24 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

24 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Sayfa GRIPE Hi Hasan Zeytin Yağı: Hanımefendi: İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabri- kalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupanın ipekli mamulâtın- dan müstağni kılmaktadır. 1Ş BANKASI, memleket iktısadiya- tının her sahasında olduğu gibi ipekçilik sahasında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. İPEKİ Ş Mamulâtını Yakında F Göreceksiniz. Galatasarayssı Müdürlüğünden: Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders ücretle- rinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlamlacak ve bu muamele Martın ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen şu müddet zarfında verilmesi lüzumu ilân olunur. Ağaç Çileği Bahçecilerinin Nazarı Dikkatine lspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı İdaresine ait likör fabrikasının 1032 senesi imalâtı için külliyetli miktarda ağaç çileğine ihtiyaç vardır, İ idiye köyünde Fabrikada teslim edilmek şartile beher S para ile 70 kuruşa alınacağı ilân olunur. — SON POSTA sakınınız. , PHILİIpS'in| En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinesi piyasaya Çıkarılmıştır. Alın! Tecrübe Edin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Türk lirasıdır. A S P [ R l N © Komprimeleri Kullanınız Taklitlerinden ee PARA Kıymetini biliniz, Hergün ne yiyeceğim diye düşümneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. Bitlis Belediye Riyase Riyasetinden: Bitliste şelâle halinde akan sulardan İstifade odilmek suretile bir un Şabat KIZIN israf etmeyiniz. fabrikası ve elektrik tesisatı yapılması takarrür etmiştir; pilân ve krokisi- nin tanzimi için bir mütehassısa ihtiyaç vardır. Bu işleri yapmak için taliplerin şeraiti neden ibaret ise belediyemize müracaatları lüzemu ilân olunur. 25 Liraya Rad); Makinesi Baltık markalı ve dört lümba kuvyetindedir. Müceddettir. Bütün Avrapa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülâtör ile işler. Akümülâtör, lârmba ve sair teferruatını alan zat toedarik edecektir, Istanbulda Yeni Postahanenin üst katında telsiz telefon şirketine müracaat. Türkiye'nin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. RELİABLE INCUBATOR & BROODERCO Yeni mevrudat En son Amerikan : Kuluçka makineleri Ana makineleri levanımatı Agopyan ve Kapamacıyan (Depot Englebert) Galata, Hezarea Cad., 13 Fevrozin Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı Necdet Sinirden gelen Ü Tedavi eder Baş ve diş Mideyi Ağrılarını — Ükat'iyyen bormaz Her yerde FevrozinNecdet arayınız. İstanbul 4 öncü İcra Memur- luğundan: Şaziye Hanımın Hayim Marçilli Efendiden istikrar eyle- diği paraya mukabil vefaen Ferağ Beyoğlunda — Feriköy. — Birinci kısım — Hasköy — caddesi — eski 11 o numaralı bir. kıt'a tarlanın südüs bissesi otuz gün müddetle ihaleci evveliye ilânına konmuştur. Mezkür tarla halev boş ve Hürriyetiebediye tepesi civarın- dadır. Hududu; Cepbesi Darülâ- cezeye giden cadde iki tarafı Bulgır hastanesi bahçesi ve ba- zan; Çiftecevizler caddesile - bir tarafı İngiliz kulübü ile mahtut olup mesahesi tahminen 17 dö- nüm bir evlek 182 arşın terbin- de olup kıymeti muhammenesinin tamamı 6000 liradır. Talip olan- ların — kıiymeti mubamminesinin südüs hisseye isabet eden meba- liğin 810 nisbetinde pey akçesini müstashiben ve 6300 dosya nu- marasile 28-3-932 “tarihinde saat on dörtten on altıya kadar bizzat veya bilvekâle ve fazla malümat almak istiyenlere dosyasi ita edi- . leceği ilân. olunu.. | | ı î gipe KARTI Bir kadeh * ** MARTELL Konyağı voya buna müraccah VSOP MARTELL'i bir şişe ilâçtan daha müessirdir. ve hastalıkların önünü alır. Ankarada Anadolu oteli Elektrik, Banyo ve sair her türlü asari konforu havidir. Teş- rif edecek en müşkülpesent misa- firlerimizi bile memnun edecek derecel mükemmeliyettedir. Yatak fiatlerir 75, 100, 150 ve 200 kuruştur. MÜDÜRIYET İstanbul düncü İcra Memur- luğundan: Beherine yedi bin beşer yüz lira hesabile tamam- larına 15000 lira kıymet takdir edilen Mahmutpaşada Hacıköçek mahallesinde Çakmakçılar soka- gında kayden eski 21 - 23 yeni 66 -68 numaralarla murakkam miktarı gayri muharrer biri bir diğeri iki kemerli iki mağazanin tamamları 15 hisse itibarile 3 hissesi açık arttırma vazedilmiş olup 3 - 3 - 932 tarihinde şart- namesi divanhaneye talik edilerek 29 mart 932 tarihine imüsadif salı günü saat 14ten V6ya kadar İstanbul 4üncü fİcra Dairesinde açık arttırma ile — satılacaktır. Arttırmıya — İştirak için — yüzde vedi teminat alınır Ve mütera- kim vergiler ile belediye resim- leri vakıf icaresi müşteriye aittir. lcra ve iflâs kanununun (19uncu maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabir. olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu bakları ve bususile faiz ve masa: rife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gön içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi balde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu mad- dei kanuniye ahkâmına öre tevfiki hareket etmeleri İve daha fazla malümat almak iıtiyen]erin 931 - 303 dosya numarasile me- muriyetimize — müracaatleri — ilân | olunur. Sultahmet Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: Istanbul Rüsumat Müdüriyeti tarafından Galatada Birla- ci ithalât gümrüğü müayine memuru Aksarayda Yusufpaşada Kazgani Sudi mahallesinde Çeşme sokağında (12) numaralı Hanede mukim Ali Nusret Bey aleyhine ikame eyledi; (56; kur'u'ıın tarife f:ı’hıı mok:: olduğundan dolayı alacak davası İka- me eylemiş dayetiye ilânen tebliğ olduğu halde yine mahkemede ispatı vücut etmemiş olduğundan bir ay zarfında muameleli gıyap kararının tebliğine karar verilmiş olduğundan ber mucibi karar mahkeme günü olan 26 mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 buçukta bizzat ve yahut bir vekili musaddak göndermesi aksi takdirde müc- del tarafından dermeyan — olunan vak'aları kabul etmiş ıddnluıııcığııı natık gıyap kararı ııhllf kaim olmak üzere ilân olunur. 8 inci İera Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve füruhtuna karar verilmiş oldu- ğundan 2 perukâr aynası 2 ko- tuk 25-21932 tarihinde saat 11 den 13 e kadar Çarşıkapı' önün- de satılacağı ilân olunur. SON POSTA evmi, Siyasi, » ve Halk ııulu Istanbulı Eski ti Maro: Çözke eei Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusut İstanbul - 741 Telgraf - İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ HM00 KR — 1 Sene — 2700 Kr. 750 » 6AŞ 1400 ,, 400 ,, 3 » 800 ,, YS0 S T M 300 ,, Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi lâzımdır. Adres deıiştu'ılınııl (20) kuruştur. | | | ( ea Posta Matbsisı l Sahiplerir: Ali Ekrem, Selim Ragıp Nlâı("w: Selim Ragpıp

Bu sayıdan diğer sayfalar: