24 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

24 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gere 2 Saya 8 SON POSTA | Halkın Sesi | Et Meselesi Ve Azami Fiat Şehir Meclisi evvelki gün ete azami fiat üzerinden narh konulmasına karar verdi. Bu husüsta halkın fikirlerini yanıyoruz! Kâmil B. (Sirkeci Sancaktar sekak 87) .— &t meselesi kangren olmuş bir yaradır. Bunu kökünden kesip atmak lâzımdır. Ne ise Şehir Meclisi bir azami fiat meselesini kabul etti. Bunun ne dereceye kadar iyi netice vereceğini şimdiden kes- tirmek . mümkün değildir. Hiç e eyer Belediye bu ya iyi ötü işin içine girmiştir. Meş olurken belki cezri bir te almak imkânını bulur. Bu kadara da çok şükür. * Nizamattin B. (Eyüp İskele caddesi 21 ) — Et meselesinde radikal tedbir almak yere Biz ne şiş yansın, ne siyaseti yamur: Hem eti ucuzlatalım, de mezbaha resmi azalma- sın diyoruz. Eğer mezbaha ha- alm ğini bir hz olu» diyemi idatı ea lehine olarak terke- debilir. Mecidiye ü şehir bududu içine aldık. ya da et Yani ora- da balk et yiyecek. Fakat Pendiği ne yapacağız. Şimdi balk akın akın giderek oradan etini temin ediyor. Orasın da belediye hududu içine alsak bu Tuzlaya ak. Rica rim şehirli bir kaba- hat mıdır? Ben İstanbulda otu- ruyorum diye niçin pahalı et yiyeyim ? â Salih Bey (Kadırşa Güngörmez sokak 6) — Ben et için kabul edilen azami fiat tetbirini de pek makul bulmiyorum. Esasen şehirde te- bellür etmiş bir narh vardır. Dü- ne kadar Mecidiyede bu gün de Pendikte et İstanbuldan daha ucuzdur. İşte hajledilecek mesele budur. Saim Bey £ Gata üambane sokak 113 ) — Ne ise belediye uzun bir fiat —— narh an en yı kabul etti. Hiç birşey yapma- maktansa böyle birşey yapmış olmak ta bir iştir. ecrübeler ve tetkikler belki halk için nafi neticeler doğurur. Kıral Boris Hz. Geliyor Mu! Bir müddet evvel Bulgar Kıralı Boris Hz. nin memleketi- mizi ziyaret edeceği ileri sürül- müştü. Yeni çıkan bir habere lg Kıral Hz. bir haftaya ka- şehrimize gelecek ve Anka- vaya gidecektir. -: Doktor — Hasan Bey, şu güneşi görüyor musun? İşte bu güneş, hayattır. İ İMTİHAN Millet Mektepleri Ay Sonunda Kapanıyor Şehrimizdeki millet mektep- lerinin tahsil devresi şubat 80 nunda bitecektir. İmtihanlara bir martta başlanarak 9 martta ni- hayet verilecektir. İmtihanlar A dershanesinde türkçeden oku- yup yazma, hesaptan basit şe- kilde sayma, cem ve tarh; B dershanesinde türkçeden kıraat, imlâ, tahrir; hesaptan amali er- bea ve ölçüler ile sağlık ve yurt bilgisinden yapılacaktır. İmtihanlarda dershanelere kayıtlı olmıyanlar da girebilecektir. Hizmetçi Kayboldu Kadiköyünde oturan Suat Hanımın hizmetçisi 15 Ki da Cemile bir kaftedenizri kay. bolmuş zabıtanm taharriyatına Prf. Malş Pertevniyal Lisesini Çok Mükemmel Buldu Darülfünunun ıslahına memur edilen İsviçreli Profesör M. Malş şebrimizdeki (o tetkikatına devam etmektedir. Profesör ayın 27 sin- de memleketine avdet edecek ve bir ay kaldıktan sonra tekrar şehrimize avdet edecek ve rapor rana o bazırlıyacaktır. Profesör refakatinde Vekâlet mütercimi Nahit Sırrı B. olduğu halde ev- velki gün İstanbul Lisesini, dün de Aksaraydaki Pertevniyal Lise- sini ziyaret etmiştir. Profesör Pertevniyal lisesinde Bsan ve tabiiye derslerinde bu- lunmuş, gördüğü mükemmeliyet- ten çok memnun olmuştur. Bil bassa mevcut liseler içinde tarzı mimarisi ve asri vesaiti ile tema- yüz eden bu lisemiz, profesörde iyi bir intiba bırakmıştır. Profe- sör İiseyi oAvrupadaki emsali kadar mükemmel bulmuştur. Haliç Şirkelins Yardım Haliç Şirketi Ticaret Müdi- riyetine müracaat ederek (28 mart pazartesi günü heyeti umu- miye içtima yapılacağını bildir. miştir. Yaptığımız tahkikata göre şirket umumi hizmetlerden birini ifa ettiği için yaşaması bususunda kendisine kolaylıklar Ugösterile- cektir, a DAHİLİ HABERLER 2: Doktor — Güneş, nereye girerse orada bütün mikropları siler, süpürür, Meşhur Urfalı | Salih Pehlivan Amatörlükten Vazgeçerek Anadoluya Seyahate Karar Verdi Meşhur Urfalı Salih Pehlivan burada bulunduğu vazifenin ken- disini geçindirecek kadar kazanç temin etmediğini ileri sürerek amatörlükten vaz gaçmiye karar vermiştir. Salih Pehlivan alafranga gi reş bildiği gibi büyük bakır ten- cere ve lengerlerini de yırttığını, hatta develeri bile kolayca kak dırdığını o söylemektedir. o Salih Pehlivan pröfesyonel olarak se- yahate çıkacak Anadolu şehirle- rini dolaşacak ve bünerlerini gös- terecektir. Urfalı Salih Pehlivan diyor ki: “— Ne yapayım zaruret yü- zünden amatörlükden vazgeçerek İstanbuldan ayrılıyorum, Fakat er meydanından çekilmiş değilim. Bana meydan okuyan Dinarlı Mehmet pehlivan her zaman kar- şıma gelebilir. Salih Pehlivan birkaç gün sonra buradan ayrılacaktır. İhtisas Mahkemesinde Faaliyet Şehrimizde teşekkül eden İh- tisas Mahkemesi hâkim, müddei- umumi ve müstantikleri şehrimize gelerek vazifelerine başlamışlar- dır. Adliye Obinasında İbtisas mahkemeleri için 3 oda ve bir salon ayrılmıştır. İhtisas Mah- kemeleri için yeni mobilye alın- maktadır. İbtisas Mahkemesi kâtip ve başkâtiplikleri (o için (müracaat edenler arasında yarın Müddei- umumilik kütüpanesinde bir imti- han yapılacaktır. İmtihan sualleri Adliye Vekâletinden gelmiştir. Üç Aylıklar Martın İlk Haftasından İtibaren Verilecek Mütekait, yetim ve dul ma- aşlarına ait yoklama (müddeti yarın bitmektedir. Fakat birçok maaş sahipleri henüz yoklamala- rını yaptıramadıkları için müd- det martın 4 üncü gününe kadar uzatılmıştır. Bu itibarla üç aylık- lar martın altıncı ünden iti- baren verilmeye başlanacaktır. HALK EVİ Hafta İçinde İntihaplar Yapılacak Halk Evine karşı rağbet pek fazladır. Daha şimdiden şubelerin teşekkülü için lâzımgelen miktar dolmuştur. Bilbassa lisan şubesine pek fazla bir tahacüm vardır. Bu hafta içinde (9) şube ayrı ayrı günlerde (o gazetelerle | içtimaa davet edilerek beşer kişilik idare beyetlerini seçeceklerdir. Bu de- kuz idare heyetlerinin ayıracağı birer mümessil Halk Evinin idare heyetini oteşkil Oedecektir. Bu heyetin başma Halk Frkası tara- fından bir reis tayin edilecektir. Reislik için Ticaret ve İktisat Mektebi Müdürü Hüsnü Yüksek Muallim Mektebi Müdürü Hâmit Beyin namzetliklerinden kuvvetle bahsedilmektedir. - Emlâk Bankası Hazineden Bankaya Yeni Emlâk Devredildi Hükümetin emlâk vermek su- relile bissedar olduğu Emlâk Bankasına defterdarlık tarafından eniden irat getiren bir çok em- verilmiştir. Banka bunları satarak hükü- met besabına hisse kaydetmek- tedir. Defterdarlık şimdiye kadar bankaya verilen mülklerin bir lis- tesini hazırlamaktadır. Tevkifhane Teftiş Edildi Tabibi adil Hikmet Beyle Müddeiumumi Muavinlerinden Şefik B. dün ve evvelisi gün tevkifbanenin aylık teftişini yap- mışlar, m a âyetleri olup olmadığı sorulmuştur. Tev- kifhane hastanesi yağmurlar de- layısile aktığı için tamir edile- cektir. Bir Depo Lâğvedildi Tütün İnhisar İdaresi Fındık- hdaki tütün deposunu lâğvederek memurlarını Memurin Müdüriyeti emrine almıştır. Mum Fabrikasında Yangın Tahtakalede kalfa oğlu Hara- lambo Efendinin 10,000 liraya sigortalı büyük mum fabrika- sından yangın çıkmıştır. Birkaç çuval ve sandık mum yandıktan sonra yangın o söndürülmüştür. Tahkikat yapılmaktadır. 3: Doktor — Soluk benizli hastaların yüzlerine kan verir, canlarına can katar. solduruyor, Doktor Bey! Raisicümlur Hz, dün saray dairelerinde meşgul olmuşlar, Elbamra sinemasını teşrif buyura! (Kongre eğleniyor ) filmini seyi mişlerdir. 3 pa . Türkiye - İran Trabzon ile Tibriz arasın e - İran transit ve ( tici yolunun mükemmel surette yapıl 3ınâ karar verilmiş ve İnşaat | olunmuştur. Bu yol iki me ticaretinin İnkişağı noktasından mühimdir. Belediye Mahkemeleri Yakında şehrimizde Belediye rümlerini muhakeme için üç mahi me tesis edilecektir. Yeni Doktorlar Mektepten yeni çıkan doktorl hastanelerde o mütehassıs doktor! yanında staj göreceklerdir. Bir İstifa Muhtelit Mübadele Yı İkinci Murahhası M. Fokas ii etmiştir. Bir Polis Yaralandı Dün Ankarada Roşat ismi sarboş bir işçi polis Necip Ef ağır surette yaralamıştır. elilerie Evlenmeyiniz Akıl Hıfzıssıhha (O Cemi neslin sağlam kalması için lerle evlenilmemesi hakkında beyanname neşredecektir. İzmirde Bir Cinayet İzmirde Nuri İsminde bir ikl meçhul adam tarafından 16 rinden yaralanarak öldürülmüştür. Sabık İspanya Kı- ralının Gezintileri Dün sabah şehrimize gelen ispanya Kıralı (Dük dö Toledo) Tokatlıyana inmi; Ayas Sultanahinet, Süleymaniye Avia ve müzeleri gezmiştir. Sabık Kiral öğle yemeğini T. yemekler alaturka intihap edilmif ve yerli şarap içmiştir. Sabık kıral Dolma! sara giderek kart bırakmak suretile Vapurcular eski vergiler mesele sinl halletmek üzere Ankaraya bif heyet © göndermektedirler. | Diğef taraftan dan girişilen icracn tahsil sinin tehirine karar vermişti”; . . Bir Heyelân Paşabahçedeki Tepeköyde kar larım fazla birikmesinden korkun$ bir beyelân olmuş, birkaç ev, içinde oturulamıyacak bir hale gelmiştir. Evler hâdiseden evvel tahliye edik diği için nüfus zayiatı yoktur. ma Son Posta'nın Resimli Hikâyesi : Pazar Ola Hasan Bey Ve Güneş | 4: Hasan Bey — Fakat sen bir d€ kömürcülere sor: Güneş onların benizle | rini kurutuyofr kanlarını mahkeme gümrük tarafım

Bu sayıdan diğer sayfalar: