24 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

24 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çinlilerin Zaferi aponların Muvaffakıyetsizliği erlik Şöhretlerine Leke ... —.. As- Sürecek (Baş tarafı 1 inci sayfada ) detten istifade etmiş... Bilmem neden bu hal bana Çanakkaleyi hatırlattı. Az sonra Şenzüye var- dık. Umumi karargâh orada idi. Bu sözleri askeri bir sırrı ifşa mahiyetinde © saumayınız. Çünki Çin umumi karargâhinın yerini Japon tayyareleri de bili- yorlardı ve bizimle beraber I9un- cu ordu kumandanı ziyarete Çiz köyüdür. Başkumandan, bir ür, an, bi katlı bir evde oturuyor. O ni içinde taştan başka bir şey bu- lunmıyan bahçesinde, bir ördek yavrusunu okşuyordu. | Gaston: — İşte aradığımız adam! De- yince (arkasına döndü Bu, uzun boylu, kuru çıkık ya- naklı ve burunlu bir adamdı. Başı açıktı. Ayağında da terlik vardı. Sırtında da ayaklarına kadar vücudunu örten açık gri bir sivil palto. Selâmlaştık, (o hatır o sorduk. Az sonra sandallarım sürükliye- rek yanımıza bir başkası daha geldi. Bunun sırtında da eski bir spor elbisesi vardı. On dokuzun- cu isi Ceneral Şiyang-Vong-Ne, 'akat ufak, tefek olduğu için hiç kimse kendisine ehewmiyet vermiyordu. Bir ara, evden bir asker çıktı, koşa, koşa geldi. Jeneral Gaston da hâdiseyi bana tercüme etti; — ik Şanghayın Belediye reisi imdi. Japonların ültimato- munu aldığını haber veriyor. Jeneralden, zarfı açıp açmamak İâznımgeldiği: soruyor. oJeneral bir ni İ li bütün Ünü gülüştüler ve şu emri verdi: Japonca (o bilmediğim için, mekutpta yazılan öğrenip öğren- memek bence müsavi. Belediye reisi istediği gibi yapsın. Bu sefer biz sorduk: — Bu ültimatom (herkesçe malüm, Jeneral, Sizin yirmi kilo- metre geri çekilmenizi istiyorlar. Na cevap vereceksiniz? — Gl ve gülle cevabı — Yerinizden çekilmiyece- ginizi Fransaya bildirebilir miyim? Bildirebilirsiniz? — Müsademe neticesinde or- dunuz çekilmek mecburiyetinde kalırsa, nereye gidersiniz? — Dağlara ve oradan, tam bir asır Japonlarla harbederim. via sual sormıya Jeneral ghayda ne var, ne yok? — denizle yaşamıya ça- yorlar, z Jeneral, anlaşılmaz bir iki kelime mırıldandıktan sonra şun- ları söyledi: — Oradaki mermi doğrusu fazla rahat ediyorlar. Buraya gelir bizimle birlikte harbetme- i daha muvafık olurdu. Esasen Dn güne Yeme şe ve kendilerine söy- in bilmeni ki onlara harbin ne demek olduğunu tattırmak için elimden geleni geri bırakmıya- m. e Ecnebiler hakkındaki ta- savvurunuz nedir harbi kazanırsanı ec- mebileri koğacağımı işaa ediyor- lar. Doğru değildir. Haklarına riayet edeceğim. — İtimat ve emniyetinize te- şekkür ederim. — Bir şey değil Biz yirmi senedenberi çel Artık bir şeyden korkumuz kalmadı. Bu sırada bir tayyare gürül- tüsü duyuldu. Hep beraber baş- larımızı yukarı kaldırdık. Bir Ja- pon tayyaresi, küçük evin üze- rinde tur (yapıyordu. Jeneral Tse, uzun, uzun tayyareye baktı sonra umuzlarını silkti, in ordusunun) Erkânı Harbi- | | | ! | | Şanghay, 23 — Buradaki bü- tün Japon erkek, kadın ve ço- cuklarının Şanghayı terketmiye hazır bulunmaları ilân edilmiştir. Japon — hükümeti (o Şanghaydaki kuvvetlerini iki misline çıkarmıya karar vermiştir. Bu karar, Japonyanın meşhur ve ihtiyar devlet adamı olan Prens Sayoni'nin mütalaası alın Ümitsiz Ve Boğaz Boğaza Muharebeler Şanghay 23 — Üç gün de- vam eden bombardımandan $on- ra kesif bir sun'i duman tabaka- | sının arkasına gizlenen Japonla- rm Kiyang-Vanga karşı yaptık- ları şiddetli hücum ve taarruzları Çin makineli tüfenkleri püs kürtmüştür. Japonlar iki defa taarruzları- nı tekrar etmişlerse de her defasında ağır zayiata uğramış- lardır. Son taarruz süngü ile de- fedilmiştir. Mevcudiyetinin onda | birini zayeden Japonlara ric'at emri verilmiştir. Japonlar dıktan sonra verilmiştir. Japon başkumandanı General Üyeda Jakon askerlik an'anesine muhalif olduğu için takviye kıtaatı iste- memiş, vaziyetin vehametini Şang- haydaki Japon Amiral hüküme- tine bildirmiştir. Japonların muvaffakıyetsizliği askerlik şöbretlerine leke süre- ceğe benziyor. alamamışlardır. e Çinlilerin bu muharebelerde maktul ve mec- ruhu iki bin olarak gösteriliyor. Japonlar | zayiatlarım o gizle- mektedirler. İlk ric'at Japon sağ cenahınden başlamışlır. Çinliler bu sabaha karşı mu- vaffakiyetli bir çevirme hareketi yapanlar Çinliler Hong - Şen köyünü geri almış- lardır. Burada bikoa bitaraf bir müşahit Japonların (fasıla ile ümitsiz taarruzlarını tekrarla- dıkları, fakat Çinlilerin bir karış bile | terketmediklerini (o haber maktollerini geri | veriyor. Japon Tayyarelerinin Büyük Faaliyeti Şanghay 23 — Japon bom- bardıman tayyareleri Şanghay - Nankin demiryolu O üzerindeki Soşov ve imtiyazlı (o mıntakanın 10 mil garbindeki Hung - Zao etmişlerdir. Şapeyin şark kısmındaki Çin kuvvetleri de 22 şubat gecesi taarruza geçerek Japon kuvvet- lerinin bir kısmıni beynelmilel mıntaka hududuna kadar sür- Çin tayyare karargâhlarını tabrip | müşlerdir. Çinde Bütün Jeneraller Cephede... Şanghay 23 — Vatan müda- faası için Çin halkındaki şevk ve gayret o umumileşmekte, evvelce karşı karşıya harp eden birçok kumandanlar düşman karşısında ittihat etmektedirler. Meselâ eskiden kumandanlık- tan çekilen Yen Hay Şang bugün Şansi e Si iştir. a i de mk kuvvetlerini sevk ve idare ve Çin ordusunu takviye etmektedir. Çin, Tarihinin Bir Dönüm Noktasındadır Şanghay, 23 — Çin Maliye Nazırı, Röyter Ajansı muhabi- rinin bir sualine nikbin olduğunu söyliyerek demiştir ki; Altı Kahve Mahkemeye Veriliyor ( Baştarafı 1 inci sayfada) Tahkik Heyetine Verilenler Ne Diyorlar ? Tahkik Heyetine verilen şe- ker tüccarlarından Koli Efendi şunları söylemektedir : “— Piyasada şeker olmadığı için şeker fiatleri biraz artmıştır. Buna ihtikâr denemez. Şeker satışlarında oihtikâr olmadığını Tahkik Heyeti de anlıyacaktır. ,, Yine Tahkik Heyetine verilen tüccarlardan İstaniç, Maksimiyadis Efendiler de şa fikirdedirler : “— Alpullu şekeri 34,50 ver- diği zaman biz $9 kuruşa satıs yorduk. Son günlerde 40,50 ver- di; bizde (41) kuruşa sattık. Bu vaziyette biz ihtikâr mı yap- mışız, SİZ 0 EW Herşeyi Söylüyeceğiz Şekerleme ve çikolata fabri- kacıları Cemiyeti Reisi Kâzım Bey vaziyet hakkında şunları söyle- mektedir: — “ Mesele mahkemeye inti- kal ederse herşeyi söylüyeceğiz. Biz hakikati söylüyerek fabrika- larımızı kapanmaktan kurtardık.,, Kahveciler de Şikâyet Edildi Ticaret Müdüriyeti dün Müd- deiumumiliğe (müracaat ederek kahve tüccarları hakkında şu şi- kâyette bulunmuştur: o“ Dünya kahve fiatlarında mahsus bir düşme olduğu halde Türkiyede 14 kânunuesvelde kahve 105 ten 118 kuruşa, 22 şubat 1932de — Çin tarihinin bir dönüm noktasına vâsıl olduk. Çin Dahi- liye Nazırı Jeneral Feng istifa etmiştir. Çin başkumandanlığına tayini mevzubabs değildir. Tüccarı Da! 145 ten 155 kuruşa fırladığı sabit olmaktadır. Kahvenin tahdit Jis- tesinde az gösterilmiş olmasından istifade ederek sipekülâsyon ya, tıkları ve kahve fiatlerini yak. seltmek için müttehiden hareket ettikleri anlaşılan kahve tüccar- larindan Modiyanos, Bassan, Salem, Amar, Aseö, Andriyadis efendiler hakkında takibat yapılması mer- cudur., > Kahveciler Ne Diyor ? Tahkik heyetine verilen kah- ve tüccarlarından bazılarile ko- nuştuk. Bu firmalar kendilerinin kahve tüccarı değil acente ol- duklarmı ve kahve fiatlerini tmediklerini söylemektedirler, Kahve: 160 Kuru kahveci Mehmet Efendi mahdumları kahve piyasası hak- kmda şunları söylemektedirler: — “Piyasa toptan: 160; pe- rakende: 170- 180 dir. Kahvedeki bu yükselmeyi İstanbul piyasasın- daki tüccarlar değil, İzmir, Mer- sin, Trabzon, Samsun için Tahdit listesinde fazla kabve konduğu için oralardan İstanbula kahve getiren hiç tanımadığımız kimse- ler yapmaktadır.,, e Çay, Kömür, Pirinç İstanbul Ticaret Müdüriyeti çay, kömür, pirinç fiatlarında da nazarı celbedecek bir yükselme olduğu (o kanaatındadır. Bunlar hakkında da esaslı tetkikat yapılmaktadır. Miyao - | devam (Baş tarafı 1 inci sayfada) şulacak, atlanacak bir yeri olm yan ve elzem olan stadyum için de seyahatler arifesinde gösteri- İ len faaliyetin yüzde birini zab- met sayan bu zevatın spor telâk- kileri bu seferki kararla bir da- ha sabit oldu. Her gidilen temsili müsabaka- lardan ar — yi an ahatçileri er kiolarci dolarlık bir OoAmerika seyahatine karar vermiş vaziyete düştüler. Sporcu gençliği idare mevkiine geçmiş olan merkezi umuminin şimdiye kadar bilhassa manasız seyahatleri içm tenkit edilmiş olanlar mevkiinde görün- mesi bizi düşündürüyor. Karilerimiz hatırlarlar; Anka- rada merkezi umumi toplanırken (elinizi vicdanınıza koyarak ka- rar veriniz) serlâvhasile yazdı ğımız bir makalede Los Ancelosa gitmemek için açık bir halde görünen maddeleri birer birer yazmıştık. Her ne pahasına olur- sa olsun seyahate karar vermiş olan idarecileri hiçbir şeyi nazarı dikkate almadan yine seyahat kararını verdiler. Merkezi umumide şiddetli münakaşalara sebebiyet veren bu Los Ancelos olimpiyadına iştirak meselesinin (o kulağımıza kadar gelen münakaşaları çok gariptir. Amerikaya yalar seyahat masrafının pek pahalı olduğunu düşünenler, tahsisat bulunmadığı takdirde sporculardan pek azının götürülmek suretile buna da bir çare bulmuşlardır. karardan pek açık bir şekilde anlaşılıyor ki, spor idare- İ cileri için bu seyahat yalnız bir seyahattan ibarettir. Spor tarafı yüzüncü derecede bile ehemmiyetli değildir. Kendilerinin seyahatini kendi- leri muvafık görmek mevkiine geçen bu beylerin dünyanın her tarafında buhrandan eziyet çekil diği böyle bir zamanda elli bin liradan fazlaya mal olacak bir seyyahate karar verirken biraz temsil ettikleri sporcu genç- liği düşünmedikleri muhakkaktır. Yine ayni müzakerenin tafsi- lâundan bir bayrak takımının götürülmesi mevzu bahsolduğu ve bazı cezalı atletlerin affedile- cekleri de kulağımıza çalındı. En iyi bayrak takımımızın Amerika olimpiyadında derece bile almasının mümkün olmadığı- nı seyahate karar verenler de pekâlâ bilirler. Atina olimpiya- dında itaatsizlikleri görüldüğü & enini Eği 150,000 Liralık Mücevherat Madam Renee Roetiling geçen akşam cir'etkârane bir sirkatin kurbanı olmuştur. Temiz giyinmiş İli efendi mümailey- hanın inel kelyesini, bir firuzeyi havi piâ- tinden havi diğer bir kolyesini, pırlantalı bie broş ile dört bileziğini çalı Ba sirkatin nasıl ika edildiği tamamen anla- şılmamıştır. Fakat “© Aşik Hazretleri Himini vücuda getiren Joe May bu şöyanı alâka vak'anın bütün telerruatım İlarry İledke, Nora Gregor ve Otto Walburg tarafından temali edilen “Prensin geceleri , namındaki su son filminde bize bildirecektir. m al mmm Hoşa gidecek bir haber Talebi umumi üzerine ve havanın muhalefeti hasebile herkesin görmediği dünyanın en büyük filmi ve Lilian Harvey ve Henry Garat'nın temsili Kongre Eğleniyor şaheseri birkaç gün daha Elhamra Sinemasında edecektir. Spor Merkezi Umumisinin Yanlış Bir Kararı ———4 için boykotla iy tırlıyan istikbalin ayı ve a geli kis itaat ederler mi? Disiplinsizliği bizzat kendileri tesis edenler ilerde şampiyonla- rın disiplinsizliğinden şikâyet ede- bilirler mi?.. Şimdiye kadar yapılan şeyle- ri ve bu son kararı gürdükten sonra gençliği idare için fede- rasyonlar başına geçirilmiş olan- A toptan İstifası in gençliği için hayırlı olacaktır, diyebiliriz. Olimpiyatlarda Türk milletinin de temsili mevzubahs ve pek lüzumlu görülmüşse Am bulunan sefarethaneden iki kişinin bu işe memur edilmesile binlerce liramız Türk sporuna kalabilirdi. Düşüncesini de hatırlatmak bir borçtur. “© DARÜLBEDAYİ Bugün akşam saat 21,30 da Eninde Sonunda komedi 4 perde Kadıköy Süreyya sinemasında bu akşam saat 21,30 da RAŞİT RIZA TİYATRSU GAİP ARANIYOR Komedi 4 perde Şehzadebaşi Ferah sinemada Bu gece halk gecesi duhuliya 25 umum! koltuk 35 Komik Dümbüllü ismail ve Ahmet Beyler temsilleri Yedikule mağaraları büyük oyun 4 perde aynca Anastas Bale heyeti ECONOMOT OPERET HEYEN FRANSIZ TİYATROSUNDA Bu akşam saat 21.30 da son defa olarak LOHAGOS LİLY as İSİva-ona-ERBSue İL2SRSSEBLARERE 828 2aja332812891g238

Bu sayıdan diğer sayfalar: