir, 15 (Hususi)— İstanbul- dan gelen genç futbolcüler din dördüncü ve son Maçlarını şeh- rimizdeki — ecnebi futboleülerin teşkil ettikleri bir- muhtelit ta- kımla yaptılar. Maç çok hararetli geçti, fakat İstanbul takımı 4 - 1 yenili İSTER İNAN, İ Üç sene evvel yine bu meysimde müthiş kar yağ- hal almıştı da, Belediye bir getirmiye karar vermişti. Arandı taran- bir kar makinesi getirtildi. ulda kar senede bir iki defa yağdığı bir günden fazla durmadığı için, © makineyi kullanmağa ihtiyaç hâsıl mış, sakaklar geçilmez kar ma! dı, 18 bin Fakat, İsta ve yağan kar gün bugün bu olmarışlı. Evvelki gün sokaklar karla İSTER İNAN, İSTER kapanınca, beklemek götürdüler, Üzere bu muba- inat ediyor, yürümüyordu. Nihayet sorup soru lar, ve öğrendiler ki, bu makise ancık kar 20 santim kahınlığında bir tabaka teşkil etciği zaman İşliyebil! Bunun üÜzerine karın dahı bol yağaca, makineyi İNANMA! —HH—————— tasdik ettikleri veçhile dün ak- şamki müsademede 37 yaralı ve | belleinider ölü zayiat verdiklerini kabul et- | melerile iptal edilmektedir. Cenevre, 15 (A.A) — Şang- | haydaki konsoloslar tahkik komis- Şimdiki halde Woşung kör- | yonundan — gelen ikinci rapor bilhassa 3 Şubattan beri hali harbın açıkça mevcut bulundu- ğunu mesuliyetin hangi tarafa tevcihi icap edeceğinin çok müş- | kül olnuğunu ve hakikt bir mü- tarekenin hiçbir vakit vücut bul- | madığını beyan etmektedir. Çin ve Japon kuvvetleri arasın- da bir topçu düellosu başlamış- tır. Çin mermileri beynelmilel mıntakaya düştüğü için Miralay Fleming bu vaziyet devam etti- ği takdirde İngiliz topcularının Çin bataryalarını susturmak için emir alacağını bildirmiştir. Beynelmilel mıntakada bu dü- ello neticesinde bir Amerikalı ve bir de İngiliz kadını yaralan- mıştır, Kontenjan günü İlân Edilecek Ankara, 14 — Üçüncü itha- | lât listesi — Vekiller heyetinde tetkik edilmiştir. Listeler bu ayın on sekizinci gün aa Malagada Zelzeler Malaga, 14 — Biribirini takip eden kısa ve kuüvvetli zelzeleler olmuştur. Nufüsça zayiat yoktur. İNANMA! rek vmll(îııeya de vazifesini ifa sırası geldi. Mak garajdan çıkardılar, yürütmek İstediler. Fakat maklı ardu- bir ramanı tekrar — istirahatgâ'ına v dÜ Belkavüktek, | bir Havana tüttürüyor | Tâzimgeldiğini | sütunda, | nin de methaldar |sürülmüşse de salâhiyettar makam- | dar bu iddianın tamamen uydurma ilân edilecektir. | | hazır | l Sayfa 3 Sözün Kısası İzmir Rihtim | Sirkelinde ——— ——cCP 5 Emin Bey isminde birisi İzmir rihtim — şirketine komiser tayin edilmiş; Fakat şirketle uyuşan bu Emin Bey, türlü suüstimallere göz yumar, bolca bir bahşiş alır, | Avrupaya kaçar... Belki de şimdi | Londranın müuhteşem — otellerin- den birinde, arka Üstü uzanmış, ve Türk gazetelerinde bu rezalete dair verilen haberleri, keyfinden ıslık çalarak okuyor. Artık Şarlok Holmslerin işi yoksa, — dokuz milyon nüfuslu Londra şehrinin kalabalığına ve sisine karışan bu zati arasınlar, bulsunlar. Onu geçelim. Fakat bu hazine soyguncula- rına karşı bir mücadele açılması yalnız ben, bu kaç kere, kaç kere yazdım. Kaçakçılar, senelerden- beri, hazineden her yıl elli milyon lira sırıkladıktan ve atı alanlar Üsküdarı geçtikten sonra gayrete geliyoruz. Yine de geç kalmış değiliz. Ortalığı şöyle bir kuvvetlice ta- rayabilsek hazineye kim bilir kaç milyon yeni varidat temin ederiz. Fakat.. şey.. pardon... Belki de hiçbir tarafta suüstimal yoktur, ben yanılıyorum ve Emin Bey de bütün gaxetelerin yazdıği gibi çalıp kaçmamıştır, Avrupada bazı işlerini tesviye ettikten sonra, yünün birinde çıkagelecektir. — Rıhtım — işlerini anlamak için oralarda bir tetebbu seyahati yapmadığı ne malüm ? Bir : Cgşqsluk Bu _A;ada Bize De İftira Attılar Atina, 14 — Lagudaki ismin- de matruf bir bahriye zabiti Yunan bahriyesine ait gizli vesi- kaları satarken — yakalanmıştır. Hâdisede Türkiye sefarethanesi- olduğu ileri olduğunu kat'i olarak söylemiş- lerdir. 'Kadın (Kavgası Dün gece—r Mel;!ııl isminde bir. kadınla üç Macar kadını Beyoğlunda Papağan barında bir şarkı meselesinden kavga et- mişler Macar kızları Türklüğü tahkire yeltendikleri için yaka- lanmışlardır. Halk Evinin Küşat Resmine İştirak Ediniz Önümüzdeki cuma günü, memleketin her tarafında ok duğu gibi şehrimizde de (Halk Evi) nin küşat merasimi ya- pılacaktır. ( Halk Evi ) genç- lerin kendi evleridir.. Cuma güaü bütün gençler ( Halk Evi )niu küşat merasiminde bulunmalı ve derhal aza kaydedilmelidirler. Halk Evleri bizzat gençler tarafın- dena idare edilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: