24 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

24 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ge- Kari Mektupları Cıgara İçindeki Sarı Toz! Modada oturan Neşet Bey isminde bir karilmiz bize bir mek- tubun içinde bir cıgara günder- di. Şekli cıgaraya benzeyen bu maddeyi muayene ettiğimiz Za- man, agara kâğdının içinde tü- tün yerine, kınaya bevzer sarı bir toz görünce hayret ettik. Kariimiz, “işte tütün faprikaları- mizin muvaffakıyet ve tekâmülü- ne canlı bir misal!,, diyor. İnhi- sar idaresinin nazarı dikkatini gelbederiz. Ecnebi Kelime İptilâsı Son defa yapılan lisan inkılâ- binın azameti karşısında ban kitaplarda — ecnebi kelimelerin Küzüumsuz yere kullanılması — te- essüf edilecek bir — hadisedir. Meselâ bir kitapta boğaz ve geçit kelimeleri yerine “Col,,, 100 yerine “cent,,, taksimat ke- limesi yerine “division, , büllür kelimesi yerine “kristal,, kelime- lerinin kullanılması hiç doğru değildir. Hele biraz fransızca öğrenmiş adamların her cümlenin i fransızca kelime kullan- maları hiç tahammül edilmiye- cek bir vaziyettir. Bu gidişle lisanımız Şarkın tesirinden kur- tulup Garbin tesiri altına gir- mektedir. Edirne .HULÜSİ Çankırı Postasi Çankırıdan İstanbula haftada Üç gün posta gider ve gelir ve bu gidiş geliş günleri arasında bir tezat vardır. Bu yüzden va- ziyeti ticariye — sarsılmaktadır. Posta tevziatı iki mmtakaya ay- mlmalı perşembe akşamı gelen posta resmileri, cumartesi günü tevzi ettirilmeli, Hcarethanelerin mektupları o gün verilmelidir. Çünki bunların cevabının cumar- tesi günü gönderilmesi zaruridir. Bu şekil yapılmazsa mektupların gevabınm $ gün sonra verilmesi icap etmektedir. V. K. Cevaplarımız Diş tabibi A. Sarım Beye: Buhsettiğiniz. mesele hakkın- da derhal Belediyeye müracaat ettik. Hâdisenin tahkiki için alâ- kadarlara emir verildi. Neticeyi ayrıca bildireceğiz efendim. ROMATİZMA AĞRILA- RINI KESTİRİNİZ Ağrıyan adeleleri gevşetmek ve İltisake uğramış mafsalları yumu- şatmak ve ağrıyı izale etmek İçin hemea SLOAN mahlülünü kulla- nınız. Derhal ensicenin içine nli- Fuz ederek iltihabı tahfif hassasi. yeti ve sertlikla ağrıyı izale eder. Romatizmadan muztasip binlerce kişi SLOAN mahlülünü kullana- rük iyileşmişlerdir. Romatirma, Bol ağrısı, Siyatik, Sıri ağnıları, Burkulma, Bore ve anir adale ağrılarına karşı SLOAN mahlülünü kullamınız Sloan's Limiment —Ağrilari Keser — MEÜDÜNŞEZTEK ! Amerikada grev yapan işçi- lerin bir arada dolaşmaları, so- kakta gelip ge- çenlere dert an- latmaları, bağı- rıp çağırmaları, nümayiş yapma- ları memnudur, polis derhal ya- kalarına yapışır, ve mahkeme der- hal kararını verir. Bununla be- raber Nevyorkta moda mağarala- rında ve peru- kâr — dükkânlar rında çalışan kız- lar geçen hafta grev yapmışlar, Nevyorkta Bir Vak'a Nevyork zabısası iki hafta- danberi maskeli üç bırsızı ara- makla meşguldür. Heriflerin si- maları gibi hüviyetleri de meç- huldür. Binaenaleyh zabıta bun. ları bulamamıştır. Fakat bulmak- tan ümidini kesmiş değildir. Ergeç yakalanacaklarına emindir. Bakınız ne den? Bu üç bırsız bir gece Misters Glaymby is- minde bir kadının apartımanına girmişler. Kadını yalnız bulmuş- lar, rovelverlerini çıkararakı —Ya canını ya malını demişler. Kadın yüzlerinde siyah birer maske ve ellerinde kocaman birer rovelver taşıyan bu haydutların karşısında korkmuş, çekmecesinin anahtarını uzatmış, çekmecede ( 700,000 ) Türk lirası kıymetinde mücevher varmış. Herifler bu mücevherleri alarak savuşmuşlar. Ölen kız 26 yaşında idi, Parisin büyük mağa- zalarından birinde memur- €u Cinayetin sebebi kızın annesine yapılan hakaretten dolayı babasımı muahaze etmesi ve nihayet baba- sının evini — terkederek yalnız başına yaşamak ' istemiş olmasıdır. —— yada Olu Amerikada miyeceği Kahire müddelumumisi, Mehmet yan birisini #siyasi | cürümden dolayı etmişti. Bu genç asılaca- gından korkuyordu, pishanede yemek yemedi, açlıklan öldü, Bir G_rev. sokak sokak dolaşmışlar ve polis tarafından en küçük bir muhale- fet bile görmemişlerdir. Bunun sebebi genç kızların büyük bir kafile halinde değil, fakat ikişer ve nihayet dörder kişi olarak dolaşmaları, dertlerini de dil ye- rine yazı ile anlatmalarıdır. Fil- hakika bu genç kızlar, boğazla- rına birer lâvha geçirmişler, yek- Bu Da Başka Türlü Bir Garabet Çeçenlerde Kıbris adasında bir isyan — hâdisesi olmuş, kanlı ve yangınlı - safhalardan sonra — Bastiril. mişti. İngiltere hükümeli bu hâdise- den sonra Kıbrısta biribiri arkasına zeeri tedbirler aldi ve birtakım yeni kanunlar, emirnameler, talimatname- ler isdar etti. Bu isyan hâdiseleri esnasında muhalifler Lefkoşa — kasabasında Sarayönü denilen mevkide bulunan bir dut ağacının dibinde birkaç defa içtima yapmışlardır. İsyan bastırıl- dıktan sonra tedbirlere girişen hükü- met, |bu ağaçın da yok edilmesine karar vermiş ve derhal kökünden kestirtmiştir. Fakat bu ağaç asırlar- danberi ©o meydana gölge yapan tarihi bir hediyedir. Bu sebeple Lek koşa ahalisinin çok canı sıkılmıştır. Şunu da - söyliyelim ki —hükümet Kıbrıstakâ — klüpleri de mahkemeye vermiştir. Mahkeme, yeni neşredi. len klüpler kanunu mucibince bun- ların — vaziyetlerini tetkik — edecek, tabiidir ki birçoklarını kapatacaktır. Zabıtanın ümidi şu noktadadır: — Bu müceyvlerler günün bi- rinde satılacak ve elbette bir ip )lu p*ienler Polisin Mü.dahale Ede- İlân Edildi | diğerinden — yir- mişer metre u- zak olarak dör- der ve ikişer kişi halinde bü- tün Nevyork so- kaklarını dolaş- . mışlardır. Nevyorkta mo- da ve perukâr salonlarında çalı- şan genç kızların istedikleri şey yev- miyelerinin art- tırılması ve iş saatlerinin de ek- siltilmesidir. Genç kızların istedik- lerini yaptırdık- larını — ilâve et- miye bilmeyiz lüzum var mıdır ? Bir Hizmetçinin Davası Misters Emma ve Ayvukatı Londra Hukuk Mahkemesin- de bu hafta içinde garip bir dava rüyet edildi: Sara Turner adını taşıyan 33 yaşında bir hizmetçi kadın, Emma Smith adını taşı- yan hanımından dava ediyordu: — Bu kadın beni 20 yaşında iken hizmetine aldı ve o vakitten beri tam 13 sene cebren evinde alıkoydu ve hizmetime mukabil de on para bile vermedi, diyordu. Misters, Emma Smith dürüst, namuslu ve bilhassa dindar tanın- miş bir. kadındı, binaenaleyh herkes soruyordu: — Bu nasıl olabilir? Suale kimse cevap alamadı, çünkü Misters Sımith muhakeme esnasında çıkardı, hizmetçisine ucu meydana çıkacaktır. Resmimiz| 20 bin frank tazminat verdi, Misters Glaymby'yi gösteriyor, kovv)dan Mis ha adını taşı- Ğ Kampbel bir tevkif ha- Haftanın Gaıfîp Vak’alyaıfı Ingiliz zabıtası (Glâs- Elizabet adını — taşıyan bir genç kızı bir mağa- zanın bodrumunda boğul- muş olarak buldu. Katili- ni aramıya başladı, fakat henüz mühim bir ip ucu elde edilmiş değildir. hizmetçi de davadan vazgeçth a Fransanın Villemamble kasabasında Henri Boke adını taşıyan tam 67 ya- şında ibtiyar bir. adam bir nevi cinnet buhram esnasında kızını — öldür- müş, sonra zabıtaya kızın bir kazaya kurban gitt- gini söylemiştir. Ağır Cürümlerin Cezası Da Ağır Olur Günün en mühim meselesini — ihtikâr mücadelesi teşkil ediyon — Şeker üzerinde yapıldığı alâkadar resmi ve hususi makamlar tarar — fından tesbit edilen ihtikâr, baer gün kanuni bir tetkik mevzut olmuştur. Öyle sanıyornz ki bur gün, yarın mesele mahkemeye intikal edecektir. Bu ihtikâr me- | selesi cümburiyet tarihimizde ille hâdise olacaktır. Bu münasebetle uzak ve yakın günlerde ihtikâra | karşı bazı ecnebi memleketlerde ve başlıca Fransada tatbik ediles bazı tetbirler aklımıza geldi. ü Fransa inkılâbı kebirinde, inkılâp — ricali — nkalâba karşı — duranları tabur tabür. giyo-s | tin'in — altına — gönderirlerken halkın cebinden yok yere fazla para çeken muhtekirlerle de uğ- raşmışlardır. Hatırımızda kaldığı- na göre büyük ihtilâlin en kanlı ve şiddetli devirlerinde bir kısım muhtekirler de giyotinin ağır satırı altında can vermişlerdir. — Fransa tarihi Terrör devrinin ba safhasma ait tafsilât ile doludur. O zaman muhtekirler bilâmuhas keme idam edilirlerdi. Unutmamalı ki şiddet devrine de herşey şiddetli olur. İhtikârı müthiş gören inkılâp ricali, onun cezasına da ( Müthiş ) damgasını vurmuştur. Tabildir ki bugün yaşadığımız devirde — hükümle» rin ve cezaların bu tarzda kanlı bir şiddet taşıması mümkün ve makbul değildir. Bir hâdise daha: İngiliz hükümeti geçenlerde memlekete yeşil sebze itbalini menetti, İngiltereye sebze Fransanın şi mal tarafındaki vilâyetlerden ithal olunuyordu. — İngiliz hükümeti böyle bir karar verince Fransız bahçıvanlarının sebzeleri ellerinde kaldı. Fakat açık göz adamlar bolluk karşısında fiatların düş- memesini, bunun neticesi olaralı halkın — ucuzluğa — alışmamasımı temin için — İngiltereye — göne deremedikleri sebzelerin mühim bir kısmını yaktılar. Bu suretle eski Hfiatları muhafaza ettiler, Fakat Fransa hükümeti bunu haber alır almaz derhal o vilâyete lere şöyle bir emir gönderdi: “ Fiatların tabil şekilde ucuz- lamasına — mani — olmak — içiş mahsullerini imha edenler derhal mahkemeye verileceklerdir. Ba hareketin cezası kanunen hapis we para cezasıdır. ,, Açık göz çiftçiler bu emir karşısında şüt dökmüş kedi gibi kaldılar ve müşteriler de ucus sebze yemek İmkânını buldular. x Rusyada İktısadi Casusların Mahkümiyeti Moskova 23 — Mahkeme, Sovyet — ticaretini — baltalamalt töhmetile meyva ve sebze tröstü memurlarından üç kişiyi mahküm etmiştir. Almanya Tamirat Parası Vermiyecek Berlin. 23 — Maliye Nazırı, Almanyanın (1) temmuzda tamk rat namile bir para tediye el miyeceğini beyan etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: