24 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Terkos Hâlâ Yola Getirilemedi k 8.R. 'eçî::_"' Bün mer'iyet mevkiine yeni lhıli!:nuk iki aya yaklaşan tetmi bh" Kanunundan bah- "zif:- ' kanunun halka verdiği ve salâ'iyetleri anlatmış, he '“üf'uebelh başımdan geç- iş bir hâdiseyi kaydetmiştim. p Birkaç dertli kariimden aldığım Mektuplardan anlaşılıyor ki temas tdilen yara cidden derindir. Bu Münasebetle ve kısaca mevzuumu krarlamak istiyorum.. ' “Elmalı Su Şirketi, yeni harf- lerin tatbiki münasebetile evlerin Pılarına konulan mukavele nu- "'_ll'ılıı-ını havi levhaları değiştir- Miye teşebbüs etmiş, bu İlevha- rın parasını da abonelere yük- letmiye kalkışmıştı. Şirket, (30 ) kuruş olarak tesbit ettiği bu pa- Ta verilmezse su taksilini almı- Yör, taksit verilmeyince de suyu kesmek hakkını kazanıyordu. Ben, Belediye Şirketler Komiserliğinin tavsiyesile noktai nazarımda israr ettim, Şirket inat etti ve inadını yürüttü, suyumu kesti. Protesto çekmiye ve eğer su açılmazsa Mahkemeye — müracaat — etmiye Mecbur — kalacağımı — bildirdim. Protestonun tebliğinden bir saat Sonra su verildi ve o gün, bugün otuz kuruş istenmedi.,, | | Elmalı suyu gibi Terkos Şir- h“'lh elinden yaka silken bazı ilerim diyorlar ki: Tavsiyo —ettiğiniz mücadele klini biz nasıl tatbik edebi- kitie? Ne kanun bilen bir avuka- » ne de sözünü yürütebilen h"'llrd:ın. Esasen şimdiye kadar bu Şirketle yapılan mücadelenin ği metice de malüm. Meselâ birçoğumuzun evlerine ı?'% gündenberi Terkos Şirketi damla su vermiyor. Daha el günün muayyen - saatlerin verirdi. Şimdi onu da kesti. Azılarımız, evlerimizin bir kıs- Tni kiraya vererek geçinen in- Tanlardanız. Susuz eve kiracı da Selniyor. Kiracı — bulamayınca Vergi borçlarımızı — zamanında ödeyemiyoruz. Haczen tahsil edi- Yor, Memleket içinde, kendine h," hevi istiklâl veren bu şirke- tia Zararı nerelere kadar varı- Yör, Şimdi söyleyin bakalım: Biz bununla nasıl mücadele ebiliriz. Terkos — Şirketinden — yana i:'flıl dert yanan bu insanların hl"'i görüyorsunuz. Hazinenin Yaridatını baltalıyacak — kadar İümullü bir mahiyet alan bu : derdinin — balli — hakikaten F%uııdın fazla — gecikmiştir. i bu zevata derhal haber ı;"'hdiyinı ki, Terkosun imtiyaz ':ddelinin bitmesine ancak bir _“ kalmıştır. Bir senenin hita- inda, İstanbulun su meselesine, *Sasından değilse bile, herhalde, 'ümi heyetile ve ihtiyaca muka- : €© edecek surette bir şekil veri- y c“k'lf Mevzuun asıl ihtikâr işile *kin bir alâkası bulunmamakla '_'ber umumi sıhhate ve cemi- ’b:'ı_n hayatına taallük etmesi iti- n.f'l' gıda maddelerinde yapılan başür kadar mühimdir. Bu iti- “H:. kendilerine — verilebilecek #udur: <atiy (Devamı 11 inel sayfada ) YON'POSER TT I Son Postanın Resimli Makalesi » — Ihtikârın Zararı ı 1 — Bir adamın cebinden çanta- sını, evinden para ve eşyasını çalan kimse, yalnız bir kimseye zararı do- kunan bir hırsızdır. 3 — Bu sebeple muhtekirler, hır- sızlara nispetle daha ziyade suçlu ve daha büyük bir cezaya müsta- haktırlar. den çalan muhtekirler, cemiyeti vo- yan hırsızlardır. 2 — Bütün bir milletin kesesin- l —— A — Z A —— İngiltere, Uzak Şarka Müdahale Etmek İsti Amerikada Herkes Heyecan İçinde Londra, 24 (D. Hususi) — Aksayı | tan işar ediliyor: Şanghaydan harekâtı Şarkta Japon taarrularının b":'b"î Ar- | harbiyeye dair gelen haberler kan ve kasıma hezimetle ı!_î(tıcbe_leıııımesl t alâka- ateş izi taşımaktadır. Efkarı umumiye bü- dar. ahi li K ÇAYTe > Oyal. yük bir heyecan içerisindedir. Şu yakın- dırmıştır. Çin müdafaasının muvaffak larda Japonya aleyhine birçok Amerika olmasını temin eden sebepler şu daki- a Ja o ç kaya kadar mechuldür. Salâhiyettar şehirlerinde mitingler ve nümayişler ya- pılacak olursa hiç hayret etmemek lâzım- makamların ileri sürdükleri mütalealara bakılırsa Aksayi Şark hâdisatına Ame- | dır. Japonyaya karşı umumi bir boyko- rika ile birlikte müdahale etmek lâzım | taj yapılması hakkında ileri sürülen mütalealar efkârı umumiyeyi fazlaca gelmektedir. Londra, 24 (D. Husuşf')—Nevyork- meşgul etmektedir. Çin Ordusu Üçüncü Kanlı Taarruzu Akamete Uğrattı Paris, 24 (H. Radyo) — Çin - Japon muhare- besi hakkında en son tafsilât şudur: Dün sabah güneş doğmadan biraz evvel bütün Japon ordusu, tayyare filolarının verdiği işaretlere (| göre, üçüncü defa olarak umumi bir taarruza geç- t. Taarruzla birlikte karadan ve denizden Çin cephesine karşı müthiş bir topçu yaylım ateşi baş- ladı. Japon askerleri Voşung, Çapey ve Kiyongvay mevzilerine anudane hücumlar yaptılar. Fakat Çimr lilerin müdafaası okadar müessir oldu ki, öğleye kadar devam eden bu kanlı muharebe esnasında Japon askerleri bir adım bile ileri gidemediler. Bilâkis Çin askerlerinin siperlerden birdenbire ok gibi fırlamaları neticesi olarak Japonlar ileri siper- lerden geri çekilmiye mecbur oldular. Şimdi taarruz durmuştur. Cephede bir ölüm süküneti hüküm sürmektedir. Harp sahası cesetlerle doludur. Fakat salâhiyettar Çin menabiinin iş'arına göre, Çin Baş- kumandanı, ordusuna bir hücum emri vermek üzeredir. Londra, 24 (D. Hususi) — Japonların dün sa- bah şafakla beraber sağ ve sol cenahtan yaptıkları bir ihata t ü 'ğ"ulwı::num Çin ordusu tarafından akamete Çini İstilâ Etmek İstiyen Japon Or- dusunu Kimlerin Beslediği Anlaşıldı 24 (î A.d) ; Ein — l ükümetinin burada u- rı;ıl? Eün;rî Amerika banker- lerinin yardımile Japonyaya (181) milyon — delor kıyınetinde l'ıırp mühimmatı - satıldığı suretinde —— mühim bir ithamda bulunmuştur. Vaşington, 24 (A.A.) — Ce- mahiri Müttehide Hariciye Neza- reti, Çine veyâ Japonyaya mü- himmat — satılmasına — müteallik herhangi — teşrii. — müzakerelere Vaşington, meydan vermemek için Büyük AdRÇ Britanya ve Fransa =knme,llv rile mutabık kalmıştır. ( Muharebeya dair dün gece yarı- sına kadar gelen haberleri lütfen Blinci sayfamızda okuyunuz. | İNAN, İSTER İNANMA! stadyom vücude getirememişken, Ankarada topla- nan bir heyet Los Anjales olimpiyadına iştirake karar veriyor ve eğer verilecek tahsisat az olursa aporcu götürmekten sarfınazar ederek idarecilerin tenezzühe çıkmazını muvafık görüyor. Bu vaziyette, biz, spor İşlerinin tam bir keşmekeş halinde bu- lunduğuna inamıyoruz. Sen de ey kal JNANMA! İSTE Türk sporu hazin bir buhran geçiriyor. Nadir bir, iki temas müstesna olmak üzere uıııı'lll_ıe! harici müsabakalarda tamamen muvaffakıyetsizliğe uğradık. Spordan anlıyanlar, Türk sporunun bnı'ı'ln- kü vaziyetinin mes'uliyetini idarecilerde buluyorlar. Iş bu merkezde iken ve sporcuları çalıştıracak bir | İSTER İNAN., İSTER Sözün Kısası Konya Maarif Bütçesi Bir kafa seferberliği yapıyo- ruz, büyük bir münevverler or- duüsu toplüyoruz, bu — tahşidatı cepheye sevkediyoruz, cehalete karşı harp açıçoruz. Bütün bun- lar faydalı sözler. Fakat nüma- yişlerin, bando muzikaların, şiir- lerin ve bitabelerin arkasında glıyan bir hayat var. Merasimi lç:ğriîabitiımex ymıı bakalım. Ne diyor o0? İşte bir haber: Konya Vilâyet Meclisi Umumisi. 300,000 liralık 1931 maarif bütçesini 300,000 li- raya indirmek istiyor. İki yüze yakin muallim açıkta kalacak. Hayır. Bir taraftan yeni bir münevverler ordusu toplarken, Öte taraftan, teşkilâtını yapmış, teçhizatını bitirmiş, cehaletle her- gün kavgasını yapan bir muallim ordusunu dağıtmak ne demek? * Bir mektep açan, bir pishane kapar. ,, sözünü tersine çevirelim, yine doğru olur: “ Bir mektep kapıyan, bir hapishane IWK:“’. Vilâyet Meclisi emin olsun ki mektepsizliğin dolayısile bais olacağı masraf, maarif büte çesinden tasarruf edeceği 200,000 lirayı kat kat geçecektir. Buna tasarruf değil, israf derler. Hayır efendim, hayır. Türkk- yede maarif hastadır. Onun te- davi bütçesine elimizi dokundur- mıyalım. Mektep te fırın kadar mukaddestir: Kafasız adam da, midesiz adam gibi yaşıyamaz. Konya Vilâyet Meclisinin ya» rım milyon liralık maarif bütçe- sini bir milyon liraya — iblâğa çalıştığını görmek isteriz. Nerede kaldı ki maarif bütçemizde tasare ruf! Hayır, “ on dört milyon , kere hayır! Fransız Kabinesi Meb'usan Meclisinde İti- mat Reyi Kazandı Paris, 24 (Husust) — Yeni kabine Meb'usan Meclisinde be- yannamesini okumuş ve ekseri- yetle itimat reyi kazanmıştır. Eecnebilerin Yapamıyacakları San'atler Ankara 23 — Millet Meclisi Hariciye Encümeni dün Türkiye» de ecnebilerin yapamıyacakları işlere ait kanun (lyihııını tetkik etmiş, lâyihada ecnebilere bu gibi işleri bırakmaları için konulan üç aylık müddeti bir seneye çıkar- mıştır. Lâyiba yarın Adliye En- cümeninde ve kısa bir müddet sonra da Meclis Umumi Heye- tinde müzakere edilecektir. Şeker İşi Ankaradan bildirildiğine göre Iktısat Vekâleti şeker meselesini tetkik etmiştir. İktısat Vekili bu hususta beyanatta bulunarak Alpullu fabrikasının Trakya ihti- yacını nazarı dikkate alarak bir kısım istok şeker muhafaza etti- ğini, fakat görülen ihtiyaç üzeri- ne bu rkerleıin ve ayrıca Uşakta bulunan şekerlerin İstan- bula sevkedilmek üzere olduğur nu söylemiştir. İrtihal Zeytinburnu fabrikası sabık idare müdürü mütekait binbaşı Visaleddin Bey irtihali darübeka eylemiştir. Cenazesi yarınki pers şembe günü saat on Koskada Hasanpaşa fırını sokağında Mucip Beyin konağından kaldırılacaktır. | Cenabıhak rahmet eyliye.

Bu sayıdan diğer sayfalar: